Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-12-16Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Box 27711
115 9 STOCKHOLMU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Riksdagen har beslutat om verksamheten avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för budgetåret 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

50


1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål för grundutbildningen

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm skall anordna utbildning inom utbildningsområdet musik.

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall anordna utbildning av pianostämmare.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som deltagit i utbildningen.

2. Högskolan skall ombesörja utbetalning av bidrag till Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI).

3. Högskolan skall anordna dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som har deltagit i respektive utbildning.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Konstnärligt utvecklingsarbete

Rekryteringsmål för professorer och lektorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall högskolan vid anställning av professorer och lektorer sträva efter att andelen kvinnor skall ligga inom intervallet 40-60 procent eller närma sig detta intervall. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och lektorer och antalet kvinnor bland dessa.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:69Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm124 913 tkr
25:69 ap.1Takbelopp (Ram)102 429 tkr
25:69 ap.3Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition samt medel för ombesörjande av bidragsutbetalning till SAMI (Ram)3 391 tkr
25:69 ap.4Utvecklingsmedel (Ram)16 447 tkr
25:69 ap.5Lokalkostnader (Ram)2 646 tkr


Villkor
25:69 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:69 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:69 ap.1010 %0
25:69 ap.303 %0
25:69 ap.403 %0
25:69 ap.503 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:67 ap.225:69 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
25:69 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)12 918
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Kungl. Musikhögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 124 913 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 25:69 ap.1, 25:69 ap.3, 25:69 ap.4 och 25:69 ap.5.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning003 0003 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras5 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER