Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 4

2004-09-02Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 STOCKHOLMN/2004/6237/NL


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Patent- och registreringsverket

Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Patent- och registreringsverket och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynPatent
Varumärken m.fl.
Bolag
Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster
Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Patent

Mål

I alla PCT-ärenden skall gällande frister hållas.

I 95 % av alla nationella patentansökningar skall ett första tekniskt utlåtande vara expedierat inom sex månader.

I 95 % av alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut föreligga inom 36 månader och i 90% av alla ansökningar skall ett slutgiltigt beslut föreligga inom 24 månader under år 2004.Verksamhetsgren Varumärken m.fl.

Mål

Varumärken

I 95 % av alla nationella ansökningar skall den materiella granskningen vara genomförd och ett eventuellt materiellt föreläggande vara expedierat inom 60 arbetsdagar.

Inkomna svaromål skall vara behandlade inom 20 arbetsdagar i 75 % av alla fall och inom 40 dagar i 95 % av alla fall.

Ett slutligt beslut skall föreligga inom tio månader i 75 % av alla ansökningar och inom 18 månader i 95 % av alla ansökningar.

I 95 % av alla fall skall en anmäld registerändring vara införd i varumärkesregistret inom 20 arbetsdagar.

I alla internationella ansökningar skall gällande frister hållas.

Mönster

I 95 % av alla ansökningar skall granskningen vara genomförd och ett eventuellt föreläggande vara expedierat inom 60 arbetsdagar.

Ett inkommet svaromål skall vara behandlat inom 20 arbetsdagar i 75 % av alla fall och inom 40 dagar i 95 % av alla fall.

Ett slutligt beslut skall föreligga inom elva månader i 75 % av alla ansökningar och inom 18 månader i 95 % av alla ansökningar.

I 95 % av alla fall skall en anmäld registerändring vara införd i mönsterregistret inom tio arbetsdagar.

Namn

Ett slutligt beslut skall föreligga inom tre månader i 75 % av alla ansökningar och inom fem månader i 95 % av alla ansökningar.

Periodisk skrift

Ett slutligt beslut skall föreligga inom tio arbetsdagar i 95 % av alla fullständiga ansökningar. I 90 % av samtliga ansökningar skall ett slutligt beslut föreligga innom 40 arbetsdagar.Verksamhetsgren BolagVerksamhetsgren Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster

Mål

PRV skall hålla en produktion som svarar mot kundernas efterfrågan.

Återrapportering

För varje verksamhetsgren skall anges om och hur man uppnått de uppställda målen.

Redovisningen skall innehålla en redovisning av intäkter och kostnader, arbets- och kostnadsproduktivitet samt en bedömning av kvalitén per verksamhetsgren. Volymutveckling samt balanser skall dessutom anges för varje verksamhetsgren. I samtliga fall skall redovisningen avse de senaste två åren och det senaste årets avvikelse från budget skall kommenteras.

PRV skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att hantera de ärenden som ej kunnat beslutas inom de tidsfrister som anges under respektive verksamhets mål.Verksamhetsgren Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV skall tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor.

PRV skall verka för att den kompetens som verket besitter och den information som finns i verkets olika register kommer samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

PRV skall verka för en bättre service för medborgare och företag och ett ökat medborgarinflytande. I detta ingår att myndigheten skall:

- utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service,

- föra en dialog med dess användare om hur myndighetens verksamhet kan utvecklas,

- införa rutiner för att systematiskt ta emot, beakta och analysera synpunkter från medborgare och företag.

Återrapportering

PRV skall redovisa hur man arbetar med serviceförbättringar och medborgarinflytande. Myndigheten skall redovisa:

- hur användarna av myndighetens tjänster involveras i myndighetens verksamhetsutveckling,

- en bedömning av arbetets effekter med avseende på nöjdhet bland användarna, intern rationalisering och verksamhetsutveckling samt användarnas förtroende för myndigheten.

PRV skall vidare lämna en redogörelse för

- vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls på engelska,

- vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna ger upphov till samt

- hur man säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.
1.3Organisationsstyrning

PRV:s beslut i olika ärenden och den information som finns i PRV:s register är av stort allmänt intresse. PRV skall därför utnyttja informationsteknologins möjligheter till att aktivt förmedla denna information till näringsliv och allmänhet.

PRV skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

PRV skall redovisa och kommentera de åtgärder som vidtagits för att informera näringslivet om de immaterialrättsliga systemens möjligheter.

PRV:s investeringar i IT-stöd och resultatet av dem skall redovisas och kommenteras.

PRV skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.
1.4Uppdrag

PRV skall till regeringen (Näringsdepartementet) den 31 juli, den 31 oktober 2004 och den 31 januari 2005 redovisa de handläggningstider myndigheten har för registrering av varumärken. Redovisningen skall ske i enlighet med de mål som angivits för ärendegruppen.

Myndighetens delårsrapport för första halvåret 2004 skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, innehålla en finansieringsanalys.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:9Patent och registreringsverket: Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) (Ramanslag)
Disponeras av Patent- och registreringsverket4 118 tkr
38:9 ap.2Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) (Ram)4 118 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:9 Patent och registreringsverket: Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:9 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
38:938:9 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)150 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

PRV:s låneram i Riksgäldskontoret uppgår till 35 mnkr. Ramen exkluderar finansiell leasing. Den totala ramen, inklusive finansiell leasing uppgår till 55 mkr.
2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent49 75424 935282 000266 00016 00090 689
VG Varumärken m.fl.000000
Varumärke5 176-7 59359 80059 300500-1 917
Mönster-7 002-2 0526 1007 000-900-9 954
Namn-5 264-6397 9008 300-400-6 303
Periodisk skrift-3 981-4801 1001 600-500-4 961
VG Uppdrag-4 08835635 00035 0000-3 732
Övrigt-13 4500000-13 450
Summa21 14514 527391 900377 20014 70050 372
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Patent- och registreringsverket. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Verksamheterna avseende patent, varumärken, mönster och namn skall tillsammans bidra med medel som motsvarar anslaget för Patentbesvärsrättens verksamhet. Varje månad skall en tolftedel av beloppet 15 249 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsverket.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, skall samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna skall framgå tydligt i en särskild avgiftslista, som skall finnas lätt tillgänglig.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Maria Olofsson
Kopia till

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Bolagsverket