Justitiedepartementet
Regeringsbeslut45

2004-12-16Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALLJu2004/11063/IM (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 10:4 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 8
Riksdagen har beslutat om anslaget 10:4 för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 08, bet. 2004/05:SfU2, rskr. 2004/05:78).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4Hemutrustningslån (Ramanslag)
Disponeras av Centrala studiestödsnämnden18 520 tkr
10:4 ap.1Hemutrustningslån (Ram)18 520 tkr

Disponeras av regeringen111 tkr
10:4 ap.2Hemutrustningslån - Regeringens disposition (Ram)111 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4 Hemutrustningslån

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
10:4 ap.10Allt0
10:4 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
10:410:4 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Jens Orback
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/MAP
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Integrationsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket