Näringsdepartementet
RegeringsbeslutVI 7

2004-12-16Elsäkerhetsverket
Box 1371
111 93 STOCKHOLMN2004/9486/ESB
N2004/6667/ESB
N2004/9964/BS(delvis)
N2004/9908/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2004/05:117 och 130)
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117, prop. 2004/05:1, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU1, rskr. 2004/05:130).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Elsäkerhetsverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynElsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.


Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet

Mål

Elsäkerhetsverkets mål inom verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet är

· att förebygga av elektricitet orsakad skada på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

· att svara för statliga insatser för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

I anslutning till insatserna skall verket följa den internationella utvecklingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. I myndighetens arbete med EU-frågor ingår även avtal med tredje land som EU ingått, t.ex. s.k. MRA-avtal.

I verksamheten ingår informationsinsatser och upplysningsarbete i elsäkerhetsfrågor både till en bredare allmänhet och till fackmän. Elsäkerhetsverket skall hålla en hög servicenivå och därvid utnyttja den nya informationstekniken för att öka tillgängligheten till myndighetens verksamhet.


Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall lämna en sammanfattande redovisning av tillståndet och utvecklingen inom elsäkerhetsområdet. Redovisningen skall innehålla en bedömning av effekterna av de statliga insatserna inom området. En redovisning av de åtgärder som Elsäkerhetsverket vidtagit inom IT-området som syftar till att öka tillgängligheten till verksamheten skall lämnas i årsredovisningen.


Mål föreskriftsarbete

Målet för föreskriftsarbetet är att utarbeta föreskrifter som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö skall upprätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.


Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa insatser och kostnader rörande genom-förande av EU:s regelverk och övriga föreskriftsprojekt. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.


Mål standardiseringsarbete

Målet för standardiseringsarbetet är att bidra till utformningen av sådana standarder som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö skall upprätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.


Återrapportering

Redovisningen skall innefatta Elsäkerhetsverkets insatser och kostnader rörande bevakning och deltagande i sådana standardiseringsgrupper vars arbete är av stor betydelse för elsäkerhetsnivån och för en god elektromagnetisk kompatibilitet. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.


Mål tillsyn av elanläggningar

Målet för tillsynen på elanläggningsområdet är att föreskrifter om utförande, handhavande och skötsel följs samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet.


Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa insatser, resultat och kostnader för fälttillsynen samt andra ärenden med anknytning till verkets föreskrifter. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer, produktivitet och styckkostnader.


Mål tillsyn av elprodukter

Målet för tillsynen på elproduktområdet är att föreskrifter om kontrollordning samt om utförande, handhavande och skötsel av elprodukter följs, samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet. Marknadskontrollen skall bidra till att säkerställa att tillverkare och importörer marknadsför säkra elprodukter samt, i de fall ej säkra elprodukter kommer ut på marknaden, åtgärder vidtas för att begränsa riskerna.


Återrapportering

Redovisningen skall innefatta verkets insatser, resultat och kostnader vad beträffar marknadskontrollen. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer, produktivitet och styckkostnader.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Mål

Målet för verksamheter inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur är att riskerna för störningar i den tekniska infrastrukturen i samhället minimeras och att samhällets grundläggande behov kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Verksamheten syftar till att åstadkomma en sådan robusthet och flexibilitet hos den tekniska infrastrukturen att samhällets väsentligaste behov kan tillgodoses vid allvarliga avsiktliga eller oavsiktliga störningar i fred såsom sabotage, terrorhandlingar eller allvarliga olyckor.

Mål för Elsäkerhetsverket inom området Teknisk infrastruktur är att under svåra påfrestningar på samhället i fred

  • tillämpa regelverket inom elsäkerhetsområdet på ett sådant sätt att nödvändiga reparationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar kan genomföras utan dröjsmål och med betryggande säkerhet och

  • utöva tillsyn över genomförda reparationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar och bevaka att sådana åtgärder inte kvarstår längre än nödvändigt.


Återrapportering

Inom ramen för Elsäkerhetsverkets uppgifter inom samverkansområdet skall myndigheten redovisa en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområde och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall också redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverket skall redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för 2005 års avgiftsbelagda verksamhet, samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.


Utgiftsprognoser

Elsäkerhetsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 -2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

- 20 januari 2005

- 8 mars 2005

- 3 maj 2005

- 2 augusti 2005

- 1 november 2005


Verksamhetens indelning

Elsäkerhetsverkets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning

Verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet

- föreskriftsarbete

- standardiseringsarbete

- tillsyn av elanläggningar

- tillsyn av elprodukter

Verksamhetsgren Teknisk infrastruktur


Barnsäkerhet

Elsäkerhetsverket skall redovisa vilka insatser som har genomförts under året för att öka barns och ungas kunskap om elsäkerhet samt andra vidtagna åtgärder med fokus på barnsäkerhet.
1.3Organisationsstyrning

Elsäkerhetsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering Elsäkerhetsverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Elsäkerhetsavgifter

Elsäkerhetsverket skall i årsredovisningen redovisa och kommentera intäkterna från elsäkerhetsavgifter och om det finns anledning till det föreslå förändringar i avgiftsnivån.


Behörighetssystemet för elinstallationsarbete

Elsäkerhetsverket skall förutsättningslöst se över tillståndssystemet för utförande av elinstallationer och vid behov föreslå förändringar som i framtiden bäst säkerställer att elektriska installationer utförs på ett säkert sätt samtidigt som olika brukarkategoriers behov tillgodoses.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:11Elsäkerhetsverket (Ramanslag)
Disponeras av Elsäkerhetsverket41 174 tkr
38:11 ap.1Elsäkerhetsverket (Ram)41 174 tkr

Disponeras av regeringen249 tkr
38:11 ap.2Regeringens disposition utgiftsbegränsning (Ram)249 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:11 Elsäkerhetsverket

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:11 ap.10Allt0
38:11 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
38:1138:11 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: VI 7 Datum: 2004-12-16
Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 41 174 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Elsäkerhetsverket 38:11 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Publikationsförsäljning001 200500700700
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.25520034 500034 50034 500
Behörighetsavgift2552002 22002 2202 220
Nätövervakningsavgift25520019 600019 60019 600
Elberedskapsavgift255200250 0000250 000250 000
Ersättning för provade produkter2552006500650650
Summa
00306 9700306 970306 970
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift som tillförs inkomsttitel. Avgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet.

Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter, avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter.

Ersättning får tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket nämnda bestämmelse. Avgiftsinkomsterna beräknas till 1 200 000 kr och får disponeras av Elsäkerhetsverket.2.4Övriga intäkter

Villkor

Övriga beräknade inkomster som disponeras

Avser bidrag om 1 000 000 kr för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 7:5 Krisberedskap, Samverkansområdet Teknisk infrastruktur.


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Torgny Edvardsson
Kopia till

Försvarsdepartementet/Civ
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Riksdagen, Näringsutskottet