Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-12-22Totalförsvarets forskningsinstitut
Box
172 90 STOCKHOLMFö2004/81/EPS
(delvis)
Fö2004/422/MIL
(slutligt)
Fö2004/424/MIL
(slutligt)
Fö2004/425/MIL
(slutligt)
Fö2004/426/MIL
(slutligt)
Fö2004/428/MIL
(slutligt)
Fö2004/455/MIL
(delvis)
Fö2004/1731/MIL
(slutligt)
Fö2004/2202/MIL


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU1, rskr. 2004/05:130, prop. 2004/05:5, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU4, rskr. 2004/05:143).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågorForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor
TotalförsvarDet militära försvaretForskning, kompetens och resursutveckling för det militära försvaret
Det civila försvaretForskning, kompetens och resursutveckling för det civila försvaret1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.


Verksamhetsområde Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att öka och fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik och nedrustning.


Verksamhetsgren Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Inom verksamhetsgrenen Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor inriktas verksamheten vid Totalförsvarets forskningsinstitut på de fyra delområdena kärnvapen, biologiska, vapen, kemiska vapen samt övrigt stöd. Verksamheten utformas i dialog mellan Regeringskansliet och Totalförsvarets forskningsinstitut. Inriktning samt närmare direktiv för återrapportering och budgetunderlag får beslutas av chefen för Utrikesdepartementet.

Kärnvapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsätta arbetet med att upprätta ett nationellt datacenter (NDC) och därtill nödvändigt arbete i "Preparatory Commission, Arbetsgrupp B" under provstoppsavtalet (CTBT). Dessutom skall Totalförsvarets forskningsinstitut driva och leverera data till det internationella datacentret i Wien i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet. Totalförsvarets forskningsinstitut skall vidare utveckla metoder för ädelgasdetektion och anpassa detta för övervakningssystemet i ett framtida avtal om förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål (FMCT).

Totalförsvarets forskningsinstituts bidrag med teknisk kunskap i arbetet med internationella exportkontrollsarrangemang för nukleära frågor samt bevakning av den tekniska utvecklingen i vissa känsliga länder skall fortsätta på oförändrad nivå och skall vid anmodan tillföra Utrikesdepartementet teknisk sakkunskap vid arbetet med att oskadliggöra ryskt kärnämnesmaterial eller vid nedrustningsförhandlingar såsom översynskonferensen om Icke-spridningsfördraget (NPT) i maj 2005 och i eventuellt förhandlingsarbete om ett FMCT.

Biologiska vapen

En internationell överenskommelse om en fortsatt process för att stärka konventionen om bioliógiska och toxinvapen (BTWC) antogs i november 2002. Uppföljningsprocessen består av årliga expertmöten och framtagande av förslag till översynskonferensen 2006. Genomförandet av dessa förslag kommer att beröra flera myndigheter. Totalförsvarets forskningsinstitut skall under 2005 bistå Utrikesdepartementet i frågorna om BTWC och fortsätta att medverka i att ta fram svenska förslag. Totalförsvarets forskningsinstitut skall även fortsätta att medverka i uppföljningen av exportkontrollregimen Australiengruppen inom ramen för det bioteknologiska området.

Kemiska vapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall kontinuerligt bevaka frågor för Utrikesdepartementet som rör C-vapenkonventionen. Expertstödet bidrar till att Sverige kan agera med väl underbyggd sakkunskap vid konventionens tekniska sekretariat, OPCW. Även här skall forskningsinstitutet tillföra Utrikesdepartementet nödvändig sakkunskap vid arbetet i Australiengruppen. Nödvändig laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen skall upprätthållas av Totalförsvarets forskningsinstitut för att kunna påvisa brott mot C-vapenkonventionen.

Övrigt stöd

Utöver det stöd som faller inom ramen för de internationella exportkontrollarrangemangen skall Totalförsvarets forskningsinstitut tillföra Utrikesdepartementet sakkunskap för att bidra till det internationella arbetet att förhindra spridning på missilområdet. Verksamheten skall under 2005 fortgå i oförändrad omfattning.


1. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall för samtliga ovanstående områden lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna. För verksamheten avseende kärnvapen skall Totalförsvarets forskningsinstitut återrapportera effekten av den medelstilldelning avseende kompetenssäkring för institutets seismologiska aktiviteter som omfattade 1 000 000 kronor under budgetåret 2004.
Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att:
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld


Verksamhetsområde Det militära försvaret

01. Mål och krav på operativ förmåga

Målet för verksamhetsområdet är att det militära försvaret, inom ramen för sin huvuduppgift, förmågan att kunna föra väpnad strid, skall uppnå den förmåga och genomföra de insatser som anges nedan.

I- Försvarsmakten skall övervaka vårt territorium, kunna upptäcka och avvisa kränkningar och i samverkan med andra myndigheter hävda vår territoriella integritet. Vidare skall Försvarsmakten bidra till att upprätthålla Sveriges självständighet genom att avhålla från respektive avvärja försök att ta kontroll över viktiga funktioner eller försök till otillbörlig påverkan på vårt agerande. Försvarsmakten skall bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser.

II- Vid en försämrad utveckling utgår kraven från att vi samtidigt med detta måste kunna hantera händelseutvecklingar och möta olika former av hot. I ett sådant läge ställs ökade krav på att kunna skydda verksamhet eller objekt samt att kunna bistå andra myndigheter, bland annat vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet. Vidare ställs ökade krav på inhämtning, utbyte och analys av information och underrättelser i syfte att kunna upptäcka hot och aktörers förmåga och avsikter. Fler samordnade taktiska övningar behöver kunna genomföras, liksom insatser i syfte att öka förmågan och för att demonstrera politisk vilja. Försvarsmakten skall också kunna förstärka pågående internationella insatser samt kunna höja sin förmåga till fredsframtvingande åtgärder, inte minst för att öka uthålligheten.

III- Försvarsmakten skall också, efter allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk försämring och successiva beslut av riksdag och regering, kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet. Uppgiften ställer krav på att kontinuerligt upprätthålla grundläggande kompetenser, för att på sikt kunna utveckla en mer omfattande försvarsförmåga. Försvarsmakten skall tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden så som säkerhetspolitisk, militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller förändrade behov av förmågor och kompetenser. Forskning, studier, materielutveckling och försök behöver bedrivas för att utveckla nya förmågor och kompetenser. Vidare måste nya och befintliga förband kunna utvecklas för att därigenom tillägna sig olika förmågor och funktioner. Allt mer av kompetensutvecklingen kan göras i samarbete med andra länder. Detta med syftet att öka kompetensen för att på sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.


Operativ delförmåga i olika avseenden

Försvarsmakten skall utgående från operativ förmåga kunna lösa operativ delförmåga i olika avseenden enligt följande:

I - Vad avser förmåga att hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser skall Förvarsmakten kunna:

- Upptäcka hot mot Sverige. Detta ställer krav på att inhämta kunskap om omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter gentemot Sverige samt att genomföra militärteknisk omvärldsbevakning med särskild inriktning på vårt närområde.

- Upptäcka kränkningar i luftrum och av sjöterritorium. Detta skall ske i samverkan med andra myndigheter. Även internationella samarbeten kan fortsätta att utvecklas. Flyg- och fartygsrörelser skall kunna följas i syfte att upptäcka säkerhetshot eller brott mot nationell eller internationell rätt. Vidare skall Försvarsmakten kunna anpassa beredskapen i tid och rum samt efter indikation kunna avvisa kränkningar och hantera incidenter.

- Bistå andra myndigheter vid skyddandet av viktiga samhällsfunktioner och infrastrukturer vid hot eller insatser mot civila mål, terroristbekämpning samt även i övrigt kunna bidra till samhällets samlade förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred. Härvid skall en förmåga finnas att tidigt upptäcka NBC-händelser i närområdet.

- Skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

- Genomföra underrättelse- och säkerhetsoperationer enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.

- Bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld samt medverka i fredsfrämjande insatser över hela skalan av uppgifter i Europa och globalt. Kraven på dessa förbands uthållighet, och hur tidigt de skall kunna sättas in, kan variera.

- Inhämta och analysera utvecklingen avseende aktörers avsikter av betydelse för Sveriges och EU:s medverkan i fredsfrämjande insatser. Vidare skall Försvarsmakten i samverkan med andra länder kunna planera, leda och följa upp deltagande i insatser samt avdela styrkebidrag till insatser.

- Samtidigt kunna planera, leda och genomföra två insatser av bataljons storlek. Samtidigt skall mindre förbandsenheter kunna sättas in i ytterligare tre insatser. Såväl insatser av bataljons storlek som insatser med mindre förbandsenheter skall kunna ske med kort förvarning. Såväl politiska faktorer, identifierade behov samt vår möjlighet att ge effektiva och efterfrågade bidrag måste vägas samman i den slutliga bedömningen av vilka och exakt hur många militära fredsfrämjande insatser som Sverige skall bidra till.

II - Vad avser förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser skall Försvarsmakten:

- Kontinuerligt följa omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter. Detta ger bl.a. underlag för beslut om höjning av Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt eller internationellt. Härvid är underrättelseverksamheten och internationellt utbyte av särskild vikt.

- Efter beslut höja beredskapen i insatsorganisationen för att kunna hantera allvarliga hot mot vår säkerhet eller för att kunna förstärka pågående internationella insatser.

- Möta ökade krav på att skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

III - Vad avser förmåga att efter allvarlig och varaktig försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet skall Försvarsmakten:

- Upprätthålla grundläggande kompetenser, särskilt för väpnad strid, för att på lång sikt kunna utveckla förmåga att möta mer omfattande militära operationer. Detta medför dock inte något krav på ytterligare förband i insatsorganisationen utöver de som blir en följd av ovan redovisade uppgifterna I och II. För att uppnå ovanstående förmåga skall Försvarsmakten:

  • Tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden inklusive militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller förändrade behov av förmåga och kompetenser.

  • Bedriva studier, materielutveckling och försök samt lägga forskningsuppdrag för att utveckla ny förmåga och kompetenser. Vidare måste förmåga finnas att kunna utveckla nya och befintliga förband för att därigenom utveckla förmåga och funktioner.

  • Bedriva kompetensutveckling delvis i samarbete med andra länder. Detta för att uppnå ökad kompetens att på lång sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.


Insatsorganisationens utveckling

För att kunna upprätthållamål och krav på operativ förmåga i olika avseenden skall Försvarsmakten utforma insatsorganisationen enligt bilaga 1.


Nätverksbaserat försvar

Utvecklingen av konceptet nätverksbaserat försvar är viktigt för att uppnå försvarsreformens syften. Utvecklingen skall följa den internationella utvecklingen inom området för att skapa förutsättningar för att uppnå nödvändig interoperabilitet. Vidare skall utvecklingen ske i samverkan med civila aktörer för att skapa förutsättningar för att militära och civila samhällsfunktioner skall kunna utbyta information och samarbeta.


Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för det militära försvaret

Uppdragsverksamheten

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillgodose uppdragsgivarnas behov av forskning, kompetens och resursutveckling.


2. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

- utvecklingen av uppdragsvolymen per kund eller kundkategori inom det militära försvaret.

- andelen (belopps- och antalsmässigt) milstolpar till Försvarsmakten som uppfyllts respektive inte uppfyllts inom överenskommen tid och

- intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen (VG).


Forskning för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut skall långsiktigt stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Verksamheten skall utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Inriktning samt närmare direktiv för återrapportering och budgetunderlag får beslutas av chefen för Försvarsdepartementet.


3. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten Forskning för regeringens behov lämnas.


NBC - skyddsforskning

Inriktning

Totalförsvarets forskningsinstitut skall säkerställa långsiktig forskning avseende skydd mot nukleära (N), biologiska (B) och kemiska (C) stridsmedel samt bevakning av den vetenskapliga, tekniska och säkerhetspolitiska utvecklingen avseende massförstörelsevapen och deras vapenbärare. Verksamheten skall främst inriktas mot avsiktlig spridning. Inom N-forskningen skall forskning avseende skydd främst inriktas mot radiologiska hot. Verksamheten skall bedrivas inom områdena Hot - värdering och verkan, Analys - identifiering och verifiering och Skydd - fysiskt och medicinskt. Prioritet är nya potentiella hot och skydd mot dessa.

Forskningen skall främst syfta till att öka skyddsnivån för internationella insatser samt för den nationella säkerheten.

Verksamheten skall utformas i dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

4. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits inom områdena, vilken effekt den gett i förhållande till mål samt redovisa kostnaderna. Vidtagna åtgärder för att långsiktigt säkerställa den fortsatta bevakningen inom NBC-området skall inkluderas i den separata redovisningen. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning på områden inom NBC-skyddsforskning lämnas.

Ansvar och Roll

Totalförsvarets forskningsinstitut har ett särskilt ansvar för en helhetssyn avseende NBC-området och skall kunna ge berörda myndigheter stöd och rådgivning samt kunna stödja statsmakterna genom rådgivning och operativ medverkan i säkerhets- och nedrustningssammanhang.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall kunna agera som expertorgan och efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) också kunna utgöra ett operativt expertstöd till berörda myndigheter vid hot om eller inträffade NBC-händelser samt inför och under internationella uppdrag. Avgiftsfinansierad verksamhet inom NBC-området, t ex avseende operativt stöd, skall bedrivas med beaktande av full kostnadstäckning.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för inriktning av forskning inom NBC-skyddsforskning.

5. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redogöra för vilket expertstöd och rådgivning, inkl. operativt stöd, som skett till myndigheterna inom det militära försvaret samt finansiering (anslagsfinansierat respektive avgiftsfinansierat). Redovisningen skall främst avse stöd och rådgivning till Försvarsmakten, bl.a. Totalförsvarets Skyddscentrum, NBC-insatsstyrkan och NBC-kompaniet. Stöd till andra myndigheter, laboratorier, NBC- demonstratorer samt övningsverksamhet som kan härledas till det militära försvaret skall även redovisas.

Internationella samarbeten

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bedriva sin verksamhet inom NBC-skyddsforskningen i internationella sammanhang i den omfattning myndigheten bedömer lämplig. Särskilt skall utvecklingen inom FN, EU, Nato (inklusive PFF), WEAG och Norden beaktas.

6. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redogöra för vilka internationella samarbeten, bilaterala och multilaterala, som bedrivits. I den mån dessa kan placeras inom aktuella områden skall så ske. Samverkan med laboratorier placerade utanför Sverige skall redovisas samt internationell övningsverksamhet som Totalförsvarets forskningsinstitut deltagit i.

"Det okända provet"

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsatt planera för att utveckla kapacitet att bidra till att säkerställa, handha och analysera "det okända provet", det vill säga prover med misstänkt NBC-innehåll.

7. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa hur myndigheten bidragit till att utveckla kapacitet för att ta hand om prover med misstänkt NBC-innehåll samt hur samverkan med andra berörda myndigheter bedrivits i detta avseende. Redovisningen skall avse samverkan med myndigheterna inom det militära försvaret, det civila försvaret, krishanteringssystemet och samhället i övrigt.


Flygteknisk kompetens och resursutveckling

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bidra till långsiktig flygteknisk kompetensförsörjning och att främja utveckling och internationalisering av svensk flygteknik.


8. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten flygteknisk kompetens och resursutveckling lämnas.Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.


Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för det civila försvaret

Uppdragsverksamheten

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillgodose uppdragsgivarnas behov av forskning, kompetens och resursutveckling.


9. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

- utvecklingen av uppdragsvolymen per kund eller kundkategori inom det civila försvaret och utanför totalförsvaret. I redovisningen skall intäkter från kunder inom krisberedskapssystemet och samhället i övrigt ( t ex industriföretag m.fl.) framgå tydligt.

- intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen (VG).


Forskning för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut skall långsiktigt stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Verksamheten skall utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Inriktning samt närmare direktiv för återrapportering och budgetunderlag får beslutas av chefen för Försvarsdepartementet.


10. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten forskning för regeringens behov lämnas.


NBC - skyddsforskning

Inriktning

Totalförsvarets forskningsinstitut skall säkerställa långsiktig forskning avseende skydd mot nukleära (N), biologiska (B) och kemiska (C) stridsmedel samt bevakning av den vetenskapliga, tekniska och säkerhetspolitiska utvecklingen avseende massförstörelsevapen och deras vapenbärare. Verksamheten skall främst inriktas mot avsiktlig spridning. Inom N-forskningen skall forskning avseende skydd främst inriktas mot radiologiska hot. Verksamheten skall bedrivas inom områdena Hot - värdering och verkan, Analys - identifiering och verifiering och Skydd - fysiskt och medicinskt. Prioritet är nya potentiella hot och skydd mot dessa.

Forskningen skall främst syfta till att öka skyddsnivån för internationella insatser samt för den nationella säkerheten.

Verksamheten skall utformas i dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

11. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits inom områdena, vilken effekt den gett i förhållande till mål samt redovisa kostnaderna. Vidtagna åtgärder för att långsiktigt säkerställa den fortsatta bevakningen inom NBC-området skall inkluderas i den separata redovisningen. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning på områden inom NBC-skyddsforskning lämnas.

Ansvar och Roll

Totalförsvarets forskningsinstitut har ett särskilt ansvar för en helhetssyn avseende NBC-området och skall kunna ge berörda myndigheter stöd och rådgivning samt kunna stödja statsmakterna genom rådgivning och operativ medverkan i säkerhets- och nedrustningssammanhang.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall kunna agera som expertorgan och efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) också kunna utgöra ett operativt expertstöd till berörda myndigheter vid hot om eller inträffade NBC-händelser samt inför och under internationella uppdrag. Avgiftsfinansierad verksamhet inom NBC-området, t ex avseende operativt stöd, skall bedrivas med beaktande av full kostnadstäckning.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för inriktning av forskning inom NBC-skyddsforskning.

12. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redogöra för vilket expertstöd och rådgivning, inkl. operativt stöd, som skett till myndigheterna inom det civila försvaret, krishanteringssystemet och till samhället i övrigt samt finansiering (anslagsfinansierat respektive avgiftsfinansierat). Redovisningen skall främst avse stöd och rådgivning till Krisberedskapsmyndigheten och därtill samverkande myndigheter, exempelvis inom aktuella samverkansområden och associerade plattformar. Stöd till andra myndigheter, laboratorier och övningsverksamhet som kan härledas till det civila försvaret, krishanteringssystemet och till samhället i övrigt skall även redovisas.

Internationella samarbeten

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bedriva sin verksamhet inom NBC-skyddsforskningen i internationella sammanhang i den omfattning myndigheten bedömer lämplig. Särskilt skall utvecklingen inom FN, EU, Nato (inklusive PFF), WEAG och Norden beaktas.

13. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redogöra för vilka internationella samarbeten, bilaterala och multilaterala, som bedrivits. I den mån dessa kan placeras inom aktuella områden skall så ske. Samverkan med laboratorier placerade utanför Sverige skall redovisas samt internationell övningsverksamhet som Totalförsvarets forskningsinstitut deltagit i.

"Det okända provet"

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsatt planera för att utveckla kapacitet att bidra till att säkerställa, handha och analysera "det okända provet", det vill säga prover med misstänkt NBC-innehåll.

14. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa hur myndigheten bidragit till att utveckla kapacitet för att ta hand om prover med misstänkt NBC-innehåll samt hur samverkan med andra berörda myndigheter bedrivits i detta avseende. Redovisningen skall avse samverkan med myndigheterna inom det militära försvaret, det civila försvaret, krishanteringssystemet och samhället i övrigt.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
15. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

- uppföljningen av kundnytta, t ex genomförda mätningar av kundnöjdheten i resultatöverföringen (kundenkäter m.m.) avseende kunder inom och utanför totalförsvaret, ( t ex FM, FMV, FHS, KBM, SRV, RPS industriföretag m.fl.)

- hur verksamheten ändrats efter förändrade förutsättningar.


Internationell verksamhet

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till regeringen och Regeringskansliet för att främja internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt inom exportstödjande verksamhet.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall utöver vad som anges i instruktionen om internationell verksamhet lämna stöd till det s.k. sexnationsinitiativet för att underlätta omstruktureringen av europeisk försvarsindustri.

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).


16. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa internationell verksamhet samt exportstöd på regeringens uppdrag och hur medlen nyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen i budgetunderlaget skall kommenteras.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samband med årsredovisningen särredovisa institutets verksamhet avseende EU, sexnationsinitiativet och PFF.


17. Delårsrapporten

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- kommentarer till eventuella väsentliga avvikelser i förhållande till målen. Redovisningen skall inkludera uppdragsverksamheten.


Ökad spridning och tillämpning av forskningsresultat utanför totalförsvaret

Totalförsvarets forskningsinstitut skall arbeta för att nå ökad spridning, nyttiggörande och tillämpning av forskningsresultaten utanför totalförsvaret.


18. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

- åtgärder som vidtagits för att nyttiggöra forskningsresultaten utanför totalförsvaret och

- exempel på tillämpningar av forskningsresultaten utanför totalförsvaret.


Ökad samverkan nationellt och internationellt

Totalförsvarets forskningsinstitut skall nå ökad samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.


19. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa och kommentera:

-utvecklingen av samverkan med universitet och högskolor samt andra forskningsinstitut (antal gemensamma projekt, antal doktorander, antal adjungerade professorer.)

-utvecklingen av avtalsbundna internationella samarbetsprojekt (MoU eller motsvarande, antal projektavtal)

- resultatet av genomförd granskning av forskningskvalitet och relevans med hjälp av en extern expertgrupp och

- åtgärder som vidtagits för att kompetensen skall utvecklas mot framtida behov.


Underrättelseproduktion

Totalförsvarets forskningsinstitut skall genom sin underrättelseverksamhet tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga 2.


20. Återrapportering

Totalförvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.


Miljöarbetet

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsätta det direkta (t ex miljöledningssystem) och indirekta (t ex miljöforskningsprojekt) miljöarbetet som bedrivs vid myndigheten.


21. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i samnordisk Agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga 3).


Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen.


22. Återrapportering

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 januari

8 mars

3 maj

2 augusti

1 november
1.3Organisationsstyrning

Resultatbudget och Resultatindikatorer

Verksamhetsgren

(VG)

Intäkter ...

Kostnader

Resultat

Anslag...

Avgifter....

Anslag...

Avgifter....

Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor (VG 1)

14 188

14 188

14 188

14 188

0

Forskning, kompetens- och resursutveckling för det militära försvaret (VG 2)

1 089 620

188 620

901 000

1 105 520

188 620

916 900

-15 900

Forskning, kompetens- och resursutveckling för det civila försvaret och övrig verksamhet (VG 3)

178 400

178 400

181 500

181 500

-3 100

TOTALT FOI

1 282 208

202 808

1 079 400

1 301 208

202 808

1 098 400

-19 000

Villkor för för finansieringen av Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet finns i kapitel 2 Finansiering.

23. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa utfall i förhållande till ovan angivna resultatbudget.

24. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa i vilken omfattning myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Kompetensförsörjning

Totalförsvarets forskningsinstitut skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

25. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Därutöver skall Totalförsvarets forskningsinstitut redovisa det arbete som bedrivs för motverka olika former av diskriminering.

Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

26. Budgetunderlaget

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

27. Kostnadsreduktioner

Totalförsvarets forskningsinstitut skall identifiera och vidta kostnadsreduktioner under 2005. Kostnadsreduktionerna skall uppgå till 50 miljoner kronor i förhållande till kostnaderna 2004. Kostnadsreduktionerna skall främst avse myndighetens inre effektivitet och därmed innebära minskade utgifter för Försvarsmakten.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samband med budgetunderlaget redovisa identifierade kostnadsreduktioner. Genomförda kostnadsreduktioner skall redovisas i årsredovisningen, och vara uppföljningsbara.

28. Internationell verksamhet

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget för 2006 redovisa och motivera en plan för användningen av de medel om 16 000 000 kronor som Försvarsmakten utbetalar från anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling till Totalförsvarets forskningsinstitut för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt för exportstöd på regeringens uppdrag.

29. Europeiska försvarsbyrån

Totalförsvarets forskningsinstitut skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad avser Europeiska försvarsbyråns (EDA) verksamhet. Försvarets materielverk skall vara sammanhållande för Totalförsvarets forskningsinstituts och Försvarsmaktens stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i denna fråga.

30. Global utveckling

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2006 skall Totalförsvarets forskningsinstitut senast den 15 december 2005 rapportera hur man inom sin verksamhet bidrar till målet för politiken för global utveckling. Observera att återrapporteringskravet gäller aktiviteter inom ramen för den ordinarie verksamheten, inte biståndsfinansierade insatser.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:8Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut188 620 tkr
6:8 ap.1Forskning för regeringens behov (Ram)39 717 tkr
6:8 ap.2NBC-skyddsforskning (Ram)105 906 tkr
6:8 ap.3Flygteknisk kompetens och resursutveckling (Ram)42 997 tkr

Disponeras av regeringen1 139 tkr
6:8 ap.4Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 139 tkr


Villkor
6:8 ap.3 Flygteknisk kompetens och resursutveckling

Anslagsposten får användas för egen långsiktig kompetensutveckling, delfinansiering av internationella samarbetsprojekt, strategiska investeringar och hyra för speciallokaler.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:8 Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
6:8 ap.10Allt0
6:8 ap.20Allt0
6:8 ap.30Allt0
6:8 ap.40Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
6:9 ap.16:8 ap.4100 %
6:9 ap.26:8 ap.4100 %
6:9 ap.36:8 ap.4100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)259 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)230 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 188 620 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Totalförsvarets forskningsinstitut 6:8 ap.1, 6:8 ap.2 och 6:8 ap.3.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Tjänsteexport
Tjänsteexport-2 780013 00011 0002 000-780
Uppdragsfinansierad verksamhet inkl. bidrag och räntor
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor25 9963 8001 079 4001 098 400-19 00010 796
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Totalförsvarets forskningsinstituts uppdragsfinansierade verksamhet skall finansieras med avgifter. Inkomsterna disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Avgifternas storlek bestäms av forskningsinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling har beräknats 16 000 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Totalförsvarets forskningsinstitut för internationell verksamhet på regeringens uppdrag.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leni Björklund
Anna Ferlin
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Regeringskansliet
Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Försvarets radioanstalt
Försvarets materielverk
Totalförsvarets pliktverk
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Statstjänstemannaförbundet
SACO
SEKO
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Reservofficersförbundet