Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut13

2004-12-22Totalförsvarets pliktverk
Karolinen
651 80 KARLSTADFö2004/1775/MIL
Fö2004/2303/MIL
Fö2004/2307/MIL(Slutligt)
Fö2004/830/MIL(Slutligt)
Fö2004/1735/MIL(Slutligt)
Fö2004/81/EPS (Slutligt)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Totalförsvarets pliktverk
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets pliktverks verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU1, rskr. 2004/05:130, prop. 2004/05:5, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU4, rskr. 2004/05:143).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Totalförsvarets pliktverk och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretTotalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret
Det civila försvaretTotalförsvarspliktig personal inom det civila försvaret1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att:
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld


Verksamhetsområde Det militära försvaret

01. Mål och krav på operativ förmåga

Målet för verksamhetsområdet är att det militära försvaret, inom ramen för sin huvuduppgift, förmågan att kunna föra väpnad strid, skall uppnå den förmåga och genomföra de insatser som anges nedan.

I- Försvarsmakten skall övervaka vårt territorium, kunna upptäcka och avvisa kränkningar och i samverkan med andra myndigheter hävda vår territoriella integritet. Vidare skall Försvarsmakten bidra till att upprätthålla Sveriges självständighet genom att avhålla från respektive avvärja försök att ta kontroll över viktiga funktioner eller försök till otillbörlig påverkan på vårt agerande. Försvarsmakten skall bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser.

II- Vid en försämrad utveckling utgår kraven från att vi samtidigt med detta måste kunna hantera händelseutvecklingar och möta olika former av hot. I ett sådant läge ställs ökade krav på att kunna skydda verksamhet eller objekt samt att kunna bistå andra myndigheter, bland annat vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet. Vidare ställs ökade krav på inhämtning, utbyte och analys av information och underrättelser i syfte att kunna upptäcka hot och aktörers förmåga och avsikter. Fler samordnade taktiska övningar behöver kunna genomföras, liksom insatser i syfte att öka förmågan och för att demonstrera politisk vilja. Försvarsmakten skall också kunna förstärka pågående internationella insatser samt kunna höja sin förmåga till fredsframtvingande åtgärder, inte minst för att öka uthålligheten.

III- Försvarsmakten skall också, efter allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk försämring och successiva beslut av riksdag och regering, kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet. Uppgiften ställer krav på att kontinuerligt upprätthålla grundläggande kompetenser, för att på sikt kunna utveckla en mer omfattande försvarsförmåga. Försvarsmakten skall tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden så som säkerhetspolitisk, militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller förändrade behov av förmågor och kompetenser. Forskning, studier, materielutveckling och försök behöver bedrivas för att utveckla nya förmågor och kompetenser. Vidare måste nya och befintliga förband kunna utvecklas för att därigenom tillägna sig olika förmågor och funktioner. Allt mer av kompetensutvecklingen kan göras i samarbete med andra länder. Detta med syftet att öka kompetensen för att på sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.


Operativ delförmåga i olika avseenden

Försvarsmakten skall utgående från operativ förmåga kunna lösa operativ delförmåga i olika avseenden enligt följande:

I - Vad avser förmåga att hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser skall Förvarsmakten kunna:

- Upptäcka hot mot Sverige. Detta ställer krav på att inhämta kunskap om omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter gentemot Sverige samt att genomföra militärteknisk omvärldsbevakning med särskild inriktning på vårt närområde.

- Upptäcka kränkningar i luftrum och av sjöterritorium. Detta skall ske i samverkan med andra myndigheter. Även internationella samarbeten kan fortsätta att utvecklas. Flyg- och fartygsrörelser skall kunna följas i syfte att upptäcka säkerhetshot eller brott mot nationell eller internationell rätt. Vidare skall Försvarsmakten kunna anpassa beredskapen i tid och rum samt efter indikation kunna avvisa kränkningar och hantera incidenter.

- Bistå andra myndigheter vid skyddandet av viktiga samhällsfunktioner och infrastrukturer vid hot eller insatser mot civila mål, terroristbekämpning samt även i övrigt kunna bidra till samhällets samlade förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred. Härvid skall en förmåga finnas att tidigt upptäcka NBC-händelser i närområdet.

- Skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

- Genomföra underrättelse- och säkerhetsoperationer enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.

- Bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld samt medverka i fredsfrämjande insatser över hela skalan av uppgifter i Europa och globalt. Kraven på dessa förbands uthållighet, och hur tidigt de skall kunna sättas in, kan variera.

- Inhämta och analysera utvecklingen avseende aktörers avsikter av betydelse för Sveriges och EU:s medverkan i fredsfrämjande insatser. Vidare skall Försvarsmakten i samverkan med andra länder kunna planera, leda och följa upp deltagande i insatser samt avdela styrkebidrag till insatser.

- Samtidigt kunna planera, leda och genomföra två insatser av bataljons storlek. Samtidigt skall mindre förbandsenheter kunna sättas in i ytterligare tre insatser. Såväl insatser av bataljons storlek som insatser med mindre förbandsenheter skall kunna ske med kort förvarning. Såväl politiska faktorer, identifierade behov samt vår möjlighet att ge effektiva och efterfrågade bidrag måste vägas samman i den slutliga bedömningen av vilka och exakt hur många militära fredsfrämjande insatser som Sverige skall bidra till.

II - Vad avser förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser skall Försvarsmakten:

- Kontinuerligt följa omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter. Detta ger bl.a. underlag för beslut om höjning av Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt eller internationellt. Härvid är underrättelseverksamheten och internationellt utbyte av särskild vikt.

- Efter beslut höja beredskapen i insatsorganisationen för att kunna hantera allvarliga hot mot vår säkerhet eller för att kunna förstärka pågående internationella insatser.

- Möta ökade krav på att skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

III - Vad avser förmåga att efter allvarlig och varaktig försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet skall Försvarsmakten:

- Upprätthålla grundläggande kompetenser, särskilt för väpnad strid, för att på lång sikt kunna utveckla förmåga att möta mer omfattande militära operationer. Detta medför dock inte något krav på ytterligare förband i insatsorganisationen utöver de som blir en följd av ovan redovisade uppgifterna I och II. För att uppnå ovanstående förmåga skall Försvarsmakten:

  • Tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden inklusive militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller förändrade behov av förmåga och kompetenser.

  • Bedriva studier, materielutveckling och försök samt lägga forskningsuppdrag för att utveckla ny förmåga och kompetenser. Vidare måste förmåga finnas att kunna utveckla nya och befintliga förband för att därigenom utveckla förmåga och funktioner.

  • Bedriva kompetensutveckling delvis i samarbete med andra länder. Detta för att uppnå ökad kompetens att på lång sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.


Insatsorganisationens utveckling

För att kunna upprätthållamål och krav på operativ förmåga i olika avseenden skall Försvarsmakten utforma insatsorganisationen enligt bilaga 1.


Nätverksbaserat försvar

Utvecklingen av konceptet nätverksbaserat försvar är viktigt för att uppnå försvarsreformens syften. Utvecklingen skall följa den internationella utvecklingen inom området för att skapa förutsättningar för att uppnå nödvändig interoperabilitet. Vidare skall utvecklingen ske i samverkan med civila aktörer för att skapa förutsättningar för att militära och civila samhällsfunktioner skall kunna utbyta information och samarbeta.


Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret

Inskrivning och påbörjad utbildning

Totalförsvarets pliktverk skall tillse att totalförsvarspliktiga skrivs in till grundutbildning. Detta skall ske så att antalet inryckta i förhållande till de bemanningsansvarigas inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent. Minst 80 procent av de inskrivna under kalenderåret skall skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast tolv månader efter den inskrivnes avslutade gymnasieutbildning.


1 Återrapportering

Resultatet av mönstringen och inskrivningen skall redovisas. Dessutom skall anges i vilken grad målet har uppnåtts. Orsaker till avvikelser skall förklaras.


Information inför mönstring och inskrivning

Totalförsvarets pliktverk skall ge de totalförsvarspliktiga information inför mönstringen och inskrivningen i syfte att väcka intresse för det svenska totalförsvaret och bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter som totalförsvarspliktiga.


2 Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa en analys av den genomförda informationsverksamheten och eventuella förslag till förbättringar.


Jämställdhet och mångfald inom totalförsvaret

Totalförsvarets pliktverk skall i samverkan med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare vidta åtgärder så att totalförsvaret speglar samhällets mångfald. Detta skall ske genom att man aktivt verkar för att bl.a. fler kvinnor söker och fullgör civil- eller värnpliktsutbildning, genom att verka för en ökad andel med invandrarbakgrund som genomför grundutbildning. Myndigheten skall därutöver motverka olika typer av indirekt diskriminering, bl.a. vad avser kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning.


3 Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet. Redovisningen skall ske i samverkan med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.


Handläggningstid

Handläggningstiden för ärenden som ine kräver remissförfarande hos andra instanser och eller myndigheter skall vara högst 30 dagar.


4 Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa antalet ärenden och utfallet av dessa samt antalet ärenden som krävt remissförfarande. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.


Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det civila försvaret

Inskrivning och påbörjad utbildning

Totalförsvarets pliktverk skall tillse att totalförsvarspliktiga skrivs in till grundutbildning. Detta skall ske så att antalet inryckta i förhållande till de bemanningsansvarigas inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent. Minst 80 procent av de inskrivna under kalenderåret skall skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast 12 månader efter den inskrivnes avslutade gymnasieutbildning.


5 Återrapportering

Resultatet av mönstringen och inskrivningen skall redovisas. Dessutom skall anges i vilken grad målet har upnåtts. Orsaker till avvikelser skall förklaras.


Information inför mönstring och inskrivning

Totalförsvarets pliktverk skall ge de totalförsvarspliktiga information inför mönstringen och inskrivningen i syfte att väcka intresse för det svenska totalförsvaret och bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter som totalförsvarspliktiga.


6 Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa en analys av den genomförda informationsverksamheten och eventuella förslag till förbättringar.


Jämställdhet och mångfald inom totalförsvaret

Totalförsvarets pliktverk skall i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten och andra utbildningsanordnare vidta åtgärder så att totalförsvaret speglar samhällets mångfald. Detta skall ske genom att man aktivt verkar för att bl.a. fler kvinnor söker och fullgör civil- eller värnpliktsutbildning, genom att verka för en ökad andel med invandrarbakgrund som genomför grundutbildning. Myndigheten skall därutöver motverka olika typer av indirekt diskriminering, bl.a. vad avser kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning.


7 Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet. Redovisningen skall ske i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.


Handläggningstid

Handläggningstiden för ärenden som inte kräver remissförfarande hos andra instanser och eller myndigheter skall vara högst 30 dagar.


8 Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa antalet ärenden och utfallet av dessa samt antalet ärenden som krävt remissförfarande. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
9 Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten skall redovisas på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Intäkter, kostnader och resultat skall redovisas samt vilka de huvudsakliga uppdragsgivarna varit.


10 Prognoser

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast,

20 januari,

8 mars,

3 maj,

2 augusti och

1 november.


11 Miljöledning

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn (Se bilaga 2).


Medborgarservice

Totalförsvarets pliktverk skall verka för en bättre service för medborgare och uppdragsgivare samt ett ökat medborgarinflytande. I detta ingår att Totalförsvarets pliktverk för 2005 skall:

- fortsätta arbetet med att utforma och offentliggöra ett dokument, ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktigande information om Totalförsvarets pliktverks tjänster och service,

- föra en dialog med dess brukare om hur Totalförsvarets pliktverk kan utvecklas samt

- fortsätta införandet av rutiner för att systematiskt ta emot, analysera och beakta synpunkter från medborgare och andra uppdragsgivare.


12 Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa:

- hur man arbetar med serviceförbättringar och medborgarinflytande,

- hur brukarna av Totalförsvarets pliktverks tjänster involveras i verksamhetsutvecklingen samt

- en bedömning av arbetets effekter med avseende på nöjdhet bland brukarna, intern rationalisering och verksamhetsutveckling samt brukarnas upplevelse av delaktighet och förtroende för Totalförsvarets pliktverk. I bedömningen skall om möjligt en jämförelse göras med föregående år.
1.3Organisationsstyrning

13 Kompetensförsörjning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå;

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Därutöver skall Totalförsvarets pliktverk redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering.

Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

14 Resultatindikatorer

Totalförsvarets pliktverk skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras. Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.

15 Delårsrapport

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- en kort sammanfattning av väsentliga utförda och slutförda prestationer inom verksamheten och

- kommentarer till eventuella avvikelser i förhållande till målen.

Tabell för Resultatbudget för 2005 (tkr)

Verksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

Anslag

Avgifter

Summa

Mönstring, antagningsprövning inskrivning och stöd under grundutbildningen

220 086

220 086

220 086

0

Enskilda ärenden

27 963

27 963

27 963

0

Personalredovisning

27 000

27 000

26 300

700

Urvalstjänster

18 500

18 500

21 000

- 2 500

Övrig uppdragsverksamhet

6 700

6 700

7 000

- 300

Projekt Förbättra information till ung- domar med utländsk bakgrund

2 800

- 2 800

Summa

248 049

52 200

300 249

305 149

- 4 900


1.4Uppdrag
16 Informationsprojekt

Totalförsvarets pliktverk skall under åren 2004-2006 bedriva ett projekt i syfte att genom information bättre förbereda ungdomar med utländsk bakgrund inför antagningsprövning och plikttjänstgöring samt öka kännedomen om totalförsvaret. Resultatet av projektets andra år skall redovisas i årsredovisningen för 2005.


17 Definition av begreppet personalredovisning

Totalförsvarets pliktverk skall, med beaktande av vad som anförs i betänkandet Från klassificering till urval - en översyn av Totalförsvarets pliktverk (SOU 2004:5), utarbeta en definition av begreppet personalredovisning. Uppdraget skall redovisas senast 1 mars 2005 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).


18 Utvecklade metoder för mönstring och antagningsprövning

Totalförsvarets pliktverk skall, med beaktande av vad som anförs i prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar om totalförsvarsplikten, lämna förslag till utvecklade och förenklade metoder för mönstring och antagningsprövning i syfte att minska antalet som behöver infinna sig till mönstring eller antagningsprövning vid regionkontoren. Inriktningen skall vara att utveckla differentierade testmetoder som på ett flexibelt sätt kan anpassas till omvärldens förändrade krav samt de mönstrandes eller antagningsprövandes individuella förutsättningar.

Uppdraget skall efter samråd med Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten redovisas i samband med budgetunderlaget för 2006 så att implementering av de förändrade metoderna kan påbörjas under 2006.


19 Fördelning av kostnader per verksamhetsområde

Totalförsvarets pliktverk skall i årsredovisningen för 2005 och i budgetunderlaget för 2006 göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde.


20 Ogynsamma attityder

Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk har fått i uppdrag att upprätta strategier för att främja jämställdhet, öka mångfalden och för att skapa en miljö där alla individer, oaktat t.ex. kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning, ges samma möjligheter och goda bemötande. (Fö2004/203/MIL och Fö2004/1389/MIL)

Myndigheten skall redovisa hur det gemensamma arbetet fortskrider tillsammans med en redovisning av genomförandet av utbildning av nyckelpersonal enligt myndighetens egen plan.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:5Totalförsvarets pliktverk (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets pliktverk246 561 tkr
6:5 ap.16:6 (Ram)246 561 tkr

Disponeras av regeringen1 488 tkr
6:5 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 488 tkr


Villkor
6:5 ap.1 6:6

Anslaget 6:5 Totalförsvarets pliktverk disponeras av Totalförsvarets pliktverk för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning samt enskilda ärenden inom området. Vidare finansierar anslaget pliktverkets stöd och service till myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:5 Totalförsvarets pliktverk

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
6:5 ap.10Inget0
6:5 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
6:6 ap.16:5 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)102 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)31 617
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 13 Datum: 2004-12-22
Till Totalförsvarets pliktverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 246 561 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Totalförsvarets pliktverk 6:5 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2005

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)

Verksamhet

Över-/

underskott

t.o.m. 2003

Över- underskott 2004

Intäkter 2005

Kostnader 2005

Över- / underskott 2005

Ackumulerat över- / underskott utgående 2005

Uppdragsverksamhet

Personalredovisning

-683

-327

27 000

26 300

700

-310

Urvalstjänster

8 368

-5 230

18 500

21 000

- 2 500

638

Övrig uppdragsverksamhet

5 625

-411

6 700

7 000

- 300

4 914

Projekt Förbättra information till ungdomar med utländsk bakgrund

2 800

- 2 800

- 2 800

Summa

13 310

- 5 968

52 200

57 100

- 4 900

2 4421. Uppgifter som Totalförsvarets pliktverk genomför under verksamheterna personalredovisning, urvalstjänster och övrig uppdragsverksamhet finansieras med avgifter. I verksamheten personalredovisning ingår tjänster i anslutning till repetitionsutbildning och redovisning av de bemanningsansvarigas krigsorganisationer.

2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets pliktverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av verket.

3. Enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen får Totalförsvarets pliktverk disponera det ackumulerade överskottet från avgiftsbelagd verksamhet. Högst 8 100 000 kronor får användas, under 2004 - 2006, för ett projekt i syfte att bl.a. förbättra informationen till ungdomar med utländsk bakgrund.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leni Björklund
Mathias Fredriksson
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA, PP
Försvarsdepartementet, EPS, CIV, MIL
Regeringskansliet, FA, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens Räddningsverk
Styrelsen för Psykologiskt försvar
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Civilpliktsrådet
Värnpliktsrådet
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Svenska reservofficersförbundet
Statstjänstemannaförbundet