Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-10-07Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 JÖNKÖPINGN2003/8864/RUT
N2003/9081/RUT (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 33:5
Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 33:5.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling30 000 tkr
33:5 ap.7Åtgärder inom Interreg III A Öresundregionen (Ram)30 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län145 000 tkr
33:5 ap.6Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (Ram)145 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län125 000 tkr
33:5 ap.5Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (Ram)125 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län170 000 tkr
33:5 ap.4Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (Ram)170 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län390 000 tkr
33:5 ap.2Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (Ram)390 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län30 000 tkr
33:5 ap.3Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (Ram)30 000 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län310 000 tkr
33:5 ap.1Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (Ram)310 000 tkr


Villkor
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Anslagspost 1- 7

1. Anslaget får användas till utbetalningar av stöd som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom Mål 1 och 2 samt gemenskapsinitiativen för Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia, Norge-Sverige, Öresund samt gemenskapsinitiativet Urban II.

2. De regionala tillväxtprogrammen skall var en viktig utgångspunkti arbetet med strukturfondsprogrammen.

Med utgångspunkt i regelverket och intentionerna i strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så hög grad som möjligt bidra till genomförandet av regionala tillväxtprogram.

3. Från EG inbetalda medel skall redovisas mot inkomsttitel 6312 Bidrag från EG:s regionalfond enligt följande undertitlar:

01 Mål 1 Norra Norrland

02 Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Interreg IIIA Sverige-Norge

03 Interreg IIIA Kvarken/Mittskandia

04 Mål 2 Norra,

05 Mål 2 Västra och gemenskapsinitiativet Urban II

06 Mål 2 Södra och Öarna

07 Interreg IIIA Öresundsregionen

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:5 ap.73 000Allt0
33:5 ap.614 500Allt0
33:5 ap.512 500Allt0
33:5 ap.417 000Allt0
33:5 ap.239 000Allt0
33:5 ap.33 000Allt0
33:5 ap.131 000Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter