Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut10

2004-12-22Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMAFö2004/434/MIL (slutligt)
Fö2004/519/MIL (slutligt)
Fö2004/1742/MIL (slutligt)
Fö2004/81/EPS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försvarets radioanstalt
Riksdagen har beslutat om för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU1, rskr. 130, prop. 2004/05:5, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU4, rskr. 143).1VERKSAMHET

Försvarets radioanstalt skall bedriva signalspaning till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Myndigheten skall härvid rapportera till regeringen i enlighet med vad som beslutas i den särskilda inriktningen.

Riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten inom de totalförsvarsgemensamma verksamheterna lämnas i bilaga 2.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretUnderrättelseproduktion
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att:
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld


Verksamhetsområde Det militära försvaret

01. Mål och krav på operativ förmåga

Målet för verksamhetsområdet är att det militära försvaret, inom ramen för sin huvuduppgift, förmågan att kunna föra väpnad strid, skall uppnå den förmåga och genomföra de insatser som anges nedan.

I- Försvarsmakten skall övervaka vårt territorium, kunna upptäcka och avvisa kränkningar och i samverkan med andra myndigheter hävda vår territoriella integritet. Vidare skall Försvarsmakten bidra till att upprätthålla Sveriges självständighet genom att avhålla från respektive avvärja försök att ta kontroll över viktiga funktioner eller försök till otillbörlig påverkan på vårt agerande. Försvarsmakten skall bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser.

II- Vid en försämrad utveckling utgår kraven från att vi samtidigt med detta måste kunna hantera händelseutvecklingar och möta olika former av hot. I ett sådant läge ställs ökade krav på att kunna skydda verksamhet eller objekt samt att kunna bistå andra myndigheter, bland annat vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet. Vidare ställs ökade krav på inhämtning, utbyte och analys av information och underrättelser i syfte att kunna upptäcka hot och aktörers förmåga och avsikter. Fler samordnade taktiska övningar behöver kunna genomföras, liksom insatser i syfte att öka förmågan och för att demonstrera politisk vilja. Försvarsmakten skall också kunna förstärka pågående internationella insatser samt kunna höja sin förmåga till fredsframtvingande åtgärder, inte minst för att öka uthålligheten.

III- Försvarsmakten skall också, efter allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk försämring och successiva beslut av riksdag och regering, kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet. Uppgiften ställer krav på att kontinuerligt upprätthålla grundläggande kompetenser, för att på sikt kunna utveckla en mer omfattande försvarsförmåga. Försvarsmakten skall tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden så som säkerhetspolitisk, militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller förändrade behov av förmågor och kompetenser. Forskning, studier, materielutveckling och försök behöver bedrivas för att utveckla nya förmågor och kompetenser. Vidare måste nya och befintliga förband kunna utvecklas för att därigenom tillägna sig olika förmågor och funktioner. Allt mer av kompetensutvecklingen kan göras i samarbete med andra länder. Detta med syftet att öka kompetensen för att på sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.


Operativ delförmåga i olika avseenden

Försvarsmakten skall utgående från operativ förmåga kunna lösa operativ delförmåga i olika avseenden enligt följande:

I - Vad avser förmåga att hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser skall Förvarsmakten kunna:

- Upptäcka hot mot Sverige. Detta ställer krav på att inhämta kunskap om omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter gentemot Sverige samt att genomföra militärteknisk omvärldsbevakning med särskild inriktning på vårt närområde.

- Upptäcka kränkningar i luftrum och av sjöterritorium. Detta skall ske i samverkan med andra myndigheter. Även internationella samarbeten kan fortsätta att utvecklas. Flyg- och fartygsrörelser skall kunna följas i syfte att upptäcka säkerhetshot eller brott mot nationell eller internationell rätt. Vidare skall Försvarsmakten kunna anpassa beredskapen i tid och rum samt efter indikation kunna avvisa kränkningar och hantera incidenter.

- Bistå andra myndigheter vid skyddandet av viktiga samhällsfunktioner och infrastrukturer vid hot eller insatser mot civila mål, terroristbekämpning samt även i övrigt kunna bidra till samhällets samlade förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred. Härvid skall en förmåga finnas att tidigt upptäcka NBC-händelser i närområdet.

- Skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

- Genomföra underrättelse- och säkerhetsoperationer enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.

- Bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld samt medverka i fredsfrämjande insatser över hela skalan av uppgifter i Europa och globalt. Kraven på dessa förbands uthållighet, och hur tidigt de skall kunna sättas in, kan variera.

- Inhämta och analysera utvecklingen avseende aktörers avsikter av betydelse för Sveriges och EU:s medverkan i fredsfrämjande insatser. Vidare skall Försvarsmakten i samverkan med andra länder kunna planera, leda och följa upp deltagande i insatser samt avdela styrkebidrag till insatser.

- Samtidigt kunna planera, leda och genomföra två insatser av bataljons storlek. Samtidigt skall mindre förbandsenheter kunna sättas in i ytterligare tre insatser. Såväl insatser av bataljons storlek som insatser med mindre förbandsenheter skall kunna ske med kort förvarning. Såväl politiska faktorer, identifierade behov samt vår möjlighet att ge effektiva och efterfrågade bidrag måste vägas samman i den slutliga bedömningen av vilka och exakt hur många militära fredsfrämjande insatser som Sverige skall bidra till.

II - Vad avser förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser skall Försvarsmakten:

- Kontinuerligt följa omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter. Detta ger bl.a. underlag för beslut om höjning av Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt eller internationellt. Härvid är underrättelseverksamheten och internationellt utbyte av särskild vikt.

- Efter beslut höja beredskapen i insatsorganisationen för att kunna hantera allvarliga hot mot vår säkerhet eller för att kunna förstärka pågående internationella insatser.

- Möta ökade krav på att skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

III - Vad avser förmåga att efter allvarlig och varaktig försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet skall Försvarsmakten:

- Upprätthålla grundläggande kompetenser, särskilt för väpnad strid, för att på lång sikt kunna utveckla förmåga att möta mer omfattande militära operationer. Detta medför dock inte något krav på ytterligare förband i insatsorganisationen utöver de som blir en följd av ovan redovisade uppgifterna I och II. För att uppnå ovanstående förmåga skall Försvarsmakten:

  • Tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden inklusive militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller förändrade behov av förmåga och kompetenser.

  • Bedriva studier, materielutveckling och försök samt lägga forskningsuppdrag för att utveckla ny förmåga och kompetenser. Vidare måste förmåga finnas att kunna utveckla nya och befintliga förband för att därigenom utveckla förmåga och funktioner.

  • Bedriva kompetensutveckling delvis i samarbete med andra länder. Detta för att uppnå ökad kompetens att på lång sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.


Insatsorganisationens utveckling

För att kunna upprätthållamål och krav på operativ förmåga i olika avseenden skall Försvarsmakten utforma insatsorganisationen enligt bilaga 1.


Nätverksbaserat försvar

Utvecklingen av konceptet nätverksbaserat försvar är viktigt för att uppnå försvarsreformens syften. Utvecklingen skall följa den internationella utvecklingen inom området för att skapa förutsättningar för att uppnå nödvändig interoperabilitet. Vidare skall utvecklingen ske i samverkan med civila aktörer för att skapa förutsättningar för att militära och civila samhällsfunktioner skall kunna utbyta information och samarbeta.


Verksamhetsgren Underrättelseproduktion

Rapportproduktion

Försvarets radioanstalt skall genom sin underrättelserapportering tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.


1. Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Redovisningen skall även visa resursåtgången uppdelad i uppdragsgivarkategorier. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.


Teknisk signalspaning m.m.

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmakten inom ramen för operativ förmåga avseende territoriell integritet.

Försvarets radioanstalt skall vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.


2. Återrapportering

Viktigare verksamheter skall beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer skall göras.


Kryptologi

Försvarets radioanstalt skall upprätthålla den nationella kompetensen avseende kryptologi.


3. Återrapportering

Viktigare verksamheter skall beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer skall göras.


Stöd till svenska förband i internationell tjänst

Försvarets radioanstalt skall kunna stödja svenska förband i internationell tjänst avseende den signalspaningsutrustning och den metodik som behövs främst för att förvarna om omedelbara hot mot förbanden.


4. Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.


Stöd med utveckling av system och metodik m.m.

Försvarets radioanstalt skall stödja Regeringskansliet med underhåll av vissa datorsystem.

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmakten och andra myndigheter med utveckling av system där signalspaningsutrustning ingår. Försvarets radioanstalt skall därutöver stödja Försvarsmaktens förbandsproduktion genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet.


5. Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

IT-relaterade hot

Verksamheten skall bidra till att öka samhällets förmåga att motstå IT-relaterade hot.


6. Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa i vilken omfattning insatser och verksamhet bedrivits för att klara uppgifterna angivna i myndighetens instruktion avseende teknikkompetens på informationssäkerhets-området inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur samt effekten av dessa. Viktigare investeringar samt hur dessa bidragit till verksamhetens mål skall redovisas.

Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka avgiftsbelagda IT-säkerhetsanalyser som genomförts, måluppfyllnad samt kostnader och intäkter.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
7. Redovisning av måluppfyllnad och tillgängliga resurser

Redovisningen av måluppfyllnad i utförd verksamhet och tillgängliga resurser under respektive verksamhetsgren skall bl.a. göras enligt följande bedömningsskala:

- God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas/har lösts.

- Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas/har i huvudsak lösts.

- Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas/har ej kunnat lösas.

Eventuella avvikelser från angivna mål skall kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur slutsatserna dragits.

Kostnadsutfallet för respektive verksamhetsgren skall redovisas.


8. Miljöledningssystem

Försvarets radioanstalt skall i samband med årsredovisningen redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i samnordisk Agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga 3).


9. Delårsrapport

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- en sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer samt

- kommentarer till eventuella avvikelser i förhållande till målen.

Av redovisningen skall även bedömd måluppfyllelse i den genomförda verksamheten framgå.


10. Utgiftsprognoser

Försvarets radioanstalt skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast

- 20 januari,

- 8 mars,

- 3 maj,

- 2 augusti och

- 1 november.
1.3Organisationsstyrning

11. Effektivitet i verksamheten

Försvarets radioanstalt skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

12. Kompetensförsörjning

Försvarets radioanstalt skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Försvarets radioanstalt skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt. Därutöver skall myndigheten redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering.
1.4Uppdrag
13. Redovisning av resursfördelning

Försvarets radioanstalt skall ge en detaljerad redovisning av resursfördelningen (inklusive investeringar) mellan olika funktionella och geografiska verksamhetsområden.


14. Investeringsplan

När Försvarets radioanstalt i budgetunderlaget lämnar förslag till det totala investeringsbehovet skall också en investeringsplan lämnas. Denna plan skall vara uppdelad i vad som är lånefinansierat respektive anslagsfinansierat.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:7Försvarets radioanstalt (Ramanslag)
Disponeras av Försvarets radioanstalt422 215 tkr
6:7 ap.1Försvarets radioanstalt (Ram)422 215 tkr

Disponeras av regeringen2 549 tkr
6:7 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)2 549 tkr


Villkor
6:7 ap.1 Försvarets radioanstalt

Av anslaget 6:7 Försvarets radioanstalt får Försvarets radioanstalt under 2005 använda högst 422 215 000 kronor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:7 Försvarets radioanstalt

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
6:7 ap.10Allt0
6:7 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
6:86:7 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)190 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)45 861
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 10 Datum: 2004-12-22
Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 422 215 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Försvarets radioanstalt 6:7 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Stöd till svenska förband i internationell tjänst0030030000
Stöd med utveckling av system och metodik m.m.-13 00006 2506 2500-13 000
IT-relaterade hot-10009 6009 6000-100
Summa-13 100016 15016 1500-13 100
Belopp angivna i tkr


Villkor

Uppdragsverksamhet
IT-relaterade hot

Avser IT-säkerhetsanalyser.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdrag som genomförs inom verksamheterna ovan för att lämna stöd till myndigheter m.m. skall finansieras med avgifter. Den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) gäller inte. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.

För uppdrag att genomföra IT-säkerhetsanalyser enligt 3a § förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt får Försvarets radioanstalt enligt 3b § samma förordning ta ut avgifter som myndigheten bestämmer. Den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen gäller inte. Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras14 300 tkr

Villkor

Avser teknikkompetens inom informationssäkerhetsområdet. Bidrag från Krisberedskapsmyndigheten.


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Försvarets radioanstalt får besluta om undantag från kravet på annonsering i 6 kap. 2 a § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet om dessa begränsningar förhindrar ett offentliggörande av upphandlingen.

Försvarets radioanstalt får vidare, vid upphandling som avser materiel och tjänster till underrättelseverksamheten, besluta om undantag från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket samma lag om undantaget är nödvändigt med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

Försvarets radioanstalt skall redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten har beslutat om i sin delårsrapport och i sin årsredovisning.

Sekretessbelagda uppgifter

Försvarets radioanstalt får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess skall redovisas i särskild ordning.

Formerna för rapporteringen till statsredovisningen i detta ärende skall utformas i dialog med Ekonomistyrningsverket.

Delårsrapport

Försvarets radioanstalt skall med undantag från 1 kap. 3 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag upprätta och lämna delårsrapport till regeringen.På regeringens vägnar

Leni Björklund
Mattias Broman
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, EPS, SUND
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliet, RK ekonomi
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Facket för service och kommunikation
Statstjänstemannaförbundet
SACO