Statsrådsberedningen
Protokoll
vid regeringssammanträde
2004-06-30FA2004/731/STAB


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 01, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:62).

Regeringen har beslutat om regleringbrev för budgetåret 2004 för anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 1 (2003-12-18, SB2003/11536). Av beslutet framgår att Regeringskansliet har rätt att omfördela anslagsbeloppen, anslagskredit och anslagssparande mellan poster under anslaget.
1Verksamhet

Politikområde

Verksamhetsområde

Verksamhetsgren

Verksamhet som inte ingår i något politikområde


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:5Regeringskansliet m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet5 446 094 tkr
90:5 ap.1Statsrådsberedningen (Ram)64 440 tkr
90:5 ap.2Justitiedepartementet (Ram)256 810 tkr
90:5 ap.3Utrikesdepartementet (Ram)1 957 162 tkr
90:5 ap.4Försvarsdepartementet (Ram)147 500 tkr
90:5 ap.5Socialdepartementet (Ram)215 200 tkr
90:5 ap.6Finansdepartementet (Ram)394 700 tkr
90:5 ap.7Utbildningsdepartementet (Ram)163 900 tkr
90:5 ap.8Jordbruksdepartementet (Ram)138 700 tkr
90:5 ap.9Kulturdepartementet (Ram)86 300 tkr
90:5 ap.10Miljödepartementet (Ram)136 700 tkr
90:5 ap.11Näringsdepartementet (Ram)355 000 tkr
90:5 ap.12Regeringskansliets förvaltningsavdelning (Ram)532 200 tkr
90:5 ap.13Gemensamma ändamål (Ram)997 482 tkr


Villkor
90:5 Regeringskansliet m.m.

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader, utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m. som efter regeringens bemyndigande har tillkallats av statsministern eller något annat statsråd.

Anslaget får användas för förhandlingar med andra stater eller inom internationella organisationer samt i förekommande fall för specialattachéer.

Regeringskansliet får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 163 815 000 kronor.

Regeringskansliet har rätt att omfördela anslagsbeloppen, anslagskrediten och anslagssparandet mellan poster under anslaget.

Utgående överföringsbelopp på anslagsposterna 1 -12 under anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m., utgiftsområde 1, uppfört på statsbudgeten för budgetåret 2003, skall hanteras på följande sätt. Statsrådsberedningen, departementen och förvaltningsavdelningen får behålla anslagssparande upp till 3% av anslaget på respektive anslagspost. Anslagssparande som överstiger 3% förs till anslagsposten 13 Gemensamma ändamål i avvaktan på beslut om anslagssparande.

Regeringskansliets budgetunderlag enligt 9 kap. 3 § och 3 a § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall avse Regeringskansliets förslag till finansiering på anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m.

90:5 ap. 1 - 12:

Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning får disponera anslagsposterna enligt bestämmelserna i anslagsförordningen (1996:1189) som om de utgjort myndigheter under regeringen.90:5 ap.3 Utrikesdepartementet

Pensionspremier som skall täcka SPV:s kostnader för pensioner för lokalanställd personal får enligt regeringsbeslut den 18 nov 1999 beslutas av SPV efter att SPV hört Utrikesdepartementet.

Kostnader på grund av kompensation för bortfall av arbetsinkomst för makar till tjänstemän i utrikesförvaltingen i samband med av Utrikesdepartementet beordrad utbildning skall belasta anslagsposten.

Kostnader på högst 300 000 kronor för tjänsteresor för Statens utlandslönenämnd får belasta anslagsposten.

Av anslagsposten för högst 160 000 kronor användas för Polarforskningssekretariatets institutionella verksamhet. Utbetalning sker mot redovisning av kostnader senast den 15 december 2004.90:5 ap.13 Gemensamma ändamål

Anslagsposten får bl.a. användas till kapitalkostnader, lokalkostnader för de organisatoriska enheter som ingår i Regeringskansliet, för kommittéer och särskilda utredare, för Sagerska huset, Harpsund och Haga slott, för gemensamma personalutvecklingskostnader samt för myndighetens övriga gemensamma ändamål.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
90:5 ap.11 905Allt0
90:5 ap.27 6993 %0
90:5 ap.359 148Allt0
90:5 ap.44 416Allt0
90:5 ap.56 4563 %0
90:5 ap.611 8413 %0
90:5 ap.74 917Allt0
90:5 ap.84 1613 %0
90:5 ap.92 589Allt0
90:5 ap.104 1013 %0
90:5 ap.1110 650Allt0
90:5 ap.1215 8613 %0
90:5 ap.1330 071312 181 tkr0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
90:5 ap.190:5 ap.13222 tkr
90:5 ap.390:5 ap.1319 630 tkr
90:5 ap.490:5 ap.132 725 tkr
90:5 ap.790:5 ap.13747 tkr
90:5 ap.990:5 ap.1310 181 tkr
90:5 ap.1190:5 ap.136 218 tkr
90:5 ap.1390:5 ap.36 630 tkr
90:5 ap.1390:5 ap.42 725 tkr
90:5 ap.1390:5 ap.910 181 tkr
90:5 ap.1390:5 ap.111 869 tkr
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Regeringskansliet670 000547 048
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Regeringskansliet disponerar under budgetåret 2004 en låneram på 670 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.


Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Regeringskansliet har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är 547 048 000 kronor.
2.2.2Utbetalningsplan

Datum: 2003-12-18
Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 5 460 532 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Regeringskansliet m.m. 90:5 ap.13, 90:5 ap.1, 90:5 ap.2, 90:5 ap.3, 90:5 ap.4, 90:5 ap.5, 90:5 ap.6, 90:5 ap.7, 90:5 ap.8, 90:5 ap.9, 90:5 ap.10, 90:5 ap.11 och 90:5 ap.12
Datum: 2004-06-17
Till Regeringskansliets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -14 438 tkr fördelat per månad from 2004-07-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Regeringskansliet m.m. 90:5 ap.3

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter0025 00025 00000
Uppdragsverksamhet
Specialattachéer0050 00050 00000
Kurir002 6002 60000
Exportfrämjande001 4001 40000
Fastighetsskötsel005 5005 50000
Summa0059 50059 50000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter25110033 00033 00000
Ersättning FN-bevakningsfrågor45250020 000020 00020 000
Summa 0053 00033 00020 00020 000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet (Regeringskansliets förvaltningsavdelning).

Intäkter avseende kostnader inom Regeringskansliet för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden disponeras av Regeringskansliet.

Regeringskansliet (Utrikesdepartmentet) får disponera inkomster från försäljning av fordon och annan utrustning för utlandsmyndigheterna.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen av vissa exportfrämjande tjänster.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera högst 25 000 000 kronor av de offentligrättsliga avgifter för pass, viseringar m.m. som normalt redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2511.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA/ADM
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Staben
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket