Socialdepartementet
Regeringsbeslut13

2004-12-22Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Box 2220
103 15 STOCKHOLMS2004/7787/SK
S2004/8789/SK
(delvis)
S2004/9263/SK
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådets för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Forskningsinformation
Strategi och analys1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering

FAS skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

FAS forskningsstöd skall fördelas till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet inom rådets ansvarsområden.

Återrapportering

FAS skall redovisa:

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i den forskning som stöds,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedömts i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden påverkat fördelningen av forskningsstödet, samt

- hur rådets och andra relevanta aktörers utvärderingar av forskning påverkat fördelningen av forskningsstödet.

Mål 2

FAS skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och ta strategiska initiativ som möjliggör angelägen mång- och tvärvetenskap när forskningens utveckling gör detta motiverat.

Återrapportering

FAS skall redovisa:

- en uppskattning av hur stor andel av forskningsstödet som tillfaller mång- och tvärvetenskaplig forskning, samt

- vilka särskilda initiativ som tagits för att främja mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Mål 3

FAS skall ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

FAS skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen skall framgå åldersfördelningen för såväl sökande som mottagare av olika bidrag och anställningar, dels totalt och dels per huvudområde.

Mål 4

FAS skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstödet.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera vilka insatser som genomförts i förhållande till målet.

Av redovisningen skall framgå

- könsfördelning inom rådets beredningsorganisation som helhet samt per prioriteringskommitté,

- könsuppdelad statistik avseende forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, dels för FAS som helhet dels per prioriteringskommitté, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Mål 5

FAS skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet.

Mål 6

FAS skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet.

Av redovisningen skall framgå

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts.Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål 1

Information om forskning samt forskningsresultat skall sammanställas och kommuniceras till relevanta målgrupper i samhället.

Återrapportering

FAS skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning,

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser, samt

-hur man utvecklat och förnyat sin informationsspridning.Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål 1

FAS skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet av forskningen inom sina ansvarsområden samt utnyttja dessa för att utveckla sin verksamhet.

Återrapportering

FAS skall redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser.

Mål 2

FAS skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer och utförare av forskning bidra till en god samordning av forskningsresurserna samt en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall framgå i vilka former samverkan och samordning bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidrar till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Övriga mål och återrapporteringskrav

1. FAS skall redovisa:

- antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

- beviljade bidrag under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år, samt

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för FAS, per huvudområden och delområden, för områden där rådet har ett samordningsansvar samt för vetenskapliga ämnen (eller liknande). Åtskillnad skall göras av stöd till projekt respektive stöd till program. Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

2. FAS skall redovisa:

- totalt utbetalat forskningsstöd under året fördelat på beslut tagna tidigare verksamhetsår och beslut innevarande år.

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för FAS, per huvudområden och delområden, för områden där rådet har ett samordningsansvar samt för vetenskapliga ämnen (eller liknande). Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

3. FAS skall redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

4. FAS skall redovisa hur mycket av forskningsanslaget som används för att finansiera kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

5. FAS skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes senast den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti samt den 1 november. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
1.3Organisationsstyrning

Mål

FAS skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

FAS skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning rådets mål för kompetensförsörjningen under år 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för rådets kompetensförsörjning år 2006 och även åren 2007-2008. Inom ramen för dettta skall rådets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Uppdrag

1. FAS skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Rådet skall med de nämnda myndigheterna och eventuella andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse.

2. FAS och Vinnova skall fördjupa sitt samarbete om FoU inom arbetslivsområdet. Uppdraget inkluderar såväl informationsutbyte som annan samverkan. Myndigheterna skall vidare överblicka arbetslivsområdet med syftet att fånga upp nya kunskapsbehov och nya forsknings- och utvecklingsområden.

3. FAS skall bevaka forskning om elöverkänslighet. Inom ramen för detta uppdrag skall rådet vartannat år, i samråd med de forskningsaktörer, myndigheter och andra som FAS finner lämpligt, dokumentera och informera om kunskapsläget.

4. FAS skall svara för samordning av forskning om äldre, handikapp, socialvetenskaplig alkoholforskning samt internationell migration och etniska relationer (IMER). FAS skall i en rapport redogöra för hur samordningsansvaret på respektive område hanteras samt om man anser att någon särskild åtgärd från regeringen behöver vidtas. Uppdraget skall avrapporteras i samband med årsredovisningen.

5. FAS skall redovisa köns- och åldersfördelning för sådant forskningsstöd som mottagarna kan fördela på andra medarbetare. Uppgifterna gäller pågående projekt och skall samlas in genom en enkätundersökning under år 2006. Redovisning skall ske för olika bidragstyper, dels totalt och dels per huvudområde.

6. FAS skall analysera svensk forskning inom området hälsoekonomi. I uppdraget ingår att kartlägga och utvärdera genomförd forskning. Utvärderingen skall avse såväl vetenskaplig kvalitet som forskningens samhällsrelevans. Uppdraget skall rapporteras senast den 28 februari 2006.

Inte slutredovisade uppdrag från tidigare år

7. FAS skall analysera svensk forskning som handlar om flickor och pojkar i utsatta situationer (prop. 2002/03:53). Såväl forskning om förekomst och orsaker till utsatthet som forskning om åtgärder och metoder för att hjälpa skall analyseras. I uppdraget ingår följande: definiera forskningsområdet, identifiera svenska forskare inom området, kartlägga och utvärdera genomförd forskning, beskriva kunskapsläget, samt föreslå eventuella åtgärder för att stärka forskningsområdet. Inom ramen för de deluppgifter som rör kartläggning, utvärdering och beskrivning av kunskapsläget skall relevant internationell forskning beaktas, särskilt sådan som är tillämplig under svenska förhållanden. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

26:1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap23 011 tkr
26:1 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (Ram)23 011 tkr

Disponeras av regeringen139 tkr
26:1 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)139 tkr


Villkor
26:1 ap.1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning

Eventuellt positivt överföringsbelopp från år 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:2Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap289 484 tkr
26:2 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (Ram)289 484 tkr

Disponeras av regeringen1 747 tkr
26:2 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 747 tkr


Villkor
26:2 ap.1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet samt informationsinsatser.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut. Andra betalningsrutiner får tillämpas främst vad gäller åtaganden som övertagits från Rådet för arbetslivsforskning.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

FAS skall svara för sådana ekonomiska åtaganden som gjorts av Rådet för arbetslivsforskning (avser de ärenden som Organisationskommittén fört till FAS) respektive av Socialvetenskapliga forskningsrådet före den 1 januari 2001 och som inte betalts före denna tidpunkt.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

26:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:1 ap.10Allt0
26:1 ap.20Allt0

26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:2 ap.10Allt0
26:2 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
26:126:1 ap.1100 %
26:226:2 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2 ap.1633 000300 000330 0002010
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 175
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 13 Datum: 2004-12-22
Till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 312 495 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning 26:1 ap.1 och anslaget Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning 26:2 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

FAS undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000: 605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Per-Erik Yngwe
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets personalpolitiska enheten
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - EK/RED
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet/A
Näringsdepartementet/AE
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/ITFoU
Arbetsmarknadsutskottet
Kulturutskottet
Barnombudsmannen
Handikappombudsmannen
Institutet för psykosocial medicin
Läkemedelsverket
Läkemedelsförmånsnämnden
Riksförsäkringsverket
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens folkhälsoinstitut
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Statens institutionsstyrelse
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
Arbetslivsinstitutet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Arbetsmarknadsverket
Arbetsmiljöverket
Ungdomsstyrelsen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen