Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 11

2004-10-28Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
551 83 JÖNKÖPINGN2004/4465/ESB (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Skogsstyrelsen

Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:MJU2, rskr. 2003/04:105).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SkogspolitikSkogspolitikLagtillsyn
Rådgivning, utbildning och information
Inventering, uppföljning och utvärdering
Statligt stöd
Övriga myndighetsuppgifter
Uppdragsverksamheten1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Skogspolitik

Mål

Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald behålls. Vid skötseln skall hänsyn tas till andra allmänna intressen.


Verksamhetsområde Skogspolitik

Verksamhetsgren Lagtillsyn

Mål

Tillsynen skall bedrivas så att en högre efterlevnad av reglerna i skogsvårdslagen och miljöbalken uppnås.


Lagtillsyn

Redovisningen skall omfatta avverkningsanmälningar och tillstånd, andelen utförda fältbesök i samband med avverkningsanmälningar och tillstånd samt antalet lagråd, förelägganden och förbud riktade direkt till skogsägare.Verksamhetsgren Rådgivning, utbildning och information

Mål

Ökade kunskaper hos skogsägare och allmänhet för att nå skogspolitikens mål.


Rådgivning, utbildning och information

Redovisning av kontakterna med skogsägare (antal och kostnad) och allmänhet (aktiviteter, tidsåtgång och kostnad), samt de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året.Verksamhetsgren Inventering, uppföljning och utvärdering

Mål

Ökade kunskaper om skogstillståndet inkl. miljöhänsyn.


Inventering, uppföljning och utvärdering

Utvecklingen vad avser återväxternas kvalitet och miljöhänsynen vid föryngringsavverkning, samt de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året.

Skogsstyrelsen skall fortlöpande följa upp och analysera de frivilliga avsättningarna av skogsmark för naturvårdsändamål.Verksamhetsgren Statligt stöd

Mål

Statligt stöd skall endast utgå till åtgärder som inte skogsägaren kan förväntas finansiera själv, bl.a. biotopskydd, naturvårdsavtal och merkostnader för plantering av ädellöv.


Statligt stöd

Användning av de statliga stöden, fördelat på typ av stöd/ verksamhet (areal och kostnad). För biotopskydd och naturvårdsavtal skall dessutom den ackumulerade arealen fördelat på biotoptyp redovisas. Utvecklingen av verksamheten med LandskapsEkologiskaKärnområden (LEKO) skall rapporteras särskilt senast den 15 april 2004.Verksamhetsgren Övriga myndighetsuppgifter

Mål

1. Skogsstyrelsen skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i EU-arbetet och i övrigt internationellt arbete. Verksamheten skall styras av övergripande mål för Sveriges EU-politik och politik för global utveckling, och bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

2. Skogsstyrelsen skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås, bl.a. genom att vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen.


Övriga myndighetsuppgifter

1. Skogsstyrelsen skall halvårsvis redovisa sin bedömning av de viktigaste initiativ inom styrelsens verksamhetsområde som EG-kommissionen arbetat med under den aktuella tidsperioden, samt övrigt internationellt arbete inklusive arbete i närområdet. Redovisningen skall lämnas senast den 22 februari och den 15 augusti 2004.

2. Skogsstyrelsen skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

3. Redovisa arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem. Skogsstyrelsen skall i den årliga redovisningen till miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar med tillhörande delmål.Verksamhetsgren Uppdragsverksamheten

Mål

Uppdragsverksamheten skall bidra till de skogspolitiska målen om uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras, genom att tillhandahålla tjänster till berörda aktörer. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och full kostnadstäckning.


Uppdragsverksamheten

Ekonomiska resultat och omsättning för respektive resultatområde samt utvecklingen av bl.a. skogsbruksplanläggning, samt sk. Gröna jobb inom arbetsmarknadspolitiken. Skogsstyrelsen skall under uppdragsverksamheten även redovisa sin förvaltning av fastigheter (kostnader och intäkter) samt övriga kostnader och intäkter som inte avser de egentliga sakverksamheterna.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Mål

Skogsstyrelsen skall särskilt prioritera närområdessamarbetet, bl.a. Baltic 21 och Ryssland, för att utveckla ett bra samarbete om skogsfrågor i närområdet och bidra till hållbart skogsbruk i närområdet.

Återrapportering

Skogsstyrelsen skall särskilt rapportera aktiviteter i samarbetet med Ryssland när internationellt arbete avrapporteras.

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.
1.4Uppdrag

1. Skogsstyrelsen skall redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2003-2006 för samtliga anslag och anslagsposter som styrelsen disponerar. Redovisningen skall ske den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004. Av redovisningen skall det även framgå beräknade utgifter för fattade beslut som ännu inte föranlett någon utbetalning. Avvikelser skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

2. Skogsstyrelsen skall inom ramen för sitt verksamhetsområde bidra i arbetet med att utarbeta underlag för Sveriges fjärde nationalrapport till klimatkonventionen och rapporten om påvisbara framsteg enligt Kyotoprotokollet.

3. Skogsstyrelsen skall redovisa en sammanställning över hur de medel som anslagit under perioden 1999-2003 har använts för att uppnå delmål 1 under miljökvalitetsmålet Levande skogar genom naturvårdsavtal och biotopskyddsområden. Redovisningen bör avse kostnader per år, intrångsersättning eller annan kompensation för naturvårdsavtalen. Köp av tjänster, myndighetens kostnader samt andra kostnader skall specificeras och redovisas särskilt. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004.

4. Skogsstyrelsen skall tillsammans med Naturvårdsverket ta fram en gemensam fördjupad strategi för arbetet med områdesskydd (naturreservat och biotopskyddsområden) och naturvårdsavtal för särskilt värdefulla naturområden på skogsmark. En kostnadseffektiv måluppfyllelse av miljökvalitetsmålet Levande skogar, delmål 1, Långsiktigt skydd av skogsmark, skall utgöra utgångspunkt för uppdraget. Strategin skall bl.a. belysa frågor om geografisk fördelning inom landet (län/regioner) och fördelning på olika skogsnaturtyper. Naturtypsindelningen bör i huvudsak vara densamma som avses användas i basinventeringen över skyddade områden. Vidare gäller att områdesskydd och naturvårdsavtal på skogsmark skall ses i ett landskapssammanhang. Det innebär att beröringspunkter med kompletterande bevarandeinsatser i skogslandskapet, t.ex. frivilliga avsättningar inom ramen för ekologisk landskapsplanering, gröna skogsbruksplaner och kommunala naturvårdsinsatser skall uppmärksammas. Arbetet skall utföras efter samråd med och underlag från skogsvårdsstyrelser och länsstyrelser. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juni 2005.

5. Skogsstyrelsen skall inom ramen för sitt verksamhetsområde bidra till att ta fram en nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker och sumpskogar. Naturvårdsverket skall redovisa strategin till regeringen senast den 1 oktober 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:1Skogsvårdsorganisationen (Ramanslag)
Disponeras av Skogsstyrelsen311 975 tkr


Villkor
41:1 Skogsvårdsorganisationen

Anslaget disponeras av Skogsstyrelsen för täckande av främst kostnader för tillsyn, rådgivning, utbildning och information, inventering, uppföljning och utvärdering samt övriga myndighetsuppgifter i annan verksamhet än uppdragsverksamheten.

Anslaget får användas för informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser för skogsbrukare enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 inkluderande motsvarande åtgärder inom mål 1-programmen Norra Norrland och Södra Skogslänsregionen.41:2Insatser för skogsbruket (Ramanslag)
Disponeras av Skogsstyrelsen205 700 tkr
41:2 ap.1Bidrag till skogsbruket (Ram)45 700 tkr
41:2 ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (Ram)160 000 tkr


Villkor
41:2 Insatser för skogsbruket

Anslaget disponeras av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen skall lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagets villkor.

Anslagssparande från 2003 får nyttjas enligt villkoren. Skogsvårdsorganisationens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket under anslagspost 1 får täckas upp till högst 2 000 000 kronor. Skogsvårdsorganisationens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd under anslagspost 2 får täckas upp till högst 33 000 000 kronor.41:2 ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får disponeras för bidrag enligt 2 § 1 och 3 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket och för motsvarande åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt för bidrag till plantering av ädellövskog på stormfällda områden i enlighet med förordningen (2002:23) om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden.

Anslagsposten får disponeras för informations-, rådgivnings och utbildningsinsatser, och för motsvarande åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 och inom mål 1-programmen Norra Norrland och Södra Skogslänsregionen.41:2 ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får disponeras för att i första hand täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsvårdsorganisationens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, i andra hand för att täcka statens kostnader för sådana naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken, samt i tredje hand för skötsel av områden som skyddats enligt ovan. Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen skall dävid motsvara det bokförda värdet av för det område som omfattas av beslutet. Högst 10 miljoner kronor får användas för att täcka kostnader för förbättrad biotopinventering.41:4Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (Ramanslag)
Disponeras av Skogsstyrelsen6 000 tkr


Villkor
41:4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning

Från anslaget utbetalas stöd motsvarande EG:s finansiering av projekt för skogsskadeövervakning.

Skogsstyrelsen får disponera högst det belopp som redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 1 Medel för skogsskadeövervakning.

Handläggning av medel från detta anslag skall ske i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2000 (dnr N2000/2066/ESB).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:1 Skogsvårdsorganisationen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
41:19 3593 %0

41:2 Insatser för skogsbruket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
41:2 ap.12 285Allt0
41:2 ap.28 000Allt0

41:4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
41:40-02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)248 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)400 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: Protokoll II Datum: 2003-12-18
Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 311 975 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Skogsvårdsorganisationen 41:1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet-157100235178570
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt skogsbruket6 692600112 000112 00007 292
Uppdrag åt Arbetsmarknadsmyndigheten2 868-5 700219 000220 000-1 000-3 832
Uppdrag åt övriga14 1531 20045 00048 000-3 00012 353
Summa23 713-3 900376 000380 000-4 00015 813
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 4 § förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Övriga bestämmelser

Skogsstyrelsen beslutar om och i vilken utsträckning överskott vid vissa skogsvårdsstyrelser skall omfördelas för att jämna ut underskott vid andra styrelser.

Samtliga tillgångar och skulder hos Skogsvårdsstyrelsen Gotland skall ingå i Länsstyrelsen i Gotlands läns redovisning under tiden den 1 januari 1998 - den 31 december 2006 då försöksverksamheten med vidgad samordnad länsförvaltning pågår.På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Erik Thornström
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Miljödepartementet
Jordbruksdepartementet/LB
Utbildningsdepartementet/UH
Försvarsdepartementet/CIV
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Gotlands län
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen