Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutII:1

2004-06-17Migrationsverket
601 70 NORRKÖPINGUD2004/30164/MAP (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Migrationsverket

Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 08, bet. 2003/04:SfU2, rskr. 2003/04:86).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) kan en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, få disponera anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Regeringen beslutar - med ändring av tidigare regeringsbeslut om ifrågavarande regleringsbrev - att följande skall gälla under budgetåret 2004.
1Verksamhet

Migrationsverket är processansvarigt för verksamhetsområdena asyl, besök och bosättning samt svenskt medborgarskap. Detta innebär att Migrationsverket som processansvarig myndighet skall samverka med berörda myndigheter och organisationer i syfte att verksamheten håller god kvalitet och sker effektivt.

Beslutsfattandet vid Migrationsverket inom verksamhetsområdena skall kännetecknas av enhetlighet och förutsebarhet.

Följande gäller för verksamheten inom Migrationsverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MigrationspolitikAsylPrövning av ansökan
Prövning av bidrag
Mottagandeverksamhet
Besök och bosättningPrövning av ansökan om besök och bosättning
Svenskt medborgarskapPrövning av ansökan om svenskt medborgarskap


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Migrationspolitik

Mål
  • Migration till och från vårt land kan ske i ordnade former.

  • Den reglerade invandringen upprätthålls.

  • Asylrätten i Sverige och i ett internationellt perspektiv värnas.

  • Harmoniseringen av flykting- och invandringspolitiken i EU ökar.


Återrappportering

Migrationsverket skall utifrån sitt ansvar som processansvarig myndighet redovisa hur målen uppnåtts samt analysera resultatet.


Verksamhetsområde Asyl

Mål

Asylrätten skall värnas genom en skyndsam och rättssäker prövning av den sökandes skyddsbehov. Särskild hänsyn skall tas till asylsökande barn och deras behov. Mottagandet skall vara humant och värdigt. Den totala väntetiden för den asylsökande skall vara högst 12 månader till lagakraftvunnet beslut.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa hur den totala väntetiden för beslut har utvecklats. Eventuella avvikelser från målet och orsakerna därtill skall framgå av redovisningen. Vidare skall handläggningstiderna i de olika skeendena av asylprocessen framgå.

Dessutom skall vistelsetider (genomsnittlig och median) i Migrationsverkets mottagandesystem redovisas fördelat i förhållande till ärendestatus, av redovisningen skall även vistelsetiden för barn kunna särskiljas. Vistelsetiderna skall analyseras och kommenteras.

Migrationsverket skall vidare analysera kostnadsutvecklingen för offentliga biträden och utresor för avvisade och utvisade.

Därutöver skall omfattningen av nedsättning av dag- och/eller bostadsersättning samt grunden för nedsättningen redovisas.


Verksamhetsgren Prövning av ansökan

Mål

Beslut om uppehållstillstånd eller avvisning skall fattas inom sex månader från det att ansökan inkommit till Migrationsverket. Särskild vikt skall härvid fästas vid att så tidigt som möjligt i asylprocessen försöka klarlägga den sökandes identitet.


Återrapportering

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa

- antalet inkomna ärenden fördelat efter medborgarskap, kön och ålder,

- antalet avgjorda ärenden varav antalet avgjorda inom sex månader,

- genomsnittlig handläggningstid samt mediantid för de avgjorda ärendena,

- genomsnittlig handläggningstid samt mediantid för avgjorda ärenden i hushåll med barn,

- antalet personer som fått uppehållstillstånd samt på vilken grund tillstånden beviljats,

- antalet öppna ärenden,

- öppna ärenden äldre än 6, 12, 24 respektive 36 månader och orsakerna härtill,

- antalet träffar i Eurodac, samt

- antal framställningar om övertagande eller återtagande av asylsökande från Sverige till annan stat respektive till Sverige från annan stat, inklusive antal bifallsbeslut (s.k. accept) beträffande sådana framställningar.

Migrationsverket skall därutöver redovisa vilka åtgärder som verket vidtagit för att förbättra samt effektivisera och utveckla asylprocessen i syfte att korta handläggningstiderna samt hur arbetet med att klarlägga de asylsökandes identitet utvecklats.

Mål

Asylutredningar som rör barn utan medföljande legal vårdnadshavare skall genomföras med hänsyn till barnets bästa. Beslut om uppehållstillstånd eller beslut om avvisning skall fattas inom tre månader.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa

- antalet inkomna ärenden fördelat efter medborgarskap, kön och ålder,

- antalet avgjorda ärenden, varav antalet avgjorda ärenden inom tre månader,

- den genomsnittliga handläggningstiden samt mediantiden för avgjorda ärenden,

- antalet personer som fått uppehållstillstånd samt på vilken grund tillstånden beviljats,

- antalet öppna ärenden,

- öppna ärenden äldre än 3, 6 respektive 12 månader och orsakerna härtill, samt

- vilka åtgärder som vidtagits för att höja utredningskompetensen i asylutredningar som rör barn.

Mål

Åtgärder skall vidtas för att åstadkomma varaktiga lösningar genom vidarebosättning i Sverige främst för skyddsbehövande. Andelen vidarebosatta som har flyktingskäl skall öka. Vidare skall personer som tas emot i Sverige med stöd av överenskommelsen den 11 juni 1998 mellan den internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien och Sverige om överföring av personer som vittnar i tribunalen och behöver skydd kunna överföras genom vidarebosättning. Även andra personer skall kunna överföras till Sverige för vidarebosättning i de fall Sverige ingår särskilda internationella överenskommelser om detta.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa antalet skyddsbehövande m.fl. som beviljats uppehållstillstånd för vidarebosättning i Sverige, fördelat på medborgarskap, ålder och kön. Verket skall också redovisa andra åtgärder som gjorts för utlänningar som befunnit sig i särskilt utsatta situationer.


Verksamhetsgren Prövning av bidrag

Mål

Åtgärder skall vidtas för att underlätta återvandring av flyktingar och andra skyddsbehövande.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa

- vilka effekter åtgärderna medfört,

- vilka erfarenheter som vunnits samt antalet ansökningar som prövats enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land,

- hur många personer som fått bifall på ansökan och lämnat landet,

- till vilka länder återvandring skett, samt

- hur många personer som på nytt ansökt om uppehållstillstånd av dem som tidigare fått bidrag för återvandring.

Mål

Ersättning skall lämnas för att underlätta för flyktingar i Sverige att återförenas med sina anhöriga.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa antalet personer som fått bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

Mål

Migrationsverket skall medverka till att utveckla asylprocessen och integrationen i Sverige inom ramen för den Europeiska flyktingfonden.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa inriktningen på de projekt som bidrag beviljats för samt andelen bidrag fördelat på statliga, kommunala, frivilliga organisationer m.fl.


Verksamhetsgren Mottagandeverksamhet

Mål

Den organiserade verksamheten skall ge individen en meningsfull sysselsättning som kan ge förutsättningar för en god introduktion på den svenska arbetsmarknaden och i svenskt samhällsliv vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd. Verksamheten skall också utformas så att den kan vara till nytta för den enskilde vid ett eventuellt återvändande. Inom ramen för den organiserade verksamheten skall individen erbjudas svenskundervisning vars innehåll huvudsakligen skall följa kursplanen för Svenska för invandrare (sfi).

Organiserad verksamhet skall erbjudas inom en månad från det att personen registrerats i Migrationsverkets mottagandesystem. Personer som är föremål för omedelbara avvisningar, s.k. dublinärenden eller har ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut skall erbjudas organiserad verksamhet i begränsad omfattning.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa

- en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen för den organiserade verksamheten,

- antal personer som deltar i organiserad verksamhet fördelat på form av verksamhet samt uppskattat antal personer som arbetar på den öppna arbetsmarknaden. Redovisningen skall även fördelas på kvinnor och män,

- en bedömning av det utvecklingsarbete som bedrivits i samverkan med bl.a. Arbetsmarknadsverket. Det skall särskilt framgå hur arbetet med att utveckla metoder för tidig kartläggning och tillvaratagande av yrkes- och utbildningskompetens fortskrider samt hur arbetet med individuella handlingsplaner utvecklats, samt

- förändringen i antalet tillgängliga förvarsplatser mellan den 1 januari 2004 och den 1 januari 2005, samt utnyttjandegraden av förvarsplatserna.

Mål

Inom mottagandet skall särskild hänsyn tas till såväl ensamkommande barn som barn i familjer.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa

- åtgärder som vidtagits för att uppmärksamma barnen,

- genomsnittlig beläggningsgrad på barn- och ungdomsenheterna,

- åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn,

- antal barn i utbildning, förskola eller skolbarnomsorg, samt

- åtgärder som vidtagits för att beakta barnperspektivet i återvändandet.

Mål

Arbetet med verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut skall utvecklas och effektiviseras. Antalet personer som självmant återvänder inom den lagstadgade tiden vid lagakraftvunna beslut om avvisning eller utvisning skall öka. Samverkan mellan berörda myndigheter i verkställighetsarbetet skall utvecklas.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa

- en sammanfattande analys och bedömning av måluppfyllelsen,

- antalet och andelen personer med lagakraftvunna avvisningsbeslut som återvänt självmant,

- den genomsnittliga tiden från lagakraftvunnet avvisningsbeslut till dess att personen lämnat landet skall redovisas, analyseras och kommenteras,

- åtgärder som vidtagits för att antalet personer som självmant återvänder inom den lagstadgade tiden skall öka, samt

- antalet ärenden som överlämnats till polisen samt andelen personer som avvikit av dessa.

Redovisningen skall i möjligaste mån fördelas på medborgarskap.


återrapportering

Verksamhetsområde Besök och bosättning

Mål

Möjligheten till besöksutbyte och att förenas med nära anhöriga skall värnas genom att väntetiden för beslut görs så kort som möjligt med hänsyn till sökandes och övriga berördas behov. Den totala väntetiden i besöksärenden skall vara högst en månad och i bosättningsärenden högst 12 månader.


Återrapporting

Migrationsverket skall redovisa vad som uppnåtts inom verksamhets-området samt vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla processen i syfte att förkorta väntetiderna.


Verksamhetsgren Prövning av ansökan om besök och bosättning

Mål

Beslut i de viseringsärenden som överlämnas till Migrationsverket skall fattas inom en månad från det att ansökan inkommit till utlandsmyndighet.

Återrapportering

Migrationsverket skall som processansvarig myndighet redovisa

- det totala antalet inkomna,

- avgjorda och öppna ärenden,

- väntetiden för avgjorda ärenden (genomsnittlig och median), samt antalet avhopp (medborgarskap).

Mål

Beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige skall fattas inom sex månader från det att ansökan kom in till utlandsmyndigheten.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa

- antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden samt väntetiden för avgjorda ärenden (median), samt

- antalet utlänningar som beviljats uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (1989:529) samt på vilka grunder tillstånden meddelats. I redovisningen skall anges en fördelning efter medborgarskap, ålder och kön.

Migrationsverket skall redovisa hur många barn utan medföljande legal vårdnadshavare som ansökt om uppehållstillstånd av andra skäl än asyl.


Verksamhetsområde Svenskt medborgarskap

Mål

Den sökande skall informeras om kraven för att beviljas svenskt medborgarskap för att han eller hon skall kunna förutse resultatet av en ansökan samt för att kunna lämna fullständiga och relevanta uppgifter som underlag för ansökan. Den totala väntetiden skall vara högst 14 månader.

.


Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa vad som uppnåtts inom verksamhets-området. Effekterna av de nya reglerna i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap skall särskilt redovisas.


Verksamhetsgren Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Mål

Beslut om svenskt medborgarskap skall fattas inom åtta månader från det att ärendet inkommit till verket. Migrationsverket skall skyndsamt handlägga ärenden där särskilt behov av svenskt medborgarskap föreligger.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden, väntetiden (genomsnittlig och median) samt antalet bifall och avslag på ansökan. Av redovisningen skall framgå fördelning på kön och medborgarskap.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav inom politikområdet Migration

Kostnader för och intäkter från Migrationsverkets verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren. Av redovisningen skall framgå styckkostnader och hur de för verket gemensamma kostnaderna fördelas på respektive verksamhetsgren.

Migrationsverket skall vidare redovisa

- kostnader för ersättning till utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA),

- kostnader för ersättning till landsting och kommuner för kostnader avseende hälso-, sjuk- och tandvård samt skola, god man m.m.,

- kostnader för ersättning till kommunerna för utbetalda ersättningar till utlänningar som enligt 1 § andra stycket 3 LMA har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas,

- kostnader för de medborgare i Serbien och Montenegro som vistas i kommunen och som med stöd av 2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529) beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd,

- kostnader för ersättning till kommuner och landsting för utlänningar som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd understigande ett år av medicinska skäl enligt 2 kap. 4 § första stycket 5 utlänningslagen,

- lokalkostnader, personalkostnader och övriga förvaltningskostnader,

- genomsnittlig dygnskostnad räknat per person varvid personer i enskilt boende, förvar och övrigt anläggningsboende skall redovisas såväl gemensamt som var för sig samt

- andel av dygnskostnaderna i den organiserade verksamhet som ordnas med stöd av LMA.

Ovanstående kostnader skall redovisas dels sammanslaget för personer i eget boende och i anläggningsboende, dels för personer i förvaren.

Internationellt samarbete

Migrationsverket skall redovisa sitt samarbete med andra länder för att stödja deras förmåga att hantera migrationsströmmar samt hur verket har organiserat sitt arbete därvidlag. Verket skall också redovisa i vilken utsträckning och på vilket sätt man samverkat med EU-kommissionen eller med andra nationella och internationella aktörer. Redovisningen skall även innehålla verkets bedömning av vilka resultat som har uppnåtts.

Nordiskt samarbete

Migrationsverket skall redovisa sitt deltagande i det nordiska samarbetet inom det migrationspolitiska området.

Verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket skall som processansvarig myndighet inhämta och sammanställa information från alla berörda myndigheter. Migrationsverket skall redovisa resultatet i de olika momenten av ärendeprocessen samt analysera och kommentera detta.

Verket skall vidare lämna en utförlig analys av antalet asylsökande, inklusive en internationell jämförelse av antalet asylsökande samt redovisa de förväntade effekterna av vidtagna eller beslutade åtgärder samt lämna förslag på regeländringar eller ändra åtgärder som kan ha betydelse för processerna samt eventuella kostnadseffekter därav.

Migrationsverket skall vidare redovisa

- prognosmodellen i asylprocessen,

- antalet asylsökande fördelade efter medborgarskap, kön och ålder,

- den genomsnittliga dygnsutgiften i mottagandesystemet, exklusive förvar, fördelat på olika kostnadsslag,

- den genomsnittliga dygnsutgiften i förvaren fördelat på olika kostnadsslag,

- utnyttjandegraden i förvaren och på vilken grund en person tagits i förvar,

- väntetiderna för grundärende, överklagande samt tid för avvisnings- och utvisningsbeslut (genomsnittlig samt median).

- antal verkställda avvisnings- och utvisningsbeslut fördelat på vilka länder till vilka verkställighet har skett samt utreseformer,

- antal öppna återvändandeärenden fördelat på medborgarskap och familjesammansättning,

- handläggningstid för återvändandeärenden (genomsnittlig och median),

- antal avvikna,

- antal överlämnade ärenden till polisen för verkställighet,

- antal asylsökande som saknar giltiga resehandlingar samt uppgifter om uppgiven nationalitet,

- uppgifter om hur många som under handläggningstidens gång visar upp andra identitetshandlingar än pass,

- uppgifter om hur många som inte medverkar till att fastställa sin identitet eller till att få fram resehandlingar,

- antal utestående ansökningar om resehandlingar hos utländska ambassader och konsulat,

- antal utfärdade resehandlingar och till vilka länder, samt

- uppgifter om hur stor del av de utresta personerna som saknade resehandlingar.

Migrationsverket skall dessutom redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för samtliga anslag som verket disponerar vid nedanstående tillfällen.

En månadsfördelad prognos på anslagen 12:1, 12:2, 12:5 och 12:6 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall skall också redovisas.

Prognoserna skall vidare kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Ovanstående skall redovisas

- den 15 januari,

- den 15 april,

- den 3 augusti samt

- den 20 oktober 2004.

Dessutom skall den s.k. prognosmodellen lämnas den 9 januari och den 20 februari. Därutöver skall en prognos för åren 2004-2007 för anslaget 12:2 Mottagande av asylsökande lämnas den 28 juli.

Övriga mål och återrapporteringskrav inom politikområdet Totalförsvar

Verksamheten inom verksamhetsområdet Det civila försvaret under politikområdet Totalförsvar samt verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Målet är att samhällets grundläggande behov inom Migrationsverkets ansvarsområde inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av propositionen Samhällets säkerhet och beredskap (2001/02:158). Vidare skall Migrationsverket redogöra för övriga faktorer som verkar gränssättande för att kunna bibehålla en godtagbar förmåga. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor. En redovisning skall även lämnas av de åtgärder som vidtagits i syfte att stärka Migrationsverkets beredskap.1.3Organisationsstyrning

Migrationsverket skall i enlighet med 18 § verksförordningen (1995:1322) ha en arbetsordning vari myndighetens organisation och formerna för myndighetens verksamhet bestäms.

Migrationsverket skall redovisa sitt arbete med att förverkliga det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet.

Personal- och kompetensfrågor

Mål

Migrationsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Migrationsverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under år 2005 respektive åren 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Migrationsverket skall vidare redovisa varje utbildning som genomförts rörande asylfrågor samt frågor som rör mänskliga rättigheter. Det gäller både interna utbildningar och deltagande i externa utbildningar. Av redovisningen skall framgå vilka personalkategorier som varit berörda samt hur många som deltagit i respektive utbildning. Redovisningen skall kort sammanfatta respektive utbildningsprogram. Migrationsverket skall vidare redogöra för sin utbildningspolicy och utbildningsplan för dessa frågor.

Barnperspektivet i myndighetens verksamhet

Migrationsverket skall redovisa på vilket sätt verket har beaktat FN:s konvention om barnets rättigheter såväl vid utformandet som genomförandet av sin verksamhet.

Serviceåtaganden och brukardialoger

Migrationsverket skall verka för en god service till medborgare och företag genom serviceåtaganden och brukardialoger. Alla tjänster som med bibehållande eller ökad kostnadseffektivitet kan tillhandahållas elektroniskt, skall tillhandahållas elektroniskt och på ett sätt som möjliggör användningen.

Återrapporteringen skall ske i form av

- vilka tjänster som verket anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet och i vilken takt dessa tjänster bör utvecklas,

- bedömning av effektiviseringsvinster, samt

planer för utveckling av sådana elektroniska tjänster som kräver samverkan med andra myndigheter.1.4Uppdrag

Samlad analys rörande asylprocessen

Migrationsverket skall redovisa en samlad analys av frågor rörande hela asylprocessen för perioden 2000-2003, så långt möjligt ur ett könsperspektiv. Återvändandearbetet skall särskilt uppmärksammas. Verket skall vidare redovisa effektiviseringsarbetet och kvalitetsutvecklingen av asylutredningarna. Uppdraget skall redovisas senast den 15 september 2004.

Politik för global utveckling

Riksdagen har beslutat att regeringen årligen skall redovisa resultaten av vad som inom de olika politikområdena görs för att stärka Sveriges politik för global utveckling. Målen för denna politik har lagts fast genom att riksdagen har godkänt propositionen 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling. Propositionen redovisar i avsnitt 5.5.4 Migrationspolitiken, regeringens bedömning inom detta politikområde. Migrationsverket skall senast den 14 maj 2004 återrapportera vad verket gjort, eller planerar att göra, för att inom sitt verksamhetsområde stärka den svenska politiken för global utveckling.

Statlig ersättning till kommuner

Migrationsverket skall i samråd med Svenska kommunförbundet göra en uppföljning av den statliga ersättningen till kommuner för socialtjänstens utredningar avseende barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare och som söker asyl. Uppföljningen skall visa i vilken mån utredningar görs samt resultaten av utredningen avseende åren 2002 och 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2004.

Viseringar och uppehållstillstånd

Under år 2005 planeras införandet av fotografier i märken för viseringar och uppehållstillstånd (KOM(2003)558 slutlig). Migrationsverket skall som processansvarig myndighet i samråd med Polisen redovisa uppskattade kostnader för införandet. Beräkningarna skall redovisas senast den 15 februari 2004.

Verket skall dessutom, efter samråd med Polisen, senast den 15 mars 2004 inkomma med beräknade kostnader för införandet av biometriska kännetecken (digital ansiktsbild och fingeravtryck) i märken för viseringar och uppehållstillstånd samt för upprättandet av en gemensam viseringsdatabas (VIS).

Statistik

Migrationsverket skall samla in statistik över antalet utlänningsärenden inkomna till utlandsmyndigheterna under år 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

12:1Migrationsverket (Ramanslag)
Disponeras av Migrationsverket616 273 tkr
12:1 ap.1Migrationsverket (Ram)598 273 tkr
12:1 ap.3IT-verksamhet (Ram)18 000 tkr


Villkor
12:1 ap.3 IT-verksamhet

Från anslaget finansieras kostnader för investeringar, tillkommande infrastruktur och hårdvara som behövs för migrationsarbetet på utlandsmyndigheterna.12:2Mottagande av asylsökande (Ramanslag)
Disponeras av Migrationsverket3 364 694 tkr


Villkor
12:2 Mottagande av asylsökande

Från anslaget finansieras utgifter för

- boende, ersättningar till utlänningar, kommuner eller landsting samt organiserad verksamhet för dem som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och bor på någon av Migrationsverkets anläggningar,

- ersättningar till utlänningar, kommuner eller landsting samt organiserad verksamhet för dem som omfattas av LMA och bor i eget boende,

- ersättning till kommuner och landsting för utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgivits rätt att vistas i Sverige medan deras ansökan prövas,

- boende, organiserad verksamhet och ersättningar till utlänningar, kommuner eller landsting till utlänningar som hålls i förvar vid någon av Migrationsverkets anläggningar,

- ersättning till kommuner och landsting för de medborgare i Serbien och Montenegro som vistas i en kommun och som med stöd av 2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529) beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd,

- ersättning till kommuner och landsting för utlänningar som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd understigande ett år av medicinska skäl enligt 2 kap. 4 § första stycket 5 utlänningslagen,

- löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal som är hänförlig till mottagandeverksamheten som finansieras via anslaget, samt

- den del av Migrationsverkets gemensamma kostnader som är hänförlig till mottagandeverksamheten som finansieras via anslaget.

Migrationsverket får av anslaget använda högst 242 000 000 kronor för förvarskostnader. Medel därutöver får disponeras först efter beslut av regeringen.12:3Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Migrationsverket278 212 tkr
12:3 ap.4Återvandringsförberedelser (Ram)7 080 tkr
12:3 ap.5Återvandringsbidrag (Ram)1 500 tkr
12:3 ap.6Vidarebosättning m.m. (Ram)257 232 tkr
12:3 ap.7Resor vid vidarebosättninng m.m. (Ram)10 200 tkr
12:3 ap.8Anhörigresor (Ram)1 200 tkr
12:3 ap.9Internationellt utvecklingsarbete (Ram)1 000 tkr

Disponeras av regeringen11 073 tkr
12:3 ap.1Internationell samverkan (Ram)7 500 tkr
12:3 ap.3Återvandringsinsatser m.m. (Ram)3 573 tkr

Disponeras av Regeringskansliet2 864 tkr
12:3 ap.2Efterforskningsverksamhet (Ram)2 864 tkr


Villkor
12:3 ap.1 Internationell samverkan

Från anslagsposten finansieras vissa migrationspolitiska projekt och Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Beslut om högst 50 000 kronor får fattas av Regeringskansliet.12:3 ap.2 Efterforskningsverksamhet

Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset.

Bidraget skall betalas ut kvartalsvis i efterskott med en fjärdedel av det totala beloppet.12:3 ap.3 Återvandringsinsatser m.m.

Från anslagsposten finansieras insatser som i första hand riktar sig till skyddsbehövande som vill återvända från Sverige till sitt ursprungsland. Även insatser för tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet samt andra insatser i speciellt migrationspolitiskt syfte kan stödjas när det inte kan komma till stånd inom ramen för det allmänna utvecklingssamarbetet.12:3 ap.4 Återvandringsförberedelser

Från anslagsposten finansieras förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper

- inhämtande och spridning av information till enskilda, organisationer och kommuner,

- utbildningsinsatser och

- insatser för reintegrering under en inledande period.

Möjligheter till samarbete med svenska, utländska och internationella organisationer bör tillvaratas när detta bedöms lämpligt. Informations- och utbildningsinsatserna kan ske såväl i Sverige som i andra länder. I synnerhet utbildnings- och reintegreringsinsatserna bör göras i samverkan med Sida.

Från anslagsposten får även finansieras insatser avseende medborgare i Serbien och Montenegro och som vill återvända dit efter det att deras tidsbegränsade uppehållstillstånd har upphört att gälla.12:3 ap.5 Återvandringsbidrag

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.12:3 ap.6 Vidarebosättning m.m.

Migrationsverket får disponera den del av anslagsbeloppet som överstiger 237 660 000 kronor först efter beslut av regeringen. Från anslagsposten finansieras schablonberäknade ersättningar till kommuner för mottagande av flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige samt för personer som skall tas emot i Sverige med stöd av överenskommelsen den 11 juni 1998 mellan den internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien och Sverige om överföring av personer som vittnar inför tribunalen och som behöver skydd eller för andra personer som överförs till Sverige för vidarebosättning i de fall Sverige ingår särskilda internationella överenskommelser om detta.

Efter särskilt beslut av regeringen får anslagsposten finansiera åtgärder för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

Från anslagsposten skall bekostas schablonersättningar enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för organiserat överförda flyktingar. Schablonersättningar betalas löpande ut till kommunerna av Integrationsverket från anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.

Ersättning till kommuner skall ha utbetalats enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. Löpande utbetalningar görs av Integrationsverket från anslaget 10:3 Kommun-ersättningar vid flyktingmottagande. Den sista bankdagen i juni 2004 och den sista bankdagen i december 2004 skall anslagsposten belastas genom att ett schabloniserat belopp utbetalas till Integrationsverket. Beloppet skall utgöras av antalet organiserat överförda flyktingar multiplicerat med 139 800 kronor.12:3 ap.7 Resor vid vidarebosättninng m.m.

Migrationsverket får disponera den del av anslagsbeloppet som överstiger 10 200 000 kronor först efter beslut av regeringen.

Från anslagsposten finansieras

- resor för flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,

- information och förberedande insatser inför överföringen, samt

- resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i åtgärder som syftar till sådan överföring.

Efter särskilt beslut av regeringen får anslagsposten finansiera åtgärder för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

I första hand skall åtgärderna avse skyddsbehövande m.fl. för vilka FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) presenterat förslag till överföring och där andra möjligheter är uttömda.12:3 ap.8 Anhörigresor

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.12:3 ap.9 Internationellt utvecklingsarbete

Från anslagsposten finansieras helt eller delvis Migrationsverkets kostnader för att kunna delta i bidragsfinansierade internationella samarbetsprojekt.12:5Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)
Disponeras av Migrationsverket73 827 tkr
12:5 ap.2Migrationsverket (Ram)73 827 tkr

Disponeras av Regeringskansliet200 tkr
12:5 ap.1Regeringskansliet (Ram)200 tkr


Villkor
12:5 ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får disponeras för att bekosta offentligt biträde enligt utlänningslagen (1989:529).

Regeringskansliet skall till Rättshjälpsmyndigheten utbetala belopp motsvarande eventuella utgifter under år 2004 för offentligt biträde i utlänningsärenden.12:5 ap.2 Migrationsverket

Från anslaget finansieras utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (1989:529).

Migrationsverket får överskrida anslagsposten med högst 50 000 000 kronor.12:6Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)
Disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen73 256 tkr
12:6 ap.2Kriminalvårdsstyrelsen (Ram)73 256 tkr

Disponeras av Migrationsverket62 300 tkr
12:6 ap.1Migrationsverket (Ram)62 300 tkr


Villkor
12:6 Utresor för avvisade och utvisade

Anslagspost 1:

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige av

- utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket eller Utlänningsnämnden med stöd av utlänningslagen (1989:529), eller

- utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften skall avse

- resor, för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, samt

- resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningen ut ur Sverige.

Högst 5 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.12:6 ap.2 Kriminalvårdsstyrelsen

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige av utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, Utlänningsnämnden eller polismyndighet med stöd av utlänningslagen (1989:529) och där kostnaden avser

- resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,

- löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från kriminalvården,

- resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet, samt

- administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.12:7Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)
Disponeras av Migrationsverket32 000 tkr


Villkor
12:7 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från den europeiska flyktingfonden. Av anslaget får högst 1 600 000 kronor användas för administration.

Bidrag från den europeiska flyktingfonden skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 02 Bidrag från den europeiska flyktingsfonden.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
12:1 ap.118 4883 %0
12:1 ap.30-0
12:2168 234-0
12:3 ap.103 %0
12:3 ap.20-0
12:3 ap.302 146 tkr0
12:3 ap.403 %0
12:3 ap.503 %0
12:3 ap.603 %0
12:3 ap.703 %0
12:3 ap.803 %0
12:3 ap.903 %0
12:5 ap.103 %0
12:5 ap.27 380-0
12:6 ap.13 115-0
12:6 ap.23 665-0
12:7499Allt0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
12:1 ap.212:1 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
12:714 00010 8452 963
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Migrationsverket90 00040 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: II:3 Datum: 2003-12-18
Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 616 273 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Migrationsverket 12:1 ap.1 och 12:1 ap.3

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras70 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Migrationsverket undantas från kravet enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som sökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används vid mottagande av asylsökande med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 12:2 Mottagande av asylsökande.

Migrationsverket får med undantag från 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) belasta anslaget 12:1 Migrationsverkets förvaltningskostnader för att täcka merkostnader, som kan uppkomma och som inte täcks enligt EU:s ersättningsregler inom Twinning-projekt och CARDS.

På regeringens vägnar

Barbro Holmberg
Gun Enlund
Kopia till:

Utrikesdepartementet/RS, A-RED
Finansdepartementet/BA
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Utlänningsnämnden
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret