Kulturdepartementet
Regeringsbeslut19

2004-12-22Svenskt biografiskt lexikon
Box 12536
102 29 STOCKHOLMKu2004/2620/Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Svenskt biografiskt lexikon
Riksdagen har beslutat om Svenskt biografiskt lexikons verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Svenskt biografiskt lexikon och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivFörmedling
Kunskapsuppbyggnad1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Svenskt biografiskt lexikon är att ge ut publikationen Svenskt biografiskt lexikon och därigenom sprida kunskap om svensk personhistoria.

Svenskt biografiskt lexikons verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren


Verksamhetsområde Arkiv

Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att öka tillgängligheten till materialet för fler och nya grupper.


Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa

- antal publicerade häften respektive färdigställda CD-ROM,

- antal sålda, tryckta respektive digitalt publicerade exemplar fördelade på köpare av olika kategorier,

- vilka insatser som har gjorts för att marknadsföra myndighetens publikationer,

- en sammanfattande bedömning av de resultat som har uppnåtts.Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att med gällande vetenskaplig kvalitet ta fram material för publicering av minst ett band vart tredje år.


Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa

- antal personartiklar per band,

- antal författare fördelade efter utbildningsnivå respektive yrke.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan män och kvinnor, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits,

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Svenskt biografiskt lexikon skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir. 2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast 31 dec 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:24Svenskt biografiskt lexikon (Ramanslag)
Disponeras av Svenskt biografiskt lexikon4 263 tkr
28:24 ap.1Svenskt biografiskt lexikon (Ram)4 263 tkr

Disponeras av regeringen26 tkr
28:24 ap.2Svenskt biografiskt lexikon - Regeringens disposition (Ram)26 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:24 Svenskt biografiskt lexikon

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:24 ap.10Allt0
28:24 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
28:2428:24 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)120
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)451
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 19 Datum: 2004-12-22
Till Svenskt biografiskt lexikons räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 4 263 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Svenskt biografiskt lexikon 28:24 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Svenskt biografiskt lexikon får ta betalt för lexikonet. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Svenskt biografiskt lexikon kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall i årsredovisningen för 2005 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Katja Wahlsten
Kopia till

Riksdagens, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartememtet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd