Finansdepartementet
Regeringsbeslut25

2004-12-09Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLMFi2004/5597 (slutligt)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Tullverket
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 03, bet. 2004/05:SkU1, rskr. 2004/05:73).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Tullverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionTullIn- och utförselrestriktioner
Uppbörd1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet är att eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas.


Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen.


Återrapportering

Bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.


Verksamhetsområde Tull

Mål

 1. Att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs.

 2. Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.

 3. Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras.


Återrapportering

 • Beskrivning av verksamheterna samt redogörelse för åtgärder som vidtagits för att uppnå målen.

 • Redovisning av hur företag och allmänhet ser på servicenivån och bemötandet.


Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner

Mål 1

För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall arbetsmetoderna vidareutvecklas.


Återrapportering

 • Antal rapporter avseende olovlig in- och utförsel och totalt.

 • Kostnad för kontrollen, totalt och genomsnittligt per kontroll.

 • Beskrivning av hur arbetsmetoderna vidareutvecklats.


Mål 2

För att förhindra illegal införsel av narkotika skall åtgärder beträffande narkotikasmuggling ges högsta prioritet samt effektiviseras. Bekämpning av den organiserade narkotikasmugglingen skall därvid prioriteras.

Målet är att mängden beslagtagen narkotika skall öka samtidigt som Tullverkets aktiviteter i preventivt syfte skall ha minst samma omfattning som tidigare.


Återrapportering

 • Kvantiteter och typ av beslagtagen narkotika.

 • Antal beslagstillfällen.

 • Antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad.

 • Beskrivning av vilka åtgärder som vidtas i preventivt syfte samt hur detta arbetet kan förbättras ytterligare.

Vid analys av Tullverkets beslag skall myndigheten även beakta beslag gjorda av Polisen och Kustbevakningen.


Mål 3

Åtgärder för förhindrande av storskalig illegal införsel av alkohol- och tobaksvaror skall ges hög prioritet.


Återrapportering

 • Beslagtagna mängder och varuslag samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

 • Antal beslagstillfällen.

 • Antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad.Verksamhetsgren Uppbörd

Mål 1

Målet är att andelen rätt debiterad uppbörd för varor som förtullas skall öka för att långsiktigt uppgå till 100 procent och att 100 procent av den debiterade uppbörden skall betalas. All uppbörd - såväl tull som importskatter och avgifter m.m. - skall uppbäras lika effektivt.


Återrapportering

 • Andel rätt debiterad uppbörd för varor som förtullats. Måluppfyllelsen mäts genom att uppgifter om uppbörden från tulldatasystemet kombineras med storleken på oupptäckta fel som uppskattas genom kvalitetsundersökningar.

 • Bedömning av storleken på den tull och skatt som ej debiterats.

Hur stor del av den debiterade uppbörden som betalats, enligt följande.

 • Under året debiterad uppbörd, totalt samt fördelat på avgiftsslag.

 • Faktisk influten uppbörd, även satt i relation till debiterad uppbörd.

 • Ej influten förfallen uppbörd, även satt i relation till debiterad uppbörd.

 • Kostnad, totalt och genomsnittligt per ärende, för bevakning, handläggning och uppföljning av förfallna fordringar.

 • En övergripande analys av uppbördens förändring över åren.


Mål 2

Myndigheten skall uppbära tullmedel på ett sådant sätt:

 • att det från Europeiska kommissionen inte uppkommer fordringar för vilka otillräcklig säkerhet ställts,

 • att de tidsfrister som framgår av regelverket följs på ett sådant sätt att Europeiska kommissionen inte kan ställa krav på Sverige avseende räntefordringar,

 • att betalning av debiterad uppbörd sker i rätt tid (den genomsnittliga kredittiden - från det att varan frigjorts till dess tullfaktura betalats - skall vara högst 30 dagar. Även handläggning av ärenden för återbetalning skall ske så att återbetalning skett inom 30 dagar efter det att ansökan inkommit).


Återrapportering

 • Totala storleken av de förfallna fordringar som saknar säkerhet.

 • Utestående fordringar som kan bli föremål för avskrivning av Europeiska kommissionen.

 • Statusrapport över förfallna fordringar som saknar tillräcklig säkerhet och som kronofogdemyndigheten ej drivit in.

 • Ränteanspråk från Europeiska kommissionen på grund av för sent levererade tullmedel.

 • Genomsnittlig kredittid.

 • Genomsnittlig handläggningstid för omprövningar.

 • Total kostnad och genomsnittlig kostnad per ärende för handläggning av omprövningar och överklaganden.

 • Beskrivning av vilka särskilda åtgärder som vidtagits för att säkerställa en korrekt uppbörd t.ex. med avseende på kritik i EU:s revisionsrapporter.


Mål 3

För att få god kvalitet på handelsstatistiken skall ärenden avseende import och export handläggas på ett sådant sätt att tillräckliga uppgifter inges till Statistiska centralbyrån (SCB) i rätt tid. För att få tillräckligt bra kvalitet på statistiken skall Tullverket samverka med SCB som är ansvarig myndighet för den totala utrikeshandelsstatistiken.


Återrapportering

Redovisning av resultatet av kvalitetsundersökningar avseende den del av handelsstatistiken som samlas in av Tullverket.


Mål 4

Som ett led i att förbättra förutsättningarna för en effektiv och säker uppbörd, efterlevnad av införselrestriktioner samt god kvalitet på utrikeshandelsstatistiken skall Tullverket förbättra informationen till företagen, så att dessa från början kan lämna riktiga och fullständiga uppgifter i tulldeklarationerna.

Målet för Tullverket är att senast vid utgången av år 2005 skall minst 95 procent av de avlämnade tulldeklarationerna vara riktiga och fullständiga redan vid avlämnandet. Av deklarationerna får högst 2 procent ha fel med stor betydelse för avgifterna (avvikelse i avgift mer än 5 000 kr eller mer än 25 procent per deklaration).


Återrapportering

 • Beskrivning av åtgärder som vidtagits under år 2005 för att förbättra informationen.

 • Andelen initialt riktiga och fullständiga deklarationer, uppdelat på deklarationer med fel och fel av stor betydelse för avgifterna.


Mål 5

För att säkerställa att fastställande av uppbörd sker på ett effektivt och rationellt sätt, skall Tullverket verka för att öka det elektroniska uppgiftslämnandet. Tullverket skall genom olika åtgärder göra det attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt. Detta skall ske genom utveckling av de nuvarande tekniska lösningarna, men också genom utvärdering och utveckling av alternativa lösningar.

Målet för Tullverket är att 100 procent av dokumenten vid utgången av år 2006 skall vara elektroniska.


Återrapportering

 • Av företagen upplevda hinder för elektroniskt uppgiftslämnande samt vilka åtgärder Tullverket vidtagit för att avhjälpa dessa.

 • Åtgärder som vidtagits för att det skall vara attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt.

 • Andel av deklarationer, uppdelat på import- och exportdeklarationer, som vid utgången av år 2005 lämnats elektroniskt. Deklarationer som lämnats via Internet skall särredovisas.


Mål 6

För att säkerställa en riktig uppbörd skall varuundersökning av importgods genomföras. För att urvalet av kontrollobjekt skall bli bättre och för att kontroller och varuundersökningar skall bli effektivare skall urvals- och kontrollmetoderna vidareutvecklas och effektiviseras.


Återrapportering

 • Hur mycket ytterligare uppbörd respektive återbetalning kontrollerna resulterat i (återbetalt, efterdebiterat samt nettot till statskassan).

 • Kostnad totalt och genomsnittligt per kontroll.

 • Beskrivning av hur metoderna utvecklats och effektiviserats samt analys av hur detta lett till ett förbättrat urval och förbättrad kontroll.


Mål 7

Tullverket skall - för att säkerställa en riktig uppbörd samt för att bekämpa ekonomisk brottslighet - använda efterkontroll genom eftergranskning och revision. Tullverket skall ytterligare utveckla och effektivisera urvals- och kontrollmetoderna.


Återrapportering

 • Beskrivning av hur urvalet av kontrollobjekt förbättrats.

 • Hur mycket ytterligare uppbörd respektive återbetalning kontrollerna resulterat i (återbetalt, efterdebiterat samt nettot till statskassan).

 • Konstaterad felfrekvens.

 • Beskrivning av hur kontrollerna kan användas för att i framtiden sänka felfrekvensen.

 • Total kostnad och genomsnittlig kostnad per kontroll.

 • Beskrivning av hur metoderna vidareutvecklats och effektiviserats.

 • Beskrivning av hur verksamheten förstärkts.

 • Beskrivning av hur resultatet och informationen från dessa kontroller återkopplas till Servicetrappan.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Generella krav på redovisning och återrapportering

Resultatredovisningen skall visa hur kostnaderna fördelats på respektive verksamhetsgren.

Redovisningen skall innehålla en bedömning av kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Kvalitets-, effektivitets- och produktivitetsutvecklingen skall analyseras och kommenteras.

För samtliga mål gäller att resultatet utförligt skall analyseras, tolkas och kommenteras samt att slutsatser skall dras utifrån gjorda analyser.

I de fall Tullverket redovisar beräkningar av det samhällsekonomiska beslagsvärdet skall dessa kompletteras med beräkningar av det samhällsekonomiska beslagsvärdet i enlighet med modellen i SOU 1998:18 En gräns - en myndighet. Redovisningen skall vara över tiden jämförbar.


Särskilt angelägna uppgifter i övrigt

 • Att verka för en enhetlig tillämpning av gällande lagar och övriga bestämmelser inom Tullverket.

 • Att verka för att systemen för transitering av varor får en hög tillförlitlighet.

 • Att såväl nationellt som internationellt medverka i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för att effektivare bekämpa gränsöverskridande brottslighet såsom narkotika-, sprit- och tobakssmuggling samt ekonomisk och organiserad brottslighet.

 • Att i det europeiska och övriga internationella administrativa samarbetet inom myndighetsområdet prioritera insatser för regel- och procedurförenklingar, rationell användning av IT, informationsutbyte och utbildningsinsatser.

 • Att efter samråd med Regeringskansliet medverka i det arbete som pågår inom EU och andra organisationer. I detta arbete har myndigheterna en viktig uppgift i att biträda regeringen med expertis i sakfrågor samt analysera problemställningar och föreslå ställningstaganden.


Politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Tullverket skall inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdena Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen, Ekonomisk säkerhet samt Skydd, undsättning och vård redovisa en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas. Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som utgör en allvarlig begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.


Kompetensförsörjning

Tullverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Tullverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

 • vilka åtgärder som har vidtagits, och

 • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Tillsammans med den ovannämnda redovisningen skall effekter av pensionsavgångar, förändringar till följd av Servicetrappan, E-tull m.m. analyseras och beskrivas.

Tullverket skall kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. Tullverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Avseende sjukfrånvaron skall myndigheten redovisa hur arbetet påverkat eventuella skillnader mellan olika delar av landet.
1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag
Uppdragsöversikt

 1. Tullverket skall redovisa de förändringar som skett i samband med den omorganisation som genomfördes under 2004. Av redovisningen skall framgå på vilket sätt som förändringarna har inneburit att myndigheten i högre grad uppfyller målen för verksamheten. I redovisningen skall redan konstaterade förbättringar redovisas och kvantifieras. I uppdraget ingår att ange vilka ytterligare förbättringar organisationsförändringen bedöms kunna leda till under de närmaste åren. Av redovisningen skall också framgå hur kontrollerna i högre grad styrs av trafikflödet och den aktuella hotbilden. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2005.

 2. Tullverket skall redovisa hur utvecklingsarbetet leder till högre effektivitet inom de olika arbetsprocesserna. I redovisningen skall Tullverket beskriva vilken effekt de enskilda utvecklingsprojekten har för myndigheten, företagen och allmänheten samt hur enskilda projekt bidrar till att Tullverket i större utsträckning uppfyller målen för de två verksamhetsgrenarna. I redovisningen skall kostnaderna för utvecklingsprojekten redovisas. Tullverket skall i samma redovisning ange hur man säkerställer att nuvarande IT-lösningar anpassas till att kunna hantera framtida krav från företag och allmänhet, exempelvis avseende hantering via Internet. Av redovisningen skall det framgå hur nya IT-lösningar ger förutsättningar för effektiviseringar hos Tullverket, företag och allmänhet. I redovisningen skall också nuvarande drifts- och investeringskostnader för IT-verksamheten framgå. Redovisning skall ske senast den 1 juni 2005.

 3. Tullverket skall i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrade kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. senast den 1 maj 2005 till Finansdepartementet redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser år 2004 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser.

 4. Tullverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoser skall lämnas senast den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti och 31 oktober 2005.

 5. Tullverket skall redovisa funktionaliteten av den nya modellen för den interna styrningen, planeringen och uppföljningen av verksamheten. Redovisning skall ske senast den 1 juni 2005.

 6. Tullverket skall utveckla en metod för att mäta effektiviteten i smugglingsbekämpningen. Syftet är att ta fram en metod för kontinuerlig mätning hur Tullverkets smugglingsbekämpande verksamhet påverkar tillgången till narkotika och illegalt införda alkohol- och tobaksvaror. Redovisning av metoden skall ske senast den 1 juni 2005.

 7. Tullverket skall lämna en redogörelse för hur man inom konceptet för Servicetrappan genomför en löpande uppföljning av kvalitetssäkrade företag för att säkerställa att dessa lämnar korrekta uppgifter i deklarationerna och i övrigt uppfyller kraven vid in- och utförsel av varor. Tullverket skall också redovisa en prognos över antalet företag som bedöms komma att kvalitetssäkras och hur detta kan komma att påverka förutsättningarna för verksamheten. Av redovisningen skall det också framgå vilka åtgärder som vidtas för att öka andelen kvalitetssäkrade företag. Tullverket skall vidare redovisa de kvalitetssäkrade företagens andel när det gäller tullbelopp, momsbelopp, tull- och varuvärde. Redogörelsen skall lämnas senast den 1 juni 2005.

 8. Tullverket skall i årsredovisningen redovisa på vilket sätt anskaffandet av mobil röntgenutrustning för lastfordon och containrar påverkar bekämpningen av smugglingsbrott.

 9. Tullverket skall redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom myndigheten med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för myndighetens del. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och faktorer som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2005.

 10. För att få en effektivare och mer ändamålsenlig gränskontroll förutsätts att samarbetet med Kustbevakningen, Polisen och andra berörda myndigheter och institutioner fortsätter att utvecklas. Tullverket skall redovisa hur samarbetet utvecklats och vilka åtgärder som vidtas för att förbättra samarbetet ytterligare. Redovisningen skall särskilt beskriva hur verksamheten inom det maritima underrättelsecentrumet bedöms kunna leda till en effektivare gränskontroll. Myndigheten skall också översiktlig redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av samarbetet inom Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjön. Uppdraget skall redovisas senast 1 juni 2005.

 11. Tullverket skall med stöd av Statens folkhälsoinstitut identifiera sin roll inom folkhälsoområdet med utgångspunkt i mål på politik-, verksamhets - och verksamhetsgrensnivå samt redovisa insatser som görs och som planeras att göras inom Tullverkets ansvarsområde som bidrar till att det övergripande folkhälsomålet och målen inom de elva folkhälsopolitiska målområdena (prop. 2002/03:35) kan nås. Redovisning skall ske till Finansdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:3Tullverket (Ramanslag)
Disponeras av Tullverket1 346 792 tkr
3:3 ap.1Tullverket (Ram)1 346 792 tkr

Disponeras av regeringen8 130 tkr
3:3 ap.2Tullverket - Regeringens disposition (Ram)8 130 tkr


Villkor
3:3 ap.1 Tullverket

Från anslaget betalas en av Finansdepartementet utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:3 Tullverket

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
3:3 ap.120 000Allt0
3:3 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
3:33:3 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)190 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)125 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 25 Datum: 2004-12-09
Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 1 346 792 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Tullverket 3:3 ap.1.
Utbetalningsdatum
2005-01-25130 000
2005-02-25120 000
2005-03-24150 000
2005-04-25105 000
2005-05-25110 000
2005-06-23160 000
2005-07-25100 000
2005-08-25100 000
2005-09-23110 000
2005-10-2590 000
2005-11-2590 000
2005-12-2381 792
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter002 0002 00000
Tullförättningsavgifter005 0005 00000
Tullräkningsavgift008 0008 00000
Summa0015 00015 00000
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket0012 50012 50000
Försäljning av vägavgiftsbevis - Vägverket0050050000
Summa0013 00013 00000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta2397040015 00015 00000
Avgifter vid Tullverket25410015 00015 00000
Summa
0030 00030 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter, tullförrättningsavgifter samt tullräkningsavgifter. Övriga avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet skall redovisas mot inkomsttitel 2541.

Uppdragsverksamhet

Tullverket skall för Jordbruksverkets räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Myndigheterna skall tillsammans komma överens om uppdragens omfattning. Långsiktiga lösningar avseende uppdragen bör eftersträvas och kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket.

Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen.

Tullverket skall särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.

Tullverket skall till Jordbruksverket månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.

Tullverket skall månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

Vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas av Tullverket mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift, för Kustbevakningens räkning.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Pär Nuder
Per Nilsson
Kopia till

Skatteutskottet, Sveriges riksdag
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet
Utrikesdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Budgetavdelningen, Fi
Ekonomienheten, FA