Kulturdepartementet
Regeringsbeslut11

2004-12-22Statens kulturråd
Box 7843
103 98 STOCKHOLMKu2004/2612/Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 28:37

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:37Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)
Disponeras av Riksarkivet8 956 tkr
28:37 ap.9Riksarkivet (Ram)8 956 tkr

Disponeras av Riksantikvarieämbetet13 297 tkr
28:37 ap.10Riksantikvarieämbetet (Ram)13 297 tkr

Disponeras av Statens kulturråd5 449 tkr
28:37 ap.7Statens kulturråd (Ram)2 131 tkr
28:37 ap.13Ansvarsmuseerna (Ram)3 318 tkr

Disponeras av Språk- och folkminnesinstitutet1 044 tkr
28:37 ap.11Språk- och folkminnesinstitutet (Ram)1 044 tkr

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet5 877 tkr
28:37 ap.12Naturhistoriska riksmuseet (Ram)5 877 tkr


Villkor
28:37 ap.13 Ansvarsmuseerna

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive 1 oktober 2004.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:37 ap.9269Allt0
28:37 ap.10399Allt0
28:37 ap.764Allt0
28:37 ap.13100Allt0
28:37 ap.1131Allt0
28:37 ap.12176Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
28:37 ap.128:37 ap.7100 %
28:37 ap.228:37 ap.13100 %
28:37 ap.328:37 ap.9100 %
28:37 ap.428:37 ap.10100 %
28:37 ap.528:37 ap.12100 %
28:37 ap.628:37 ap.11100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
28:37 ap.1Ram
28:37 ap.2Ram
28:37 ap.3Ram
28:37 ap.4Ram
28:37 ap.5Ram
28:37 ap.6Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 40 Datum: 2003-12-11
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 8 956 tkr fördelat per kvartal fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.9.
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 13 297 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.10.
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 131 tkr fördelat per kvartal fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.7.
Till Språk- och folkminnesinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 044 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.11.
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 5 877 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.12.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Joachim Waern
Kopia till

Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksarkivet
Språk- och folkminnesinstitutet
Naturhistoriska riksmuseet
Ansvarsmuseerna