Kulturdepartementet
Regeringsbeslut

2004-12-22Statens kulturråd
Box 7843
103 98 STOCKHOLMKu2004/2613/Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05, utg.omr. 17, bet. 2004/05, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKonstområdesövergripande verksamhetBidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik
Bidragsgivning och andra insatser för bibliotek och litteratur
Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar
Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande verksamhet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målen för Statens kulturråd är att:

- genom bidragsgivning, information, samverkan och andra åtgärder främja konstnärlig och kulturell förnyelse, främja kulturarvet och bruket av det inom konstarterna, folkbiblioteksväsendet och museerna samt vidga delaktigheten i kulturlivet och stimulera eget skapande,

- bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av kulturutbudet,

- verka för att kulturpolitiska aspekter på utvecklingen beaktas inom andra samhällsområden,

- främja kulturpolitisk utvecklingsverksamhet samt förbättra metoderna för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken i syfte att öka och sprida den samlade kunskapen inom kulturområdet.


Verksamhetsområde Konstområdesövergripande verksamhet

Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik

Mål 1

Målet är att utbudet av, tillgången till och efterfrågan på teater, dans och musik ökar i hela landet.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp, fördelat per stödform och kategori, varvid bidragsgivningen till löpande verksamhet och projekt skall redovisas var för sig,

- turnéverksamhetens omfattning i förhållande till den totala verksamheten hos fria grupper som erhåller verksamhets- och produktionsbidrag,

- användningen av utvecklingsbidrag och andra insatser som syftar till att öka tillgängligheten,

- inriktning och omfattning på insatser som syftar till att stärka lokal arrangörsverksamhet.

Statens kulturråd skall bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för bibliotek och litteratur

Mål 1

Målet är att utbudet av och tillgången till biblioteksservice, litteratur och kulturtidskrifter förbättras i hela landet samt att intresset för läsning och information ökar.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- antalet bidragmottagare samt bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp, fördelat per stödform och kategori,

- användningen av utvecklingsbidrag inom den regionala biblioteksverksamheten och andra viktigare insatser som syftar till att öka tillgängligheten,

- antalet böcker och kulturtidskrifter som erhållit utgivnings- respektive produktionsstöd samt hur detta relaterar sig till den totala utgivningen i landet,

Statens kulturråd skall bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar

Mål 1

Målet är att tillgången till och intresset för samtida bild- och formområde samt utställningar och övrig museiverksamhet ökar i hela landet.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp,

- insatser som syftar till att ge konstnärer bättre möjligheter att i kollektiva former framställa, visa och försälja sina verk samt en samlad bedömning av insatsernas effekter,

- användningen av utvecklingsbidrag inom den regionala museiverksamheten och andra insatser som syftar till att öka tillgängligheten,

- andelen av de regionala museernas samlingar som är tillgängliga i digital form och via Internet.

- en samlad bedömning av verksamheten med inriktning på samtida bild- och formkonst inom de regionala museerna i förhållande till målet.

Statens kulturråd skall bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande verksamhet

Mål 1

Målet är att med stöd av forskning utveckla den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom Kulturrådets ansvarsområde. Målet är även att Kulturrådet, som sektorsansvarig myndighet, medverkar till att den kulturpolitiskt relevanta forskningen stärks och utvecklas.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa vilka insatser som har vidtagits för att uppnå målet. Av redovisningen skall vidare framgå

- användningen av de särskilda medel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet,

- inriktning på under året avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt,

- hur forskningsresultat av betydelse för rådets ansvarsområde återförs till verksamheten,

Statens kulturråd skall bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.


Mål 2

Målet är att barns och ungdomars rätt till yttrandefrihet tas till vara liksom deras rätt och möjligheter att delta i det kulturella och konstnärliga livet, till kulturupplevelser samt till eget skapande.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa inriktning och omfattning på insatser för barn och ungdom. Av redovisningen skall framgå insatser som leder till att kulturens roll i skolan stärks samt insatser som främjar samarbetet mellan det fria kulturlivet, kulturinstitutionerna, förskolan och skolan. Statens kulturråd skall även tillställa Ungdomsstyrelsen denna redovisning.


Mål 3

Målet är att funktionshindrades tillgång till kultur skall öka.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- åtgärder som vidtagits för att förverkliga och utvidga handlingsprogrammet (Statens kulturråd 1998:3) för att främja funktionshindrade personers deltagande i kulturlivet i enlighet med propositionen (prop. 1999/2000:79) Från patient till medborgare,

- insatserna och en analys av måluppfyllelsen av de etappmål som regeringen godtagit inom ramen för myndighetens sektorsansvar för handikappolitiken.


Mål 4

Målet är att den officiella kulturstatistiken och övrig kulturpolitiskt rele­vant statistik inom ansvarsområdet utvecklas.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- åtgärder som vidtagits för att utveckla den nationella kulturstatisti­ken samt deltagande i utvecklingsarbetet av en europeisk kulturstati­stik,

- åtgärder som vidtagits för att särskilt utveckla statistiskt material m.m. på litteraturområdet i enlighet med propositionen Litteraturen och läsandet (prop. 1997/98:86, bet. 1997/98:KrU15, rskr. 1997/98:240),

- hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.


Mål 5

Målet är att genom utnyttjande av modern informationsteknik öka tillgängligheten till kulturlivet och dessutom att samla och sprida kunskap till kulturinstitutionerna om hur informationstekniken kan användas.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa åtgärder som vidtagits och bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.


Mål 6

Målet är att ge det mångkulturella samhällets skiftande uttrycksformer en naturlig plats i kulturlivet samt att kulturlivets institutioner och orga­nisationer utvecklar ett mångkulturellt förhållningssätt i alla delar av sin verksamhet.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- omfattningen och resultatet av verksamhet med regionala konsulenter för mångkultur i enlighet med den inriktning som anges i budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/2002:1, utg.omr. 17 s. 35-36),

- resultatet av andra utvecklingsinsatser i syfte att nå målet.


Mål 7

Målet är att de nationella minoriteternas språk och kultur skall stärkas.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- åtgärder som särskilt vidtagits för att utveckla verksamheter som främjar nationella minoriteter,


Mål 8

Målet är att svenskt kulturutbyte med utlandet skall stärkas. Däri ingår att samarbeta med bl.a. Sida och Svenska Institutet.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp,

- internationella samarbetsprojekt som Kulturrådet deltar i,

- en samlad bedömning av insatserna.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Omvärldsanalys

Statens kulturråd skall senast den 1 oktober 2006 redovisa en omvärldsanalys som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som kan ha betydelse för kulturen och kulturpolitikens utveckling. Omvärldsanalysen skall även innehålla en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom de konst- och kulturområden Kulturrådet ansvarar för.

Som en del i arbetet med omvärldsanalysen skall Kulturrådet göra en fördjupad analys med särskilt tema. Denna skall redovisas senast den 1 oktober 2005. Temat för den fördjupade analysen skall vara konstens och kulturens roll och möjligheter i en samhällsutveckling som går i riktning mot ökad kulturell mångfald.


Arkitektur, form och design

Statens kulturråd skall i årsredovisningen redovisa hur myndigheten medverkat till främjandet av arkitektur-, form- och designområdet i enlighet med de av riksdagen beslutade målen för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:225).


Länskonstnärerna

Statens kulturråd skall i årsredovisningen redovisa inriktning och omfattning på samt resultatet av verksamheten med länskonstnärer, hur innehavarna av de nationella uppdragen fullföljer sina uppdrag samt resultatet av dessa uppdrag.


Kulturmiljöområdets verksamhetsgrenar

Statens kulturråd skall analysera och bedöma de regionala museernas verksamhet inom kulturmiljöområdets verksamhetsgrenar. Statens kulturråd skall därvid samråda med Riksantikvarieämbetet. Uppgifterna skall lämnas till regeringen i en särskild rapport senast den 1 juni 2005.


EU:s strukturfondsprogram

Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 april 2005. Av redovisningen skall framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.


EU:s ramprogram för kultur

Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur, Kultur 2000-programmet, antalet svenska ansökningar som beviljats stöd, hur mycket EU-medel som utbetalats samt utvärdera programmet efter genomförda programperioder. Kulturrådet skall samordna redovisningen som lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 april 2005. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.


Regionalt utfall

Regeringen redovisar i budgetpropositionen det regionala utfallet för delar av statens insatser för kultur. Mot den bakgrunden skall Statens kulturråd kartlägga, sammanställa och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för 2004 respektive 2005. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Förändringar över tiden skall kommenteras och analyseras.

Statens kulturråd skall vidare sammanställa och analysera regionala analyser från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet skall till berörda myndigheter och institutioner ge metodanvisningar för hur analysen skall läggas upp samt vid behov bistå dessa i deras arbete. Kulturrådet skall också redovisa och analysera det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Utformningen av denna redovisning skall ske i samråd med Utbildnings- och kulturdepartementet. Den samlade redovisningen och analysen skall tillsammans med Kulturrådets slutsatser av utfallet rapporteras till regeringen senast den 1 juni 2005 respektive den 1 juni 2006.


Regional utveckling

Statens kulturråd skall vara en samverkanspart i regionalt utvecklingsarbete, bl.a. i arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen, genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultatet skall redovisas och analyseras. Statens kulturråd skall även bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Statens kulturråd skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.


Storstadspolitiken

Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlats till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.


Kultur och hälsa

Statens kulturråd skall redovisa den strategi som myndigheten utarbetat för sitt arbete med kultur och folkhälsa relaterat till Kulturrådets verksamhetsområden . Redovisningen skall lämnas till Socialdepartementet och Folkhälsoinstitutet senast den 31 augusti 2005.


Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Statens kulturråd har sedan 2002 i uppdrag att årligen dela ut ett internationellt barn- och ungdomslitteraturpris till Astrid Lindgrens minne enligt förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Avsikten med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen samt på global nivå främja barns rättigheter i hela världen.

Kulturrådet skall i årsredovisningen rapportera resultatet av sina insatser i förhållande till målet.


Prognoser

Statens kulturråd skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kulturrådet skall särskilt beakta kulturens betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Statens kulturråd skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i Kulturrådets interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Fri entré

Statens kulturråd skall utvärdera införandet av fri entré på vissa statliga museer. Följande aspekter skall därvid behandlas:

- Förändringar i besökarnas antal och sammansättning med avseende på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, nya besöksgrupper, antal skolbesök samt geografisk hemvist. Jämförelse skall göras med tidigare år,

- att tillhandahålla metodstöd till berörda museer i strävan att erhålla ett över tid enhetligt och analyserbart material med avseende på fri entréreformen. Mätmetoderna skall redovisas,

- konsekvenser för pedagogisk och publik verksamhet, säkerhet, tillgänglighet och ev. förändringar i verksamhetens öppettider,

- ekonomiska konsekvenser t.ex. kostnader för lokaler, bevakning, museipedagogiska insatser samt bortfall av entréintäkter,

- specificering av den avgiftsbelagda verksamheten, t.ex. eventuella avgiftsbelagda utställningar och annan liknande verksamhet,

- analysera eventuella effekter av fri entré-reformen på de museer som ej har fri entré,

- eventuell övrig påverkan på verksamheten.

Redovisningen skall lämnas till Utbildnings- och Kulturdepartementet senast den 1 oktober 2006. En delredovisning skall lämnas senast den 1 augusti 2006.


Ansvarsmuseirollen

Statens kulturråd skall i samråd med ansvarsmuseerna, d.v.s. Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Moderna museet och Nordiska museet, utvärdera den nuvarande ansvarsmuseirollen samt, utifrån resultatet av detta, komma med förslag på hur ansvarsmuseirollen skulle kunna utvecklas. En gemensam redovisning skall lämnas av Statens kulturråd till regeringen senast den 1 november 2005.


Handikappolitik

Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen i januari 2006 redogöra för arbetet med implementeringen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (1999/2000:79). Regeringen behöver underlag för denna redogörelse. Statens kulturråd skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom kultursektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Omvärldsanalysen skall lämnas till regeringen senast den 15 september 2005.


Fria grupper

Statens kulturråd skall mot bakgrund av riksdagens ställningstagande i bet. 2003/04:KrU7 (s. 22-23), rskr. 2003/04:202 se över villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna. Kulturrådets förslag skall lämnas till regeringen dels i en delrapportering senast den 1 juli 2005, dels i en slutlig redovisning senast den 1 juli 2006.


Distribution av fonogram till kommunbibliotek

Statens kulturråd skall lämna förslag till utformning av ett stöd för distribution av fonogram till kommunbibliotek. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 september 2005.


Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Statens kulturråd skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir.2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast 31 dec 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:1Statens kulturråd (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd45 860 tkr
28:1 ap.1Statens kulturråd (Ram)45 860 tkr

Disponeras av regeringen277 tkr
28:1 ap.2Statens kulturråd - Regeringens disposition (Ram)277 tkr


Villkor
28:1 Statens kulturråd

- Av anslaget skall minst 1 300 000 kronor användas för samordnings- och utvecklingsinsatser på det mångkulturella området.28:2Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)
Disponeras av Sametinget14 428 tkr
28:2 ap.5.1Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer (Ram)8 961 tkr
28:2 ap.5.2Sámi Teáhter (Ram)5 467 tkr

Disponeras av Statens kulturråd136 849 tkr
28:2 ap.1Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet och bidrag till allmän kulturverksamhet (Ram)15 376 tkr
28:2 ap.2.1Centrala amatörorganisationer för riksorganisationernas verksamhet (Obetecknat)7 200 tkr
28:2 ap.2.2Centrumbildningar för deras centrala regionala verksamhet (Obetecknat)24 650 tkr
28:2 ap.2.3Lokalhållande organisationer för kulturverksamhet (Obetecknat)11 879 tkr
28:2 ap.2.4Mångkulturella organisationer (Obetecknat)4 049 tkr
28:2 ap.2.5TA Teateralliansen AB (Obetecknat)14 910 tkr
28:2 ap.2.6Nationella minoriteters språk och kultur (Ram)7 952 tkr
28:2 ap.3.1Statens kulturråd (Ram)4 678 tkr
28:2 ap.3.2Svenskhemmet Voksenåsen (Obetecknat)9 346 tkr
28:2 ap.3.3Svensk-norska samarbetsfonden för stipendier för vistelse vid svenskhemmet Voksenåsen (Obetecknat)398 tkr
28:2 ap.3.4Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland (Obetecknat)912 tkr
28:2 ap.3.5Bidrag till organisationer för internationellt kulturutbyte (Ram)3 231 tkr
28:2 ap.4.1Kultur i arbetslivet (Ram)8 281 tkr
28:2 ap.4.2Bidrag till länsbildningsförbud m.fl. (Obetecknat)4 902 tkr
28:2 ap.4.3Länskonstnärer (Ram)6 660 tkr
28:2 ap.4.4Funktionshindrades deltagande i kulturlivet (Ram)9 443 tkr
28:2 ap.4.5Regionala konsulenter för mångkultur (Obetecknat)2 982 tkr

Disponeras av Svenska institutet1 978 tkr
28:2 ap.6Svenska institutet (Ram)1 978 tkr

Disponeras av regeringen44 736 tkr
28:2 ap.7Till Regeringens disposition (Ram)43 548 tkr
28:2 ap.8Allmän kulturverksamhet-Regeringens disposition (Ram)1 188 tkr


Villkor
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

- Av medlen under delposterna 2.1-2.4, 3.2-3.5, 4.1 och 4.3 får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

- I samband med den första utbetalningen skall Kulturrådet erinra bidragsmottagarna om villkoren. Bidragsmottagarna under anslagsposterna 1-2, 3.1, 3.3-3.5 samt 4 skall till Kulturrådet lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som Kulturrådet finner lämpliga.28:2 ap.1 Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet och bidrag till allmän kulturverksamhet

- I anslagsposten ingår medel för insatser i syfte att främja danskonsten i hela landet, bl.a. genom residens. I anslagsposten ingår vidare medel till utvecklingsprojekt som främjar ungdomars eget skapande samt stöd till barn- och ungdomskultur, inklusive verksamhet med anknytning till kultur i skolan. I anslagsposten ingår även bidrag till kostnader för utveckling av folkbiblioteksverksamheten enligt 1 § andra punkten förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek. Av anslagsposten skall minst 500 000 kronor användas för bidrag till Sveriges Dramatikerförbund för driften och administrationen av en digital pjäsbank. Minst 500 000 kronor skall användas till insatser som särskilt syftar till att främja barn- och ungdomsteater. Slutligen skall av anslagsposten avsättas 1 000 000 kronor till försöksverksamhet med stöd till arrangerande konstföreningar.28:2 ap.2.1 Centrala amatörorganisationer för riksorganisationernas verksamhet

- Av delposten 2.1 skall minst 500 000 kronor användas för bidrag till Sverige-finska Riksförbundet för verksamhet med sverigefinsk amatörteater.28:2 ap.2.2 Centrumbildningar för deras centrala regionala verksamhet

- Av delposten 2.2 skall minst 10 506 000 kronor användas för bidrag till arbetsförmedlande verksamhet vid centrumbildningarna, organisationen Folkets Hus och Parker samt studieförbunden.28:2 ap.2.4 Mångkulturella organisationer

Delposten 2.4 skall användas för bidrag till mångkulturella organisationer.28:2 ap.2.5 TA Teateralliansen AB

För delposten 2.5 gäller följande villkor: TA Teateralliansen AB skall verka för frilansande skådespelares trygghet och minskade beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom teaterlivet. En utgångspunkt för verksamheten är att arbetsmarknadens parter har träffat erforderliga avtal om anställningsformer och anställningsskydd inom teaterområdet.28:2 ap.2.6 Nationella minoriteters språk och kultur

- Delposten 2.6 får användas för bidrag och andra insatser i syfte att främja de nationella minoriteternas språk och kultur med den inriktning som angivits i budgetpropositionen för 2002 samt med beaktande av riksdagens tillkännagivande om finskspråkig teater (prop. 2001/02:1, utg.omr. 17 s. 35, bet. 2001/02:KrU1 s.35). Av delposten skall minst 2 000 000 kronor fördelas till Tornedalsteatern28:2 ap.3.1 Statens kulturråd

- I delposten ingår medel till årsavgiften för European Union Youth Orchestra.28:2 ap.3.2 Svenskhemmet Voksenåsen

- Delposten får användas för bidrag till lokalhyra och programverksamhet vid svenskhemmet Voksenåsen.28:2 ap.3.3 Svensk-norska samarbetsfonden för stipendier för vistelse vid svenskhemmet Voksenåsen

- Av delposten 3.3 skall minst 100 000 kronor företrädesvis användas för stipendier till författare och andra konstnärer med utomnordisk bakgrund.28:2 ap.3.5 Bidrag till organisationer för internationellt kulturutbyte

Delposten 3.5 får användas för bidrag till Svenska Pennklubben för gäststipendium till flyktingförfattare, verksamhetsbidrag till Östersjöns Författar- och Översättarcentrum, verksamhetsbidrag till Visby Internationella Tonsättarcentrum, verksamhetsbidrag till Baltic Art Center på Gotland, verksamhetsbidrag till Barents Litteraturcentrum samt bidrag för svensk-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Från delposten får även betalas kostnader för nämndens verksamhet.28:2 ap.4.1 Kultur i arbetslivet

För delposten gäller att medlen skall användas av Kulturrådet för att främja en bred kulturverksamhet med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt. De skall öka möjligheterna till konstnärliga upplevelser och förbättra arbetsplatsens estetiska miljö. De skall främja ett vidgat deltagande i kulturlivet och bidra till att utveckla samspelet med yrkesmässigt arbetande konstnärer. Stöd kan utgå till bl.a. följande ändamål: projekt av utvecklingskaraktär, av hälsofrämjande karaktär, samt till utbildning, utvärdering och förmedling av gjorda erfarenheter. Stöd får lämnas under förutsättning att minst 25 procent av projektkostnaden finansieras på annat sätt. Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för genomförandet av den föreslagna verksamheten.28:2 ap.4.3 Länskonstnärer

- Delposten 4.3 får användas för bidrag till länskonstnärer enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Regeringen kommer senare att meddela bestämmelser om bidragsmottagare.28:2 ap.4.4 Funktionshindrades deltagande i kulturlivet

- Delposten 4.4 får användas för bidragsgivning och andra insatser för att öka tillgängligheten till kulturlivet för funktionshindrade personer.28:2 ap.4.5 Regionala konsulenter för mångkultur

- Delposten 4.5 får användas för bidrag till regionala konsulenter för mångkultur enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Regeringen kommer senare att meddela bestämmelser om bidragsmottagare.28:2 ap.5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer

- Delposten 5.1 får användas för verksamheten med en samisk bibliotekskonsulent.28:2 ap.5.2 Sámi Teáhter

- För delposten 5.2 gäller att statsbidrag till Sámi Teáhter får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting. Ett villkor för Sametingets medelsfördelning skall vara att den lokala och regionala motprestationen skall ligga kvar på minst 2004 års nivå för att hela statsbidraget skall erhållas.28:2 ap.6 Svenska institutet

- Av anslagsposten skall minst 750 000 kronor användas för spridning av svensk litteratur, företrädesvis skönlitteratur, i utlandet.28:2 ap.7 Till Regeringens disposition

Medlen under anslagsposten får användas för bidrag till kulturändamål, utveckling och internationellt samarbete. Av anslagsposten skall 1 000 000 kronor användas till förberedelser inför Mångkulturåret 2006 samt 1 000 000 kronor till Baltic Sea Festival. Av anslagsposten skall 40 000 000 kronor fördelas till de statligt stödda teater-, dans- och musikinstitutioner som omfattas av de pensionslösningar som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2005. Regeringen kommer senare att meddela närmare föreskrifter om medlens fördelning.28:3Nationella uppdrag (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd7 952 tkr
28:3 ap.1Nationella uppdrag (Ram)7 952 tkr

Disponeras av regeringen48 tkr
28:3 ap.2Nationella uppdrag - Regeringens disposition (Ram)48 tkr

28:4Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (Obetecknat anslag)
Disponeras av Statens kulturråd147 479 tkr
28:4 ap.1Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (Obetecknat)147 479 tkr

Disponeras av regeringen890 tkr
28:4 ap.2Försöksverks - Regeringens disposition (Obetecknat)890 tkr


Villkor
28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

- Anslaget får användas för statsbidrag enligt förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut till Region Skåne före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd erinra Region Skåne om villkor för bidragsgivningen samt återrapporteringskrav.

- Bidrag får lämnas till följande regionala kulturinstitutioner: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund, Malmö museer, AB Helsingborgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska teater AB, Skånes Dansteater AB, Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, Stiftelsen Musik i Skåne, Länsbiblioteket Skåne.

- Bidrag får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från huvudmännens sida. En utgångspunkt för Region Skånes medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2004 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.

- Av anslagsposten får högst 300 000 kronor användas till administrationskostnader för Region Skåne.28:6Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Obetecknat anslag)
Disponeras av Statens kulturråd737 699 tkr
28:6 ap.3Utvecklingsbidrag (Obetecknat)14 361 tkr
28:6 ap.4Samarbete med tonsättare (Obetecknat)2 205 tkr
28:6 ap.5Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Obetecknat)721 133 tkr

Disponeras av regeringen4 453 tkr
28:6 ap.1Bidrag till regional musikverksamhet m.m. - Regeringens disposition (Obetecknat)4 453 tkr


Villkor
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

- Anslaget får användas för bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

- Statens kulturråd får använda sammanlagt högst 500 000 kronor för utvärdering av verksamhet som får bidrag från detta anslag samt för konferenser och utbildningsinsatser i anslutning till detta arbete.

- Bidragsmottagaren skall tillställa Statens kulturråd en verksamhetsberättelse samt årsredovisning med revisionsberättelse. Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag skall Statens kulturråd föreskriva detta.28:6 ap.3 Utvecklingsbidrag

- Medlen skall användas för särskilda utvecklingsbidrag i enlighet med 12 § förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Kulturrådet skall fördela medlen efter ansökan. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga landsting/regionförbund för länsmusikverksamhet, institutionerna under anslagsposten 5 samt Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, AB Helsingborgs stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska Teater AB och Skånes Dansteater AB.28:6 ap.4 Samarbete med tonsättare

- Statens kulturråd skall efter ansökan fördela medlen mellan regionala och lokala teater-, dans- och orkesterinstitutioner, länsmusikorganisationerna samt de institutioner som anges under anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål, anslagsposten 3.28:6 ap.5 Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

- Bidrag för länsmusikverksamhet skall lämnas till landstingen eller regionförbunden i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Hallands, Västra Götaland, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarna, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens, Norrbottens län samt till Gotlands kommun.

- Bidrag för teater- och dansverksamhet skall lämnas till AB Upsala Stadsteater, Borås Stadsteater, Byteatern (Kalmar läns teater), Folkoperan AB, Folkteatern i Göteborg ek. för., Stiftelsen Norrbottensteatern, Länsteatern på Gotland, Göteborgs Stadsteater AB, Göteborgsoperan AB inklusive Skaraborgs länsteater, Stiftelsen Teater Västernorrland, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Stiftelsen Östergötlands länsteater, Västerbottensmusiken AB för Norrlandsoperan, Stockholms Stadsteater AB inklusive Marionetteatern, Cirkus Cirkör, Sörmlands Musik & Teater, Kommunalförbundet Teater Västmanland, Norrlands Musik- och Dansteater, Teater Halland, Länsteatern Jämtland-Härjedalen, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Värmlands Teater & Musikstiftelse, Västsvenska Teater och Dans AB för Bohusläns Teater och Älvsborgsteatern, Västerbottensteatern AB, Smålands Musik & Teater, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Stiftelsen länsteatern i Örebro och Landstinget i Västernorrlands län för Norrdans.

- Bidrag för orkesterverksamhet skall lämnas till Gävle Symfoniorkester, Göteborgs konsert AB, Norrköpings Symfoniorkester, Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken för Västerås Sinfonietta, Landstinget i Dalarna för Dalasinfoniettan, Stiftelsen Göteborgsmusiken, Landstinget i Örebro län för Svenska Kammarorkestern, Kammarorkestern Musica Vitae AB, Regionförbundet i Kalmar län för kammarorkestern Camerata Roman, Landstinget i Uppsala län för Uppsala kammarorkester, Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester, Landstinget i Jönköpings län för Jönköpings Sinfonietta och Landstinget i Norrbottens län för Norrbottens Kammarorkester.

- Bidrag får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från kommuner och landsting. En utgångspunkt för Kulturrådets medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2004 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.28:7Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd137 995 tkr
28:7 ap.1Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar m.m. (Ram)102 736 tkr
28:7 ap.2Fonogram och musikalier m.m. (Ram)10 157 tkr
28:7 ap.3Bidrag till viss teaterverksamhet (Obetecknat)13 861 tkr
28:7 ap.4Musikaliska Akademien (Obetecknat)4 500 tkr
28:7 ap.5Skådebaneverksamhet (Ram)5 250 tkr
28:7 ap.6Eric Sahlström-institutet (Obetecknat)1 491 tkr

Disponeras av regeringen833 tkr
28:7 ap.7Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål - Regeringens disposition (Ram)833 tkr


Villkor
28:7 ap.1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar m.m.

- Anslagsposten får användas för bidragsgivning enligt förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper. I anslagsposten ingår bidrag till Nya Västanå Teater för teaterns regionala uppdrag. Från anslagsposten skall minst 900 000 kronor lämnas som bidrag till daglig träning för frilansdansare.

- Statens kulturråd skall vid bidragsfördelningen ägna särskild uppmärksamhet åt grupper som huvudsakligen bedriver turnéverksamhet (prop. 1999/2000:1, utg.omr. 17, s. 61).

- Statens kulturråd skall beakta vad regeringen och riksdagen har anfört om inriktningen på stödet till musiklivets arrangörer (prop. 1997/98:1, utg.omr. 17, s. 37, bet. 1997/98:KrU1, s. 85-86) samt vad regeringen har anfört om arrangörs- och turnéstöd på dansområdet (prop. 2002/03:1, utg.omr.17, s. 25-26).

- Statens kulturråd får använda högst 750 000 kronor för kostnader i samband med referensgruppernas bedömningar och resor.

- De bidragsmottagare som är juridiska personer och som erhåller verksamhetsbidrag skall tillställa Statens kulturråd årsredovisning med revisionsberättelse. I samband med utbetalning av bidrag skall Kulturrådet erinra bidragsmottagaren om detta villkor.28:7 ap.2 Fonogram och musikalier m.m.

Statens kulturråd får disponera 8 000 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

- Anslagsposten får användas för bidragsgivning enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram.

- Från anslagsposten får Statens kulturråd vidare lämna bidrag till Musikaliska Akademien för utgivning av svenska tonsättares verk och till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) - Svensk Musik för notutgivning, information och internationell kontaktförmedling.

- Statens kulturråd får använda högst 600 000 kronor för informationsinsatser och för kostnader i samband med referensgruppens bedömningar och resor.28:7 ap.3 Bidrag till viss teaterverksamhet

- Bidrag får lämnas till föreställningsverksamheten hos Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, verksamheten vid Ulriksdals Slottsteater (Confidencen), kurs- och föreställningsverksamheten vid Internationella Vadstenaakademien samt verksamheten vid Orionteatern och Dalhalla.

- Av bidragen får högst 50 procent betalas ut före den 1 juli 2005.

- Bidragsmottagarna skall tillställa Statens kulturråd en verksamhetsberättelse samt årsredovisning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra bidragsmottagarna om villkoren.28:7 ap.4 Musikaliska Akademien

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juni respektive den 1 oktober 2005.

- Musikaliska Akademien skall till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra akademien om villkoren.28:7 ap.5 Skådebaneverksamhet

- Medlen får användas för bidrag till verksamheten vid Riksskådebanan och de regionala skådebanorna. Medlen betalas ut till Riksskådebanan.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- Riksskådebanan skall till Statens kulturråd lämna en verksamhetsberättelse samt årsredovisning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra Riksskådebanan om villkoren.28:7 ap.6 Eric Sahlström-institutet

- Som villkor för statsbidrag gäller att Eric Sahlström-institutet erhåller bidrag från annat håll med minst det belopp som staten lämnar. Statens kulturråd skall i samband med bidragets utbetalning erinra institutet om villkoret. Kulturrådet får härutöver lämna de föreskrifter för bidragets användning och redovisning av verksamheten som rådet finner erforderliga. Kulturrådet skall därvid beakta vad riksdagen har anfört (bet. 1998/99:KrU1, s. 43-44).28:8Bidrag till biblioteksverksamhet (Obetecknat anslag)
Disponeras av Statens kulturråd45 703 tkr
28:8 ap.1Bidrag till länsbibliotek (Obetecknat)26 767 tkr
28:8 ap.2Bidrag till lånecentraler och depåbibliotek (Obetecknat)12 555 tkr
28:8 ap.3Utvecklingsbidrag (Obetecknat)3 134 tkr
28:8 ap.4Folkbibliotek (Obetecknat)3 247 tkr

Disponeras av regeringen276 tkr
28:8 ap.5Bidrag till biblioteksverksamhet - Regeringens disposition (Obetecknat)276 tkr


Villkor
28:8 Bidrag till biblioteksverksamhet

- Anslaget får användas för statsbidrag till länsbibliotek enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek och förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli resp. den 1 oktober 2004.

- Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. En utgångspunkt för Kulturrådets medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2003 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas. Till länsbibliotek i Skåne län får endast utvecklingsbidrag lämnas.28:8 ap.4 Folkbibliotek

- Medlen under anslagsposten skall användas för insatser som syftar till att främja tillgången till biblioteksservice vid folkbiblioteken för de vuxenstuderande.28:9Litteraturstöd (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd100 311 tkr
28:9 ap.1Stöd till utgivning och distribution av litteratur (Ram)45 443 tkr
28:9 ap.2Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek (Ram)28 826 tkr
28:9 ap.3Stöd till läsfrämjande verksamhet (Ram)6 728 tkr
28:9 ap.4En bok för alla AB (Ram)10 139 tkr
28:9 ap.5Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska (Ram)100 tkr
28:9 ap.6Sortimentsstöd (Ram)4 075 tkr
28:9 ap.7Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne (Ram)5 000 tkr

Disponeras av regeringen606 tkr
28:9 ap.8Litteraturstöd - Regeringens disposition (Ram)606 tkr


Villkor
28:9 ap.1 Stöd till utgivning och distribution av litteratur

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (1998:1469) om statligt litteraturstöd.

- Sveriges nationella minoriteter skall särskilt beaktas. Av anslaget skall minst 750 000 kronor användas för att främja utgivning av nationella minoriteters litteratur. Medlen skall i första hand avse utgivningsstöd till förlag, men får även till del användas för olika projekt eller informationsinsatser i syfte att stimulera sådan utgivning.

- I anslagsposten har inräknats medel till utgivning av August Strindbergs Samlade Verk, stöd till författarverkstäder, bidrag till Svenska Vitterhetssamfundet och Samfundet De nio samt för nytryck, marknadsföring m.m. av klassisk litteratur för skolans behov.

- Anslagsposten får användas för distributionskostnader av litteraturstödda böcker.28:9 ap.2 Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek.

- Av anslagsposten får Kulturrådet använda medel för administrationskostnader.28:9 ap.3 Stöd till läsfrämjande verksamhet

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser.

- Anslagsposten får även användas för produktion och distribution av en barnbokskatalog samt marknadsföring av litteraturstödda titlar (jfr prop. 1997/98:86, s.24-25).28:9 ap.4 En bok för alla AB

- Medlen betalas ut enligt avtal mellan staten och En bok för alla AB.

- Av anslagsposten skall minst 900 000 kronor användas för läsfrämjande verksamhet bland barn och ungdomar. Därav får kostnader för Bokjuryn ingå.

- En bok för alla AB skall till Statens kulturråd lämna ett budgetunderlag för 2006 samt för rådets sammanfattande bedömning av utvecklingen på området vid den tidpunkt som rådet bestämmer. Vidare skall bolaget till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2005 lämna en redogörelse av verksamheten för 2004 och senast den 1 mars 2006 lämna en redogörelse av verksamheten för 2005.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd erinra En bok för alla AB om villkoren.28:9 ap.5 Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska

- Medlen betalas ut till Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska efter rekvisition.

- Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska skall lämna budgetunderlag för 2006 till Statens kulturråd samt underlag för rådets sammanfattande bedömning av utvecklingen på området vid den tidpunkt som rådet bestämmer.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd erinra Expertkommittén om villkoren.28:9 ap.6 Sortimentsstöd

Anslagsposten får användas enligt förordningen (1985:525) om stöd till bokhandel.28:9 ap.7 Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.28:10Stöd till kulturtidskrifter (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd22 514 tkr
28:10 ap.1Stöd till kulturtidskrifter (Ram)22 514 tkr

Disponeras av regeringen136 tkr
28:10 ap.3Stöd till kulturtidskrifter - Regeringens disposition (Ram)136 tkr


Villkor
28:10 ap.1 Stöd till kulturtidskrifter

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter och förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek samt vad som anges i prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, s. 67-68, om försöksverksamhet med årliga evenemangsbidrag.

- I anslaget har inräknats medel för bidrag till tidskriftsverkstäder, för prenumerationsstöd till folkbibliotek samt för produktion av en kulturtidskriftskatalog på Internet.

- Sveriges nationella minoriteter skall särskilt beaktas. Av anslagsposten skall minst 250 000 kronor användas för att främja utgivning av nationella minoriteters kulturtidskrifter. Medlen skall i första hand avse produktionsstöd, men får även till del användas för olika projekt eller informationsinsatser i syfte att stimulera sådan utgivning.


- Av anslagssposten skall minst 2 000 000 kronor användas för särskilt distributionsstöd i form av marknadsföring och kommissionsförsäljning i enlighet med vad som anges i prop. 2004/05:1, utg. omr.17, sid. 28.

- Ett exemplar av tidskrift som erhåller bidrag enligt förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter skall överlämnas till Kulturdepartementet respektive till Statens kulturråd.28:15Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd2 915 tkr
28:15 ap.2Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer (Ram)2 915 tkr


Villkor
28:15 ap.2 Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer

Av anslaget Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön har totalt 10 243 000 kronor ställts till regeringens disposition (28:15 ap.3). För Statens kulturråd motsvarar omdisponeringen 990 000 kronor.

- Av anslaget skall Statens kulturråd betala ut 1 366 000 kronor till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och 2 515 000 kronor till Samlingsorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar.

- Av anslaget får högst 25, 50, respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

- Bidragsmottagarna skall till Statens kulturråd lämna redogörelse för bidragets användning vid tidpunkt som rådet bestämmer. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra bidragsmottagarna om villkoren.28:18Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd27 790 tkr
28:18 ap.1Organisationer inom bild- och formområdet (Ram)19 314 tkr
28:18 ap.2Bidrag till Akademien för de fria konsterna (Obetecknat)1 665 tkr
28:18 ap.3Verksamhetsstöd till vissa utställare (Ram)6 811 tkr

Disponeras av regeringen168 tkr
28:18 ap.4Bidrag till bild- och formområdet - Regeringens disposition (Ram)168 tkr


Villkor
28:18 ap.1 Organisationer inom bild- och formområdet

- Av anslagsposten skall 3 000 000 kronor betalas ut till Folkrörelsernas konstfrämjande som ett allmänt verksamhetsbidrag.

- Från anslagsposten får medel även fördelas till kollektivverkstäder enligt förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder.

- I bidragsgivningen skall Designåret 2005 särskilt beaktas.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd föreskriva att mottagare av bidrag skall lämna redogörelse till Kulturrådet för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som rådet finner erforderliga.

- Kulturrådet skall föreskriva bidragsvillkor med beaktande av vad som anförts i propositionen Kulturpolitik (prop. 1996/97:3, avsnitt 13.2 Utställningsersättning) samt vad riksdagen anfört i sitt betänkande (1996/97:KrU1, avsnitt 19.5).28:18 ap.2 Bidrag till Akademien för de fria konsterna

- Akademien för de fria konsterna skall till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra akademien om villkoren.28:18 ap.3 Verksamhetsstöd till vissa utställare

- Anslagsposten får användas till bidragsgivning enligt förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet samt vad som anges i prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, s. 51, om behovet av utställningslokaler för olika former av bild- och formkonst, i synnerhet för den nyskapande och oetablerade konsten i landet. I bidragsgivningen skall Designåret 2005 särskilt beaktas.

- Statens kulturråd skall erbjuda mottagare av bidrag möjligheten att använda utställningsersättning i verksamheten på det sätt som rådet finner lämpligt.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd föreskriva att mottagare av bidrag skall lämna redogörelse till Kulturrådet för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som rådet finner erforderliga.28:30Bidrag till regionala museer (Obetecknat anslag)
Disponeras av Statens kulturråd139 887 tkr
28:30 ap.1Bidrag till regionala museer (Obetecknat)108 226 tkr
28:30 ap.2Utvecklingsbidrag (Obetecknat)6 660 tkr
28:30 ap.4Kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer (Obetecknat)25 001 tkr

Disponeras av regeringen900 tkr
28:30 ap.5Bidrag till regionala museer - Regeringens disposition (Obetecknat)900 tkr


Villkor
28:30 ap.1 Bidrag till regionala museer

- Anslagsposten får användas för statsbidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande museer: Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Sörmlands museum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum - Konstmuseum för Kalmar län, Gotlands fornsal, Blekinge museum, Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, Bohusläns museum, Nordiska Akvarellmuseet, Göteborgs museer, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands museum, Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands läns museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseet Västernorrland, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum och Norrbottens museum.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

- Från anslagsposten skall 13 000 kronor fördelas till Region Skåne.

- Fr.o.m. den 1 juli 2005 skall 7 500 000 kr fördelas av anslagsposten till de stödberättigade institutionerna i syfte att permanenta och integrera den museipedagogiska satsningen på de regionala museerna, inklusive Region Skåne. Statens kulturråd skall göra en uppföljning av att medlen används till sitt rätta ändamål.

- Bidrag får lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Statens kulturråd skall fördela stödenheterna mellan de stödberättigade institutionerna efter samråd med Riksantikvarieämbetet. En utgångspunkt för fördelningen skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2004 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.

- Statens kulturråd skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Kulturrådet skall lämna ett fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten och övriga uppgifter Kulturrådet finner lämpliga för t.ex. statistiska ändamål. Kulturrådet skall härvid samråda med Riksantikvarieämbetet.28:30 ap.2 Utvecklingsbidrag

- Anslagsposten får i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet användas för särskilda utvecklingsbidrag under högst tre år till följande museer: Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Sörmlands museum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum - Konstmuseum för Kalmar län, Gotlands fornsal, Blekinge museum, Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund, Malmö museer, Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, Bohusläns museum, Nordiska Akvarellmuseet, Göteborgs museer, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands museum, Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands läns museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseet Västernorrland, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum och Norrbottens museum.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

- Bidrag får lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas.

- Statens kulturråd skall fördela bidraget efter samråd med Riksantikvarieämbetet. Kulturrådet skall i samband med utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Kulturrådet skall lämna en redogörelse för bidragets användning.

- Utvecklingsbidragen skall i första hand gälla dels riktade insatser för att samla in och tillgängliggöra icke-fiktiv film, dels insatser för att bevara och förmedla fotografi som kulturarv och konstnärligt uttryck samt insatser som syftar till att lyfta fram frågeställningar kring etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald i samhället. Sådana insatser skall genomföras med beaktande av vad regeringen har anfört angående kulturarvets demokratiska funktioner (prop. 1996/97:3).28:30 ap.4 Kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer

- Anslagsposten skall användas för lönekostnader vid vissa av regeringen fastställda regionala museer för anställda med lönebidrag som anvisats av arbetsförmedlingen.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

- Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas.28:30 ap.5 Bidrag till regionala museer - Regeringens disposition

Av de 900 000 kronor som ställts till regeringens disposition avser 844 000 kronor omdisponeringar från anslagsposterna till Statens kulturråd.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:1 Statens kulturråd

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:1 ap.10Allt0
28:1 ap.20Allt0

28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:2 ap.5.10Allt0
28:2 ap.5.20Allt0
28:2 ap.10Allt0
28:2 ap.2.10Inget0
28:2 ap.2.20Inget0
28:2 ap.2.30Inget0
28:2 ap.2.40Inget0
28:2 ap.2.50Inget0
28:2 ap.2.60Allt0
28:2 ap.3.10Allt0
28:2 ap.3.20Inget0
28:2 ap.3.30Inget0
28:2 ap.3.40Inget0
28:2 ap.3.50Allt0
28:2 ap.4.10Allt0
28:2 ap.4.20Inget0
28:2 ap.4.30Allt0
28:2 ap.4.40Allt0
28:2 ap.4.50Inget0
28:2 ap.60Allt0
28:2 ap.70Allt0
28:2 ap.80Allt0

28:3 Nationella uppdrag

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:3 ap.10Allt0
28:3 ap.20Allt0

28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:4 ap.10Inget0
28:4 ap.20Inget0

28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:6 ap.30Inget0
28:6 ap.40Inget0
28:6 ap.50Inget0
28:6 ap.10Inget0

28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:7 ap.10Allt0
28:7 ap.20Allt0
28:7 ap.30Inget0
28:7 ap.40Inget0
28:7 ap.50Allt0
28:7 ap.60Inget0
28:7 ap.70Allt0

28:8 Bidrag till biblioteksverksamhet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:8 ap.10Inget0
28:8 ap.20Inget0
28:8 ap.30Inget0
28:8 ap.40Inget0
28:8 ap.50Inget0

28:9 Litteraturstöd

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:9 ap.10Allt0
28:9 ap.20Allt0
28:9 ap.30Allt0
28:9 ap.40Allt0
28:9 ap.50Allt0
28:9 ap.60Allt0
28:9 ap.70Allt0
28:9 ap.80Allt0

28:10 Stöd till kulturtidskrifter

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:10 ap.10Allt0
28:10 ap.30Allt0

28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:15 ap.20Allt0

28:18 Bidrag till bild- och formområdet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:18 ap.10Allt0
28:18 ap.20Inget0
28:18 ap.30Allt0
28:18 ap.40Allt0

28:30 Bidrag till regionala museer

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:30 ap.10Inget0
28:30 ap.20Inget0
28:30 ap.40Inget0
28:30 ap.50Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
28:128:1 ap.2100 %
28:2 ap.128:2 ap.8100 %
28:2 ap.2.628:2 ap.8100 %
28:2 ap.3.128:2 ap.8100 %
28:2 ap.3.528:2 ap.8100 %
28:2 ap.4.128:2 ap.8100 %
28:2 ap.4.328:2 ap.8100 %
28:2 ap.4.428:2 ap.8100 %
28:2 ap.5.128:2 ap.8100 %
28:2 ap.5.228:2 ap.8100 %
28:2 ap.628:2 ap.8100 %
28:2 ap.728:2 ap.8100 %
28:328:3 ap.2100 %
28:7 ap.128:7 ap.7100 %
28:7 ap.528:7 ap.7100 %
28:9 ap.128:9 ap.8100 %
28:9 ap.228:9 ap.8100 %
28:9 ap.328:9 ap.8100 %
28:9 ap.428:9 ap.8100 %
28:9 ap.528:9 ap.8100 %
28:9 ap.628:9 ap.8100 %
28:9 ap.728:9 ap.8100 %
28:10 ap.128:10 ap.3100 %
28:10 ap.228:10 ap.3100 %
28:15 ap.228:15 ap.3100 %
28:18 ap.128:18 ap.4100 %
28:18 ap.328:18 ap.4100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
28:10 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:2 ap.61 5003007002007
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 889
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 45 860 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens kulturråd 28:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 0001 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens kulturråds hantering av statliga utställningsgarantier, i enlighet med förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier, skall finansieras med avgifter. Kulturrådet får disponera de avgiftsinkomster som täcker kostnaderna för hanteringen av de statliga utställningsgarantierna. Kulturrådet skall ersätta Kammarkollegiet för sådana kostnader som uppkommer i samband med Kammarkollegiets inspektioner av berörda institutioners säkerhet. Kammarkollegiet och Kulturrådet skall upprätta former för detta i en särskild överenskommelse. Eventuellt överskott skall dock redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

- Statens kulturråds verksamhet avseende informationsverksamhet, distributionsverksamhet, kurser, konferenser, konsult- och annan uppdragsverksamhet får i lämplig omfattning finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Statens kulturråd, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Statens kulturråd.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

- Statens kulturråd får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens kulturråd kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Statens kulturråd skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Joachim Waern
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet, Ba
Finansdepartementet, PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sametinget
Styrelsen för samefonden
Svenska Institutet
Baltic Art Center
Bygdegårdarnas riksförbund
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker
Grekiskt kulturcentrum
Immigrantinstitutet
Kurdiska biblioteket
Mångkulturellt centrum
Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland
Riksföreningen Våra gårdar
Sámi Teáhter
Svensk-norska samarbetsfonden
Svenska PEN
Teateralliansen AB
Visby internationella tonsättarcentrum
Östersjöns författar- och översättarcentrum
Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland
Voksenåsen A/S
Regionförbundet i Kalmar län
Region Skåne
Folkoperan AB
Stockholms Stadsteater AB
Cirkus Cirkör
AB Upsala Stadsteater
Sörmlands Musik och Teater
Stiftelsen Östergötlands länsteater
Norrköpings symfoniorkester
Smålands musik och Teater
AB Regionsteatern Blekinge-Kronoberg
Byteatern-Kalmar läns teater
Kalmar läns musikstiftelse
Länsteatern på Gotland
Stiftelsen Gotlandsmusiken
AB Helsingborgs stadsteater
Helsingborgs Nya Konserthus AB
Malmö Opera och Musikteater AB
Malmö Dramatiska Teater AB
Musica Vitae AB
Skånes dansteater
Stiftelsen Musik i Skåne
Malmö Symfoniorkester AB
Teater Halland
Västsvenska Teater och Dans AB
Folkteatern i Göteborg
Göteborgs konsert AB
GöteborgsOperan AB
Göteborgs statsteater AB
Stiftelsen Göeborgsmusiken
Borås Stadsteater
Skaraborgs länsteater
Värmlands Teater- och Musikstiftelse
Stiftelsen länsteatern i Örebro
Kommunalförbundet Teater Västmanland
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
Stiftelsen länsteatern i Dalarna
Stiftelsen länsteatern i Gävleborg
Gävle symfoniorkester
Stiftelsen Teater i Västernorrland
Kommunalförbundet Sundsvalls kammarorkester
Länsteatern Jämtland-Härjedalen
Västerbottensmusiken AB
Västerbottensteatern AB
Stiftelsen Norrbottensteatern
RiksSkådebanan
Norrlands musik- och dansteater
Musikaliska akademien
Eric Sahlström-institutet
Marionetteatern
Orionteatern
Ulriksdals slottsteater (Confidencen)
Dalhalla
Samarbetsnämnden för folklig dans
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien
Sveriges spelmäns riksförbund
Teaterförbundet
Teatrarnas riksförbund
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
samtliga länsbibliotek
Samfundet de Nio
Svenska Vitterhetssamfundet
En bok för alla AB
Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska
Sigtunastiftelsen
Föreningen för Sveriges kulturtidsskrifter
Akademien för de fria konsterna
Folkrörelsernas konstfrämjande
Föreningen Nutida Svenskt Silver
Föreningen Handarbetets vänner
Konsthantverkscentrum
Sveriges konsföreningar
Föreningen Svensk Form
Stiftelsen Stockholms läns museum
Stiftelsen Upplandsmuseet
Stiftelsen Sörmlands museum
Stiftelsen Östergötlands museum
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Stiftelsen Smålands museum
Stiftelsen Kalmar läns museum
Kalmar konstmuseum-konstmuseum för Kalmar län
Länsmuseet Gotlands fornsal
Stiftelsen Blekinge museum
Malmö museer
Regionsmuseet i Kristianstad
Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige
Stiftelsen Hallands ländmuseer, Halmstad och Varberg
Bohusläns museum
Nordiska akvarellmuseet
Göteborgs museer
Naturhistoriska museet i Göteborg
Regionsmuseum i Västra Götaland
Stiftelsen Västergötlands museum
Stiftelsen Dalarnas museum
Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Stiftelsen Jämtlands läns museum
Västerbottens museumAB
Stiftelsen Norrbottens museum
Länsmuseernas samarbetsråd
Svenska museiföreningen
samtliga landstingskommuner
Synskadades Riksförbund