Miljödepartementet
Regeringsbeslut32

2004-12-16Statens geotekniska institut
Box
581 93 LINKÖPINGM2004/4162/A
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 18, bet. 2004/05:BoU1, rskr. 2004/05:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens geotekniska institut och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikSamhällsplanering och bebyggelseutvecklingMyndighetsuppgifter inom ras, skred och stranderosion
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.


Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

Den bebyggda miljön skall utgöra en god livsmiljö samt medverka till en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vid fysisk planering och samhällsbyggande skall de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga nationella mål vara vägledande.


Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter inom ras, skred och stranderosion

Mål 1

Riskerna för ras och skred skall minska.

Målet innebär att SGI som statens sakkunnigorgan skall verka för att minska riskerna för ras och skred.


Återrapportering

SGI skall redovisa:

- I vilken omfattning som institutet varit remissinstans för kommunernas detaljplaner i Västra Götalands län respektive biträtt Statens räddningsverk vid bedömning av ansökningar om statsbidrag till förebyggande åtgärder.

- Hur institutet biträtt ansvariga instanser då ras och skred inträffat eller risk förekommit.

- Omfattningen av övervakningen i Göta älvdalen.


Mål 2

Risker av stranderosion skall minska.

Målet innebär att SGI genom en samordnande roll skall verka för att minska skadorna av stranderosion.


Återrapportering

SGI skall redovisa:

- Hur institutet biträtt andra myndigheter med sakkunningutlåtanden i ärenden om stranderosion.

- De insatser som SGI genomfört för att utveckla kunskapen inom området, för att samordna olika aktörers intressen samt en redogörelse för institutets internationella samverkan.Verksamhetsgren Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling

Mål 1

Plan- och byggprocessen skall effektiviseras bl.a. med hjälp av forskning och utveckling.

Målet innebär att SGI skall:

- Ta fram ny kunskap och nya metoder genom tillämpad forskning, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom det geotekniska och miljögeotekniska området och genom detta stödja kunskapsbehovet hos ansvariga sektorsmyndigheter och andra verksamma inom området.

- Ha en samordnande roll för geoteknisk och miljögeoteknisk forskning i Sverige i avsikt att identifiera kunskapsnivån samt behovet av ny kunskap inom geoteknikområdet.

- De nationella miljökvalitetsmålen skall uppnås.


Återrapportering

SGI skall redovisa:

- Vilka FoU-resultat som har medverkat till en effektivare byggprocess inom vägsektorn, järnvägssektorn och den bebyggda miljön i övrigt.

- Ge exempel på hur ny kunskap bidragit till en god livsmiljö och en hållbar utveckling

- Deltagande i EU:s forskningsprogram och övrigt internationellt engagemang.

- Insatser för samordning av geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, vilka initiativ som tagits och vilka aktiviteter som genomförts i samarbete med andra forskare och berörda forskningsfinansiärer.

- Hur SGI:s arbete bidragit till att stödja kunskapsbehovet inom geoteknik och miljöteknik, t.ex som del i annan forskning och utveckling.


Mål 2

Samhället skall ha tillgång till erforderlig kunskap så att rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kvalitet kan säkerställas.

Målet innebär att SGI skall:

- Förmedla kunskap om nya forskningsresultat respektive befintlig kunskap utifrån samhällets behov genom att anordna kurser och konferenser samt utarbeta och introducera praktiska hjälpmedel som metodbeskrivningar, handböcker osv.

- Genom medverkan i kommittéer och arbetsgrupper påverka utvecklingen och verka för att rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kvalitet säkerställs.


Återrapportering

SGI skall redovisa:

- Vilka arbetsgrupper, kommittéer m.m. som SGI har deltagit i avseende europeiska regler och standarder samt övriga nationella frågor inom det geotekniska området.

- Ge exempel på insatser som gjorts avseende förmedling av kunskap till relevanta målgrupper.Verksamhetsgren Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning

Mål

Effektivitet och kvalitet i plan- och byggprocessen skall säkerställas genom utnyttjande av rätt geoteknisk och miljögeoteknisk kompetens.

Målet innebär att SGI skall:

- Bistå statliga myndigheter, kommuner och andra med kvalificerad rådgivning som kräver speciell kompetens eller där institutets oberoende ställning efterfrågas.

- I samverkan med myndigheter och andra kvalificerade beställare introducera ny teknik och genomföra forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk tillämpning vid produktion av byggnader, anläggningar och miljöåtgärder.

- Bistå ansvariga aktörer för de nationella miljökvalitetsmålen i deras arbete med dessa mål.


Återrapportering

SGI skall:

- Kortfattat redovisa utfallet av årets verksamhet med avseende på kundkategori och volymmässig omfattning samt ge exempel på viktiga uppdrag.

- Redovisa vilken forskning och utveckling som har implementerats i rådgivningen och redogöra för de erfarenheter som vunnits.

- Ge exempel på hur SGI biträtt ansvariga instanser i deras arbete med de nationella miljökvalitetsmålen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Myndighetens övergripande mål

SGI:s övergripande mål är att vara ett geotekniskt och miljögeotekniskt kompetenscentrum som medverkar till en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området omfattande såväl byggtekniska som miljögeotekniska tillämpningar. SGI skall genom eget arbete och i samverkan med myndigheter och andra medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. SGI:s verksamhet skall omfatta forskning och teknikutveckling samt förmedling av geoteknisk och miljögeoteknisk kunskap så att den kommer till praktisk användning.

SGI har ett övergripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Institutet skall arbeta oberoende av partsintressen men samtidigt samverka med andra aktörer i samhället.

SGI skall vara regeringens expert och stöd i EU-samarbetet samt bidra med insatser inom samarbetet.


Utgiftsprognoser

SGI skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
- 20 januari,
- 8 mars,
- 3 maj,
- 2 augusti,
- 1 november.
1.3Organisationsstyrning

1. SGI skall i årsredovisningen redovisa, för respektive verksamhetsgren, de totala kostnaderna och intäkterna för, och det totala antalet årsarbetskrafter i verksamheten. Uppgifterna skall redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen skall vidare för varje verksamhetsgren framgå
- Verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på verksamhetsgrenar, anslag och avgiftsfinansierad verksamhet.
- Tidsåtgång fördelad på verksamhetsgrenar samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna.

2. Mål
SGI skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SGI skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,
- vilka åtgärder som har vidtagits, och
- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

SGI redovisar i rapporten "Geoteknisk forskning och kunskapsstrategi" behovet av ny kunskap inom området geoteknisk riskbedömning och riskhantering beträffande naturolyckor. I rapporten "Erfarenheter av översvämningar i Sverige sommaren 2004" pekar SGI på behov av att utveckla ny kunskap om grundläggande samband mellan klimatförändringar och förhållanden i mark för att kunna förebygga och förhindra skador på bebyggelse och infrastruktur. SGI skall, med anledning bl.a. av att nederbördsmängderna kan komma att öka, redovisa en handlingsplan för institutets arbete de närmaste åren med att förutse och verka förebyggande för att förhindra att riskerna för ras och skred. Av redovisningen skall framgå vilka mål och eventuella etappmål institutet satt upp för sitt arbete, insatser för att nå målen samt förväntade effekter. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 januari 2006.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:7Statens geotekniska institut (Ramanslag)
Disponeras av Statens geotekniska institut29 710 tkr
31:7 ap.1Statens geotekniska institut (Ram)29 710 tkr

Disponeras av regeringen179 tkr
31:7 ap.2Geotekn - Regeringens disposition (Ram)179 tkr


Villkor
31:7 ap.1 Statens geotekniska institut

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:7 Statens geotekniska institut

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:7 ap.10Allt0
31:7 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
31:731:7 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 32 Datum: 2004-12-16
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 29 710 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens geotekniska institut 31:7 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-3 559-19519 20019 2000-3 754
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning2 43099024 60023 8008004 220
Summa-1 12979543 80043 000800466
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SGI. Av SGI:s verksamhetsgrenar skall Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning samt delar av Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Anna Sanell
Kopia till

Regeringskansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret