Finansdepartementet
Regeringsbeslut50

2004-12-16Bokföringsnämnden
Box 6751
113 85 STOCKHOLMFi2004/6410 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Bokföringsnämndens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynBokföringNormgivningsarbete och myndighetskontakter
Information till småföretagare m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.


Verksamhetsområde Bokföring

Verksamhetsgren Normgivningsarbete och myndighetskontakter

Mål

På ett professionellt sätt fullgöra sina uppgifter dels som statens expertorgan på redovisningsområdet, dels med utvecklande av god redovisningssed.


Återrapportering

Nämnden skall rapportera vilken verksamhet som har bedrivits. Rapporteringen skall särskilt avse vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta inom följande områden:

  • utfärdande av kompletterande normgivning,

  • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,

  • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,

  • yttranden över författningsförslag,

  • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,

  • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits.Verksamhetsgren Information till småföretagare m.m.

Mål

Förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.


Återrapportering

Vilka informationsinsatser som genomförts och resursinsatserna för dessa samt en bedömning av hur insatserna bidragit till måluppfyllnaden.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag
Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2006 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoser skall lämnas senast den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti och 31 oktober 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:4Bokföringsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Bokföringsnämnden8 104 tkr
2:4 ap.1Bokföringsnämnden (Ram)8 104 tkr

Disponeras av regeringen49 tkr
2:4 ap.2Bokföringsnämnden - Regeringens disposition (Ram)49 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:4 Bokföringsnämnden

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
2:4 ap.10Allt0
2:4 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
2:42:4 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Bokföringsnämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 2:4 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden skall inte tillämpa räntekonto enligt kapitalförsörjningsförordningen.

Kostnaderna för Bokföringsnämndens avgiftsbelagda verksamhet får överstiga intäkterna och nämnden undantas från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).På regeringens vägnar

Pär Nuder
Per Nilsson
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet, L1
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, PP
Finansdepartementet, SMS