Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut15

2004-12-22Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLMJo2004/2736


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:01, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:119).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Allmänna reklamationsnämndens verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Konsumentpolitik InflytandeTvistlösning1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden skall stärkas.
Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas. Sådana konsumtions- och produktionsmönster skall utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Konsumenterna skall ha tillgång till god vägledning, information och utbildning.


Verksamhetsområde Inflytande

Mål

Konsumenterna har en stark ställning och inflytande på marknaden.


Verksamhetsgren Tvistlösning

Mål

 • Ärenden skall handläggas rättssäkert och effektivt.


Återrapportering

 • Antalet inkomna och avgjorda ärenden,

 • hurvida medianåldern för tvisteärenden avgjorda genom nämndbeslut inte överstiger 150 dagar,

 • hurvida medianåldern för tvisteärenden avgjorda i sak genom kanslibeslut inte överstiger 90 dagar,

 • hurvida medianåldern för omprövningsärenden inte överstiger 30 dagar,

 • hurvida andelen balanserade ärenden äldre än 180 dagar inte överstiger 10 procent,

 • ärendebalansen och dess åldersstruktur,

 • genomsnittlig styckkostnad,

 • antalet nämnd- resp. kanslibeslut,

 • utfallet för nämnd- respektive kanslibeslut,

 • ärendebalansernas åldersstruktur samt

 • efterlevnaden av nämndens beslut.

Ovanstående återrapporteringskrav skall redovisas totalt och uppdelat på tviste- respektive omprövningsärenden.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Återrapportering

Allmänna reklamationsnämnden skall i sin återrapportering

 • kommentera och analysera eventuella variationer i antalet inkomna ärenden,

 • redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja den kommunala konsumentverksamhetens medling i konsumenttvister,

 • redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att informera konsumenter och näringsidkare om nämndens praxis.

Allmänna reklamationsnämnden skall i årsredovisningen för budgetåret 2005 lämna en redogörelse för den totala måluppfyllelsen.
1.3Organisationsstyrning

Allmänna reklamationsnämnden skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att effektivisera och förbättra nämndens verksamhet.

Allmänna reklamationsnämnden skall återrapportera lokalkostnad respektive overheadkostnad per anställd.

Allmänna reklamationsnämnden skall lämna en redogörelse för ovanstående redovisningspunkter i relation till föregående år och redogöra för de bakomliggande orsakerna till eventuella förändringar samt kortfattat beskriva arbetet med att effektivisera verksamheten gällande kostnader.

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen. Av redovisningen skall framgå:

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

 • vilka åtgärder som har vidtagits, och

 • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Allmänna reklamationsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november 2005. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till förgående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:3Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden23 682 tkr
40:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden (Ram)23 682 tkr

Disponeras av regeringen143 tkr
40:3 ap.3ARN - Regeringens disposition (Ram)143 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:3 Allmänna reklamationsnämnden

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
40:3 ap.10Allt0
40:3 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
40:340:3 ap.3100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 437
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 15 Datum: 2004-12-22
Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 23 682 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Allmänna reklamationsnämnden 40:3 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter

Villkor

Allmänna reklamationsnämnden får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Allmänna reklamationsnämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden skall dock senast den 30 juni 2005 inkomma med en kommenterad utgiftsprognos för åren 2005-2008.På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Jonas Söderlund
Kopia till

Riksdagens lagutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen