Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut14

2004-12-22Konsumentverket
Rosenlundsgatan 9
118 87 STOCKHOLMJo2004/2736


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:119).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Konsumentverkets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Konsumentpolitik InflytandeKonsumentskydd
Finansiella tjänster
HushållningHushållsekonomi
SäkerhetProduktsäkerhet och marknadskontroll
MiljöHinder
Förutsättningar
Märkning
KunskapVägledning, information och utbildning
Regional utvecklingspolitikKommersiell serviceStöd till program och processer
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemÅtgärder inom 2002 års energipolitiska program1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden skall stärkas.
Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas. Sådana konsumtions- och produktionsmönster skall utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Konsumenterna skall ha tillgång till god vägledning, information och utbildning.


Verksamhetsområde Inflytande

Mål

Konsumenterna har en stark ställning och inflytande på marknaden.


Verksamhetsgren Konsumentskydd

Mål

Konsumenternas rättsliga skydd är starkt.


Återrapportering

 • KO-ingripanden,

 • överenskommelser,

 • utgivna riktlinjer, föreskrifter och allmänna råd,

 • styckkostnad per rättsligt ärende,

 • insatser rörande gränsöverskridande handel och tvistlösning,

 • övriga insatser för att nå målet samt

 • resultat och effekter av genomförda insatser.Verksamhetsgren Finansiella tjänster

Mål

Konsumenterna har en stark ställning på de finansiella marknaderna.


Återrapportering

 • Insatser för att nå målet, resultat samt effekter.Verksamhetsområde Hushållning

Mål

Konsumenternas möjligheter att utnyttja sina resurser är goda.


Verksamhetsgren Hushållsekonomi

Mål

Konsumenterna är kostnadsmedvetna och prismärkningen fungerar väl, särskilt vad gäller regelreformerade marknader


Återrapportering

 • Genomförda prisundersökningar och kostnaden för dessa,

 • insatser gällande överskuldsättning,

 • övriga insatser för att nå målet samt

 • resultat och effekter av genomförda insatser.Verksamhetsområde Säkerhet

Mål

Konsumenternas hälsa och säkerhet är skyddad.


Verksamhetsgren Produktsäkerhet och marknadskontroll

Mål

Marknadskontrollen och produktsäkerheten, omfattande prioriteringen av tjänstesäkerhet, är effektiva.


Återrapportering

 • Insatser gällande tjänstesäkerhet,

 • antalet genomförda marknadskontroller och kostnaden för dessa,

 • insatser som vidtagits på standardiseringsområdet,

 • redovisa hur man utvecklat barnsäkerhetsarbetet inom sin sektor,

 • övriga insatser för att nå målet samt

 • resultat och effekter av genomförda insatser.Verksamhetsområde Miljö

Mål

Konsumtions- och produktionsmönster som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling utvecklas.


Verksamhetsgren Hinder

Mål

Det är prisvärt och enkelt att agera på ett för miljön positivt sätt.


Återrapportering

 • Pris på miljömärkta varor jämfört med icke miljömärkta alternativ,

 • insatser för att öka konsumenternas förutsättningar att agera på ett för miljön positivt sätt,

 • insatser inom ramen för överenskommelsen för en hållbar handel med dagligvaror,

 • övriga insatser för att nå målet samt

 • resultat och effekter av genomförda insatser.Verksamhetsgren Förutsättningar

Mål

Det finns många konkreta exempel på positiva miljöeffekter av ett ändrat beteende.


Återrapportering

 • Antalet exempel som publicerats på webbplatsen,

 • antalet exempel som publicerats i Råd & Rön,

 • insatser för att öka antalet exempel tillgängliga i butik, bl.a. med hjälp av överenskommelsen för en hållbar handel med dagligvaror, resultat och effekter samt

 • övriga insatser för att nå målet.Verksamhetsgren Märkning

Mål

Miljömärkningen har en stor spridning.


Återrapportering

 • Insatser för att främja konsumtionen av ekologiska livsmedel och miljömärkta varor,

 • övriga insatser för att nå målet samt

 • resultat och effekter av genomförda insatser.Verksamhetsområde Kunskap

Mål

Konsumenternas tillgång till vägledning, information och utbildning är god.


Verksamhetsgren Vägledning, information och utbildning

Mål

Vägledningen, informationen och utbildningen till konsumenter är god.


Återrapportering

 • Insatser för att förebygga förekomsten av modemkapningar, obeställd e-postreklam och försåtliga sms-tjänster,

 • insatser för att förebygga uppkomsten av lokala konsumenttvister,

 • insatser för att skapa en god vägledning, information och utbildning till konsumenter, särskilt med avseende på unga konsumenter,

 • erfarenheter av det vetenskapliga rådet,

 • övriga insatser för att nå målet samt

 • resultat och effekter av genomförda insatser.
Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.


Verksamhetsområde Kommersiell service

Mål

En god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män.


Återrapportering

 • Redovisa vilka insatser och initiativ som vidtagits för utvecklingen av kommersiell service i gles- och landsbygdsområden för kvinnor och män.


Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

Att utveckla det lokala och regionala arbetet för god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män.


Återrapportering

 • Redovisa vilka insatser som gjorts för att stödja länen i genomförandet av de lokala utvecklingsprogrammen för kommersiell service samt för uppföljningen av dessa.
Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).


Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål

Målet är att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet, och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik.

Målet för satsningen på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är

- att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom universiteten, högskolorna, instituten, myndigheterna och i näringslivet som behövs för att genom tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, samt

- att utveckla teknik och tjänster som genom svenskt näringsliv kan kommersialiseras och därmed bidra till energisystemets omställning och utveckling såväl i Sverige som på andra marknader.


Verksamhetsgren Åtgärder inom 2002 års energipolitiska program

Mål

Målet är att öka kunskaperna om och stimulera intresset för ekonomiskt och miljömässigt motiverad energieffektivisering hos såväl specifika användargrupper som allmänheten.


Återrapportering

 • Konsumentverket skall redovisa i vilken utsträckning energideklarationer slagit igenom på marknaden, framtaget informationsmaterial samt genomförda informations- och utbildningsinsatser, nya och reviderade metoder för provning, genomförda provningar samt antal och kostnader för dessa, hur samverkan skett med andra myndigheter, internationella organisationer, frivilligorganisationer samt med forskare på området.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Stöd till nationella konsumentprojekt

Konsumentverket skall stödja nationella konsumentorganisationer och andra organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor. Under 2005 skall konsumentprojekt med inriktning på överskuldsättning och lokala utvecklingsprojekt prioriteras.


Återrapportering

Verket skall i årsredovisningen för 2005 redovisa antal, kostnad och inriktning på beviljade stöd, vilka grupper som har nåtts samt vilka resultat insatserna har haft. Återrapporteringen i årsredovisningen för 2005 skall också innehålla en övergripande effektanalys av 2003-års beviljade projekt.


24-timmarsmyndigheten

Utvecklande av 24 timmarsmyndigheten.


Återrapportering

Konsumentverket skall redogöra för vilka åtgärder som vidtagits, hur man planerar att gå vidare, hur man samverkar eller planerar att samverka med andra myndigheter och vilka hinder som finns för att uppnå målen med 24-timmarsmyndigheten.


Redovisning av barnperspektivet

Barnperspektivet


Återrapportering

Konsumentverket skall redovisa hur barn och ungas behov tillgodoses genom de insatser som Konsumentverket genomför.


Integrering av ungdomspolitiken

I den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd (prop. 2004/05:2) har regeringen föreslagit två nya övergripande mål och fem huvudområden för samordning och redovisning av den nationella ungdomspolitiken.


Återrapportering

Konsumentverket skall redovisa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom ramen för målen för politikområdet konsumentpolitik. I ett första steg skall Konsumentverket identifiera befintliga uppföljningsverktyg i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen. Målgruppen skall vara ungdomar mellan 13 och 25 år. De uppföljningsverktyg som redovisas skall, när så är lämpligt, kunna belysa skillnaderna i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön, etnicitet, kulturell eller socioekonomisk bakgrund, ålder, bostadsort, sexuell läggning och eventuella funktionshinder. Uppdraget skall redovisas till Ungdomsstyrelsen och Jordbruksdepartementet senast den 1 juli 2005.

Vidare skall Konsumentverket, i sin årsredovisning för 2005, redovisa och följa upp befintliga uppföljningsverktyg som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom ramen för målen för politikområdet konsumentpolitik. Årsredovisningen skall tillställas både Ungdomsstyrelsen och Jordbruksdepartementet.
1.3Organisationsstyrning

Konsumentverket skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att effektivisera och förbättra verksamheten.

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Nyligen konkurrensutsatta marknader

Konsumentverket skall i samarbete med Konkurrensverket genomföra systematiska studier av vilka konsekvenser de nyligen konkurrensutsatta marknaderna har medfört och i framtiden kan innebära för konsumenten. Under 2005 skall förekomsten och behovet av konsumentinformation på nyligen konkurrensutsatta marknader analyseras. Analyserna skall därvid beakta vad utredningen (N 2004:02) om utvärdering av vissa regelreformerade marknader kan komma att uttala rörande konsumentinformation. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet och Näringsdepartementet senast den 15 oktober 2005.


Skaderegistreringssystemet EHLASS

Konsumentverket skall delta med sakkunskap i Socialstyrelsens arbete med att utveckla skaderegistreringssystemet EHLASS för att skapa mer representativa skadedata. Inom ramen för arbetet med regeringens tjänstesäkerhetsstrategi skall Konsumentverket i samråd med Socialstyrelsen precisera hur EHLASS kan utvecklas för att tillhandahålla information som belyser vilka skador som uppstått vid konsumenters utövande av tjänster inom områdena sport/fritid och turism. Uppdraget skall redovisas senast den 29 april 2005.


Implementeringen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen i januari 2006 redogöra för arbetet med genomförandet av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (1999/2000:79). Regeringen behöver underlag för denna redogörelse. Konsumentverket skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa vilka processer inom konsumentsektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Omvärldsanalysen skall lämnas till till regeringen senast den 15 september 2005.


Metodutveckling för bedömning av hälsokonsekvenser

Konsumentverket skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom det egna verksamhetsområdet. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom de folkhälsopolitiska målområdena 2, 5 och 9. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2006.


2002 års energipolitiska program

Konsumentverket skall till och efter samråd med Statens energimyndighet senast den 30 april 2005 redovisa insatser, resultat och en analys av effekterna av myndighetens verksamhet inom 2002 års energipolitiska program.


Regionala tillväxtprogram

Konsumentverket skall vara en samverkanspart i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Konsumentverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK.


Kommersiell service

Konsumentverket skall redovisa insatser i form av avsatta medel till dels stöd till kommersiell service, dels regional projektverksamhet. Insatserna skall analyseras och ställas i relation till utvecklingen av kommersiell service. Uppdraget skall redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2006.


Prognoser

Konsumentverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november 2005. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:2Konsumentverket (Ramanslag)
Disponeras av Konsumentverket106 177 tkr
40:2 ap.1Konsumentverket (Ram)100 177 tkr
40:2 ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m. (Ram)1 500 tkr
40:2 ap.3Servicedatabas (Ram)3 000 tkr
40:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS (Ram)1 500 tkr

Disponeras av regeringen641 tkr
40:2 ap.5Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)641 tkr


Villkor
40:2 ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.

Anslagsposten disponeras för deltagande i standardiseringsarbete. Konsumentverket skall använda dessa medel, samt övriga medel som verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Konsumentverkets ansvarsområde.40:2 ap.3 Servicedatabas

Medlen skall täcka de kostnader som uppkommer för driften av den tidigare beslutade servicedatabasen.40:2 ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS

Medlen skall användas för Socialstyrelsens drift av skaderegistreringssystemet EHLASS.

Medlen disponeras av Konsumentverket och utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.40:5Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)
Disponeras av Konsumentverket10 164 tkr
40:5 ap.5Bidrag till organisationer för konsumentprojekt (Ram)5 192 tkr
40:5 ap.6Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning (Ram)4 972 tkr

Disponeras av regeringen7 461 tkr
40:5 ap.1Bidrag till Sveriges Konsumentråd (Ram)2 983 tkr
40:5 ap.2Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan (Ram)1 192 tkr
40:5 ap.4Bidrag till Centrum för Konsumentvetenskap (Ram)1 590 tkr
40:5 ap.7Bidrag till Rättvisemärkt (Ram)1 590 tkr
40:5 ap.8Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)106 tkr


Villkor
40:5 ap.1 Bidrag till Sveriges Konsumentråd

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 2 983 000 kronor till Sveriges Konsumentråd. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.40:5 ap.2 Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 1 192 000 kronor till Sveriges Konsumenter i Samverkan. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.40:5 ap.4 Bidrag till Centrum för Konsumentvetenskap

Anslagsposten består av redan tidigare beviljat bidrag till Centrum för konsumentvetenskap vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB (Ju2001/872/KO).40:5 ap.5 Bidrag till organisationer för konsumentprojekt

Mål och återrapporteringskrav anges under Övriga mål och återrapporteringskrav.40:5 ap.6 Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning

Konsumentverket får nyttja del av anslagsposten för uppkomna förvaltningsomkostnader såsom personal etc.40:5 ap.7 Bidrag till Rättvisemärkt

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 1 590 000 kronor till organisationen Rättvisemärkt. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:2 Konsumentverket

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
40:2 ap.10Allt0
40:2 ap.20Allt0
40:2 ap.30Allt0
40:2 ap.40Allt0
40:2 ap.50Allt0

40:5 Åtgärder på konsumentområdet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
40:5 ap.50Allt0
40:5 ap.60Allt0
40:5 ap.10Allt0
40:5 ap.20Allt0
40:5 ap.40Allt0
40:5 ap.70Allt0
40:5 ap.80Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
40:2 ap.140:2 ap.5100 %
40:2 ap.240:2 ap.5100 %
40:2 ap.340:2 ap.5100 %
40:5 ap.140:5 ap.8100 %
40:5 ap.240:5 ap.8100 %
40:5 ap.340:5 ap.8100 %
40:5 ap.440:5 ap.8100 %
40:5 ap.540:5 ap.8100 %
40:5 ap.640:5 ap.8100 %
40:5 ap.740:5 ap.8100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
40:5 ap.3Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 14 Datum: 2004-12-22
Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 108 149 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Åtgärder på konsumentområdet 40:5 ap.6 och anslaget Konsumentverket 40:2 ap.1 och 40:2 ap.3.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Råd och Rön
Råd och Rön-61861822 50022 50000
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamheten Råd & Rön är full kostnadstäckning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av Konsumentverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Konsumentverket.

Konsumentverkets verksamhet gällande tidningen Råd & Rön skall finansieras med avgifter.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Jonas Söderlund
Kopia till

Riksdagens lagutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen