Kulturdepartementet
Regeringsbeslut

2004-09-09Riksarkivet
Box 12541
102 29 STOCKHOLMKu2004/1514/Kr (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Riksarkivet

Riksdagen har beslutat om Riksarkivets och landsarkivens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Riksarkivet och landsarkiven och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivArbeta för en god arkivhantering
Bevara och vårda
Tillhandahålla
Tillgängliggöra
Kunskapsuppbyggnad
Museitjänster1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Mål för Riksarkivet och landsarkiven är att myndigheternas arkiv, vilka är en del av det nationella kulturarvet, skall hanteras så att de tillgodoser

- rätten att ta del av allmänna handlingar,

- behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt

- forskningens behov.


Verksamhetsområde Arkiv

Verksamhetsgren Arbeta för en god arkivhantering

Mål 1

Målet är en förbättrad arkivhantering hos myndigheter och enskilda arkivbildare.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa bl.a. följande prestationer:

- antalet inspektioner respektive besök för rådgivning ställt i relation till det totala antalet myndigheter och organ som står under Riksarkivets och landsarkivens tillsyn,

- viktigare utbildnings- och informationsinsatser,

- antalet besvarade förfrågningar från arkivbildare,

- arbetet med att utveckla system för redovisning av arkivmaterial.

Resultaten skall redovisas och analyseras.


Mål 2

Målet är ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och den kommunala arkiv­hanteringen.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras.Verksamhetsgren Bevara och vårda

Mål

Målet är en säker och ändamålsenlig förvaring och vård av de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa

- omfattningen av leveranser till arkivmyndigheterna, fördelat på relevanta kategorier,

- omfattningen av de arkivbestånd som förvaras hos arkivmyndigheterna fördelat på relevanta kategorier

- omfattningen av vårdinsatser avseende de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna,

- en sammanfattande bedömning av arkivlokalernas och arkivbeståndens status.Verksamhetsgren Tillhandahålla

Mål

Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet av de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultatet skall redovisas och analyseras. Av redovisningen skall framgå bl. a.

- antal skriftliga förfrågningar,

- antalet besök hos Riksarkivet och landsarkiven,

- antalet mikrokort tillgängliga för forskningen,

- uthyrning och försäljning av mikrokort,

- antalet besök på arkivmyndigheternas hemsidor.Verksamhetsgren Tillgängliggöra

Mål 1

Målet är ökad överblick över och tillgänglighet till de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras. Av redovisningen skall framgå bl.a.

- vilket arbete som har bedrivits för att med hjälp av ny teknik öka överblicken över och tillgängligheten till de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna,

- viktigare bestånd som har mikrofilmats och digitaliserats,

- viktigare förtecknings- och ordningsarbeten.


Mål 2

Målet är ökad förståelse och ökat intresse för arkiven som källa för information och kunskap och för att ge perspektiv på samhällsutveck­lingen och människors villkor. Fler och nya grupper av användare skall nås.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras. Av redovisningen skall framgå bl.a.

- viktigare utställningar, konferenser samt andra arrangemang och verksamheter,

- vilka insatser som har gjorts för att utveckla den pedagogiska verksamheten i kontakt med skola samt universitet och högskola,

- vilka insatser som har gjorts för att med utgångspunkt i arkiven ge perspektiv på samhällsutvecklingen och människors villkor samt spegla olika perspektiv, såsom kön, klass, kulturell bakgrund och generation.Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att kunskapsuppbyggnaden, inklusive sektorsforskningen, inom arkivområdet och informationen om kunskapsuppbyggnaden skall utvecklas och spridas.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa vilka insatser som har vidtagits för att uppnå målet. Av redovisningen skall vidare framgå

- omfattningen av och formerna för samverkan med bl.a. andra myndigheter, enskilda arkivinstitutioner, lokalhistorisk forskning, museer, bibliotek samt universitet och högskolor,

- användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt,

- i vilken utsträckning resultaten av kunskapsuppbyggnaden har överförts inom den egna verksamheten och kultur- och utbildningssektorerna samt till allmänheten.

Resultaten skall redovisas och analyseras.Verksamhetsgren Museitjänster

Mål

Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet av vissa museitjänster.


Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att bidragsgivningen till enskilda arkiv skall åstadkomma största möjliga effekt.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa och bedöma effekterna av bidragsgivningen.

2. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Riksarkivet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Riksarkivet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet.

3. Riksarkivet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2003 respektive 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Riksarkivet disponerar och skall i första hand uppdelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.

4. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall Riksarkivet redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

5. Riksarkivet skall redovisa omfattning av och inriktning på internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum. Vidare skall redovisas hur erfarenheter från det internationella arbetet har överförts inom den egna verksamheten, liksom inom verksamhetsområdet i övrigt samt vilka insatser som gjorts bl.a. i samarbetet med SIDA för att medverka till att biståndsländernas kulturarv tas tillvara.

6. Riksarkivet skall redovisa Riksarkivets och landsarkivens totala lokalkostnader för 2003 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2004. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd. Redovisningen skall specificeras även för landsarkiven. Riksarkivet skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2005 lämna motsvarande redovisning avseende 2004.

7. Riksarkivet skall i en särskild skrivelse till regeringen senast den 1 april 2005 redovisa en omvärldsanalys och därvid göra en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom arkivområdet.

8. Riksarkivet skall i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas till Kulturdepartementet senast den 1 april 2005. Av redovisningen skall även framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

9. Riksarkivet och landsarkiven skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Detta innebär att Riksarkivet och landsarkiven skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Riksarkivet och landsarkiven får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering

Riksarkiven och landsarkiven skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Riksarkiven och landsarkiven skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de Regionala tillväxtprogrammen.

1.3Organisationsstyrning

Riksarkivet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Riksarkivet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.
1.4Uppdrag

Riksarkivet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

tisdagen den 20 januari 2004,

måndagen den 8 mars 2004,

onsdagen den 5 maj 2004,

måndagen den 9 augusti 2004,

måndagen den 1 november 2004.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:21Riksarkivet och landsarkiven (Ramanslag)
Disponeras av Riksarkivet292 438 tkr


Villkor
28:21 Riksarkivet och landsarkiven

- Till räntekontot överförs den 1 januari, den 25 mars, den 25 juni och den 25 september en fjärdedel av beloppet.

- Av anslaget skall 14 996 000 kr användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

- Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får använda 10 141 000 kr för bidrag till enskilda arkiv enligt förordningen (1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven. Av bidraget är 5 606 000 kr avsedda för verksamheten vid Stiftelsen Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek28:22Bidrag till regional arkivverksamhet (Obetecknat anslag)
Disponeras av Riksarkivet5 153 tkr


Villkor
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, till följande regionala arkivinstitutioner:

- Bohusläns föreningsarkiv, Dalarnas folkrörelsearkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Folkrörelsearkivet Blekinge, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Folkrörelsearkivet Västernorrland, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Arkiv Gävleborg, Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Föreningsarkiven i Stockholms län, Föreningsarkivet Sörmland, Hallands Arkivförbund, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Kalmar läns Arkivförbund, Kronobergsarkivet, Skaraborgs läns folkrörelsearkiv, Skånes arkivförbund, Arkiv Västmanland, Älvsborgs läns föreningsarkiv och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA).

- Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas. Riksarkivet skall fördela stödenheterna lika mellan de stödberättigade arkivinstitutionerna.

- Riksarkivet skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksarkivet skall lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:21 Riksarkivet och landsarkiven

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:218 773-0

28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:220Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)148 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)34 345
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 22 Datum: 2003-12-11
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 292 438 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Riksarkivet och landsarkiven 28:21.
Utbetalningsdatum
2004-01-0173 111
2004-03-2573 109
2004-06-2573 109
2004-09-2573 109
Belopp angivna i tkr2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Museitjänster-247-2 15013 00016 000-3 000-5 397
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Riksarkivet och landsarkiven får ta betalt för efterforskningar av uppgifter i arkivmaterial m.m. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet, som också får disponera inkomsterna.

- Riksarkivet och landsarkiven får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet, som också får disponera inkomsterna.

- Riksarkivets verksamhet inom enheten för museitjänster skall utgöra en separat verksamhetsgren som på sikt skall finansieras med avgiftsintäkter. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet, som också får disponera inkomsterna.

- Riksarkivets ekonomiska resultat av verksamhetsgrenen museitjänster skall särredovisas i årsredovisningen.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Riksarkivet och landsarkiven kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Riksarkivet skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

Särskilt räntekonto

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, skall användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet skall i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.

För 2004 får myndigheten använda 25 miljoner kronor av medlen på det särskilda räntekontot för inlösen av Ericsbergsarkivet, enligt regeringens beslut den 15 november 2001 (Ku1994/1251/Ka).2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras60 000

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Kerstin Östmark
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket