Justitiedepartementet
Regeringsbeslut20

2004-06-23Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONAJu2004/5781/D


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 30:2

Riksdagen har beslutat om bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:89).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande finansiella villkor skall gälla för Boverket och nedan angivet anslag. Ändringarna är understrukna.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

Boverket skall till Justitiedepartementet lämna utgiftsprognoser för åren 2004-2007 den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti och 1 november 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:2Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)
Disponeras av Boverket23 500 tkr
30:2 ap.1Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ram)23 500 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen4 000 tkr
30:2 ap.2Ungdomars nyttjande av samlingslokaler (Ram)4 000 tkr

Disponeras av regeringen1 500 tkr
30:2 ap.3Till regeringens disposition (Ram)1 500 tkr


Villkor
30:2 ap.1 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Anslagsposten skall användas för bidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.30:2 ap.2 Ungdomars nyttjande av samlingslokaler

Anslagsposten skall användas för bidrag till samlingslokalorganisationerna för informationsinsatser och utredningsarbete som avser ungdomars nyttjande av samlingslokaler.30:2 ap.3 Till regeringens disposition

Anslagsposten skall användas för aktiviteter - i eller i anslutning till allmänna samlingslokaler - som syftar till att stärka den demokratiska infrastrukturen. Medlens användning framgår av särskilda beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
30:2 ap.10Allt0
30:2 ap.20-0
30:2 ap.301 300 tkr0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Iréne Pierazzi
Kopia till:

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/BO
Utbildningsdepartementet/UNG
Kulturdepartementet/KR
Miljödepartementet/HS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar