Kulturdepartementet
Regeringsbeslut

2004-12-22Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Box 16176
103 24 STOCKHOLMKu2004/ /Sam


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Riksdagen har beslutat om Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med samlingarna skall bedrivas utifrån en långsiktig policy för insamling och gallring av föremål. Myndigheten skall registrera, dokumentera, digitalisera och vårda samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall bl.a. redovisa:

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- magasinssituationen.


Mål 2

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön, klass och kulturell bakgrund. Skilda perspektiv skall också uppmärksammas och prioriteras när det gäller det löpande arbetet med samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt relateras till myndighetens policy för insamling och gallring.Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Med fri entré skapas förutsättningar för ett icke-kommersiellt rum där allmänheten kan mötas, diskutera och fördjupa sina kunskaper om kulturarvet. Samlingarna skall göras tillgängliga i hela landet, t. ex. genom presentationer på Internet, utställningar, depositioner och utlån. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall nå besökare från hela landet. Åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall bl.a. redovisa:

- antal besökare med uppskattning av fördelning på kön och ålder,

- utställningar i andra länder,

- slotten som mötesplats,

- det regionala samarbetet.


Mål 2

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.Med fri entré skall myndigheten ytterligare utveckla sin pedagogiska och publika verksamhet.


Återrapportering

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Målet är att Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra skall bidra till ny kunskap inom sitt ämnesområde. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor och andra museer, såväl nationellt som internationellt.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2004 respektive 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

2. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall återrapportera former för internationellt samarbete.

3. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2005 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

4. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa och kommentera resultatet av genomförda hyresförhandlingar med Statens fastighetsverk enligt regeringens beslut den 27 september 2001. Av redovisningen skall framgå huruvida de nya avtalen innehåller andra principer för kostnadsberäkningar och ansvarfördelning när det gäller drift och underhåll än de gamla avtalen. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall vidare redovisa konkreta exempel på hur regeringsbeslutets krav på ömsesidig öppenhet vid förhandlingarna har efterlevts.

5. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning.
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

6. Målet är att Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde skall,

- utveckla museologisk och pedagogisk kunskap inom museiväsendet,

- utveckla samverkan med museer på regional respektive lokal nivå,

- bedriva forskning inom samlingsområdet.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå målet samt resultatet av dessa.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall i samråd med Statens kulturråd och övriga ansvarsmuseer utvärdera den nuvarande ansvarsmuseirollen samt, utifrån resultatet av detta, komma med förslag på hur ansvarsmuseirollen skulle kunna utvecklas. En gemensam redovisning skall lämnas av Statens kulturråd till regeringen senast den 1 november 2005.

7. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall följa upp arbetet med att öka förutsättningarna för en större säkerhet för samlingarna, personalen och allmänheten och kortfattat redovisa resultatet.

8. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i museernas interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 respektive 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Fri entré

Nationalmuseum skall redovisa sina erfarenheter av reformen med fri entré. Följande aspekter skall därvid behandlas.

- Förändringar i besökarnas antal och sammansättning med avseende på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, nya besöksgrupper, geografisk hemvist samt antal skolbesök. Jämförelse skall göras med tidigare år,

- För att erhålla ett över tid enhetligt och analyserbart material över fri entréreformen skall Nationalmuseum, i nära samråd med övriga berörda museer, samarbeta i syfte att erhålla jämförbara mätmetoder och mätområden. Statens kulturråd skall tillhandahålla metodstöd i detta arbete.

- konsekvenser för pedagogisk och publik verksamhet, säkerhet, tillgänglighet och ev. förändringar i verksamhetens öppettider

- ekonomiska konsekvenser t.ex. kostnader för lokaler, bevakning, museipedagogiska insatser samt bortfall av entréintäkter,

- specificering av den avgiftsbelagda verksamheten, t.ex. eventuella avgiftsbelagda utställningar och annan liknande verksamhet,

- eventuell övrig påverkan på verksamheten.

Redovisningen skall lämnas till Statens kulturråd senast den 22 februari 2006. En delrapportering med redovisning av besöksutveckling och ekonomiska konsekvenser skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet och Statens kulturråd senast den 1 oktober 2005.


Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir. 2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast 31 december 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde88 753 tkr
28:28 ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (Ram)88 753 tkr


Villkor
28:28 ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

Av anslaget Centrala museer: Myndigheter har totalt 5 194 000 kronor ställts till regeringens disposition (28:28 ap.11). För Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde motsvarar omdisponeringen 536 000 kronor.

Av anslagsposten får 5 156 000 kronor användas för Prins Eugens Waldemarsudde.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28 Centrala museer: Myndigheter

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:28 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)16 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 803
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 88 753 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Centrala museer: Myndigheter 28:28 ap.2.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0047 741047 74147 741
Belopp angivna i tkr


Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2005 avser endast intäkterna.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum skall ha fri entré till sina basutställningar. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2005 avser endast intäkterna.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall i årsredovisningen för 2005 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras11 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Helene Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen