Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-12-16Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 STOCKHOLMU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m.
Riksdagen har beslutat om anslagen till universitet och högskolor m.m. för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för verksamheten vid universitet och högskolor m.m. och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Gemensamt för verksamhetsgrenarna

Mål 1

Universitet och högskolor skall bedriva ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete i syfte att säkra och utveckla kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Studenters och anställdas delaktighet i kvalitetsarbetet skall stärkas.

Kvalitetsarbetet skall i största möjliga utsträckning bygga på uppföljningsbara och lokalt uppsatta mål. De tillgängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Återrapportering

Pedagogisk förnyelse

I syfte att förbättra kvaliteten skall universitet och högskolor särskilt arbeta med pedagogisk utveckling samt högskolepedagogisk utbildning av lärare inom såväl grund- som forskarutbildning. Av universitetens och högskolornas årsredovisning skall framgå antalet lärare som under 2005 har genomgått pedagogisk utbildning samt därav antalet lärare som deltagit i utbildning för handledare inom forskarutbildningen.

Övrigt kvalitetsarbete

Universitet och högskolor skall vartannat år och första gången i årsredovisningen för 2006 redovisa vilka mer omfattande egeninitierade utvärderingar som genomförts inom grundutbildning, forskarutbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete under åren 2005 och 2006. Universitet och högskolor skall i samband med årsredovisningen för 2006 redovisa vilka viktigare åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingarnas resultat.

Vetenskaplig publicering

Universitet och högskolor skall vart fjärde år och nästa gång i samband med årsredovisningen för 2007 redovisa lärosätets publicering i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system. Redovisningen skall göras per vetenskapsområde med jämförelsedata för åren mellan redovisningarna. Redovisningen skall kompletteras med lärosätets analyser, kommentarer och åtgärder med anledning av utvecklingen jämfört med den redovisning som rapporterades till regeringen i årsredovisningen för 2003.

Mål 2

Universitet och högskolor skall samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet.

Återrapportering

Universitet och högskolor skall vart fjärde år särskilt redovisa lärosätets samverkan med det omgivande samhället inom utbildning och forskning/forskarutbildning. Detta skall nästa gång ske i en separat redovisning i samband med årsredovisningen för 2007.

Av redovisningen skall framgå

- hur samverkan med det omgivande samhället ger effekt i olika delar av lärosätets verksamhet,

- vilken utveckling som skett efter redovisningen som rapporterades till regeringen för 2003,

- hur lärosätena informerar om sin verksamhet,

- på vilket sätt universitet och högskolor utformat sina utbildningar i samverkan med arbetslivet och hur utbildningarna tillgodoser såväl studenternas efterfrågan som arbetsmarknadens behov,

- hur samverkan med det omgivande samhället sker inom lärosätets forskning och forskarutbildning, och

- hur lärosätets samverkansaktiviteter följs upp och utvärderas.

Universitet och högskolor bör utifrån lärosätets särskilda ansvars- och kompetensområden medverka i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen för att därmed bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Av redovisningen skall kortfattat framgå på vilket sätt lärosätet bidragit till måluppfyllelsen i denna del.

Mål 3

Universitet och högskolor skall bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja den grundläggande högskole- och forskarutbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Lärosätena skall utveckla sin uppföljning av internationaliseringsarbetet.

I målet ingår att

- stärka den internationella dimensionen i lärosätets utbildningar, och

- öka den internationella rörligheten bland studenter, doktorander, lärare och annan personal vid lärosätet, och att i detta arbete särskilt beakta utbildningsprogram inom den Europeiska unionen.

Återrapportering

Universitet och högskolor skall i årsredovisningen för 2006 redovisa hur internationaliseringsarbetet inom grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning bedrivs och följs upp. Redovisningen skall analyseras och kommenteras.

Redovisningen skall särskilt visa hur internationaliseringsarbetet ingår i det reguljära kvalitets- och utvecklingsarbetet samt vilka uppföljningsmodeller som används. Eventuella mål för internationaliseringsarbetet, såväl kvantitativa som kvalitativa, skall också redovisas särskilt.

Mål 4

Universitet och högskolor skall i sin verksamhet främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Återrapportering

I årsredovisningen skall universitet och högskolor redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få en jämnare könsfördelning

- i utbildningar med ojämn könsfördelning, såsom lärar- och vårdutbildningar samt naturvetenskapliga och tekniska utbildningar,

- inom områden i forskarutbildningen med ojämn könsfördelning,

- vid rekrytering och befordran av lärare, och

- vid rekrytering av dekaner, prefekter, studierektorer eller motsvarande.

Vidare skall lärosätena för perioden 2005-2008 fastställa mål för andelen kvinnor bland nyrekryterade lärare inom samtliga lärarkategorier samt i årsredovisningen redovisa målen och utfallet. Även andelen kvinnor bland akademiska ledare såsom prefekter och dekaner skall redovisas.

Universitet och högskolor skall i årsredovisningen även redogöra för hur lärosätet stimulerar jämställdhetsarbetet och hur åtgärder för att främja jämställdhet följs upp.

Universitet och högskolor skall även rapportera hur jämställdhet och genusvetenskap ingår i utbildningen.

Mål 5

Universitetet och högskolor skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Lärosätet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, jämn könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå.

Lärosätet skall vart fjärde år med början den 1 mars 2006 redovisa vilka övergripande, långsiktiga mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning när det gäller kärnkompetens (lärare och forskare) under den närmaste tioårsperioden samt vilka mål som gäller för lednings- och stödkompetens under den närmaste femårsperioden. De långsiktiga målen avseende kärnkompetens skall ta hänsyn till bl.a. behovet av forskarutbildade, vetenskaplig och pedagogisk meritering efter doktorsexamen samt tydliga karriärvägar och anställningsvillkor.

Lärosätet skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits under 2005 för att uppnå myndighetens mål för kompetensförsörjningen, analysera och kommentera i vilken omfattning uppsatta mål har uppnåtts samt redovisa vilka åtgärder som planeras för 2006.

Lärosätet skall vidare redovisa det totala antalet forskarassistenter och biträdande lektorer (antalet individer) samt antalet nyanställda forskarassistenter och biträdande lektorer för budgetåren 2005, 2004 och 2003. Större förändringar mellan åren eller skillnader mellan vetenskapsområden skall kommenteras.

Övriga mål och återapporteringar som är gemensamma för verksamhetsgrenarna

Universitet och högskolor skall under 2005 upprätta en handlingsplan för hur lokalerna, verksamheterna och informationen skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till regeringen senast den 1 mars 2006.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål 1

Som långsiktigt mål gäller att hälften av en årskull skall ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder.

Återrapportering

Universitet och högskolor skall i årsredovisningen ange vilka åtgärder som vidtagits för att stimulera ungdomar att välja högre utbildning.

Regeringen grundar bedömningen av måluppfyllelsen på uppgifter från Statistiska centralbyrån.

Mål 2

Universitet och högskolor skall aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Återrapportering

Universitet och högskolor skall redovisa resultat för detta mål vart tredje år och första gången i samband med årsredovisningen för 2005. Redovisningen skall innehålla kommentarer över vilka åtgärder som vidtagits för att främja och bredda rekryteringen.

Universitet och högskolor ålades i regleringsbrevet för budgetåret 2002 att senast den 31 december 2002 upprätta handlingsplaner för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Handlingsplanerna skulle innehålla mätbara mål för arbetet. Av årsredovisningen för 2005 skall framgå vilka åtgärder respektive lärosäte vidtagit med anledning av dessa handlingsplaner och hur de uppställda målen uppnåtts under treårsperioden. Redovisningen skall kommenteras och analyseras. Handlingsplanerna skall vidare revideras utifrån resultaten och en ny handlingsplan med nya mätbara och uppföljningsbara mål skall upprättas för kommande treårsperiod och redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 31 december 2005.

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom s.k. basårsutbildning enligt förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor. Vidare skall av redovisningen framgå till vilket högskoleprogram sådan utbildning anordnats.

I årsredovisningen skall också redovisas av i vilken omfattning utbildning anordnats i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning. Av redovisningen skall framgå vilka övriga utbildningsanordnare som medverkat i utbildningssamarbetet, vilket innehåll utbildningen haft, hur många som genomgått utbildningen med godkänt resultat samt hur många som har fortsatt att studera på lärosätet. Lärosätena skall analysera och kommentera redovisningen. Utbildningen skall utvärderas i sin helhet 2006.

I målet att bredda rekryteringen ingår uppdraget enligt förordning (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor. Av årsredovisningen skall universitet och högskolor redogöra för vilka kompletterande utbildningar särskilt riktade till utländska akademiker som lärosätet anordnar, antalet studenter vid dessa utbildningar samt eventuella externa utbildningsfinansiärer.

Mål 3

Universitet och högskolor skall öka tillgängligheten till och omfattningen av antalet kurser i form av IT-stödd distansutbildning inom högre utbildning.

Återrapportering

Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redovisa och kommentera hur de upprätthåller ett omfattande och brett utbud av kurser och program inom ramen för Sveriges nätuniversitet. Redovisningen skall avse endast kurser och program som under året registrerats hos Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Av redovisningen skall framgå antalet helårsstudenter som genomgått sådan utbildning.

Övriga mål och återrapporteringar avseende verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

1. I årsredovisningen skall det göras en redovisning av och kommentarer ges till

- väsentliga förändringar i förhållande till föregående år i utbildningsutbudet,

- efterfrågan på lärosätets utbildningar,

- avvägningen mellan kurser och program, samt

- antalet helårsstudenter och helårsprestationer, såväl totalt som uppdelat på grundutbildning inom utbildningsuppdraget och beställd utbildning. Se vidare avsnitt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkterna 2 och 5.

2. Lärosäten som bedriver lärarutbildning skall efter hörande av Högskoleverket och Statens skolverk besluta om dimensionering av olika ämneskombinationer, inriktningar och specialiseringar. Vidare skall lärosätena ta hänsyn till studenternas val av olika ämneskombinationer, inriktningar och specialiseringar inom de lärarutbildningar som erbjuds. Åtgärder för att vägleda studenterna i detta val skall redovisas i årsredovisningen.

De lärosäten som bedriver lärarutbildning skall medverka i regionala centrum. Dessa centrum skall främja bl.a. utveckling av lärarutbildningen och kompetensutveckling av lärare. Av årsredovisningen skall i förekommande fall framgå antalet och inriktningen av samverkansprojekt och samverkansaktiviteter vid de regionala centrum.

3. Lärosätena skall erbjuda uppdragsutbildning.

Av årsredovisningen skall framgå de totala intäkterna av all uppdragsutbildning, såväl den poänggivande som den icke poänggivande utbildningen, och antalet helårsstudenter i den poänggivande uppdragsutbildningen.

4. Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redovisa hur bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100) om s.k. reell kompetens och alternativt urval tillämpats. För alternativt urval skall det dessutom framgå för vilka utbildningar detta tillämpats, vilka urvalsgrunder som fastställts och vilka kategorier av sökande som antagits. Lärosätena skall kommentera redovisningen.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål 1

Forskarutbildning av hög kvalitet skall erbjudas. Utbildningen skall förbereda för en karriär såväl inom som utanför högskolan. Effektiviteten skall öka i forskarutbildningen.

Återrapportering

Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redovisa hur deras verksamhet bidragit till måluppfyllelsen, vilka särskilda åtgärder som vidtagits för att öka effektiviteten i forskarutbildningen samt bedöma behovet av ytterligare åtgärder. För att beskriva genomströmningen skall en redovisning göras av den genomsnittliga studietiden för licentiat- respektive doktorsexamen 2004. Redovisningen skall göras per vetenskapsområde för dem som under 2004 avlagt licentiat- respektive doktorsexamen. Denna redovisning skall jämföras med motsvarande uppgifter avseende budgetåret 2002. Större förändringar mellan åren och mellan vetenskapsområden skall kommenteras.

Vidare skall en redovisning göras och större förändringar kommenteras vad avser

- antalet personer som under 2005 har påbörjat forskarutbildning, och

- antalet personer som under 2005 har påbörjat en forskarutbildning och har som målsättning att avsluta denna med en licentiatexamen.

Universitet och högskolor skall redovisa samtliga uppgifter fördelade på vetenskapsområden och kön.

De lärosäten som erhållit särskilda mål för antalet examina inom forskarutbildningen skall lämna följande redovisning i årsredovisningen för 2005. Av redovisningen skall framgå dels antal examina för 2005, dels inom parantes en prognos av antalet examina som beräknas för hela fyraårsperioden.

Vetenskapsområde

Antal doktorsexamina som inte föregåtts av licentiatexamen1

Antal doktorsexamina som föregåtts av licentiatexamen1

Antal licentiat-examina1

Antal examina i forskarutbildningen, omräknade enligt fotnot2

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

.

.

.

.

Medicinskt

.

.

.

.

Naturvetenskapligt

.

.

.

.

Tekniskt

.

.

.

.


1 Antal examina, utan omräkning.

2 Doktorsexamen räknas som en examen, om den inte föregås av licentiatexamen. Doktorsexamen som föregåtts av en licentiatexamen samt licentiatexamen räknas som en halv examen.

Mål 2

Universitet och högskolor skall i ökad utsträckning främja goda villkor för mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall kortfattat framgå vilka åtgärder som vidtagits för att främja mång- och tvärvetenskap.

I årsredovisningen skall universitet och högskolor redogöra för hur begreppen mång- respektive tvärvetenskap definierats i samband med redovisningen av vilka åtgärder som vidtagits för att främja detta mål.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen Forskning och forskarutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

1. Förändringar av antalet anställda professorer (heltidsekvivalenter) skall redovisas i årsredovisningen.

2. Av årsredovisningen skall framgå omfattningen av de medel som totalt avsätts för studiefinansiering i forskarutbildningen samt fördelningen av medlen i fråga om anställningar som doktorand, utbildningsbidrag för doktorander och eventuellt övriga finansieringsformer. Redovisningen skall göras fördelad på vetenskapsområden och finansieringskällor (direkta statsanslag respektive externa medel). Vidare skall framgå det totala antalet doktorander med angivande av studiefinansieringsform fördelat på vetenskapsområde och kön. Se vidare avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning för lärosätena, Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner punkt 2.

3. Universitet och högskolor som anordnar lärarutbildning skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka forskning och forskarutbildning som bedrivs i nära anslutning till lärarutbildningen och pedagogisk yrkesverksamhet. De lärosäten som erbjuder forskning och forskarutbildning med denna inriktning skall i årsredovisningen redovisa omfattningen och genomförda insatser.

4. Av årsredovisningen skall universitet och högskolor vidare ange de EU-projekt lärosätet deltar i och andra medverkande lärosäten samt om möjligt ge en kortfattad beskrivning av projekten. Av redovisningen skall framgå antalet projekt finansierade från EU samt antalet projekt där lärosätet har ett koordineringsansvar. Även andra internationella samarbeten av formaliserad karaktär eller betydande omfattning skall redovisas.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1.2.1 Ekonomisk redovisning

Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna

1. För universitet och högskolor görs undantag från bestämmelserna om avräkning i anslagsförordningen (1996:1189). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret skall ske i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

2. Ersättning för kopiering inom högskoleområdet budgetåret 2005 skall enligt avtal mellan staten och Bonus Presskopia efter fakturering utbetalas till Bonus Presskopia. Ersättningen beräknas på antalet helårsstudenter budgetåret 2004. Underlaget för ersättningen beräknas av Högskoleverket enligt särskilt uppdrag.

3. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina skall beakta behovet av stöd för studenter med funktionshinder. Lärosätena kan hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för de kostnader som överstiger 0,3 procent på anslaget för grundläggande högskoleutbildning. Dessa kostnader kan efter ansökan delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som särskilt åtagande under anslaget 25:28 Stockholms universitet: Grundutbildning.

4. Utöver de lärosäten som nämns i förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. skall Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Växjö universitet och Örebro universitet följa förordningen med undantag av 3 § första meningen. Vid dessa universitet gäller att internrevisionen i sin helhet får organiseras genom köp av tjänster som utförs av auktoriserade revisorer eller genom inrättande av en intern revisionsorganisation med motsvarande kompetens.

För övriga högskolor, som inte finns nämnda i förordningen eller uppräknade ovan, gäller vid inrättande av internrevision att denna i sin helhet får organiseras genom köp av tjänster som utförs av auktoriserade revisorer eller genom inrättande av en intern revisionsorganisation med motsvarande kompetens.

5. Universitet och högskolor får, enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen Personskadeskydd för studenter (prop. 1999/2000:5, bet. 1999/2000:UbU1, rskr. 1999/2000:94), belasta anslagen för grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt anslaget för forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor med kostnader hos Kammarkollegiet för personskadeförsäkringar för registrerade studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent.

6. Universitet och högskolor får vid sidan av inkomster från anslag på statsbudgeten disponera inkomster, såsom

 1. bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet,

 2. avkastning från donationer, eller

 3. avgifter för sådan verksamhet som återges nedan för vilken lärosätet som motprestation tillhandahåller uppdragsgivaren tjänster eller varor. Avgifternas storlek bestäms av lärosätet förutom avgifter enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191) och avgifter för högskoleprovet.

Universitet och högskolor får disponera inkomster som erhålls i form av avgifter och bidrag i den egna verksamheten. Inkomsterna skall tillföras lärosätets räntekonto. Samtliga kostnader för den verksamhet som finansieras på detta sätt inklusive verksamhetens andel av gemensamma kostnader skall täckas av dessa medel (full kostnadstäckning). En lägsta nivå för påslag för indirekta kostnader skall för lärosätet vara minst 18 procent av forskningsprojektens direkta kostnader exklusive lokalkostnader. Undantagna från kravet på full kostnadstäckning är endast EU-finansiärer och andra överstatliga organ där Sverige godkänt avtal med sådana undantag.

Universitet och högskolor får bedriva följande verksamheter mot avgift och disponera inkomsterna.

A) Beställd utbildning

Med beställd utbildning avses utbildning enligt avtal med annat svenskt lärosäte samt utbildning enligt avtal med annan svensk statlig finansiär.

B) Uppdragsutbildning

Med uppdragsutbildning avses grundläggande högskoleutbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild och som uppdragsgivaren utser deltagarna till. Uppdragsutbildning ges enligt reglerna i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

C) Uppdragsforskning

D) Högskoleprov

För anmälan till högskoleprov får universitet och högskolor ta ut en avgift om 350 kronor enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100). Inkomsterna får disponeras av lärosätet, förutom 165 kronor per anmälan som skall betalas in till Högskoleverket senast 30 dagar efter anmälningstidens utgång.

E) Biljett- eller programintäkter

De lärosäten som i samband med slutproduktioner för avgångsstudenter inom konstnärlig utbildning säljer biljetter eller program medges disponera eventuella avgiftsintäkter i verksamheten. Dessa avgifter skall bidra till att finansiera verksamheten, utan krav på full kostnadstäckning.

Vidare medges att Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet får ta ut avgifter från besökare för inträde till den museiverksamhet som lärosätet skall förvalta utan krav på full kostnadstäckning.

7. Intäkter från Centrala studiestödsnämnden avseende utbildning som avses genomföras i enlighet med förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel, s.k. kombinationsutbildningar, skall redovisas som bidrag till verksamheten. Intäkterna skall redovisas inom ordinarie utbildning utan att ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer ingår i det som avräknas inom takbeloppet. Se även avsnittet 1.4 Uppdrag punkten 3.

8. I årsredovisningen skall den avgiftsbelagda verksamheten särredovisas. För respektive lärosäte finns i detta regleringsbrev uppfört en tabell 2.3 avseende budget för den avgiftsbelagda verksamheten. Redovisningen av avgiftsbelagd verksamhet skall följa den indelning och den struktur som framgår av tabell 2.3.

9. För avgiftsfinansierad verksamhet gäller 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Enligt denna bestämmelse skall en myndighet, om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, till regeringen lämna förslag till hur detta överskott skall disponeras.

10. Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redovisa intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar samt kommentera denna redovisning.

Intäkterna skall redovisas på verksamhetsgrenarna fördelade på anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter. Lunds universitet, Göteborgs universitet och Karolinska institutet skall för respektive verksamhetsgren, i de fall det ekonomiska resultatet har sin grund i donationsmedelsförvaltningen, redovisa den påverkan detta innebär på verksamhetsgrenen.

Kostnaderna fördelade på verksamhetsgrenarna skall redovisas dels fördelade på personal, lokaler, övrig drift, finansiella kostnader som räntor och avskrivningar, dels för verksamhetsgrenen Forskning och forskarutbildning uppdelade på vetenskapsområden.

För verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning skall en uppdelning göras på grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev och uppdragsverksamhet. För verksamhetsgrenen Forskning och forskarutbildning eller konstnärligt utvecklingsarbete skall en uppdelning göras på forskning och uppdragsforskning.

Väsentliga förändringar i förhållande till den prognos som lärosätet lämnat i delårsrapporten skall redovisas och kommenteras.

11. Universitet och högskolor skall balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning. Samtliga lärosäten skall redovisa myndighetskapital och kapitalförändring enligt tabellerna 1 och 2. Under förutsättning att det ackumulerade överskottet i verksamheten överstiger tio procent av verksamhetens totala kostnader under det senast redovisade räkenskapsåret skall av redovisningen framgå hur hela det ackumulerade överskottet skall användas. Vidare skall en förklaring ges av hur överskottet uppstått.

Ett underskott i verksamheten för budgetåret enligt resultaträkningen skall förklaras och kommenteras med avseende på såväl hur det har uppstått som hur det skall täckas. När underskott inte kan täckas med för ändamålet balanserat överskott skall förslag till åtgärder lämnas. Förslagen skall redovisas i årsredovisningen tillsammans med beräkningsunderlaget i enlighet med tabell 1 Redovisning av myndighetskapital m.m.

Vidare skall samtliga universitet och högskolor redovisa kapitalförändring (balanserad och enligt resultaträkningen) per verksamhetsgren enligt tabell 2.

Tabell 1 Redovisning av myndighetskapital m.m.

.

Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad kapitalförändring)

.

- del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten

.

- del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

.

- del som avser donationsmedel

.

Summa A efter justeringar

.

B. Årets totala kostnader

.

- del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten

.

- del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

.

- del som avser donationsmedel

.

Summa B efter justeringar

.

A i procent av B

.

Tabell 2 Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren

Verksamhetsgren

Balanserad kapitalförändring (A)

Årets kapital-förändring (B)

Summa (A+B)

Grundläggande högskoleutbildning

.

.

.

Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

.

.

.

Uppdragsverksamhet

.

.

.

Forskning/forskarutbildning/ konstnärligt utvecklingsarbete

.

.

.

Forskning och forskarutbildning

.

.

.

Uppdragsforskning

.

.

.

12. Lunds universitet, Göteborgs universitet och Karolinska institutet, som har givits rätt enligt 12 § donationsförordningen (1998:140) att förvalta medel i aktier och andra värdepappersfonder, skall redovisa hur avkastningen har utvecklats i förhållande till marknadsindex.

13. Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall statliga myndigheter senast den 1 mars varje år till regeringen inkomma med ett budgetunderlag. Regeringen avser att för universitet och högskolor medge undantag från förordningens bestämmelser genom att besluta om särskilda anvisningar avseende redovisning av budgetunderlag. Redovisningen av detta underlag skall inte ske elektroniskt via datasystemet Hermes.

14. Universitets och högskolors delårsrapporter skall ha det innehåll som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

15. Delårsrapporten skall avse ett lärosätes totala verksamhet uppdelad på verksamhetsgrenar. Väsentliga förändringar i förhållande till tidigare lämnade redovisningar skall kommenteras.

Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

1. Universitet och högskolor har rätt att bedriva verksamhet och avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområden enligt bilaga 1.

Med helårsstudenter avses antalet studenter som har påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens poäng dividerat med 40.

Om kursen sträcker sig över mer än ett budgetår, skall kursens poängtal fördelas på de aktuella budgetåren. Om kursen sträcker sig över mer än en termin, skall alla studenter som för första gången registrerats ingå i beräkningen men bara med studier under den första terminen. För varje termin krävs det att studenternas fortsatta deltagande i kursen bekräftas genom fortsatt registrering för att deras studier under denna period skall ingå i beräkningen.

De studenter som har avbrutit studierna inom tre veckor efter påbörjad kurs och som under den tiden inte har blivit godkända på något prov skall inte ingå i beräkningen.

Med helårsprestation avses antalet godkända poäng på en kurs eller delkurs dividerat med 40.

2. Anslagsbelastning för grundutbildningsanslagen i form av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer samt ersättning för särskilda åtaganden m.m. skall redovisas i årsredovisningen enligt beslut som regeringen avser att fatta. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer beräknas på grundval av redovisning i LADOK eller motsvarande. Eventuell skillnad mellan avräknade överföringar till räntekontot och den slutliga anslagsbelastningen redovisas som ett anslagssparande.

Om lärosätet redovisar fler helårsprestationer än vad som kan ge rätt till ersättning inom takbeloppet, kan överskjutande helårsprestationer sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning. Med undantag av 11 § anslagsförordningen (1996:1189) får universitet och högskolor efter 2005 överföra såväl helårsprestationer som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till efterföljande budgetår utan regeringens särskilda medgivande.

Ränteintäkter som erhållits på räntekonto och som hänför sig till anslagssparande för budgetåret 2005 skall senast den 15 mars 2006 betalas till Riksgäldskontoret. Ränteintäkter beräknas enligt den räntesats på räntekontot som gäller den 30 juni 2005 och på ett belopp som motsvarar halva anslagssparandet.

3. För flera lärosäten har det i regleringsbrevet angivits ett högsta antal helårsstudenter som får avräknas inom olika konstnärliga utbildningsområden. Det angivna högsta antalet helårsstudenter innebär även en övre gräns av antalet helårsprestationer som medges ersättning inom tilldelat takbelopp. Ett lärosäte kan inte avräkna helårsprestationer utöver det angivna antalet helårsstudenter inom nämnda konstnärliga utbildningsområden.

Om ett lärosäte redovisar fler helårsstudenter eller helårsprestationer än det antal som högst kan ersättas inom ett konstnärligt utbildningsområde, får lärosätet avräkna överskjutande helårsstudenter och helårsprestationer mot utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap. Av fakturan skall framgå hur många helårsstudenter och helårsprestationer som på detta sätt avräknas mot ett annat utbildningsområde.

4. Universitet och högskolor skall senast den 3 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 21 oktober 2005 till regeringen lämna en prognos över beräknat utfall för budgetåren 2005 och 2006 på anslaget för grundläggande högskoleutbildning. Av redovisningen skall framgå en prognos över antalet helårsstudenter för respektive budgetår. I samband med prognosen skall även en kommentar om avvikelser lämnas i förhållande till den föregående inlämnade prognosen. Särskilda anvisningar för redovisning av prognoser framgår av bilaga 3.

5. Universitet och högskolor får köpa kurser av svenska statliga eller enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning). Sådana kurser skall av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning. Sådana kurser får endast omfatta studenter som antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen och som finansieras med statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren. Om ett statligt lärosäte erhåller bidrag från en enskild utbildningsanordnare, skall inte åtta procent av det belopp som tagits emot under månaden inlevereras till Skatteverket enligt förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

6. Följande regler gäller för beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer.

A. Ersättning erhålls för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer under budgetåret vilka ryms inom takbeloppet, inklusive utlandsförlagd utbildning som lärosätena ansvarar för samt för helårsprestationer som hänförs till december månad föregående budgetår och som ej redovisats för detta budgetår.

B. Ersättning för helårsstudenter erhålls för studenter som gör studieuppehåll för att bedriva en del av sina studier på utbytesprogram vid utländskt universitet motsvarande högst 80 poäng. Studenterna skall före utlandsvistelsen ha fullgjort minst 40 poängs studier vid berört lärosäte.

C. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer erhålls inte för

- kurser som anordnas på uppdrag av annan utbildningsanordnare,

- uppdragsutbildning, och

- tillgodoräknande av annan utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter som godkänt resultat på en eller flera kurser, utöver vad som anges i punkt B ovan.

7. Följande ersättningsbelopp (kronor) skall tillämpas för budgetåret 2005.

Utbildningsområde

Ersättning per helårsstudent

Ersättning per helårsprestation

Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt

17 217

16 958

Naturvetenskapligt, tekniskt

43 431

37 421

Farmaceutiskt

43 431

37 421

Vård

48 241

41 783

Odontologiskt

39 893

46 471

Medicinskt

53 908

65 572

Undervisning 1

31 490

37 086

Övrigt 2

36 441

29 602

Design

128 583

78 342

Konst

182 547

78 372

Musik

110 932

70 141

Opera

264 364

158 146

Teater

255 635

127 329

Media

260 874

208 971

Dans

179 788

99 343

Idrott

93 688

43 356

1 Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet samt övrig verksamhetsförlagd utbildning.

2 Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar, praktisk-estetiska kurser inom bl.a. lärarutbildning med inriktning mot tidigare år samt utbildning vid Grafiska institutet/Institutet för högre reklamutbildning vid Stockholms universitet.

Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner

1. Universitet och högskolor får omfördela medel mellan anslagsposterna för respektive vetenskapsområde m.m. upp till ett belopp motsvarande tre procent av var och en av dessa poster. Medel under anslagsposten Ersättning för lokalhyror m.m. får fördelas fritt mellan vetenskapsområdena. Denna anslagspost inkluderar även ersättning för kostnader för lånefinansierade anläggningstillgångar.

2. Minst 75 procent av de medel som universitet och högskolor totalt avsätter för studiefinansiering inom forsknings- och forskarutbildningsanslagen skall avse anställning som doktorand.

Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Med statsbudgeten avses såväl anslag för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas vidare via en statlig myndighet.
1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

1. Högskolan på Gotland skall senast den 31 januari 2005 till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) dels inkomma med en budget för 2005 avseende respektive högskolas totala verksamhet, dels i förekommande fall redovisa hur eventuella ekonomiska underskott skall åtgärdas.

Vidare skall de nämnda lärosätena kvartalsvis inkomma till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) med uppföljningar av budget och kommentera dessa uppföljningar. För första och tredje kvartalet skall uppföljningen lämnas senast en månad efter periodens slut. För andra och fjärde kvartalet kan uppföljningen lämnas som en särskild bilaga till delårsrapporten respektive årsredovisningen. Detta skall ske under hela den tid som åtgärdsprogrammet gäller.

2. Universitet och högskolor, som har fått i uppdrag att införa och arbeta med ett miljöledningssystem, skall redovisa sina uppdrag enligt riktlinjer som beslutades av regeringen den 15 november 2001 (dnr M2001/4509/Kn).

Universitet och högskolor skall ha genomföra en miljöutredning, utarbeta en miljöpolicy samt sätta upp egna mål och upprättat ett handlingsprogram med anledning av uppdraget om miljöledningssystem. Uppdraget har under ett antal år redovisats till regeringen. Redovisningen till regeringen skall ske med jämna intervaller och nästa redovisning skall göras i en särskild skrivelse i samband med årsredovisningen för 2008. Av denna redovisning skall framgå analyser och kommentarer över vilka förändringar som skett efter den senaste inlämnade redovisningen (2004). Det bör också framgå hur och på vilket sätt målen både uppnåtts och eventuellt justerats under perioden. Den särskilda rapporten skall inlämnas till Regeringskansliet/Miljödepartementet med kopia till Utbildnings- och kulturdepartementet.

3. Regeringen har uppdragit åt universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) att anordna utbildning enligt förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel. Universitet och högskolor skall lämna den information som Centrala studiestödsnämnden efterfrågar avseende utbetalning av ersättning för den tidsbegränsade utbildningssatsningen, den s.k. kombinationsutbildningen. Se även avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning punkten 7.

Av årsredovisningarna skall framgå antalet studenter som deltagit i utbildning som anordnas med särskilda medel och i hur många fall särskilda kurser har anordnats för sådan utbildning. Vidare skall en kortfattad redogörelse lämnas över vilka kurser som studenterna antagits till.

4. Universitet och högskolor ges möjlighet att senast den 30 september 2005 till regeringen inkomma med förslag till uppgifter som kan ersätta den sammanställning av väsentliga uppgifter som skall redovisas i årsredovisningen enligt 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

5. Universitet och högskolor skall i samband med att årsredovisningen och delårsrapporten redovisas till regeringen skicka en kopia av redovisningarna till Högskoleverket.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:74Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet2 006 836 tkr
25:74 ap.1.1Grundläggande högskoleutbildning (Ram)666 035 tkr
25:74 ap.1.2Forskning och forskarutbildning (Ram)408 972 tkr
25:74 ap.2Handelshögskolan i Stockholm (Ram)50 504 tkr
25:74 ap.3.1Grundläggande högskoleutbildning (Ram)369 125 tkr
25:74 ap.3.2Forskning och forskarutbildning (Ram)37 938 tkr
25:74 ap.4Teologiska Högskolan, Stockholm (Ram)6 048 tkr
25:74 ap.6Evangeliska Fosterlandsstiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola (Ram)2 117 tkr
25:74 ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (Ram)9 994 tkr
25:74 ap.8Ericastiftelsen (Ram)6 146 tkr
25:74 ap.9Stiftelsen Stora Sköndal (Ram)20 202 tkr
25:74 ap.10Ersta Diakonisällskap (Ram)33 178 tkr
25:74 ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (Ram)38 078 tkr
25:74 ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (Ram)28 641 tkr
25:74 ap.13Beckmans skola AB (Ram)14 447 tkr
25:74 ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Ram)312 689 tkr
25:74 ap.15Evangeliska Frikyrkan (Ram)2 722 tkr


Villkor
25:74 ap.1.1 Grundläggande högskoleutbildning

Chalmers tekniska högskola AB skall bedriva verksamhet i enlighet med ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller under perioden den 1 juli 1994 - den 30 juni 2009 samt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag för perioden 2003-2005.

Utbildningsuppdrag

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Civilingenjörsexamen och arkitektexamen

3 570Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2005 i förhållande till 2004.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas.

Mål helårsstudenter

Inom det konstnärliga utbildningsområdet design fårChalmers tekniska högskola AB högst avräkna 22,5 helårsstudenter (respektive helårsprestationer).

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Chalmers tekniska högskola AB erhåller som ett särskilt åtagande 1 645 000 kronor som avser ett bidrag avseende utrustning till sjöbefälsutbildningen.25:74 ap.1.2 Forskning och forskarutbildning

Chalmers tekniska högskola AB skall bedriva verksamhet i enlighet med ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller under perioden den 1 juli 1994 - den 30 juni 2009 samt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag för perioden 2003-2005.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

Vetenskapsområde

Mål

2005-2008

Tekniskt

590


Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.3 Verksamhetsgren: Forskning, forskarutbildning eller konstnärligt utvecklingsarbete, återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 15 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer, men inte adjungerade.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer (inklusive befordrade professorer men exklusive adjungerade professorer) och antalet kvinnor bland dessa.

Forskarskola

Chalmers tekniska högskola AB är värd för en forskarskola i materialvetenskap. Som planeringsförutsättning gäller att denna forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värd- och partnerhögskolorna beskrivas.25:74 ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från den 10 juni 1993. Handelshögskolan har, enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina, tillstånd att utfärda doktorsexamen, licentiatexamen, magisterexamen, kandidatexamen och högskoleexamen.25:74 ap.3.1 Grundläggande högskoleutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping skall bedriva verksamhet i enlighet med ett långsiktigt avtal med staten som gäller under perioden den 1 juli 1994 - den 30 juni 2009 samt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag för perioden 2003-2005.

Utbildningsuppdrag

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen

760

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1
- härav med inriktning mot förskola/förskoleklass

710
320

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

3151 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2005 i förhållande till 2004. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen) bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärareexamina med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

För att högskolan skall nå målet för antalet examina med inriktning mot förskola och förskoleklass skall det vara möjligt att antingen välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller att lärosätet vidtar andra åtgärder som säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina skall särredovisas och av dessa antalet examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas. Högskolan skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola/förskoleklass.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst 1 950.

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.25:74 ap.3.2 Forskning och forskarutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping skall bedriva verksamhet i enlighet med ett långsiktigt avtal med staten som gäller under perioden den 1 juli 1994 - den 30 juni 2009 samt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag för perioden 2003-2005.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

Vetenskapsområde

Mål

2005-2008

Humanistisk-samhällsvetenskapligt 1

35Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.3 Verksamhetsgren: Forskning, forskarutbildning eller konstnärligt utvecklingsarbete, återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 28 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer, men inte adjungerade.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer (inklusive befordrade professorer men exklusive adjungerade professorer) och antalet kvinnor bland dessa.25:74 ap.4 Teologiska Högskolan, Stockholm

Teologiska Högskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver detta erhåller Teologiska Högskolan, Stockholm medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 69 helårsstudenter för utbildning i teologi.

Teologiska Högskolan, Stockholm, har enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina tillstånd att utfärda högskoleexamen, teologisk utbildning, högskoleexamen i mänskliga rättigheter och teologie kandidatexamen, 140 poäng.25:74 ap.6 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver detta erhåller Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har för Johannelunds teologiska högskola, enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina, tillstånd att utfärda högskoleexamen, teologisk utbildning.25:74 ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Anslaget till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) avser utbildning till högskoleexamen med inriktning musikpedagogisk utbildning, 80 och 120 poäng och högskoleexamen med inriktning logonomi, vilka stiftelsen har tillstånd att utfärda enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina. Anslaget avser även viss fortbildning och vidareutbildning i anslutning till dessa utbildningar. Bidraget avser 84 helårsstudenter.25:74 ap.8 Ericastiftelsen

Anslaget till Ericastiftelsen avser utbildning till psykoterapeut för vilken stiftelsen enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina har tillstånd att utfärda examen. Anslaget avser även viss fortbildning och vidareutbildning i anslutning till dessa utbildningar.25:74 ap.9 Stiftelsen Stora Sköndal

Anslaget till Stiftelsen Stora Sköndal avser utbildning som leder till socionomexamen, magisterexamen i socialt arbete, en samordnad sjuksköterske- och socionomutbildning på äldreområdet samt kyrkomusikerutbildning som leder till högskoleexamen respektive kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning vilka stiftelsen enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina har tillstånd att utfärda.

I anslaget beräknas medel för 22 helårsstudenter i kyrkomusikalisk utbildning. Dessa medel står till Stiftelsen Stora Sköndals förfogande förutsatt att utbildningen bedrivs och att övriga finansiärer bidrar med sina delar av utbildningens finansiering.

Vidare beräknas medel för samordnad sjuksköterske- och socionomutbildning på äldreområdet för 139 helårsstudenter, för socionomutbildning 178 helårsstudenter, för magisterutbildning i socialt arbete 30 helårsstudenter samt 50 helårsstudenter i teologi.25:74 ap.10 Ersta Diakonisällskap

Anslaget till Ersta Diakonisällskap avser ersättning för det utbildningsuppdrag som från och med den 1 januari 2002 överförts från Stockholms läns landsting till staten i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningarna (prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17, rskr. 2000/01:262). Ersta Diakonisällskap har för Ersta Sköndal högskola tillstånd att utfärda sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen, magister- respektive kandidatexamen i omvårdnad och högskoleexamen, teologisk utbildning enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Sjuksköterskeexamen

505

25:74 ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Anslaget till Stiftelsen Rödakorshemmet avser ersättning för det utbildningsuppdrag som från och med den 1 januari 2002 överförts från Stockholms läns landsting till staten i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar (prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17, rskr. 2000/01:262). Stiftelsen Rödakorshemmet har för Röda Korsets Högskola tillstånd att utfärda sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Sjuksköterskeexamen

510

25:74 ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Anslaget till Sophiahemmet, Ideell förening avser ersättning för det utbildningsuppdrag som från och med den 1 januari 2002 överförts från Stockholms läns landsting till staten i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar (prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17, rskr. 2000/01:262). Sophiahemmet, Ideell förening har för Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Sjuksköterskeexamen

375

25:74 ap.13 Beckmans skola AB

Anslaget till Beckmans skola AB avser utbildning till konstnärlig högskoleexamen i konst och design, vilken bolaget har tillstånd att utfärda enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina. Bidraget avser 123 helårsstudenter.25:74 ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

I enlighet med de avtal med staten som gäller från den 1 juli 1994 har Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping rätt till ersättning från staten avseende kompensation för ingående mervärdesskatt.

Av 5 § förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt framgår att en myndighet som för sin verksamhet tar emot bidrag senast den tionde dagen i påföljande månad skall betala in åtta procent av det belopp som har tagits emot under månaden till Riksskatteverket. På motsvarande sätt skall de båda Stiftelsehögskolorna inbetala åtta procent på mottagna bidrag under en månad till Kammarkollegiet senast den tionde dagen i påföljande månad.

När Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköpingrekvirerar kompensation för ingående mervärdesskatt från Kammarkollegiet på anslaget 25:74 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. skall först en avräkning göras av det belopp som skall inbetalas i enlighet med 5 § förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt. Om inbetalning har gjorts för sent eller med ett för lågt belopp, skall Stiftelsehögskolorna i samband med nästa reglering betala ett belopp motsvarande räntan till Kammarkollegiet, om den tillgodoförda räntan inte är obetydlig.

För samtliga avtal som Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköpingtecknar skall åtta procent av bidraget betalas till Kammarkollegiet. Med bidrag avses medel utan krav på motprestation. Det innebär att den som lämnar bidraget inte har ställt krav på att som utbyte för lämnade medel erhålla varor eller tjänster eller krav på att åtnjuta särskild förmånsställning. Bidrag som har beslutats av en statlig myndighet eller av en mellanstatlig organisation som Sverige är ansluten till eller som är beslutade och utbetalade av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola eller Stiftelsen Högskolan i Jönköping är undantagna.

Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet skall en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Riksskatteverket användas. Av årsredovisningen skall framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet samt storleken på beloppet som reducerar den ingående mervärdesskatten.25:74 ap.15 Evangeliska Frikyrkan

Evangeliska Frikyrkan (tidigare Nybygget - kristen samverkan) för Örebro Teologiska Högskola har ett avtal med staten som gäller från och med den 14 oktober 1993. Utöver detta erhåller Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska Högskola medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

Evangeliska Frikyrkan, har enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina, tillstånd att utfärda högskoleexamen, teologisk utbildning och teologie kandidatexamen 140 poäng.25:75Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet258 944 tkr
25:75 ap.1Svenska studenthemmet i Paris (Ram)1 629 tkr
25:75 ap.2Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer (Ram)214 tkr
25:75 ap.12Informationsinsatser och svenskundervisning i utlandet (Ram)7 597 tkr
25:75 ap.13Akademisk mötesplats för Östersjön (Ram)2 000 tkr
25:75 ap.14Linnéjubileet (Ram)1 000 tkr
25:75 ap.16Södertörns högskola (Ram)8 000 tkr
25:75 ap.18Utveckling av talböcker (Ram)2 775 tkr
25:75 ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (Ram)65 358 tkr
25:75 ap.35Särskilda lärarutbildningar (Ram)135 000 tkr
25:75 ap.36Delegationen för regional samverkan, Kamk (Ram)0 tkr
25:75 ap.115Statsbidrag till Teknik och naturvetenskapscentrum (Ram)23 100 tkr
25:75 ap.117Studier inom North2north (Ram)500 tkr
25:75 ap.118Stipendier för studier vid College of Europe (Ram)362 tkr
25:75 ap.120Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (Ram)1 409 tkr
25:75 ap.121Stöd till IRECO (Ram)10 000 tkr

Disponeras av Uppsala universitet26 561 tkr
25:75 ap.9Statlig ålderspensionsavgift (Ram)26 561 tkr

Disponeras av regeringen1 723 tkr
25:75 ap.11Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 723 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
25:75 ap.41Delegationen för regional samverkan, RK (Ram)0 tkr


Villkor
25:75 ap.1 Svenska studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition av Svenska studenthemmet i Paris med vardera en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2005.

Styrelsen skall senast den 22 februari 2005 till regeringen lämna en ekonomisk redovisning av medlens användning och uppnådda resultat.25:75 ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition av Sveriges Förenade studentkårer.25:75 ap.9 Statlig ålderspensionsavgift

Uppsala universitet disponerar anslagsposten för de statliga ålderspensionsavgifterna som uppstår för utbildningsbidrag till doktorander. Anslaget skall finansiera samtliga avgifter för alla doktorander inom universitet och högskolor. Resurserna avser ökade utgifter för utbildningsbidrag för forskarstuderande med anledning av ålderspensionsreformen.25:75 ap.12 Informationsinsatser och svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Svenska institutet.

Svenska institutet skall för medlen öka kunskapen om och intresset för dels Sverige i andra länder genom stöd till undervisning i svenska, dels om svenska förhållanden. Medlen under anslagsposten skall vidare finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter.25:75 ap.13 Akademisk mötesplats för Östersjön

Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala 2 000 000 kronor till Högskolan på Gotland för att högskolan skall utveckla högre utbildning och forskning med inriktning på Östersjön. Högskolan skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå detta syfte samt antalet genomförda projekt.25:75 ap.14 Linnéjubileet

Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala 1 000 000 kronor till Uppsala universitet för vård och upprustning av Linnéminnen med anledning av 300-årsminnet 2007 av Carl von Linné. Universitetet skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå detta syfte.25:75 ap.16 Södertörns högskola

Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala 8 000 000 kronor till Södertörns högskola för att högskolan skall utveckla den naturvetenskapliga forskningen. Högskolan skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå detta syfte.25:75 ap.18 Utveckling av talböcker

Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala 2 775 000 kronor till Talboks- punktskriftsbiblioteket (TPB) för att utveckla en talboksproduktion baserad på en ny metod för inläsning genom talsyntes. TPB skall i årsredovisningen redovisa hur projektet genomförts under 2005.25:75 ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av regeringen.

1. Kammarkollegiet skall snarast utbetala motsvarande 250 000 DKK till Danmarks Tekniske Universitet avseende sekretariatet vid Kommittén för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen.

2. Kammarkollegiet skall snarast under budgetåret 2005 till Malmö högskola utbetala 25 000 kronor som arvode för uppdrag i kommittén för utveckling och forskning i Öresundsregionen.25:75 ap.35 Särskilda lärarutbildningar

Medlen under anslagsposten skall användas för särskilda lärarutbildningar som genomförs i samverkan mellan lärosäten och kommuner enligt förordningen (2001:740) om särskilda lärarutbildningar. Ansvaret för dessa utbildningar skall ligga på Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola, Lärarhögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Regeringen avser att vid två tillfällen under budgetåret 2005 fördela medlen under anslagsposten. I samband med dessa fördelningar skall Kammarkollegiet utbetala medlen till berörda lärosäten.

Utbildningen skall bedrivas under perioden 2002-2006 för studenter som studerar på halvfart och är anställda i en kommun på minst halvtid. Utbildningen skall leda till minst 4 000 behöriga lärare.25:75 ap.36 Delegationen för regional samverkan, Kamk

Eventuellt uppkommet anslagssparande på anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och skall utbetalas efter rekvisition av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning. Medlen skall användas för att finansiera eventuella utbetalningar till följd av beslut av delegationen enligt förordningen (2002:8) om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning samt ingå i finansiering av dels en utvärdering som regeringen avser att genomföra i fråga om delegationens verksamhet, dels administrativa kostnader med anledning av regeringens beslut den 26 februari 2004 om en förlängning av delegationens uppdrag.25:75 ap.41 Delegationen för regional samverkan, RK

Eventuellt uppkommet anslagssparande på anslagsposten disponeras av Regeringskansliet. Medlen skall användas för att finansiera administrativa kostnader för delegationen samt ingå i finansiering av en utvärdering som regeringen avser att genomföra avseende delegationens verksamhet.25:75 ap.115 Statsbidrag till Teknik och naturvetenskapscentrum

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition av Högskoleverket. Högskoleverket skall därefter fördela 23 100 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.25:75 ap.117 Studier inom North2north

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Svenska institutet.

Medlen skall av Svenska institutet användas till student- och lärarutbytesprogrammet North2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Kanada, Ryssland, Norge, Sverige och USA. Stipendier bör ges till personer som genomgått svensk högskoleutbildning. Programmet syftar till att åstadkomma en sammanhållning mellan de åtta arktiska staterna och till att öka förståelsen för och kunskapen om kulturella, språkliga, klimatmässiga, ekologiska och andra förhållanden i länderna. Inom programmet skall hänsyn tas till ursprungsbefolkningarnas särskilda behov och till att underlätta en hållbar samhällsutveckling.

År 2005 skall Svenska institutet fördela 382 000 kronor som stipendiemedel, 50 000 kronor som bidrag till det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för North2north utför samt 68 000 kronor för att täcka förvaltningskostnaderna för programmet.25:75 ap.118 Stipendier för studier vid College of Europe

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Svenska institutet. Medlen skall av Svenska institutet användas till stipendier och administration av stipendierna vid College of Europe. Stipendier bör ges till personer som genomgått svensk högskoleutbildning och avlagt akademisk examen.25:75 ap.120 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Medlen skall av Internationella programkontoret för utbildningsområdet användas enligt följande. För Tempus, EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning med oberoende staters samvälde, Västra Balkan, Mongoliet samt MEDA-länderna har 1 097 000 kronor beräknats för att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatörer och genomförande av projekt. Vidare avser 104 000 kronor stöd till utveckling av projektansökningar inom EU:s utbildningsprogram Leonardo da Vinci och stöd för insatser som syftar till att vidareutveckla och sprida resultat från programmet. Av beloppet utgör 208 000 kronor delfinansiering av universitets och högskolors kostnader för intensivkurser i svenska språket för Erasmusstudenter, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language Courses), 2005. EILC utgör en permanent aktivitet inom ramen för EU:s utbildningsprogram Sokrates.25:75 ap.121 Stöd till IRECO

Kammarkollegiet skall utbetala medlen till Verket för innovationssystem (VINNOVA). Medlen avses att användas för Institute for Research and Competence Holding AB (IRECO:s) samarbete med VINNOVA för en omstrukturering av IRECO under perioden 2003-2005 med målet att skapa färre och större institut med internationell konkurrenskraft och en stark förankring hos näringslivet.25:76Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor (Ramanslag)
Disponeras av Högskolan i Halmstad36 357 tkr
25:76 ap.7Högskolan i Halmstad (Ram)36 357 tkr

Disponeras av Högskolan Kristianstad28 169 tkr
25:76 ap.8Högskolan Kristianstad (Ram)28 169 tkr

Disponeras av Dramatiska institutet3 272 tkr
25:76 ap.2Dramatiska institutet (Ram)3 272 tkr

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm4 283 tkr
25:76 ap.14Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (Ram)4 283 tkr

Disponeras av Operahögskolan i Stockholm2 667 tkr
25:76 ap.16Operahögskolan i Stockholm (Ram)2 667 tkr

Disponeras av Teaterhögskolan i Stockholm2 904 tkr
25:76 ap.18Teaterhögskolan i Stockholm (Ram)2 904 tkr

Disponeras av Danshögskolan3 417 tkr
25:76 ap.1Danshögskolan (Ram)3 417 tkr

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan2 233 tkr
25:76 ap.13Kungl. Konsthögskolan (Ram)2 233 tkr

Disponeras av Konstfack4 202 tkr
25:76 ap.12Konstfack (Ram)4 202 tkr

Disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm27 818 tkr
25:76 ap.15Lärarhögskolan i Stockholm (Ram)27 818 tkr

Disponeras av Idrottshögskolan i Stockholm21 590 tkr
25:76 ap.11Idrottshögskolan i Stockholm (Ram)21 590 tkr

Disponeras av Södertörns högskola19 873 tkr
25:76 ap.17Södertörns högskola (Ram)19 873 tkr

Disponeras av Högskolan Dalarna37 418 tkr
25:76 ap.4Högskolan Dalarna (Ram)37 418 tkr

Disponeras av Högskolan i Gävle64 894 tkr
25:76 ap.6Högskolan i Gävle (Ram)64 894 tkr

Disponeras av Högskolan i Borås32 247 tkr
25:76 ap.3Högskolan i Borås (Ram)32 247 tkr

Disponeras av Högskolan i Skövde24 432 tkr
25:76 ap.9Högskolan i Skövde (Ram)24 432 tkr

Disponeras av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla23 173 tkr
25:76 ap.10Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (Ram)23 173 tkr

Disponeras av Högskolan på Gotland8 695 tkr
25:76 ap.5Högskolan på Gotland (Ram)8 695 tkr


Villkor
25:76 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor

Medel skall av respektive högskola användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.25:76 ap.1 Danshögskolan

Under 2005 får högskolan högst avräkna 3 396 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.2 Dramatiska institutet

Under 2005 får Dramatiska institutet högst avräkna 3 252 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.3 Högskolan i Borås

Under 2005 får högskolan högst avräkna 32 054 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.4 Högskolan Dalarna

Under 2005 får högskolan högst avräkna 37 193 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.5 Högskolan på Gotland

Under 2005 får högskolan högst avräkna 8 643 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.6 Högskolan i Gävle

Under 2005 får högskolan högst avräkna 64 505 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.7 Högskolan i Halmstad

Under 2005 får högskolan högst avräkna 36 139 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.8 Högskolan Kristianstad

Under 2005 får högskolan högst avräkna 28 000 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.9 Högskolan i Skövde

Under 2005 får högskolan högst avräkna 24 285 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.10 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Under 2005 får högskolan högst avräkna 23 034 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.11 Idrottshögskolan i Stockholm

Under 2005 får högskolan högst avräkna 21 460 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.12 Konstfack

Under 2005 får högskolan högst avräkna 4 177 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.13 Kungl. Konsthögskolan

Under 2005 får högskolan högst avräkna 2 220 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.14 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Under 2005 får högskolan högst avräkna 4 257 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.15 Lärarhögskolan i Stockholm

Under 2005 får högskolan högst avräkna 27 651 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.16 Operahögskolan i Stockholm

Under 2005 får högskolan högst avräkna 2 651 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.17 Södertörns högskola

Under 2005 får högskolan högst avräkna 19 754 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:76 ap.18 Teaterhögskolan i Stockholm

Under 2005 får högskolan högst avräkna 2 887 000 kronor på anslaget till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.25:77Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)
Disponeras av Lunds universitet354 254 tkr
25:77 ap.2Lunds universitet (Ram)354 254 tkr

Disponeras av Umeå universitet258 121 tkr
25:77 ap.4Umeå universitet (Ram)207 086 tkr
25:77 ap.8Umeå universitet (Ram)51 035 tkr

Disponeras av Karolinska institutet511 058 tkr
25:77 ap.6Karolinska institutet (Ram)511 058 tkr

Disponeras av Uppsala universitet225 533 tkr
25:77 ap.1Uppsala universitet (Ram)225 533 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet426 662 tkr
25:77 ap.3Göteborgs universitet (Ram)367 672 tkr
25:77 ap.7Göteborgs universitet (Ram)58 990 tkr

Disponeras av Linköpings universitet159 043 tkr
25:77 ap.5Linköpings universitet (Ram)159 043 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
25:77 ap.9Ersättn.klinutb.f - RKs disposition (Ram)0 tkr


Villkor
25:77 ap.1 Uppsala universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 50 217 000 kronor användas för ersättning för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.25:77 ap.2 Lunds universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 62 952 000 kronor användas för ersättning för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.25:77 ap.3 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 54 242 000 kronor användas för ersättning för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.25:77 ap.4 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 50 679 000 kronor användas för ersättning för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11,nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.25:77 ap.5 Linköpings universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 41 638 000 kronor användas för ersättning för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.25:77 ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 97 662 000 kronor användas för ersättning för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.25:77 ap.7 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till visssa landsting enligt avtal om samarbete om tandläkarutbildning och odontologisk forskning.

Enligt avtal den 31 augusti 2004 om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården skall minst 19 500 000 kronor användas för ersättning för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare. Vidare skall 30 000 000 kronor användas till ersättning av basorganisation i form av bl.a. infrastruktur. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den odontologiska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.25:77 ap.8 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till visssa landsting enligt avtal om samarbete om tandläkarutbildning och odontologisk forskning.

Enligt avtal den 31 augusti 2004 om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården skall minst 14 625 000 kronor användas för ersättning för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare. Vidare skall 30 000 000 kronor användas till ersättning av basorganisation i form av bl.a. infrastruktur. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den odontologiska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:74 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:74 ap.1.103 %0
25:74 ap.1.203 %0
25:74 ap.203 %0
25:74 ap.3.103 %0
25:74 ap.3.203 %0
25:74 ap.403 %0
25:74 ap.603 %0
25:74 ap.703 %0
25:74 ap.803 %0
25:74 ap.903 %0
25:74 ap.1003 %0
25:74 ap.1103 %0
25:74 ap.1203 %0
25:74 ap.1303 %0
25:74 ap.1403 %0
25:74 ap.1503 %0

25:75 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:75 ap.10Allt0
25:75 ap.20Allt0
25:75 ap.120Allt0
25:75 ap.130Allt0
25:75 ap.140Allt0
25:75 ap.160Allt0
25:75 ap.180Allt0
25:75 ap.210Allt0
25:75 ap.350Allt0
25:75 ap.360Allt0
25:75 ap.1150Allt0
25:75 ap.1170Allt0
25:75 ap.1180Allt0
25:75 ap.1200Allt0
25:75 ap.12103 %0
25:75 ap.90Allt0
25:75 ap.110Allt0
25:75 ap.410Allt0

25:76 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:76 ap.703 %0
25:76 ap.803 %0
25:76 ap.203 %0
25:76 ap.1403 %0
25:76 ap.1603 %0
25:76 ap.1803 %0
25:76 ap.103 %0
25:76 ap.1303 %0
25:76 ap.1203 %0
25:76 ap.1503 %0
25:76 ap.1103 %0
25:76 ap.1703 %0
25:76 ap.403 %0
25:76 ap.603 %0
25:76 ap.303 %0
25:76 ap.903 %0
25:76 ap.1003 %0
25:76 ap.503 %0

25:77 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:77 ap.203 %0
25:77 ap.403 %0
25:77 ap.803 %0
25:77 ap.603 %0
25:77 ap.103 %0
25:77 ap.303 %0
25:77 ap.703 %0
25:77 ap.503 %0
25:77 ap.90Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:73 ap.125:75 ap.11100 %
25:73 ap.225:75 ap.11100 %
25:73 ap.925:75 ap.11100 %
25:73 ap.1025:75 ap.11100 %
25:73 ap.2025:75 ap.11100 %
25:73 ap.2125:75 ap.11100 %
25:73 ap.2225:75 ap.11100 %
25:73 ap.3125:75 ap.11100 %
25:73 ap.3425:75 ap.11100 %
25:73 ap.3525:75 ap.11100 %
25:73 ap.3725:75 ap.11100 %
25:73 ap.3825:75 ap.11100 %
25:73 ap.4025:75 ap.11100 %
25:73 ap.4225:75 ap.11100 %
25:73 ap.4325:75 ap.11100 %
25:73 ap.4425:75 ap.11100 %
25:73 ap.4525:75 ap.11100 %
25:73 ap.4625:75 ap.11100 %
25:73 ap.4725:75 ap.11100 %
25:73 ap.4825:75 ap.11100 %
25:73 ap.4925:75 ap.11100 %
25:73 ap.5025:75 ap.11100 %
25:73 ap.5125:75 ap.11100 %
25:73 ap.5225:75 ap.11100 %
25:73 ap.11525:75 ap.11100 %
25:73 ap.11625:75 ap.11100 %
25:73 ap.11825:75 ap.11100 %
25:73 ap.11925:75 ap.11100 %
25:73 ap.12025:75 ap.11100 %
25:73 ap.12125:75 ap.11100 %
25:73 ap.12225:75 ap.11100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
25:75 ap.20Ram
25:75 ap.22Ram
25:75 ap.31Ram
25:75 ap.34Ram
25:75 ap.37Ram
25:75 ap.38Ram
25:75 ap.40Ram
25:75 ap.42Ram
25:75 ap.43Ram
25:75 ap.44Ram
25:75 ap.45Ram
25:75 ap.46Ram
25:75 ap.47Ram
25:75 ap.48Ram
25:75 ap.49Ram
25:75 ap.50Ram
25:75 ap.51Ram
25:75 ap.52Ram
25:75 ap.116Ram
25:75 ap.119Ram
25:75 ap.122Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:75 ap.123 0003 0003 0002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Svenska institutet bemyndigas att fatta beslut, som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om högst 3 miljoner kronor för 2006. Bemyndigandet avser de stipendier som Svenska institutet beviljar under ett år som avser ett senare läsår.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 354 254 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:77 ap.2.
Till Högskolan i Halmstads räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 36 357 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.7.
Till Högskolan Kristianstads räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 28 169 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.8.
Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 258 121 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:77 ap.4 och 25:77 ap.8.
Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 511 058 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:77 ap.6.
Till Dramatiska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 3 272 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.2.
Till Kungl. Musikhögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 4 283 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.14.
Till Operahögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 2 667 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.16.
Till Teaterhögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 2 904 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.18.
Till Danshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 3 417 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.1.
Till Kungl. Konsthögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 2 233 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.13.
Till Konstfacks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 4 202 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.12.
Till Lärarhögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 27 818 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.15.
Till Idrottshögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 21 590 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.11.
Till Södertörns högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 19 873 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.17.
Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 225 533 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:77 ap.1.
Till Högskolan Dalarnas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 37 418 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.4.
Till Högskolan i Gävles räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 64 894 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.6.
Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 426 662 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:77 ap.3 och 25:77 ap.7.
Till Högskolan i Borås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 32 247 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.3.
Till Högskolan i Skövdes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 24 432 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.9.
Till Högskolan i Trollhättan/Uddevallas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 23 173 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.10.
Till Linköpings universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 159 043 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:77 ap.5.
Till Högskolan på Gotlands räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 8 695 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:76 ap.5.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Eva Svensson
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Statens skolverk
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Handelshögskolan i Stockholm
Teologiska Fosterlandsstiftelsen
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska institut
Ericastiftelsen
Stiftelsen Stora Sköndal
Ersta Diakonisällskap
Stiftelsen Rödakorshemmet
Sophiahemmet, Ideell förening
Beckmans skola AB
Evangeliska Frikyrkan
Sveriges förenade studentkårer