Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-12-16Kungl. Konsthögskolan
Box 16315
103 26 STOCKHOLMU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kungl. Konsthögskolan
Riksdagen har beslutat om Kungl. Konsthögskolans verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Kungl. Konsthögskolan och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för grundutbildningen

Kungl. Konsthögskolan skall anordna utbildning inom utbildningsområdet konst.

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Särskilt åtagande

Högskolan skall utdela tre stipendier till studenter vid arkitekturskolan.

Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Konstnärligt utvecklingsarbete

Rekryteringsmål för professorer och lektorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall högskolan vid anställning av professorer och lektorer sträva efter att andelen kvinnor skall ligga inom intervallet 40-60 procent eller närma sig detta intervall. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och lektorer och antalet kvinnor bland dessa.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:68Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Kungl. Konsthögskolan54 622 tkr
25:68 ap.1Takbelopp (Ram)53 466 tkr
25:68 ap.3Stipendier (Ram)38 tkr
25:68 ap.4Lokalkostnader (Ram)1 118 tkr


Villkor
25:68 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:68 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:68 ap.1010 %0
25:68 ap.303 %0
25:68 ap.403 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:66 ap.225:68 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
25:68 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 685
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Kungl. Konsthögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 54 622 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning 25:68 ap.1, 25:68 ap.3 och 25:68 ap.4.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 350 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER