Finansdepartementet
Regeringsbeslut55

2004-12-16Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 STOCKHOLMFi2004/308, Fi2004/6410 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Ekonomistyrningsverket (ESV) och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningEkonomisk styrning och kontrollResultatstyrning och finansiell styrning
Administrativa system
Informationssystemet Hermes
Prognoser och uppföljningPrognoser och information om statlig ekonomi1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Ekonomisk styrning och kontroll

Mål

En väl fungerande ekonomisk styrning som präglas av god finansiell kontroll samt hög produktivitet och effektivitet i resursanvändningen.


Verksamhetsgren Resultatstyrning och finansiell styrning

Mål

En verksamhetsanpassad ekonomisk styrning.


Återrapportering

ESV skall redogöra för Regeringskansliets respektive övriga myndigheters bedömning av ESV:s insatser.

ESV skall lämna en lägesbeskrivning och samlad analys av utvecklingstendenser inom området ekonomisk styrning senast den 15 juni 2005. Den närmare utformningen av lägesbeskrivningens inriktning och omfattning skall ske i samråd med Finansdepartementet.

ESV skall redovisa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet senast den 28 april 2005, enligt förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.Verksamhetsgren Administrativa system

Mål

Tillhandahålla efterfrågestyrda, ändamålsenliga och kostnadseffektiva system och kringtjänster till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter.


Återrapportering

ESV skall redovisa

- insatser för att uppnå målet,

- myndigheternas bedömning av ESV:s insatser.Verksamhetsgren Informationssystemet Hermes

Mål

Hermes skall utgöra ett ändamålsenligt och effektivt stöd för ekonomistyrningen i staten. Utvecklingen av de delar av systemet som avser statsbudgeten och regleringsbrev skall ske på uppdrag av Finansdepartementet.

En effektiv förvaltningsorganisation för informationssystemet Hermes skall vara införd senast den 1 oktober 2005.


Återrapportering

ESV skall redovisa sin förvaltningsorganisation för Hermes senast den 1 oktober 2005.

ESV skall vidare redovisa

- utbildningsinsatser,

- antalet användare av Hermes samt en beskrivning av hur antalet användare har förändrats över tiden,

- tillgängligheten till supporten och antalet ärenden till supporten fördelat på delsystem och användarkategori,

- antalet driftsstopp, längden på dessa samt vidtagna förebyggande åtgärder,

- ny funktionalitet som levererats i de olika delsystemen i Hermes.

ESV skall redovisa sina intäkter och kostnader för förvaltningen av informationssystemet Hermes under de nio första månaderna 2005 samt en prognos för hela 2005. Redovisning skall ske senast den 15 november 2005.

ESV skall genomföra en användarenkät för Hermes och redovisa resultatet av denna. Vid redovisningen av de synpunkter som kommit in skall användare från myndigheter respektive Regeringskansliet särskiljas.Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.


Verksamhetsgren Prognoser och information om statlig ekonomi

Mål

1. Budgetprognoserna skall vara tillförlitliga, ha hög precision och fokusera på de statsfinansiellt viktigaste faktorerna. Risker för budgetavvikelser skall identifieras i ett tidigt skede.

2. Budgetprognoserna skall vara analytiskt inriktade.

3. Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet kontinuerligt förbättras. Inom utvecklingsarbetet skall särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller.


Återrapportering

För målen 1-3 ovan gäller:

1. ESV skall senast den 28 april 2006 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen och därvid särskilt

- redovisa och kommentera prognosprecisionen,

- analysera prognosavvikelser,

- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga och

- redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

2. ESV skall lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen och särskilt redogöra för insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen.

3. ESV skall redovisa vilka metodutvecklingsinsatser som gjorts och göra en samlad bedömning av måluppfyllelsen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

ESV skall redovisa

- inriktningen och omfattningen av den internationella verksamheten och hur vunna erfarenheter tagits tillvara inom myndigheten,

- antalet samråd som myndigheten haft, resursåtgången och den genomsnittliga genomströmmningstiden för dessa samt intäkter och kostnader för dessa fördelat på olika typer av samråd,

- totala kostnader för olika typer av stöd till Regeringskansliet samt hur stor andel som finansieras med avgifter. Kostnaderna för remisser skall särredovisas.

ESV skall lämna utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

20 januari

8 mars

3 maj

2 augusti

31 oktober
1.3Organisationsstyrning

Mål

ESV skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

ESV skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Årsredovisning för staten

ESV skall enligt förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten. Underlaget skall lämnas senast den 15 mars 2005.


Statsbudgetens utfall

ESV skall lämna tidsserier över statsbudgetens utfall i 2005 års budgetstruktur senast den 15 mars 2005.


Utveckling av Hermes

ESV skall föreslå hur informationssystemet Hermes skall fungera under en krissituation och redovisa en kontinuitetsplan i syfte att förbättra beredskapen för Hermes i en krissituation. Uppdraget skall redovisas senast den 2 maj 2005.


Nationalräkenskaperna

Statistiska centralbyrån skall, i syfte att förbättra beräkningarna av statlig konsumtion i nationalräkenskaperna, utreda och klarlägga problemen med de stora revideringarna i det statistiska underlaget, särskilt beträffande inköp av försvarsmaterial. Arbetet skall bedrivas i samarbete med ESV, Försvarsmakten och Regeringskansliet (Finansdepartementet och Försvarsdepartementet).


Statsbudgetens inkomstsida

Som ett komplement till den kassamässiga redovisningen av inkomsterna i budgetprognoserna skall ESV fr.o.m. 2005 även redovisa skatterna i periodiserade termer.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)
Disponeras av Ekonomistyrningsverket67 279 tkr
1:2 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (Ram)67 279 tkr

Disponeras av Ekonomistyrningsverket28 570 tkr
1:2 ap.3Informationssystemet Hermes (Ram)28 570 tkr


Villkor
1:2 Ekonomistyrningsverket

Av 2005 års tilldelade anslag 1:2 Ekonomistyrningsverket får myndigheten använda högst 84 432 tkr under 2005.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11Utvecklingsarbete (Ramanslag)
Disponeras av Ekonomistyrningsverket0 tkr
1:11 ap.2Utvecklingsarbete (Ram)0 tkr


Villkor


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2 Ekonomistyrningsverket

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:2 ap.10Allt0
1:2 ap.30Allt0

1:11 (2003) Utvecklingsarbete

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:11 ap.2 (2003)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
1:2 ap.21:2 ap.3100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
1:2 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 55 Datum: 2004-12-16
Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 95 849 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Ekonomistyrningsverket 1:2 ap.1 och anslaget Ekonomistyrningsverket 1:2 ap.3.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Resultat- och finansiell styrning-2 17950020 80020 8000-1 679
Administrativa system9 470-1 15011 85011 5273238 643
Informationssystemet Hermes, förvaltning425-1 40024 50024 000500-475
Information om statlig ekonomi1 968-2 6342002000-666
Tjänsteexport1 6292009 6009 60001 829
Summa11 313-4 48466 95066 1278237 652
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Om en avgiftssättning, enligt ESV, motverkar syftet med en verksamhet inom resultatområdena Information om statlig ekonomi och Resultatstyrning och finansiell styrning, får i det enskilda fallet principen om att uppnå full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Följande avgifter bestäms av regeringen:

  • Avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem.

  • Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

  • Avgift för drift av informationssystemet Hermes.

Storleken på övriga avgifter bestäms av ESV, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsintäkterna disponeras av ESV.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Pär Nuder
Agne Pettersson
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/EPS
Riksgäldskontoret
Krisberedskapsmyndigheten
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/IA
Finansdepartementet/BuS