Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 15

2004-12-16Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 STOCKHOLMN2004/7336/ARM
N2004/1580/ARM
N2004/9907/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 14, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Arbetsdomstolen och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsrättPrövning av arbetstvister1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.


Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.


Verksamhetsgren Prövning av arbetstvister

Mål

Mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapporteringskrav

Arbetsdomstolen skall rapportera följande:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål samt antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Andelen mål som kommit in, uppdelade på de mer vanligt förekommande tvisttyperna.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelse kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast

- 20 januari 2005

- 2 augusti 2005

- 1 november 2005.
1.3Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Mål

Arbetsdomstolen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Arbetsdomstolen skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007 - 2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:4Arbetsdomstolen (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsdomstolen25 130 tkr
23:4 ap.1Förvaltningskostnader (Ram)25 130 tkr

Disponeras av regeringen152 tkr
23:4 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)152 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:4 Arbetsdomstolen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
23:4 ap.10Allt0
23:4 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
23:423:4 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 394
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III 15 Datum: 2004-12-16
Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 25 130 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Arbetsdomstolen 23:4 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Arbetsdomstolen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Ulrika Ehrensvärd
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Internrevisionen SB
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/PP
Jordbruksdepartementet/Ko
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Svenskt näringsliv
LO
TCO
SACO
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet