Finansdepartementet
Protokoll19
vid regeringssammanträde
2004-06-23Fi2004/2997


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 48:2

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 48:2 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 25, bet. 2003/04:FiU3, rskr. 128).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för nedan angivna anslag, såvitt angår anslagspost 6.
1Verksamhet

Målet för politikområdet Allmänna bidrag till kommuner är att skapa goda och likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och landstingen att uppnå de nationella målen inom olika verksamheter.
1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:2Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen0 tkr
48:2 ap.6Bidrag till kommuner med höga kostnader för vissa funktionshindrade personer (Reservation)0 tkr

Disponeras av regeringen561 500 tkr
48:2 ap.1Till regeringens disposition (Reservation)561 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet8 550 tkr
48:2 ap.4Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe (Reservation)0 tkr
48:2 ap.5Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll (Reservation)0 tkr
48:2 ap.7Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser (Reservation)8 550 tkr


Villkor
48:2 ap.1 Till regeringens disposition

Anslagsposten skall användas för bidrag till särskilda insatser för att i rekonstruktivt syfte tillfälligt bistå kommuner och landsting som har en särskilt svår ekonomisk situation.

Anslagsposten får även användas för att bistå kommuner, som har haft betydande kostnader till följd av översvämningarna sommaren 2001.

I anslagsposten ingår drygt 100 miljoner kronor som skall användas för omställningsbidrag till landsting med befolkningsminskning (prop. 2003/2004:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

I anslagsposten ingår högst 50 miljoner kronor för att främja samverkansprojekt mellan kommuner och landsting med befolkningsminskning i enlighet med riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2003 (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU03, rskr. 2002/03:87).

I anslagsposten ingår högst 90 miljoner kronor som skall användas för att förebygga hiv/aids i storstadsregionerna i enlighet med riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2004 (prop. 2003/04:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).48:2 ap.4 Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe

Anslagsposten får användas för satsningar i syfte att erhålla ett bättre underlag för uppföljning av ekonomi och verksamhet i kommuner och landsting och för att på olika sätt stimulera effektiviseringsarbetet i kommuner och landsting.48:2 ap.5 Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll

Anslagsposten är ett äldreanslag, eventuellt anslagssparande skall föras till anslagsposten 1, till regeringens disposition.48:2 ap.7 Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser

Anslagsposten skall användas till kommittén Rådet för kommunala analyser och jämförelser (dir. 2002:91), (prop. 2002/2003:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
48:2 ap.10Allt0
48:2 ap.40Allt0
48:2 ap.50Allt0
48:2 ap.60Allt0
48:2 ap.70Allt0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
48:2 ap.648:2 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ekonomienheten
Socialdepartementet, HS
Statens Bostadsnämnd
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Finansdepartementet (Ba)
Finansdepartementet (BO)
Finansdepartementet (RoB)
Finansdepartementet, PAA/Eg