Socialdepartementet
Regeringsbeslut10

2004-12-16Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 STOCKHOLMS2004/9263/SK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BarnpolitikFN:s barnkonvention och dess tillämpningFN:s barnkonvention och dess tillämpning1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Barnpolitik

Mål

Barn och unga skall respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.


Verksamhetsområde FN:s barnkonvention och dess tillämpning

Mål 1

Det skall i kommuner, landsting och myndigheter finnas kunskaper om hur FN:s konvention om barnets rättigheter skall tillämpas inom berörda verksamheter.


Återrapportering

Redovisning av Barnombudsmannens arbetsmetoder för att bidra till måluppfyllelsen.


Mål 2

Barn och unga skall användas som kunskapskälla och skall ha möjlighet att komma till tals i verksamheter och åtgärder som rör dem.


Återrapportering

Redovisning av tillstånd och utveckling i kommuner, landsting och myndigheter med inriktning på väsentliga förändringar samt redovisning av Barnombudsmannens insatser för att bidra till måluppfyllelsen.


Verksamhetsgren FN:s barnkonvention och dess tillämpning

Mål

Barnombudsmannens insatser för kommuner, landsting och myndigheter skall leda till att metoder och arbetssätt bland dessa aktörer för att integrera ett barnperspektiv i berörda verksamheter utvecklas och fördjupas.


Återrapportering

Barnombudsmannen skall utifrån sitt strategiska arbete med att driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter

- redovisa genomförda insatser riktade till kommuner, landsting och myndigheter och inom vilka verksamheter dessa insatser har genomförts,

- bedöma och redovisa kvaliteten i myndigheternas, kommunernas och landstingens arbete med FN:s barnkonvention, utifrån verksamhetsområden och myndighetssektorer,

- redovisa hur barnkonsekvensanalyser används bland berörda myndigheter samt vilka resultat och effekter användningen av barnkonsekvensanalyser har fått i dessa myndigheters verksamheter,

- redovisa i vilken utsträckning och inom vilka verksamheter som barnkonsekvensanalyser används inom kommuner och landsting,

- redovisa på vilket sätt metoder och rutiner som används i kommuner och landsting för att ta tillvara barns och ungas synpunkter får genomslag i beslutsfattandet,

- redovisa hur myndigheten arbetar för att följa upp och utvärdera sina insatser samt hur detta arbete kan utvecklas, samt

- utifrån de mål som satts upp för insatser riktade till kommuner, landsting och myndigheter/myndighetssektorer, redovisa förväntade och uppnådda resultat och effekter (kvantitativa och kvalitativa) av insatser samt vilka målgrupper som nås genom insatserna.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Barnombudsmannen skall uppskatta hur myndighetens personalresurser beräknad som arbetad tid fördelas mellan de olika insatser som har genomförts för att uppnå måluppfyllelse för verksamhetsområdet.

Barnombudsmannen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Barnombudsmannen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Barnombudsmannen skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2005 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning åren 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

15:1Barnombudsmannen (Ramanslag)
Disponeras av Barnombudsmannen16 948 tkr
15:1 ap.1Barnombudsmannen (Ram)16 948 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
15:1 ap.2Barnombudsmannen - Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)0 tkr


Villkor
15:1 ap.1 Barnombudsmannen

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

15:1 Barnombudsmannen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
15:1 ap.10Allt0
15:1 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
15:115:1 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 695
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 10 Datum: 2004-12-16
Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 16 948 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Barnombudsmannen 15:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsfinansierad verksamhet
Barnkonventionen och dess tillämpning002 8002 80000
Belopp angivna i tkr


Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Bidragsintäkter får uppgå till högst 2 500 tkr, exklusive eventuella uppdrag från regeringen.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Berit Andnor
Anna Holmqvist
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret