Utbildningsdepartementet




Regeringsbeslut3

2004-10-21



Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 STOCKHOLM



U2004/3899,4011/UH






Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m.

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid universitet och högskolor m.m. för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för universitet och högskolor och nedan angivna anslag.




1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetForskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.
Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner



1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


1.1.2 Gemensamt för verksamhetsgrenarna

Mål 1

Kvaliteten i utbildning och forskning skall säkras och utvecklas. Studenternas delaktighet i kvalitetsarbetet skall stärkas.

Lärosätena skall delta i den kontinuerliga kvalitetsgranskning av all högre utbildning som Högskoleverket utför enligt uppdrag i regleringsbrev.

I syfte att förbättra kvaliteten skall universitet och högskolor särskilt

- arbeta aktivt med undervisningens förnyelse och det pedagogiska utvecklingsarbetet,

- på egen hand eller i samarbete med andra lärosäten utveckla och erbjuda utbildning i högskolepedagogik, och

- erbjuda pedagogisk utbildning för alla anställda lärare som saknar sådan utbildning.

Den pedagogiska utbildningen skall omfatta undervisningsformer, metodiska ansatser samt examinations- och utvärderingsformer. Jämställdhets- och genuskunskap skall ingå i utbildningen.

Återrapportering

Av lärosätenas årsredovisningar skall framgå antalet lärare som har genomgått pedagogisk utbildning under 2004. I samband härmed skall en översiktlig beskrivning av utbildningens inriktning och kursinnehåll ges. Omfattningen och inriktningen av utbildningen av handledare inom forskarutbildningen skall redovisas liksom antalet handledare som har genomgått utbildning under 2004. Om det föreligger olikheter mellan vetenskapsområden skall detta framgå av redovisningen.

Universitet och högskolor skall vart fjärde år och närmast i årsredovisningen för 2007 redovisa lärosätets publicering i internationellt erkända tidskriftserier eller andra publiceringsformer med referee-system. Redovisningen skall göras per vetenskapsområde med jämförelsedata för åren mellan redovisningarna.

Universitet och högskolor skall vart fjärde år, med början i samband med årsredovisningen för 2004, redovisa arbetet med att säkra och utveckla kvaliteten i utbildning och forskning.

Mål 2

Universitet och högskolor skall

- informera om sin verksamhet,

- samverka med det omgivande samhället och i ökad utsträckning integrera denna samverkan i utbildning och forskning,

- i sin verksamhet aktivt använda och dra nytta av erfarenheter i det omgivande samhället,

- i ökad utsträckning och i nära samverkan med arbetslivet utforma utbildningar som är attraktiva för studenterna och samtidigt svarar mot arbetsmarknadens behov, nationellt och regionalt samt erbjuda uppdragsutbildning, och

- utveckla sin roll i det livslånga lärandet samt i samarbete med andra lärosäten, kommuner och företrädare för arbetsmarknaden utveckla metoder för bedömning av reell kompetens.

Universitet och högskolor bör utifrån lärosätets särskilda ansvars- och kompetensområden medverka i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen för att därmed bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås.

Återrapportering

Universitet och högskolor skall vart fjärde år, nästa gång i samband med årsredovisningen för budgetåret 2007, särskilt redovisa lärosätets samverkan med det omgivande samhället inom utbildning och forskning. Redovisningen skall avse målets samtliga delar samt vara kopplad till de strategier och handlingsprogram som redovisades till regeringen 1999 och 2000 eller reviderade versioner av dessa. Av redovisningen skall även framgå hur lärosätets samverkansaktiviteter följs upp och utvärderas.

Mål 3

Universitet och högskolor skall i sin verksamhet iaktta och främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

I regleringsbrev för 2003 har regeringen uppdragit åt universitet och högskolor att för perioden 2003-2004 fastställa mål för andelen kvinnor bland nyrekryterade lärare inom samtliga lärarkategorier i syfte att få en jämnare könsfördelning i lärarkåren.

Återrapportering

I årsredovisningen skall lärosätena redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att få en jämnare könsfördelning

- i utbildningar med ojämn könsfördelning, såsom vissa lärar- och vårdutbildningar samt naturvetenskapliga och tekniska utbildningar,

- i forskarutbildningar med ojämn könsfördelning,

- vid rekrytering och befordran av lärare, och

- vid rekrytering av dekaner, prefekter, studierektorer eller motsvarande.

Vidare skall i årsredovisningen de lokalt fastställda målen för andelen kvinnor bland nyrekryterade lärare inom samtliga lärarkategorier samt utfallet redovisas. Även andelen kvinnor bland akademiska ledare såsom prefekter och dekaner skall redovisas.

Universitet och högskolor skall i årsredovisningen även redogöra för hur lärosätet stimulerar jämställdhetsarbetet och hur åtgärder för att främja jämställdhet följs upp.

Mål 4

Universitetet och högskolor skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Lärosätet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 respektive2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja jämställdhet samt etnisk och kulturell mångfald. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Övrig återrapportering

1. Universitet och högskolor skall enligt lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan årligen upprätta en plan över åtgärder för främjandet av studenternas lika rättigheter. Av årsredovisningen skall framgå vilka åtgärder lärosätet har vidtagit med anledning av planen.

2. Lunds universitet, Göteborgs universitet och Karolinska institutet, som har givits rätt enligt 12 § donationsförordningen (1998:140) att förvalta medel i aktier och andra värdepappersfonder, skall redovisa hur avkastningen har utvecklats i förhållande till marknadsindex.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

1.1.4 Verksamhetsgren: Forskning, forskarutbildning och konstnärligt utvecklingsarbete

Mål 1

Universitet och högskolor skall bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

I årsredovisningen skall universitet och högskolor redovisa sin bedömning av hur deras verksamhet bidragit till måluppfyllelsen. Vidare skall universitets och högskolors internationella kontakter redovisas och kommenteras.

Olika former av utbyte med andra länder av doktorander, lärare och forskare skall redovisas. Såväl utbyten inom ramen för etablerade utbytesprogram som inom ramen för andra program skall redovisas i den mån det är möjligt. Vidare skall omfattningen av deltagande med avseende på antal projekt, antal koordinerade projekt samt totalt årligt bidrag från EU till lärosätet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och Euratom redovisas. Vidare skall program direkt kanaliserade genom EU-myndigheter och direktorat redovisas.

Mål 2

Effektiviteten skall öka i forskarutbildningen. Forskarstuderande skall erbjudas utbildning av hög kvalitet som förbereder för en karriär såväl inom som utanför högskolan.

Återrapportering

I årsredovisningen skall universitet och högskolor redovisa sin bedömning av hur deras verksamhet bidragit till måluppfyllelsen. Vidare skall av årsredovisningen framgå

- antalet personer som under budgetåret har påbörjat forskarutbildning,

- antalet personer som under 2004 har påbörjat en forskarutbildning som avses avslutas med en licentiatexamen, och

- form och omfattning av studiefinansiering för forskarstuderande.

Universitet och högskolor skall redovisa samtliga uppgifter fördelade på grupper av ämnen, vetenskapsområden och kön samt kommentera redovisningen. För begreppet grupper av ämnen skall Statistiska centralbyråns indelning tillämpas.

De lärosäten som erhållit särskilda mål för antalet examina inom forskarutbildningen skall lämna följande redovisning i årsredovisningen för 2004. Av redovisningen skall framgå dels antal examina för 2004, dels inom parantes antalet examina under hela fyraårsperioden.

Vetenskapsområde

Antal doktorsexamina som inte föregåtts av licentiatexamen1

Antal doktorsexamina som föregåtts av licentiatexamen1

Antal licentiat-examina1

Antal examina i forskarutbildningen, omräknade enligt fotnot2

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

.

.

.

.

Medicinskt

.

.

.

.

Naturvetenskapligt

.

.

.

.

Tekniskt

.

.

.

.

1 Antal examina, utan omräkning.

2 Doktorsexamen räknas som en examen, om den inte föregås av licentiatexamen. Doktorsexamen som föregåtts av en licentiatexamen samt licentiatexamen räknas som en halv examen.

Mål 3

Universitet och högskolor skall i ökad utsträckning främja goda villkor för mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall kortfattat framgå vilka åtgärder som vidtagits för att främja mång- och tvärvetenskap.

Övrig återrapportering

1. Förändringar av antalet anställda professorer (heltidsekvivalenter) och ämnesområde för anställningen skall redovisas i årsredovisningen.

2. Av årsredovisningen skall det totala antalet innehavare av utbildningsbidrag framgå, fördelade på vetenskapsområden och kön samt uppdelade på finanseringsform, dvs. forsknings- och forskarutbildningsanslag respektive extern finansiering.

3. Universitet och högskolor med lärarutbildning skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka forskning som bedrivs i nära anslutning till lärarutbildningen och pedagogisk yrkesverksamhet. De lärosäten som erbjuder forskning och forskarutbildning med denna inriktning skall i årsredovisningen redovisa omfattningen och genomförda insatser.



Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

1.1.3 Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning

Mål 1

Som långsiktigt mål gäller att hälften av en årskull skall ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder.

Återrapportering

Universitet och högskolor skall i årsredovisningen ange vilka åtgärder som vidtagits för att stimulera ungdomar att välja högre utbildning.

Regeringen grundar bedömningen av måluppfyllelsen på uppgifter från Statistiska centralbyrån.

Mål 2

Universitet och högskolor skall bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete. Häri ingår såväl åtgärder för att öka den internationella rörligheten som åtgärder för att öka internationaliseringen av utbildningen för hemmavarande studenter.

Återrapportering

Vart annat år skall en redovisning lämnas av åtgärder som universitet och högskolor vidtagit i syfte att

- underlätta och stimulera det internationella utbytet av studenter, lärare och annan personal inom grundläggande högskoleutbildning vid lärosätet, och

- främja internationaliseringen av den grundläggande högskoleutbildningen vid lärosätet.

I årsredovisningen för 2004 skall en redovisning göras för perioden 2003-2004. Redovisningen skall ge en så fullständig bild som möjligt av internationaliseringsarbetet och kan innefatta olika typer av åtgärder. Redovisningen skall analyseras och kommenteras.

Mål 3

Universitet och högskolor skall aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Återrapportering

Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja och bredda rekryteringen.

Mål 4

Universitet och högskolor skall öka tillgängligheten och omfattningen av IT-stödd distansutbildning inom högre utbildning.

Återrapportering

Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redovisa och kommentera omfattningen av kurser och program som under året registrerats inom ramen för Sveriges nätuniversitet. Därutöver skall omfattningen av kurser och program som utvecklats och anpassats under året till Sveriges nätuniversitet redovisas. Om det inom lärosätet genomförts gemensamma åtgärder för nätuniversitetskurser skall även dessa redovisas och kommenteras.

Av redovisningen skall följande framgå:

Antal

Genomsnittliga utvecklingskostnader per kurs/program (uppskattade)

Nya kurser

.

.

Anpassade kurser

.

.

Nyutvecklade program

.

.

Anpassade program

.

.



.

Kostnader (uppskattade)

För lärosätet gemensamma åtgärder för nätuniversitetskurser

.



Övrig återrapportering

1. Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redovisa och kommentera

- väsentliga förändringar i förhållande till föregående år i utbildningsutbudet,

- efterfrågan på lärosätets utbildningar,

- avvägningen mellan kurser och program, samt

- antalet helårsstudenter och helårsprestationer totalt samt uppdelat på grundutbildning inom utbildningsuppdraget och beställd utbildning (se vidare avsnitt 1.2.1 Ekonomisk redovisning 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna under punkten 6 respektive 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner under punkten 5).

2. Lärosäten som bedriver lärarutbildning skall efter hörande av Högskoleverket och Statens skolverk besluta om dimensioneringen av olika ämneskombinationer, inriktningar och specialiseringar. Vidare skall lärosätena ta hänsyn till studenternas val av olika ämneskombinationer, inriktningar och specialiseringar inom de lärarutbildningar som erbjuds. Åtgärder för att vägleda studenterna i detta val skall redovisas i årsredovisningen för 2004.

De lärosäten som bedriver lärarutbildning skall medverka i uppbyggnaden av regionala centrum. Dessa centrum skall främja bl.a. utveckling av lärarutbildningen och kompetensutveckling av lärare. Av årsredovisningen skall i förekommande fall framgå antalet och inriktningen av samverkansprojekt och samverkansaktiviteter vid de regionala centrumen.

3. Lärosätena skall erbjuda uppdragsutbildning.

Av årsredovisningen skall framgå de totala intäkterna av all uppdrags-utbildning, såväl den poänggivande som den icke poänggivande utbildningen, samt antalet helårsstudenter i den poänggivande uppdragsutbildningen.

4. Universitet och högskolor får, enligt förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor, i rekryteringsfrämjande syfte anordna s.k. basårsutbildning. Sådan utbildning får anordnas i anslutning till alla utbildningsprogram inom den grundläggande högskoleutbildningen där det är brist på behöriga sökande och där det finns ett behov på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft.

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter och helårsprestationer i sådan utbildning. Vidare skall av redovisningen framgå till vilket högskoleprogram sådan utbildning anordnats.

5. Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redovisa i vilken omfattning utbildning anordnats i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning. Av redovisningen skall framgå vilka övriga utbildningsanordnare som medverkat i utbildningssamarbetet, vilket innehåll utbildningen haft, hur många som genomgått utbildningen med godkänt resultat samt hur många som har fortsatt att studera på lärosätet. Lärosätena skall analysera och kommentera redovisningen. Utbildningen skall utvärderas i sin helhet 2006.

6. Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redogöra för vilka kompletterande utbildningar särskilt riktade till utländska akademiker som lärosätet anordnar, antalet studenter vid dessa utbildningar samt eventuella externa utbildningsfinansiärer.




1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1.2.1 Ekonomisk redovisning för lärosätena

1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna

1. För universitet och högskolor görs undantag från bestämmelserna om avräkning i anslagsförordningen (1996:1189). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret skall ske i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

2. Universitet och högskolor får, enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen Personskadeskydd för studenter (prop. 1999/2000:5, bet. 1999/2000:UbU1, rskr. 1999/2000:94), belasta anslagen för grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt anslaget för forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor med kostnader hos Kammarkollegiet för personskadeförsäkringar för registrerade studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent.

3. Utöver de lärosäten som nämns i förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. skall Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Växjö universitet och Örebro universitet följa förordningen med undantag av 3 § första meningen. Vid dessa universitet gäller att internrevisionen i sin helhet får organiseras genom köp av tjänster som utförs av auktoriserade revisorer eller genom inrättande av en intern revisionsorganisation med motsvarande kompetens.

4. Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redovisa intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar samt kommentera denna redovisning.

Intäkterna skall redovisas på verksamhetsgrenarna fördelade på anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter. För Lunds universitet, Göteborgs universitet och Karolinska institutet skall för respektive verksamhetsgren, i de fall det ekonomiska resultatet har sin grund i donationsmedelsförvaltningen, av redovisningen framgå den påverkan detta innebär på verksamhetsgrenen.

Kostnaderna fördelade på verksamhetsgrenarna skall redovisas dels fördelade på personal, lokaler, övrig drift, finansiella kostnader och avskrivningar, dels för verksamhetsgrenen Forskning och forskarutbildning uppdelade på vetenskapsområden.

För verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning skall en uppdelning göras på grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev och uppdragsverksamhet. För verksamhetsgrenen Forskning och forskarutbildning eller konstnärligt utvecklingsarbete skall en uppdelning göras på forskning och uppdragsforskning.

Väsentliga förändringar i förhållande till den prognos som lärosätet lämnat i delårsrapporten skall redovisas och kommenteras.

5. Universitet och högskolor skall balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning. För avgiftsfinansierad verksamhet gäller 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). För icke avgiftsfinansierad verksamhet skall förslag till disposition av hela det ackumulerade överskottet lämnas under förutsättning att det ackumulerade överskottet i denna verksamhet överstiger tio procent av verksamhetens totala kostnad under det senast redovisade räkenskapsåret. Överskottet skall förklaras och kommenteras.

Ett underskott i verksamheten för budgetåret enligt resultaträkningen skall förklaras och kommenteras med avseende på hur det har uppstått och hur det skall täckas. När underskott inte kan täckas med för ändamålet balanserat överskott skall förslag till åtgärder lämnas. Förslagen skall redovisas i årsredovisningen tillsammans med beräkningsunderlaget i enlighet med tabell 1 Redovisning av myndighetskapital m.m.

Vidare skall samtliga universitet och högskolor redovisa kapitalförändring (balanserad och enligt resultaträkningen) per verksamhetsgren enligt tabell 2.

Tabell 1 Redovisning av myndighetskapital m.m.

.

Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad kapitalförändring)

.

B. Årets totala kostnader

.

A i procent av B

.

Tabell 2 Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren

Verksamhetsgren

Balanserad kapital-förändring (A)

Årets kapital-förändring (B)

Summa (A+B)

Grundläggande högskoleutbildning

.

.

.

Icke avgiftsfinansierad verksamhet

.

.

.

Avgiftsfinansierad verksamhet

.

.

.

Forskning/forskarutbildning/ konstnärligt utvecklingsarbete

.

.

.

Icke avgiftsfinansierad verksamhet

.

.

.

Avgiftsfinansierad verksamhet

.

.

.

6. Universitet och högskolor får vid sidan av inkomster från anslag på statsbudgeten disponera inkomster, antingen som bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, som avkastning från donationer eller som avgifter för sådan verksamhet som återges nedan för vilken lärosätet som motprestation tillhandahåller uppdragsgivaren tjänster eller varor. Avgifternas storlek bestäms av lärosätet förutom avgifter enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191) och avgifter för högskoleprovet.

Universitet och högskolor får disponera inkomster som erhålls i form av avgifter och bidrag i den egna verksamheten. Inkomsterna skall tillföras lärosätets räntekonto. Samtliga kostnader för den verksamhet som finansieras på detta sätt inklusive verksamhetens andel av gemensamma kostnader (full kostnadstäckning) skall täckas av dessa medel. En lägsta nivå för påslag för indirekta kostnader skall för lärosätet vara minst 18 procent av forskningsprojektens direkta kostnader exklusive lokalkostnader. Undantagna från kravet på full kostnadstäckning är endast EU-finansiärer och andra överstatliga organ där Sverige godkänt avtal med sådana undantag.

Universitet och högskolor får bedriva följande verksamheter mot avgift och disponera inkomsterna

A) Beställd utbildning

Med beställd utbildning avses utbildning enligt avtal med annat lärosäte samt utbildning enligt avtal med annan statlig finansiär.

B) Uppdragsutbildning

Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild och som uppdragsgivaren utser deltagarna till. Uppdragsutbildning ges enligt reglerna i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

C) Uppdragsforskning

D) Högskoleprov

För anmälan till högskoleprov får universitet och högskolor ta ut en avgift om 350 kronor enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100). Inkomsterna får disponeras av lärosätet, förutom 165 kronor per anmälan som skall betalas in till Högskoleverket senast 30 dagar efter anmälningstidens utgång.

7. Ersättning för kopiering inom högskoleområdet budgetåret 2004 skall enligt avtal mellan staten och Bonus Presskopia efter fakturering utbetalas till Bonus Presskopia. Ersättningen beräknas på antalet helårsstudenter budgetåret 2003. Underlaget för ersättningen beräknas av Högskoleverket enligt särskilt uppdrag.

8. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina skall beakta behovet av särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder. Lärosätena kan hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för stöd till studenter med funktionshinder för de kostnader som överstiger 0,3 procent på anslaget för grundläggande högskoleutbildning. Dessa kostnader kan efter ansökan delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som särskilt åtagande under anslaget 25:26 Stockholms universitet: Grundutbildning.

9. I årsredovisningen skall den avgiftsbelagda verksamheten särredovisas. För respektive lärosäte finns i detta regleringsbrev uppfört en tabell 2.3 avseende budget för den avgiftsbelagda verksamheten. Redovisningen av avgiftsbelagd verksamhet skall följa den indelning och den struktur som framgår av tabell 2.3.

I redovisningen skall följande definitioner användas:

- Med uppdragsverksamhet avses beställd utbildning, uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

- Med övriga avgifter avses bl.a. museiverksamhet och högskoleprovet.

10. Universitets och högskolors delårsrapporter skall ha det innehåll som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Regeringen medger undantag från förordningen genom att delårsrapporten inte skall inkludera prognos över utfall på anslag och inkomsttitlar.

11. Delårsrapporten skall avse ett lärosätes totala verksamhet. Väsentliga förändringar i förhållande till tidigare lämnade redovisningar skall kommenteras.

Samtliga lärosäten skall till regering särskilt redovisa nedan angivna uppgifter. Redovisningen skall ske senast den 9 augusti 2004. Denna redovisning skall lämnas även av de lärosäten som enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om årsredovisning och budgetunderlag inte omfattas av skyldigheten att lämna en delårsrapport till regeringen.

1. Utfallet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2004 avseende antalet helårsstudenter och helårsprestationer och de intäkter dessa ger rätt till,

2. en prognos över antalet helårsstudenter och helårsprestationer samt de intäkter dessa beräknas medge för det pågående budgetåret, samt

3. en prognos över det beräknade ekonomiska utfallet för lärosätets totala verksamhet för det pågående budgetåret.

I samband med årsredovisningen skall samtliga lärosäten lämna kommentarer till eventuella differenser mellan faktiskt utfall i förhållande till den prognos som redovisas i augusti 2004.

1.2.1.2 Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

1. Universitet och högskolor har rätt att bedriva verksamhet och avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområden enligt bilaga 1.

Med helårsstudenter avses antalet studenter som har påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens poäng dividerat med 40.

Om kursen sträcker sig över mer än ett budgetår skall kursens poängtal fördelas på de aktuella budgetåren. Om kursen sträcker sig över mer än en termin skall alla studenter som för första gången registrerats ingå i beräkningen, men bara med studier under den första terminen. För varje termin krävs det att studenternas fortsatta deltagande i kursen bekräftas genom fortsättningsregistrering för att deras studier under denna period skall ingå i beräkningen.

De studenter som har avbrutit studierna inom tre veckor efter påbörjad kurs och som under den tiden inte har blivit godkända på något prov skall inte ingå i beräkningen.

Med helårsprestation avses antalet godkända poäng på en kurs eller delkurs dividerat med 40.

2. Anslagsbelastning för grundutbildningsanslagen i form av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer samt ersättning för särskilda åtaganden m.m. skall redovisas i årsredovisningen enligt beslut som regeringen avser att fatta. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer beräknas på grundval av redovisning i LADOK eller motsvarande. Eventuell mellanskillnad mellan avräknade överföringar till räntekontot och den slutliga anslagsbelastningen redovisas som ett anslagssparande.

Om lärosätet redovisar fler helårsprestationer än vad som kan ge ersättning inom takbeloppet, kan sådana överskjutande helårsprestationer sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning. Med undantag av 11 § anslagsförordningen (1996:1189) får universitet och högskolor 2004 överföra såväl helårsprestationer som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till efterföljande budgetår utan regeringens särskilda medgivande.

Ränteintäkter som erhållits på räntekonto och som hänför sig till anslagssparande för budgetåret 2004 skall senast den 15 mars 2005 betalas till Riksgäldskontoret. Ränteintäkter beräknas enligt den räntesats på räntekontot som gällde den 30 juni 2004 och på ett belopp som motsvarar halva anslagssparandet.

3. För flera lärosäten har i regleringsbrevet angivits ett högsta antal helårsstudenter som får avräknas inom olika konstnärliga utbildningsområden. Denna högstsättning av antalet helårsstudenter innebär även en högstsättning av antalet helårsprestationer. Innebörden är att ett lärosäte med en högstsättning av antalet helårsstudenter inom ett konstnärligt utbildningsområde inte heller kan avräkna helårsprestationer utöver det angivna antalet helårsstudenter inom detta utbildningsområde.

Om ett lärosäte redovisar fler helårsstudenter eller helårsprestationer än det antal som högst kan ersättas inom ett konstnärligt utbildningsområde får lärosätet avräkna överskjutande helårsstudenter och helårsprestationer mot utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap. Av fakturan skall framgå hur många helårsstudenter och helårsprestationer som på detta sätt avräknas mot ett annat utbildningsområde.

4. Universitet och högskolor skall senast den 3 mars, den 10 maj, den 9 augusti och den 21 oktober 2004 till regeringen lämna en prognos över beräknat utfall för budgetåren 2004 och 2005 på anslaget för grundläggande högskoleutbildning. Av redovisningen skall, när det gäller prognosen för utfallet på anslaget för grundläggande högskoleutbildning, även en redovisning lämnas avseende prognosen för antalet helårsstudenter under budgetåren. I samband med prognosen skall även en kommentar om avvikelser lämnas i förhållande till den föregående inlämnade prognosen. Särskilda anvisningar för redovisning av prognoser framgår av bilaga 3.

5. Universitet och högskolor får köpa kurser av statlig eller enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning). Sådana kurser skall av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning. Sådana kurser får endast omfatta studenter som antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen och som finansieras med statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren.

6. Följande regler gäller för beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer.

A. Ersättning erhålls för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer under budgetåret vilka ryms inom takbeloppet, inklusive utlandsförlagd utbildning som lärosätena ansvarar för samt för helårsprestationer som hänförs till december månad föregående budgetår och som ej redovisats för detta budgetår.

B. Ersättning för helårsstudenter erhålls för studenter som gör studieuppehåll för att bedriva en del av sina studier på utbytesprogram, motsvarande högst 80 poäng, vid utländskt universitet. Studenterna skall före utlandsvistelsen ha fullgjort minst 40 poängs studier vid berört lärosäte.

C. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer erhålls inte för

- kurser som anordnas på uppdrag av annan utbildningsanordnare,

- uppdragsutbildning, och

- tillgodoräknande av annan utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter som godkänt resultat på en eller flera kurser, utöver vad som anges i punkt B ovan.

7. Följande ersättningsbelopp (kronor) skall tillämpas för budgetåret 2004.

Utbildningsområde

Ersättning per helårsstudent

Ersättning per helårsprestation

Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt

17 045

16 789

Naturvetenskapligt, tekniskt

42 997

37 047

Farmaceutiskt

42 997

37 047

Vård

47 759

41 366

Odontologiskt

39 495

46 007

Medicinskt

53 370

64 917

Undervisning 1

31 176

36 716

Övrigt 2

36 077

29 306

Design

127 299

77 560

Konst

180 724

77 589

Musik

109 824

69 441

Opera

261 724

156 567

Teater

253 083

126 058

Media

258 269

206 884

Dans

177 993

98 351

Idrott

92 753

42 923

1 Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet samt övrig verksamhetsförlagd utbildning.

2 Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar, praktisk-estetiska kurser inom bl.a. lärarutbildning med inriktning mot tidigare år samt utbildning vid Grafiska institutet/Institutet för högre reklamutbildning vid Stockholms universitet.

För helårsstudenter på kurser som ges inom ramen för Sveriges nätuniversitet erhålls en extra ersättning om 20 000 kronor per helårsstudent. Den totala ersättningen kan högst uppgå till det belopp som finns upptaget för ändamålet på anslaget 25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

1.2.1.3 Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner

1. Universitet och högskolor får omfördela medel mellan anslagsposterna för respektive vetenskapsområde m.m. upp till ett belopp motsvarande tre procent av var och en av dessa poster. Medel under anslagsposten Ersättning för lokalhyror m.m. får fördelas fritt mellan vetenskapsområdena. Denna anslagspost inkluderar även ersättning för kostnader för lånefinansierade anläggningstillgångar.

2. Minst 75 procent av de medel som universitet och högskolor totalt avsätter för studiefinansiering inom forsknings- och forskarutbildningsanslagen skall avse anställning som doktorand.

Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten.




1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

1. Med anledning av delårsrapporten för 2003 skall Kungl. Tekniska högskolan, Mitthögskolan och Högskolan på Gotland senast den 31 januari 2004 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) dels inkomma med en budget för 2004 avseende respektive högskolas totala verksamhet, dels i förekommande fall redovisa ett program för hur eventuella ekonomiska underskott skall åtgärdas.

Vidare skall de nämnda lärosätena kvartalsvis inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med uppföljningar av budget och kommentera dessa uppföljningar. För första och tredje kvartalet skall uppföljningen lämnas senast en månad efter periodens slut. För andra och fjärde kvartalet kan uppföljningen lämnas som en särskild bilaga till delårsrapporten respektive årsredovisningen. Detta skall ske under hela den tid som åtgärdsprogrammet gäller.

2. Universitet och högskolor som har fått i uppdrag att införa miljöledningssystem skall redovisa sina uppdrag enligt riktlinjer utfärdade av Miljödepartementet i regeringsbeslut den 15 november 2001 (dnr M2001/4509/Kn).

I samband med årsredovisningen skall en särskild rapport om miljöledningssystem inlämnas till Miljödepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet.

3. Universitet och högskolor skall i årsredovisningen redovisa hur bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100) om s.k. reell kompetens och alternativt urval tillämpats. För alternativt urval skall det dessutom framgå för vilka utbildningar detta tillämpats, vilka urvalsgrunder som fastställts och vilka kategorier sökande som antagits. Lärosätena skall kommentera redovisningen.

4. Med utgångspunkt i det arbete och de slutsatser som Högskoleverket redovisar i sin slutrapport FN:s barnkonvention i högre utbildning (2003-06-11, dnr 12-4937-01) skall universitet och högskolor i samband med årsredovisningen för 2005 redogöra för hur lärosätet har arbetat med att införliva kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter i utbildningar där sådan kunskap bedöms betydelsefull.




1.5Fristående återrapportering




2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:72Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet1 899 279 tkr
25:72 ap.1.1Grundläggande högskoleutbildning (Ram)616 804 tkr
25:72 ap.1.2Forskning och forskarutbildning (Ram)404 888 tkr
25:72 ap.2Handelshögskolan i Stockholm (Ram)50 000 tkr
25:72 ap.3.1Grundläggande högskoleutbildning (Ram)365 439 tkr
25:72 ap.3.2Forskning och forskarutbildning (Ram)37 559 tkr
25:72 ap.4Teologiska Högskolan, Stockholm (Ram)5 987 tkr
25:72 ap.6Evangeliska Fosterlandsstiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola (Ram)2 096 tkr
25:72 ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (Ram)9 894 tkr
25:72 ap.8Ericastiftelsen (Ram)6 085 tkr
25:72 ap.9Stiftelsen Stora Sköndal (Ram)20 001 tkr
25:72 ap.10Ersta Diakonisällskap (Ram)30 590 tkr
25:72 ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (Ram)36 946 tkr
25:72 ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (Ram)27 602 tkr
25:72 ap.13Beckmans skola AB (Ram)14 302 tkr
25:72 ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Ram)268 391 tkr
25:72 ap.15Evangeliska Frikyrkan (Ram)2 695 tkr


Villkor
25:72 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

Anslagsposterna 1-15 disponeras av Kammarkollegiet och betalas ut i enlighet med avtal eller efter rekvisition från respektive bidragsmottagare.

För samtliga bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet, vilket innebär att de till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) skall lämna årsredovisningar som tillgodoser väsentligen samma krav som de årsredovisningar som universitet och högskolor har att avge. Detta skall ske senast den 22 februari 2005, om inte annat har avtalats.

För bidragsmottagare under anslagsposterna 1-6 skall redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) ske enligt avtal. Nedanstående återrapporteringspunkter är dock ett minimum, som vid behov bör kommenteras. Övriga bidragsmottagare skall redovisa enligt följande:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. antal helårsprestationer,

4. antal avlagda examina redovisat per examenskategori,

5. efterfrågan av högskolans utbildningar,

6. former av internationella kontakter, och

7. ekonomin i form av resultaträkning och balansräkning.

För punkterna 1-4 skall uppgifter lämnas för de tre senaste kalenderåren.

Enskilda utbildningsanordnare, som har tillstånd att utfärda examina, skall på motsvarande sätt som statliga universitet och högskolor beakta behovet av stöd för studenter med funktionshinder. Nedan nämnda utbildningsanordnare kan hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder för de kostnader som överstiger 0,3 procent av tilldelade anslagsmedel på anslagsposterna 1-13. Dessa kostnader kan efter ansökan delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som särskilt åtagande under anslaget 25:26 Stockholms universitet: Grundutbildning.



25:72 ap.1.1 Grundläggande högskoleutbildning

Chalmers tekniska högskola AB skall bedriva verksamhet i enlighet med ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller den 1 juli 1994 - den 30 juni 2009 samt avtal om utbildnings- och forskningsuppdrag för perioden 2003-2005.

Utbildningsuppdrag

Antalet helårsstudenter 2004 bör uppgå till totalt minst 8 540.

Inom det konstnärliga utbildningsområdet design kan Chalmers tekniska högskola högst avräkna 12,5 helårsstudenter (respektive helårsprestationer).

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Civilingenjörs- och arkitektexamen

3 570

3 700

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003.

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas.

Chalmers tekniska högskola AB erhåller som ett särskilt åtagande 370 000 kronor för högskolepedagogisk utbildning av lärare. Vidare erhåller Chalmers tekniska högskola AB 1 629 000 kronor som ett särskilt åtagande som avser ett bidrag avseende utrustning till sjöbefälsutbildningen.



25:72 ap.1.2 Forskning och forskarutbildning

Chalmers tekniska högskola AB skall bedriva verksamhet i enlighet med ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller den 1 juli 1994 - den 30 juni 2009 samt avtal om utbildnings- och forskningsuppdrag för perioden 2003-2005.

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 15 procent vara kvinnor (rekryteringsmål). Av årsredovisningen skall framgå antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor. Kommentarer skall ges till eventuella större avvikelser från målet.

Chalmers tekniska högskola AB är värd för en forskarskola i materialvetenskap. Som planeringsförutsättning gäller att denna forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värd- och partnerhögskolorna beskrivas.

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare följande lägsta antal avlagda examina som mål för forskarutbildningen vid Chalmers tekniska högskola AB. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall vara på minst samma nivå under perioden 2005-2008 som under perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Tekniskt

590


Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.



25:72 ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

I enlighet med avtal som gäller från den 10 juni 1993. Handelshögskolan har, enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina, tillstånd att utfärda doktorsexamen, licentiatexamen, magisterexamen, kandidatexamen och högskoleexamen.



25:72 ap.3.1 Grundläggande högskoleutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping skall bedriva verksamhet i enlighet med ett långsiktigt avtal med staten som gäller den 1 juli 1994 - den 30 juni 2009 samt avtal om utbildnings- och forskningsuppdrag för perioden 2003-2005.

Utbildningsuppdrag

Högskolan skall eftersträva att öka antalet helårsstudenter inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena 2004 i förhållande till 2003.

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

660

Sjuksköterskeexamen

660

760

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

705

710

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

305

315

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärare med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping erhåller som ett särskilt åtagande 160 000 kronor för högskolepedagogisk utbildning av lärare.



25:72 ap.3.2 Forskning och forskarutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping skall bedriva verksamhet i enlighet med ett långsiktigt avtal med staten som gäller den 1 juli 1994 - den 30 juni 2009 samt avtal om utbildnings- och forskningsuppdrag för perioden 2003-2005.

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 18 procent vara kvinnor (rekryteringsmål). Av årsredovisningen skall framgå antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor. Kommentarer skall ges till eventuella större avvikelser från målet.

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare 22 examina som lägsta antal avlagda examina för forskarutbildningen vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.



25:72 ap.4 Teologiska Högskolan, Stockholm

I enlighet med avtal som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver detta erhåller Teologiska Högskolan, Stockholm medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 69 helårsstudenter för utbildning i teologi.

Teologiska Högskolan, Stockholm, har enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina tillstånd att utfärda högskoleexamen, teologisk utbildning, högskoleexamen i mänskliga rättigheter och teologie kandidatexamen, 140 poäng.



25:72 ap.6 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola

I enlighet med avtal som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver detta erhåller Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har för Johannelunds teologiska högskola, enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina, tillstånd att utfärda högskoleexamen, teologisk utbildning.



25:72 ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Anslaget till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) avser utbildning till högskoleexamen med inriktning på musikpedagogisk utbildning, 80 och 120 poäng och högskoleexamen med inriktning logonomi, vilka stiftelsen har tillstånd att utfärda enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina. Anslaget avser även viss fortbildning och vidareutbildning i anslutning till dessa utbildningar. Bidraget avser 84 helårsstudenter.



25:72 ap.8 Ericastiftelsen

Anslaget till Ericastiftelsen avser utbildning till psykoterapeut för vilken stiftelsen enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina har tillstånd att utfärda examen och därmed sammanhängande fortbildning och vidareutbildning.



25:72 ap.9 Stiftelsen Stora Sköndal

Anslaget till Stiftelsen Stora Sköndal avser utbildning som leder till socionomexamen, magisterexamen i socialt arbete, en samordnad sjuksköterske- och socionomutbildning på äldreområdet samt kyrkomusikerutbildning som leder till högskoleexamen respektive kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning vilka stiftelsen enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina har tillstånd att utfärda.

I anslaget beräknas medel för 22 helårsstudenter i kyrkomusikalisk utbildning. Dessa medel står till Stiftelsen Stora Sköndals förfogande förutsatt att utbildningen bedrivs och att övriga finansiärer bidrar med sina delar av utbildningens finansiering.

Vidare beräknas medel för samordnad sjuksköterske- och socionomutbildning på äldreområdet för 139 helårsstudenter, för socionomutbildning 178 helårsstudenter, för magisterutbildning i socialt arbete 30 helårsstudenter samt 50 helårsstudenter i teologi.



25:72 ap.10 Ersta Diakonisällskap

Anslaget till Ersta Diakonisällskap avser ersättning för det utbildningsuppdrag som från och med den 1 januari 2002 överförts från Stockholms läns landsting till staten i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningarna (prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17, rskr. 2000/01:262). Ersta Diakonisällskap har för Ersta Sköndal högskola tillstånd att utfärda sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen, magister- respektive kandidatexamen i omvårdnad och högskoleexamen, teologisk utbildning enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Mål för antal avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Sjuksköterskeexamen

320

505



25:72 ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Anslaget till Stiftelsen Rödakorshemmet avser ersättning för det utbildningsuppdrag som från och med den 1 januari 2002 överförts från Stockholms läns landsting till staten i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar (prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17, rskr. 2000/01:262). Stiftelsen Rödakorshemmet har för Röda Korsets Högskola tillstånd att utfärda sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Sjuksköterskeexamen

430

510



25:72 ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Anslaget till Sophiahemmet, Ideell förening avser ersättning för det utbildningsuppdrag som från och med den 1 januari 2002 överförts från Stockholms läns landsting till staten i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar (prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17, rskr. 2000/01:262). Sophiahemmet, Ideell förening har för Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Sjuksköterskeexamen

310

340



25:72 ap.13 Beckmans skola AB

Anslaget till Beckmans skola AB avser utbildning till konstnärlig högskoleexamen i konst och design, vilken bolaget har tillstånd att utfärda enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina. Bidraget avser 123 helårsstudenter.



25:72 ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

I enlighet med de avtal som gäller från den 1 juli 1994. Regeringen har den 29 november 2002 beslutat om förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt. Av förordningens 5 § framgår att en myndighet som för sin verksamhet tar emot bidrag senast den tionde dagen i påföljande månad skall betala in åtta procent av det belopp som har tagits emot under månaden till Riksskatteverket. Vidare framgår att detta inte gäller bidrag som har beslutats av en statlig myndighet eller av en mellanstatlig organisation som Sverige är ansluten till.

Denna reglering skall gälla även för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Regleringen skall dock inte göras enligt förordningen via Riksskatteverket. När dessa båda lärosäten rekvirerar kompensation för ingående mervärdesskatt från Kammarkollegiet från denna anslagspost skall först en avräkning göras av det belopp som skall inbetalas i enlighet med 5 § förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

För samtliga avtal skall lärosätena betala in åtta procent av bidraget till Kammarkollegiet.

Lärosätena skall använda en liknande rekvisitionsblankett som den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Riksskatteverket. Av respektive lärosätes årsredovisning skall framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet samt hur mycket de åtta procent som inbetalas utgör av de bidrag som tas emot av lärosätena.



25:72 ap.15 Evangeliska Frikyrkan

I enlighet med avtal som gäller från och med den 14 oktober 1993. Utöver detta erhåller Evangeliska Frikyrkan (tidigare Nybygget - kristen samverkan) för Örebro Teologiska Högskola medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

Evangeliska Frikyrkan, har enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina, tillstånd att utfärda högskoleexamen, teologisk utbildning och teologie kandidatexamen 140 poäng.



25:73Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet447 021 tkr
25:73 ap.1Svenska studenthemmet i Paris (Ram)1 613 tkr
25:73 ap.2Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer (Ram)212 tkr
25:73 ap.20Medel för utbyggnaden av grundutbildning vid universitet och högskolor (Ram)0 tkr
25:73 ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (Ram)22 054 tkr
25:73 ap.22Medel för indragning (Ram)0 tkr
25:73 ap.34Rekryteringsdelegationen, Kamk (Ram)35 200 tkr
25:73 ap.35Särskilda lärarutbildningar (Ram)180 000 tkr
25:73 ap.36Delegationen för regional samverkan, Kamk (Ram)44 000 tkr
25:73 ap.37Sveriges nätuniversitet, per capitaersättning (Ram)100 000 tkr
25:73 ap.38Regionala etikprövningsnämnder (Ram)10 000 tkr
25:73 ap.42Chalmers tekniska högskola AB, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.43Stiftelsen Högskolan i Jönköping, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.44Stiftelsen Stora Sköndal för Ersta Sköndal högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.45För senare fördelning (Ram)0 tkr
25:73 ap.46SÄL, Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Ram)0 tkr
25:73 ap.47SÄL, För senare fördelning (Ram)0 tkr
25:73 ap.48Nybygget - kristen samverkan för Örebro Missionsskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetet (Ram)0 tkr
25:73 ap.49NT-svux, Chalmers tekniska högskola AB (Ram)0 tkr
25:73 ap.50NT-svux, Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Ram)0 tkr
25:73 ap.115Statsbidrag till Teknik och naturvetenskapscentrum (Ram)22 869 tkr
25:73 ap.116Svenskundervisning i utlandet (Ram)7 521 tkr
25:73 ap.117Studier inom North2north (Ram)874 tkr
25:73 ap.118Stipendier för studier vid College of Europe (Ram)358 tkr
25:73 ap.119Arbete med konstnärlig utsmyckning (Ram)926 tkr
25:73 ap.120Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (Ram)1 394 tkr
25:73 ap.121Stöd till IRECO (Ram)10 000 tkr
25:73 ap.122Projekt för invandrade akademiker (Ram)10 000 tkr

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet0 tkr
25:73 ap.10Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (Ram)0 tkr

Disponeras av Lunds universitet0 tkr
25:73 ap.29Sommarkurser inom Öresundssamarbetet (Ram)0 tkr
25:73 ap.53Lunds universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.54NT-svux, Lunds universitet (Ram)0 tkr

Disponeras av Blekinge tekniska högskola0 tkr
25:73 ap.55Blekinge tekniska högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.56NT-svux, Blekinge tekniska högskola (Ram)0 tkr

Disponeras av Högskolan i Halmstad0 tkr
25:73 ap.57Högskolan i Halmstad, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.58NT-svux, Högskolan i Halmstad (Ram)0 tkr

Disponeras av Högskolan Kristianstad0 tkr
25:73 ap.59Högskolan Kristianstad, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.60NT-svux, Högskolan Kristianstad (Ram)0 tkr

Disponeras av Växjö universitet0 tkr
25:73 ap.17Omställningskostnader (Ram)0 tkr
25:73 ap.61Pedagogik för högpresterande elever, VU (Ram)0 tkr
25:73 ap.62Växjö universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr

Disponeras av Högskolan i Kalmar0 tkr
25:73 ap.63Högskolan i Kalmar, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.64NT-svux, Högskolan i Kalmar (Ram)0 tkr

Disponeras av Malmö Högskola0 tkr
25:73 ap.65Projekt för invandrade akademiker, MaH (Ram)0 tkr
25:73 ap.66Malmö högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.67SÄL, Malmö högskola (Ram)0 tkr
25:73 ap.68NT-svux, Malmö högskola (Ram)0 tkr

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet0 tkr
25:73 ap.69Sveriges lantbruksuniversitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr

Disponeras av Umeå universitet0 tkr
25:73 ap.24Planerings- och utvecklingsmedel för en magisterutbildning i industriell design (Ram)0 tkr
25:73 ap.70Umeå universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.71SÄL, Umeå universitet (Ram)0 tkr
25:73 ap.72NT-svux, Umeå universitet (Ram)0 tkr

Disponeras av Luleå tekniska universitet0 tkr
25:73 ap.73Pedagogik för högpresterande elever, LTU (Ram)0 tkr
25:73 ap.74Luleå tekniska universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.75NT-svux, Luleå tekniska universitet (Ram)0 tkr

Disponeras av Mitthögskolan0 tkr
25:73 ap.76Mitthögskolan, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.77NT-svux, Mitthögskolan (Ram)0 tkr

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan0 tkr
25:73 ap.7Arbete med konstnärlig utsmyckning (Ram)0 tkr
25:73 ap.23Utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning, KTH (Ram)0 tkr
25:73 ap.78Kungl. Tekniska högskolan, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.79NT-svux, Kungl. Tekniska högskolan (Ram)0 tkr
25:73 ap.80IT-universitetet i Kista (Ram)0 tkr

Disponeras av Karolinska institutet0 tkr
25:73 ap.81Karolinska institutet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr

Disponeras av Stockholms universitet0 tkr
25:73 ap.25Stockholms universitet anslagssparande från 2002 för utbildning av gymnasielärare (Ram)0 tkr
25:73 ap.82Stockholms universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.83NT-svux, Stockholms universitet (Ram)0 tkr

Disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm0 tkr
25:73 ap.19Utbildning av synpedagoger (Ram)0 tkr
25:73 ap.84Utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning, LHS (Ram)0 tkr
25:73 ap.85Lärarhögskolan i Stockholm, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.86SÄL, Lärarhögskolan i Stockholm (Ram)0 tkr
25:73 ap.87NT-svux, Lärarhögskolan i Stockholm (Ram)0 tkr

Disponeras av Idrottshögskolan i Stockholm0 tkr
25:73 ap.30Medel för fortbildningskurser för lärare m.fl. i syfte att främja fysiks aktivitet för alla skolbarn (Ram)0 tkr
25:73 ap.88Idrottshögskolan, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr

Disponeras av Verket för högskoleservice0 tkr
25:73 ap.8Bedömning av utländska gymnasiebetyg (Ram)0 tkr

Disponeras av Högskoleverket0 tkr
25:73 ap.3Statsbidrag till Teknik- och naturvetenskapscentrum (Ram)0 tkr
25:73 ap.26Jämställdhet i lärandet (Ram)0 tkr

Disponeras av Uppsala universitet26 305 tkr
25:73 ap.9Statlig ålderspensionsavgift (Ram)26 305 tkr
25:73 ap.51Uppsala universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.52NT-svux, Uppsala universitet (Ram)0 tkr

Disponeras av Mälardalens högskola0 tkr
25:73 ap.89Mälardalens högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.90NT-svux, Mälardalens högskola (Ram)0 tkr

Disponeras av Högskolan Dalarna0 tkr
25:73 ap.91Högskolan Dalarna, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.92NT-svux, Högskolan Dalarna (Ram)0 tkr

Disponeras av Högskolan i Gävle0 tkr
25:73 ap.93Högskolan i Gävle, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.94NT-svux, Högskolan i Gävle (Ram)0 tkr

Disponeras av Örebro universitet0 tkr
25:73 ap.95Örebro universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.96NT-svux, Örebro universitet (Ram)0 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet0 tkr
25:73 ap.33Hantverksskolan DaCapo (Ram)0 tkr
25:73 ap.97Göteborgs universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.98SÄL, Göteborgs universitet (Ram)0 tkr
25:73 ap.99NT-svux, Göteborgs universitet (Ram)0 tkr

Disponeras av Högskolan i Borås0 tkr
25:73 ap.100Högskolan i Borås, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.101NT-svux, Högskolan i Borås (Ram)0 tkr

Disponeras av Karlstads universitet0 tkr
25:73 ap.102Karlstads universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.103SÄL, Karlstads universitet (Ram)0 tkr
25:73 ap.104NT-svux, Karlstads universitet (Ram)0 tkr

Disponeras av Högskolan i Skövde0 tkr
25:73 ap.105Högskolan i Skövde, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.106NT-svux, Högskolan i Skövde (Ram)0 tkr

Disponeras av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla0 tkr
25:73 ap.107Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.108NT-svux, Högskolan i Trolllhättan/Uddevalla (Ram)0 tkr

Disponeras av Svenska institutet0 tkr
25:73 ap.4Svenskundervisning i utlandet m.m. (Ram)0 tkr
25:73 ap.5Stipendier inom programmet North2north (Ram)0 tkr
25:73 ap.6Stipendier för studier vid College of Europe (Ram)0 tkr
25:73 ap.28Marknadsföringsinsatser av svenska högre utbildning (Ram)0 tkr

Disponeras av Linköpings universitet0 tkr
25:73 ap.109Linköpings universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr
25:73 ap.110NT-svux, Linköpings universitet (Ram)0 tkr
25:73 ap.114Projekt för invandrade akademiker, LiU (Ram)0 tkr

Disponeras av Högskolan på Gotland0 tkr
25:73 ap.111Högskolan på Gotland, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (Ram)0 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem0 tkr
25:73 ap.15Stöd till IRECO (Ram)0 tkr

Disponeras av Danshögskolan0 tkr
25:73 ap.112Danshögskolan (Ram)0 tkr

Disponeras av Södertörns högskola0 tkr
25:73 ap.113Södertörns högskola (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet10 800 tkr
25:73 ap.31Förhandlingsuppdrag inom högre utbildning (Ram)0 tkr
25:73 ap.40Rekryteringsdelegationen, RK (Ram)4 800 tkr
25:73 ap.41Delegationen för regional samverkan, RK (Ram)6 000 tkr


Villkor
25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Upptagna anslagsposter som disponeras av nedan angivna myndigheter och som finns upptagna med värde 0 kronor avser eventuellt anslagssparande från budgetåret 2003.



25:73 ap.1 Svenska studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition från Svenska studenthemmet i Paris med vardera en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2004.

Styrelsen skall senast den 22 februari 2004 till regeringen lämna en ekonomisk redovisning av medlens användning och uppnådda resultat.



25:73 ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition från Sveriges Förenade studentkårer.



25:73 ap.3 Statsbidrag till Teknik- och naturvetenskapscentrum

Anslagsposten disponeras av Högskoleverket och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.4 Svenskundervisning i utlandet m.m.

Anslagsposten disponeras av Svenska institutet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.5 Stipendier inom programmet North2north

Anslagsposten disponeras av Svenska institutet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.6 Stipendier för studier vid College of Europe

Anslagsposten disponeras av Svenska institutet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.7 Arbete med konstnärlig utsmyckning

Anslagsposten disponeras av Kungl. Tekniska högskolan och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.8 Bedömning av utländska gymnasiebetyg

Anslagsposten disponeras av Verket för högskoleservice och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.9 Statlig ålderspensionsavgift

Uppsala universitet disponerar anslagsposten för de statliga ålderspensionsavgifterna som uppstår för utbildningsbidrag till doktorander. Anslaget skall finansiera samtliga avgifter för alla doktorander inom universitet och högskolor. Resurserna avser ökade utgifter för utbildningsbidrag för forskarstuderande med anledning av ålderspenisonsreformen.



25:73 ap.10 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram

Anslagsposten disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.15 Stöd till IRECO

Anslagsposten disponeras av Verket för innovationssystem och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.17 Omställningskostnader

Anslagsposten disponeras av Växjö universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.19 Utbildning av synpedagoger

Anslagsposten disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.20 Medel för utbyggnaden av grundutbildning vid universitet och högskolor

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut från regeringen.

1. Kammarkollegiet skall utbetala 2 000 000 kronor till Högskolan på Gotland för att högskolan totalt, enligt riksdagens beslut med anledning av 2004 års budgetproposition, skall erhålla 5 000 000 kronor som kompensation för uppbyggnad av högskolan.

2. Kammarkollegiet skall utbetala 2 600 000 kronor till Talboks- och punktskriftsbiblioteket för att kompensera myndighetens ökade kostnader under 2003 till följd av den ökade andelen antagna studenter med läshandikapp vid universitet och högskolor. Dessa medel skall av Talboks- och punktskriftsbiblioteket tillföras anslaget 15 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål och redovisning skall göras mot anslaget 15 25:6.

3. Kammarkollegiet skall snarast utbetala 8 000 000 kronor till Södertörns högskola för att engångsvis under 2004 bidra till finansiering av kostnader inom den naturvetenskapliga forskningen vid högskolan. Södertörns högskola skall i årsredovisningen för 2004 redovisa hur medlen från staten och Stockholms läns landsting till den särskilda satsningen på naturvetenskaplig forskning vid högskolan har använts.

4. Kammarkollegiet skall snarast utbetala 750 000 kronor till Verket för högskoleservice för att verket skall minska handläggningstiderna beträffande ärenden som avser bedömning av utländska betyg.

5. Kammarkollegiet skall snarast utbetala 150 000 kronor till Svenska institutet för att institutet skall uppdatera och utveckla hemsidan Study in Sweden, vars syfte är informationsspridning och marknadsföring av svensk högre utbildning för ökad rekrytering av utländska studenter.

Svenska institutet skall i årsredovisningen för 2004 lämna en utförlig redovisning av hur medlen har använts och vilka effekter insatsen har haft.

6. Kammarkollegiet skall snarast utbetala 5 000 000 kronor till Blekinge tekniska högskola för att högskolan skall fortsätta det arbete som påbörjades under 2003 med att utveckla utbildningar inom informationsteknologi och telekommunikation till att bättre svara mot studenternas intresse och arbetsmarknadens framtida behov. Under 2004 skall detta arbete fortsätta genom utveckling av program och kursutbud. Dessutom skall lärarpersonalen ges möjlighet till kompetensutveckling för att kunna svara upp mot de krav som ställs i de nya programmen.

Blekinge tekniska högskola skall senast den 29 oktober 2004 till regeringen inkomma med en budgetuppföljning avseende tredje kvartalet. För fjärde kvartalet skall en särskild uppföljning lämnas till regeringen senast den 1 mars 2005. I samband med uppföljningarna skall högskolan redovisa en analys med kommentarer.

Av högskolans årsredovisning skall det framgå hur arbetet har genomförts och vilka insatser som vidtagits.

7. Kammarkollegiet skall snarast utbetala motsvarande 250 000 DKK till Danmarks Tekniske Universitet avseende Sekretariatet vid kommittén för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen.

8. Kammarkollegiet skall snarast utbetala 1 100 000 kronor till Vetenskapsrådet. Medlen skall utgöra Sveriges bidrag till NorFA:s (Nordisk Forskarutdanningsakademis) program för nordiska forskarskolor inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Det svenska bidraget skall främst finansiera extra omkostnader för samarbetet, såsom resor och gemensamma aktiviteter. Grundkostnader för lärare, handledare och forskarstuderande bör täckas av de medverkande institutionerna. Den totala kostnaden för programmet bör delas mellan NorFA och de nordiska länderna. Sverige bidrar med 1 100 000 kronor till programmets första år. Vetenskapsrådet skall utbetala medlen till NorFA under förutsättning att programmet realiseras och samtliga nordiska länder deltar i finansieringen. Om medlen inte kan utbetalas av Vetenskapsrådet för angivet ändamål senast den 31 december 2005, skall de återbetalas till Kammarkollegiet.



25:73 ap.22 Medel för indragning

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.23 Utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning, KTH

Anslagsposten disponeras av Kungl. Tekniska högskolan och avser eventuellt anslagssparande från 2003.

Anslagsposten disponeras av Kungl. Tekniska högskolan och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 023 001 Utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning, Kungl. Tekniska högskolan (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.24 Planerings- och utvecklingsmedel för en magisterutbildning i industriell design

Anslagsposten disponeras av Umeå universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.25 Stockholms universitet anslagssparande från 2002 för utbildning av gymnasielärare

Anslagsposten disponeras av Stockholms universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.26 Jämställdhet i lärandet

Anslagsposten disponeras av Högskoleverket och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.28 Marknadsföringsinsatser av svenska högre utbildning

Anslagsposten disponeras av Svenska institutet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.29 Sommarkurser inom Öresundssamarbetet

Anslagsposten disponeras av Lunds universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.30 Medel för fortbildningskurser för lärare m.fl. i syfte att främja fysiks aktivitet för alla skolbarn

Anslagsposten disponeras av Idrottshögskolan i Stockholm och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.31 Förhandlingsuppdrag inom högre utbildning

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.33 Hantverksskolan DaCapo

Anslagsposten disponeras av Göteborgs universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.34 Rekryteringsdelegationen, Kamk

Medlen som disponeras av Kammarkollegiet skall betalas ut efter fördelningsbeslut av Rekryteringsdelegationen enligt förordningen (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor.

Anslagsposten motsvarar delposten 25 72 011 001 enligt 2003 års nomenklatur. Eventuellt anslagssparande från nämnda delpost överförs till denna anslagspost.



25:73 ap.35 Särskilda lärarutbildningar

Regeringen avser att under budgetåret 2004 vid två tillfällen fördela medlen under anslagsposten. I samband med dessa fördelningar kommer Kammarkollegiet att utbetala medlen till berörda lärosäten.

Medlen under anslagsposten skall användas för särskilda lärarutbildningar som genomförs i samverkan mellan lärosäten och kommuner enligt förordningen (2001:740) om särskilda lärarutbildningar. Ansvaret för dessa utbildningar skall ligga på Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola, Lärarhögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Utbildningen skall bedrivas under perioden 2002-2006 för studenter som studerar på halvfart och är anställda i en kommun på minst halvtid. Utbildningen skall leda till minst 4 000 behöriga lärare.

I och med antagningen till hösten 2004 bör antalet inom den särskilda lärarutbildningen utbildade yrkeslärare öka med 100 procent jämfört med helåret 2003. Antagningen hösten 2004 bör avse utbildning som leder till lärarexamen för undervisning eller annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Antagningen bör också vad gäller utbildning som leder till lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans tidigare år, begränsas till högst 20 procent av samtliga antagna.

Kammarkollegiet skall utbetala medel till de lärosäten som genomför de särskilda lärarutbildningarna. Vidare avser regeringen att under hösten 2004 besluta om att Kammarkollegiet skall utbetala ytterligare medel. Underlag till detta skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) av samordnande lärosäte före den 15 oktober 2004.

Kammarkollegiet skall för det ovan angivna ändamålet utbetala de belopp som anges i det följande till respektive lärosäte från anslagsposten. Medlen för utbetalning hösten 2004 skall snarast utbetalas av Kammarkollegiet som en engångsutbetalning.

Lärosäten

Utbetalning våren 2004 (kr)

Utbetalning hösten 2004 (kr)

Summa (kr)

Göteborgs universitet

33 801 375

9 559 973

43 361 348

Umeå universitet

17 142 996

1 107 696

18 250 692

Karlstads universitet

14 782 576

277 714

15 060 290

Malmö högskola

24 200 464

3 523 774

27 724 238

Lärarhögskolan i Stockholm

57 466 146

6 107 043

63 573 189

Högskolan i Jönköping

12 008 368

21 875

12 030 243

För senare fördelning

20 598 075

0

0

Summa

180 000 000

20 598 075

180 000 000



De medverkande universiteten och högskolorna skall i sina respektive årsredovisningar redovisa sin medverkan i projektet.

Högskoleverket skall följa och utvärdera projektet och efter samråd med Statens skolverk lämna en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen samt en slutlig rapport senast den 1 juni 2007.



25:73 ap.36 Delegationen för regional samverkan, Kamk

Medlen som disponeras av Kammarkollegiet skall utbetalas efter fördelningsbeslut av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning enligt förordningen (2002:8) om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning.

Anslagsposten motsvarar delposten 25 72 014 001 enligt 2003 års nomenklatur. Eventuellt anslagssparande från nämnda delpost överförs till denna anslagspost.



25:73 ap.37 Sveriges nätuniversitet, per capitaersättning

Anslagsposten disponerades tidigare av universitet, högskolor och Kammarkollegiet, men disponeras fr.om. budgetåret 2004 av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall i tolftedelar varje månad utbetala i tabellen nedan angivna belopp till respektive upptaget lärosäte.

Följande villkor gäller för posterna för beräkning av ersättning för kurser som är anmälda för registrering i nätuniversitetet hos Myndigheten för Sveriges nätuniversitet:

1. Ersättning utgår med 20 000 kronor per helårsstudent utöver gällande ersättningsbelopp för helårsstudenter inom olika utbildningsområden.

2. Kurser som är registrerade i nätuniversitetet skall vara särskilt markerade i respektive lärosätes studieregister.

3. I samband med årsredovisningen för 2004 görs en slutlig bedömning av om lärosätena erhållit en korrekt ersättning för budgetåret 2004 för helårsstudenter och helårsprestationer på kurser som uppfyller villkoren 1-2. I de fall faktiskt genomförda prestationer understiger utbetalat belopp kan detta bli föremål för en förnyad prövning av regeringen.

Särskilt ersättning för nätuniversitetskurser

Lärosäte

Belopp (tkr)

Uppsala universitet

5 580

Lunds universitet

11 120

Göteborgs universitet

5 817

Stockholms universitet

2 173

Umeå universitet

3 688

Linköpings universitet

2 335

Karolinska institutet

681

Kungl. Tekniska högskolan

1 994

Luleå tekniska universitet

2 552

Karlstads universitet

5 184

Växjö universitet

6 035

Örebro universitet

4 697

Mitthögskolan

7 175

Blekinge tekniska högskola

2 208

Malmö högskola

3 910

Högskolan i Kalmar

4 943

Mälardalens högskola

4 749

Danshögskolan

10

Högskolan i Borås

3 174

Högskolan Dalarna

1 549

Högskolan på Gotland

3 672

Högskolan i Gävle

5 020

Högskolan i Halmstad

843

Högskolan Kristianstad

1 523

Högskolan i Skövde

255

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

4 769

Idrottshögskolan i Stockholm

80

Lärarhögskolan i Stockholm

3 012

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

887

Sveriges lantbruksuniversitet

235

Stiftelsen Stora Sköndal för Ersta Sköndal högskola

10

Evangeliska Frikyrkan

80

Teologiska högskolan, Stockholm

40

Summa

100 000



25:73 ap.38 Regionala etikprövningsnämnder

Medlen som redovisas i tabellen nedan skall finansiera uppbyggnaden av infrastrukturen, inklusive grundläggande utbildning av nämndernas ledamöter och ersättare, vid de regionala etikprövningsnämnderna.

Kammarkollegiet skall för det ovan angivna ändamålet utbetala de belopp som anges i det följande till respektive nämnd från anslagsposten. Medlen skall snarast utbetalas av Kammarkollegiet som en engångsutbetalning.

Nämnd

Utbetalning 2004 (kr)

Regional etikprövningsnämnden i Göteborg

1 000 000

Regional etikprövningsnämnden i Linköping

1 000 000

Regional etikprövningsnämnden i Lund

1 000 000

Regional etikprövningsnämnden i Stockholm

1 000 000

Regional etikprövningsnämnden i Umeå

1 000 000

Regional etikprövningsnämnden i Uppsala

1 000 000





25:73 ap.40 Rekryteringsdelegationen, RK

Beloppet avser att finansiera administration och omkostnader för Rekryteringsdelegationen.

Anslagsposten motsvarar delposten 25 72 011 002 enligt 2003 års nomenklatur. Eventuellt anslagssparande från nämnda delpost överförs till denna anslagspost.



25:73 ap.41 Delegationen för regional samverkan, RK

Beloppet avser att finansiera administration och omkostnader för Delegationen för regional samverkan om högre utbildning.

Anslagsposten motsvarar delposten 25 72 014 002 enligt 2003 års nomenklatur. Eventuellt anslagssparande från nämnda delpost överförs till denna anslagspost.



25:73 ap.42 Chalmers tekniska högskola AB, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 028, Chalmers tekniska högskola AB, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.43 Stiftelsen Högskolan i Jönköping, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 029, Stiftelsen Högskolan i Jönköping, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.44 Stiftelsen Stora Sköndal för Ersta Sköndal högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 030, Stiftelsen Stora Sköndal för Ersta sköndal högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.45 För senare fördelning

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 032, För senare fördelning, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.46 SÄL, Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 012 006, SÄL, Stiftelsen Högskolan i Jönköping (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.47 SÄL, För senare fördelning

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 012 007, SÄL, För senare fördelning (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.48 Nybygget - kristen samverkan för Örebro Missionsskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 035, Nybygget-kristen samverkan för Örebro Missionskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.49 NT-svux, Chalmers tekniska högskola AB

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 024, NT-svux, Chalmers tekniska högskola AB (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.50 NT-svux, Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 025, NT-svux, Stiftelsen Högskolan i Jönköping (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.51 Uppsala universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Uppsala universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 001, Uppsala universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.52 NT-svux, Uppsala universitet

Anslagsposten disponeras av Uppsala universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 001, NT-svux, Uppsala universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.53 Lunds universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Lunds universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 002, Lunds universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.54 NT-svux, Lunds universitet

Anslagsposten disponeras av Lunds universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 002, NT-svux, Lunds universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.55 Blekinge tekniska högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Blekinge tekniska högskola och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 014, Blekinge tekniska högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.56 NT-svux, Blekinge tekniska högskola

Anslagsposten disponeras av Blekinge tekniska högskola och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 012, NT-svux, Blekinge tekniska högskola (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.57 Högskolan i Halmstad, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Halmstad och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 022, Högskolan i Halmstad, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.58 NT-svux, Högskolan i Halmstad

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Halmstad och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 019, NT-svux, Högskolan i Halmstad (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.59 Högskolan Kristianstad, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Högskolan Kristianstad och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 023, Högskolan Kristianstad, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.60 NT-svux, Högskolan Kristianstad

Anslagsposten disponeras av Högskolan Kristianstad och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 020, NT-svux, Högskolan Kristianstad (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.61 Pedagogik för högpresterande elever, VU

Anslagsposten disponeras av Växjö universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 016 002 Pedagogik för högpresterande elever,Växjö universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.62 Växjö universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Växjö universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 011, Växjö universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.63 Högskolan i Kalmar, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Kalmar och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 016, Högskolan i Kalmar, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.64 NT-svux, Högskolan i Kalmar

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Kalmar och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 014, NT-svux, Högskolan i Kalmar (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.65 Projekt för invandrade akademiker, MaH

Anslagsposten disponeras av Malmö högskola och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 013 002 Projekt för invandrade akademiker, Malmö högskola (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.66 Malmö högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Malmö högskola och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 015, Malmö högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.67 SÄL, Malmö högskola

Anslagsposten disponeras av Malmö högskola och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 012 005, SÄL, Malmö högskola (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.68 NT-svux, Malmö högskola

Anslagsposten disponeras av Malmö högskola och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 013 NT-svux, Malmö högskola (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.69 Sveriges lantbruksuniversitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 031, Sveriges lantbruksuniversitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.70 Umeå universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Umeå universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 005, Umeå universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.71 SÄL, Umeå universitet

Anslagsposten disponeras av Umeå universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 012 003, SÄL, Umeå universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.72 NT-svux, Umeå universitet

Anslagsposten disponeras av Umeå universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 005 NT-svux, Umeå universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.73 Pedagogik för högpresterande elever, LTU

Anslagsposten disponeras av Luleå tekniska universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 016 001 Pedagogik för högpresterande elever, Luleå tekniska universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.74 Luleå tekniska universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Luleå tekniska universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 009, Luleå tekniska universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.75 NT-svux, Luleå tekniska universitet

Anslagsposten disponeras av Luleå tekniska universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 008, NT-svux, Luleå tekniska universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.76 Mitthögskolan, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Mitthögskolan och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 013, Mitthögskolan, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.77 NT-svux, Mitthögskolan

Anslagsposten disponeras av Mitthögskolan och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 011, NT-svux, Mitthögskolan (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.78 Kungl. Tekniska högskolan, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Kungl. Tekniska högskolan och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 008, Kungl. Tekniska högskolan, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.79 NT-svux, Kungl. Tekniska högskolan

Anslagsposten disponeras av Kungl. Tekniska högskolan och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 007, NT-svux, Kungl. Tekniska högskolan (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.80 IT-universitetet i Kista

Anslagsposten disponeras av Kungl. Tekniska högskolan och avser eventuellt anslagssparande från 2003.



25:73 ap.81 Karolinska institutet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Karolinska institutet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 007, Karolinska institutet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.82 Stockholms universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Stockholms universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 004, Stockholms universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.83 NT-svux, Stockholms universitet

Anslagsposten disponeras av Stockholms universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 004, NT-svux, Stockholms universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.84 Utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning, LHS

Anslagsposten disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 023 002 Utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning, Lärarhögskolan i Stockholm (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.85 Lärarhögskolan i Stockholm, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 027, Lärarhögskolan i Stockholm, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.86 SÄL, Lärarhögskolan i Stockholm

Anslagsposten disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 012 002, SÄL, Lärarhögskolan i Stockholm (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.87 NT-svux, Lärarhögskolan i Stockholm

Anslagsposten disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 023, NT-svux, Lärarhögskolan i Stockholm (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.88 Idrottshögskolan, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Idrottshögskolan i Stockholm och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 026, Idrottshögskolan i Stockholm, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.89 Mälardalens högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Mälardalens högskola och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 017, Mälardalens högskola, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.90 NT-svux, Mälardalens högskola

Anslagsposten disponeras av Mälardalens högskola och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 015, NT-svux, Mälardalens högskola (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.91 Högskolan Dalarna, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Högskolan Dalarna och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 019, Högskolan Dalarna, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.92 NT-svux, Högskolan Dalarna

Anslagsposten disponeras av Högskola Dalarna och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 017, NT-svux, Högskola Dalarna (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.93 Högskolan i Gävle, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Gävle och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 021, Högskolan i Gävle, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.94 NT-svux, Högskolan i Gävle

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Gävle och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 018, NT-svux, Högskolan i Gävle (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.95 Örebro universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Örebro universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 012, Örebro universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.96 NT-svux, Örebro universitet

Anslagsposten disponeras av Örebro universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 010, NT-svux, Örebro universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.97 Göteborgs universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Göteborgs universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 003, Göteborgs universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.98 SÄL, Göteborgs universitet

Anslagsposten disponeras av Göteborgs universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 012 001, SÄL, Göteborgs universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.99 NT-svux, Göteborgs universitet

Anslagsposten disponeras av Göteborgs universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 003, NT-svux, Göteborgs universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.100 Högskolan i Borås, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Borås och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 018, Högskolan i Borås, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.101 NT-svux, Högskolan i Borås

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Borås och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 016, NT-svux, Högskolan i Borås (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.102 Karlstads universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Karlstads universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 010, Karlstads universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.103 SÄL, Karlstads universitet

Anslagsposten disponeras av Karlstads universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 012 004, SÄL, Karlstads universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.104 NT-svux, Karlstads universitet

Anslagsposten disponeras av Karlstads universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 009, NT-svux, Karlstads universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.105 Högskolan i Skövde, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Skövde och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 024, Högskolan i Skövde, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.106 NT-svux, Högskolan i Skövde

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Skövde och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 021, NT-svux, Högskolan i Skövde (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.107 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 025, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.108 NT-svux, Högskolan i Trolllhättan/Uddevalla

Anslagsposten disponeras av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 022, NT-svux, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.109 Linköpings universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Linköpings universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 006, Linköpings universitet, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.110 NT-svux, Linköpings universitet

Anslagsposten disponeras av Linköpings universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 027 006, NT-svux, Linköpings universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.111 Högskolan på Gotland, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser

Anslagsposten disponeras av Högskolan på Gotland och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 020, Högskolan på Gotland, särskild per capitaersättning för nätuniversitetskurser (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.112 Danshögskolan

Anslagsposten disponeras av Danshögskolan och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 033, Danshögskolan (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.113 Södertörns högskola

Anslagsposten disponeras av Södertörns högskola och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 018 034, Södertörns högskola (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.114 Projekt för invandrade akademiker, LiU

Anslagsposten disponeras av Linköpings universitet och avser eventuellt anslagssparande från 2003 avseende delposten 25 72 013 001 Projekt för invandrade akademiker, Linköpings universitet (2003 års nomenklatur).



25:73 ap.115 Statsbidrag till Teknik och naturvetenskapscentrum

Anslagsposten disponerades tidigare av Högskoleverket, men disponeras fr.o.m. budgetåret 2004 av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition från Högskoleverket. Högskoleverket skall sedan fördela 22 869 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.



25:73 ap.116 Svenskundervisning i utlandet

Anslagsposten disponerades tidigare av Svenska institutet, men disponeras fr.o.m. budgetåret 2004 av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Svenska institutet. Svenska institutet skall för medlen öka kunskapen om och intresset för Sverige i andra länder genom stöd till undervisning i svenska och om svenska förhållanden.



25:73 ap.117 Studier inom North2north

Anslagsposten disponerades tidigare av Svenska institutet, men disponeras fr.o.m. budgetåret 2004 av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Svenska institutet.

Medlen skall av Svenska institutet användas för att finansiera insatser i samband med start av program för student- och lärarmobilitet benämnt North2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete Uarctic. Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Kanada, Ryssland, Norge, Sverige och USA. Stipendier bör ges till personer som genomgått svensk högskoleutbildning. Programmet syftar till att åstadkomma en sammanhållning mellan de åtta arktiska staterna och till att öka förståelsen för och kunskapen om kulturella, språkliga, klimatmässiga, ekologiska och andra förhållanden i länderna. Inom programmet skall hänsyn tas till ursprungsbefolkningarnas särskilda behov och till att underlätta en hållbar samhällsutveckling.

Medlen avser dels stipendiemedel motsvarande 730 000 kronor för utresande till Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge och USA, dels förvaltningskostnad för programmet till ett belopp av 144 000 kronor.



25:73 ap.118 Stipendier för studier vid College of Europe

Anslagsposten disponerades tidigare av Svenska institutet, men disponeras fr.o.m. budgetåret 2004 av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Svenska institutet. Medlen skall av Svenska institutet användas till stipendier och administration av dessa till College of Europe. Stipendier bör ges till personer som genomgått svensk högskoleutbildning och avlagt akademisk examen inom ramen för stipendieprogrammet "Stipendier för Europastudier".



25:73 ap.119 Arbete med konstnärlig utsmyckning

Anslagsposten disponerades tidigare av Kungl. Tekniska högskolan, men disponeras fr.o.m. budgetåret 2004 av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Kungl. Tekniska högskolan. Resurser har beräknats för Kungl. Tekniska högskolan för arbete med konstnärlig utsmyckning.



25:73 ap.120 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram

Anslagsposten disponerades tidigare av Internationella programkontoret för utbildningsområdet, men disponeras fr.o.m. budgetåret 2004 av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Medlen skall av Internationella programkontoret för utbildningsområdet användas enligt följande. För Tempus, EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning med oberoende staters samvälde, Västra Balkan, Mongoliet samt MEDA-länderna har 1 085 000 kronor beräknats för att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatörer och genomförande av projekt. Vidare avser 103 000 kronor stöd till utveckling av projektansökningar inom EU:s utbildningsprogram Leonardo da Vinci och stöd för insatser som syftar till att vidareutveckla och sprida resultat från programmet. Av beloppet utgör 206 000 kronor delfinansiering av universitets och högskolors kostnader för intensivkurser i svenska språket för Erasmusstudenter, s.k. Intensive Language Courses (ILPC), 2004. ILPC utgör en permanent aktivitet inom ramen för EU:s utbildningsprogram Sokrates.



25:73 ap.121 Stöd till IRECO

Anslagsposten disponerades tidigare av Verket för innovationssystem (VINNOVA), men disponeras fr.o.m. budgetåret 2004 av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall utbetala medlen till VINNOVA. Medlen avses att användas för IRECO:s samarbete med VINNOVA för en omstrukturering av IRECO-instituten under perioden 2003-2005 med målet att skapa färre och större institut med internationell konkurrenskraft och en stark förankring hos näringslivet.



25:73 ap.122 Projekt för invandrade akademiker

Anslagsposten disponerades tidigare av Linköpings universitet och Malmö högskola, men disponeras fr.o.m. budgetåret 2004 av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet skall utbetala 5 000 000 kronor till Linköpings universitet och 5 000 000 kronor till Malmö högskola. Lärosätena skall använda medlen för att anordna sådan kompletterande utbildning som avses i förordning (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor för invandrare med utländsk högskoleutbildning. Medlen skall finansiera en del av de extrakostnader som är förknippade med denna utbildningssatsning.

Ersättning för genomförda helårsstudenter och helårsprestationer erhålls inom ordinarie takbelopp. Vidare medges att Linköpings universitet och Malmö högskola inom ordinarie takbelopp får tillgodogöra sig 50 000 kronor extra per helårsstudent. Av årsredovisningen för 2004 skall framgå antal helårsstudenter som bedrivit kompletterandeutbildning enligt ovan antalet sökande till olika program på lärosätet samt inom vilka program och med vilken inriktning lärosätet genomfört nämnda utbildning. En redovisning skall också göras av på vilket sätt Linköpings universitet och Malmö högskola arbetat med detta uppgift samt beskrivning av de viktigaste erfarenheterna av arbetet kompletterat med en analys av vilka erfarenhet som erhållits och hur de bäst kan tas tillvara inför framtiden.



25:74Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor (Ramanslag)
Disponeras av Högskolan i Halmstad35 994 tkr
25:74 ap.7Högskolan i Halmstad (Ram)35 994 tkr

Disponeras av Högskolan Kristianstad27 888 tkr
25:74 ap.8Högskolan Kristianstad (Ram)27 888 tkr

Disponeras av Dramatiska institutet3 239 tkr
25:74 ap.2Dramatiska institutet (Ram)3 239 tkr

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm4 240 tkr
25:74 ap.14Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (Ram)4 240 tkr

Disponeras av Operahögskolan i Stockholm2 640 tkr
25:74 ap.16Operahögskolan i Stockholm (Ram)2 640 tkr

Disponeras av Teaterhögskolan i Stockholm2 875 tkr
25:74 ap.18Teaterhögskolan i Stockholm (Ram)2 875 tkr

Disponeras av Danshögskolan3 383 tkr
25:74 ap.1Danshögskolan (Ram)3 383 tkr

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan2 211 tkr
25:74 ap.13Kungl. Konsthögskolan (Ram)2 211 tkr

Disponeras av Konstfack4 160 tkr
25:74 ap.12Konstfack (Ram)4 160 tkr

Disponeras av Lärarhögskolan i Stockholm27 540 tkr
25:74 ap.15Lärarhögskolan i Stockholm (Ram)27 540 tkr

Disponeras av Idrottshögskolan i Stockholm21 374 tkr
25:74 ap.11Idrottshögskolan i Stockholm (Ram)21 374 tkr

Disponeras av Södertörns högskola19 675 tkr
25:74 ap.17Södertörns högskola (Ram)19 675 tkr

Disponeras av Högskolan Dalarna37 044 tkr
25:74 ap.4Högskolan Dalarna (Ram)37 044 tkr

Disponeras av Högskolan i Gävle69 254 tkr
25:74 ap.6Högskolan i Gävle (Ram)69 254 tkr

Disponeras av Högskolan i Borås31 925 tkr
25:74 ap.3Högskolan i Borås (Ram)31 925 tkr

Disponeras av Högskolan i Skövde24 188 tkr
25:74 ap.9Högskolan i Skövde (Ram)24 188 tkr

Disponeras av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla22 942 tkr
25:74 ap.10Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (Ram)22 942 tkr

Disponeras av Högskolan på Gotland7 866 tkr
25:74 ap.5Högskolan på Gotland (Ram)7 866 tkr


Villkor
25:74 ap.1 Danshögskolan

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.2 Dramatiska institutet

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.3 Högskolan i Borås

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.4 Högskolan Dalarna

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.5 Högskolan på Gotland

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.6 Högskolan i Gävle

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.7 Högskolan i Halmstad

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.8 Högskolan Kristianstad

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.9 Högskolan i Skövde

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.10 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.11 Idrottshögskolan i Stockholm

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

I anslagsposten ingår medel för Centrum för idrottsforskning med 6 095 640 kronor.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.12 Konstfack

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.13 Kungl. Konsthögskolan

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.14 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.15 Lärarhögskolan i Stockholm

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.16 Operahögskolan i Stockholm

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.17 Södertörns högskola

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:74 ap.18 Teaterhögskolan i Stockholm

Medel skall av högskolan användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och för studiefinansiering av doktorander.

Övrigt

Verksamhetsmål och återrapporteringskrav för verksamheten återfinns under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. avsnittet 1.1.4 Verksamhet, verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner.



25:75Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)
Disponeras av Lunds universitet333 290 tkr
25:75 ap.2Lunds universitet (Ram)333 290 tkr

Disponeras av Umeå universitet222 394 tkr
25:75 ap.4Umeå universitet (Ram)181 785 tkr
25:75 ap.8Umeå universitet (Ram)40 609 tkr

Disponeras av Karolinska institutet480 469 tkr
25:75 ap.6Karolinska institutet (Ram)480 469 tkr

Disponeras av Uppsala universitet208 737 tkr
25:75 ap.1Uppsala universitet (Ram)208 737 tkr

Disponeras av Göteborgs universitet401 165 tkr
25:75 ap.3Göteborgs universitet (Ram)347 690 tkr
25:75 ap.7Göteborgs universitet (Ram)53 475 tkr

Disponeras av Linköpings universitet134 405 tkr
25:75 ap.5Linköpings universitet (Ram)134 405 tkr


Villkor
25:75 ap.1 Uppsala universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 35 172 000 kronor användas för ersättning av landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.



25:75 ap.2 Lunds universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 44 897 000 kronor användas för ersättning av landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.



25:75 ap.3 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 37 390 000 kronor användas för ersättning av landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.



25:75 ap.4 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 36 533 000 kronor användas för ersättning av landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11,nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.



25:75 ap.5 Linköpings universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 27 765 000 kronor användas för ersättning av landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till universitetets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.



25:75 ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m.

Enligt avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården skall minst 71 200 000 kronor användas för ersättning av landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Resterande medel avser ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Avräkning mot anslagsposten skall göras i samband med att medel utbetalas till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Vissa författningar m.m.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

Regeringsbeslut 2003-12-11, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.



25:75 ap.7 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om tandläkarutbildning och forskning m.m. Enligt avtalet skall ersättningen i sin helhet betalas ut till respektive mottagare den 15 juli 2004.

Vissa författningar m.m.

Beslut den 22 juni 1988 angående godkännande av uppgörelsen den 23 mars 1988 om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid Universitetet i Göteborg.

Beslut den 3 juni 1993 angående godkännande av avtal den 25 september 1992 om tandläkarutbildning och forskning m.m.



25:75 ap.8 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal om samarbete om tandläkarutbildning och forskning m.m. Enligt avtalet skall ersättningen i sin helhet betalas ut till respektive mottagare den 15 juli 2004.

Vissa författningar m.m.

Beslut den 24 april 1986 angående godkännande av uppgörelse den 4 september 1985 om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid Universitetet i Umeå.

Beslut 3 juni 1993 angående godkännande av avtal den 25 september 1992 om tandläkarutbildning och forskning m.m.





2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:72 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:72 ap.1.1010 %0
25:72 ap.1.20-0
25:72 ap.20-0
25:72 ap.3.1010 %0
25:72 ap.3.20-0
25:72 ap.40-0
25:72 ap.60-0
25:72 ap.70-0
25:72 ap.80-0
25:72 ap.90-0
25:72 ap.100-0
25:72 ap.110-0
25:72 ap.120-0
25:72 ap.130-0
25:72 ap.140Inget0
25:72 ap.150-0

25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:73 ap.10-0
25:73 ap.20-0
25:73 ap.200Inget0
25:73 ap.210523 tkr0
25:73 ap.220-0
25:73 ap.340Allt0
25:73 ap.350-0
25:73 ap.360Allt0
25:73 ap.370-0
25:73 ap.380-0
25:73 ap.420-0
25:73 ap.430-0
25:73 ap.440-0
25:73 ap.450-0
25:73 ap.460-0
25:73 ap.470-0
25:73 ap.480-0
25:73 ap.490-0
25:73 ap.500-0
25:73 ap.1150-0
25:73 ap.1160-0
25:73 ap.1170-0
25:73 ap.1180-0
25:73 ap.1190-0
25:73 ap.1200-0
25:73 ap.1210-0
25:73 ap.1220-0
25:73 ap.100-0
25:73 ap.290-0
25:73 ap.530-0
25:73 ap.540-0
25:73 ap.550Inget0
25:73 ap.560-0
25:73 ap.570-0
25:73 ap.580-0
25:73 ap.590Inget0
25:73 ap.600-0
25:73 ap.170-0
25:73 ap.610-0
25:73 ap.620-0
25:73 ap.630-0
25:73 ap.640-0
25:73 ap.650-0
25:73 ap.660-0
25:73 ap.670-0
25:73 ap.680-0
25:73 ap.690-0
25:73 ap.240-0
25:73 ap.700Inget0
25:73 ap.710-0
25:73 ap.720-0
25:73 ap.730-0
25:73 ap.740-0
25:73 ap.750-0
25:73 ap.760-0
25:73 ap.770-0
25:73 ap.70-0
25:73 ap.230-0
25:73 ap.780-0
25:73 ap.790-0
25:73 ap.800-0
25:73 ap.810-0
25:73 ap.250-0
25:73 ap.820-0
25:73 ap.830-0
25:73 ap.190-0
25:73 ap.840-0
25:73 ap.850Inget0
25:73 ap.860-0
25:73 ap.870-0
25:73 ap.300-0
25:73 ap.880-0
25:73 ap.80Allt0
25:73 ap.30-0
25:73 ap.260Inget0
25:73 ap.90-0
25:73 ap.510-0
25:73 ap.520-0
25:73 ap.890-0
25:73 ap.900-0
25:73 ap.910-0
25:73 ap.920-0
25:73 ap.930-0
25:73 ap.940-0
25:73 ap.950-0
25:73 ap.960-0
25:73 ap.330-0
25:73 ap.970-0
25:73 ap.980-0
25:73 ap.990-0
25:73 ap.1000-0
25:73 ap.1010-0
25:73 ap.1020-0
25:73 ap.1030-0
25:73 ap.1040-0
25:73 ap.1050Inget0
25:73 ap.1060-0
25:73 ap.1070-0
25:73 ap.1080-0
25:73 ap.40Allt0
25:73 ap.50Inget0
25:73 ap.60Allt0
25:73 ap.280-0
25:73 ap.1090-0
25:73 ap.1100-0
25:73 ap.1140-0
25:73 ap.1110-0
25:73 ap.150-0
25:73 ap.1120Inget0
25:73 ap.1130-0
25:73 ap.310Allt0
25:73 ap.400Allt0
25:73 ap.410Allt0

25:74 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:74 ap.70-0
25:74 ap.80-0
25:74 ap.20-0
25:74 ap.140-0
25:74 ap.160-0
25:74 ap.180-0
25:74 ap.10-0
25:74 ap.130-0
25:74 ap.120-0
25:74 ap.150-0
25:74 ap.110-0
25:74 ap.170-0
25:74 ap.40-0
25:74 ap.60-0
25:74 ap.30-0
25:74 ap.90-0
25:74 ap.100-0
25:74 ap.50-0

25:75 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:75 ap.20-0
25:75 ap.40-0
25:75 ap.80-0
25:75 ap.60-0
25:75 ap.10-0
25:75 ap.30-0
25:75 ap.70-0
25:75 ap.50-0



2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:71 ap.525:72 ap.15100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
25:72 ap.5Ram



2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:73 ap.1163 0003 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Svenska institutet bemyndigas att under 2004 fatta beslut om stipendier som medför utgifter om högst 3 000 000 kronor under 2005.



2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 20 Datum: 2003-12-18
Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 333 290 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:75 ap.2 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.29, 25:73 ap.53 och 25:73 ap.54.
Till Högskolan i Halmstads räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 35 994 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.7 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.57 och 25:73 ap.58.
Till Högskolan Kristianstads räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 27 888 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.8 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.59 och 25:73 ap.60.
Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 181 785 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:75 ap.4 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.24, 25:73 ap.70, 25:73 ap.71 och 25:73 ap.72.
Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 480 469 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:75 ap.6 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.81.
Till Dramatiska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 3 239 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.2.
Till Kungl. Musikhögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 4 240 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.14.
Till Operahögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 2 640 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.16.
Till Teaterhögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 2 875 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.18.
Till Danshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 3 383 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.1 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.112.
Till Kungl. Konsthögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 2 211 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.13.
Till Konstfacks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 4 160 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.12.
Till Lärarhögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 27 540 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.15 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.19, 25:73 ap.84, 25:73 ap.85, 25:73 ap.86 och 25:73 ap.87.
Till Idrottshögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 21 374 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.11 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.30 och 25:73 ap.88.
Till Södertörns högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 19 675 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.17 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.113.
Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 208 737 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:75 ap.1 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.51 och 25:73 ap.52.
Till Högskolan Dalarnas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 37 044 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.4 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.91 och 25:73 ap.92.
Till Högskolan i Gävles räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 69 254 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.6 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.93 och 25:73 ap.94.
Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 347 690 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:75 ap.3 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.33, 25:73 ap.97, 25:73 ap.98 och 25:73 ap.99.
Till Högskolan i Borås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 31 925 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.3 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.100 och 25:73 ap.101.
Till Högskolan i Skövdes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 24 188 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.9 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.105 och 25:73 ap.106.
Till Högskolan i Trollhättan/Uddevallas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 22 942 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.10 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.107 och 25:73 ap.108.
Till Linköpings universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 134 405 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 25:75 ap.5 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.109, 25:73 ap.110 och 25:73 ap.114.
Till Högskolan på Gotlands räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 7 866 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 25:74 ap.5 och anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 25:73 ap.111.



2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter




3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER




På regeringens vägnar

Thomas Östros
Eva Svensson




Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Integrationsverket
Svenska institutet
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Statens skolverk
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets område
Högskoleverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Vetenskapsrådet
Sveriges lantbruksuniversitet
Verket för innovationssystem
Chalmers tekniska högskola AB
Beckmans skola AB
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
Ericastiftelsen
Ersta Diakonisällskap
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Stiftelsen Stora Sköndal
Sophiahemmet, Ideell förening
Sveriges Förenade Studentkårer
Svenska studenthemmet i Paris
Teologiska Högskolan, Stockholm
Tolk- och översättarinstitutet
Talboks- och punktsskriftsbiblioteket