Finansdepartementet
Regeringsbeslut11

2004-06-17Statskontoret
Box 2280
103 17 STOCKHOLMFi 2004/2682 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statskontoret

Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 02, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla, såvitt avser avsnitt 2.1.3, för Statskontoret och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för Statskontorets verksamhet.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingUtredningar och utvärderingar
Modernisering av statlig förvaltning
Inköpssamordning
Elektronisk samhällsinformation
Förvaltning och avveckling av lokaler


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

En kontinuerlig utveckling av den statliga verksamheten. Det skall uppnås genom att förutsättningar skapas för att de tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet får genomslag i hela förvaltningen och genom ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter.


Verksamhetsgren Utredningar och utvärderingar

Mål

Statskontoret skall

1. ge erforderligt underlag för regeringens styrning och omprövning av offentliga åtaganden,

2. redovisa effekterna av statliga åtgärder och reformer inom olika politikområden,

3. analysera statlig styrning och uppföljning av verksamheter i kommuner och landsting.


Återrapportering

1. Utförda uppdrag fördelade på politikområden och departement.

2. vilka politikområdesövergripande utredningar och utvärderingar som har genomförts,

3. stabsbiträdets omfattning fördelat på departement,

4. resursanvändning fördelad på egna initiativ, direkta uppdrag och stabsbiträdeinsatser.


Verksamhetsgren Modernisering av statlig förvaltning

Mål

Statskontoret skall

1. ta aktiv del i genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet samt i övrigt bidra till en mer effektiv förvaltning bl.a. genom utveckling av 24-timmarsmyndigheten,

2. aktivt bidra till ett ökat samarbete i den offentliga förvaltningen i förvaltningspolitiska frågor,

3. i samverkan med statliga myndigheter, kommuner, landsting samt företrädare för forskning och näringsliv på strategiska områden identifiera och genomföra insatser för utvecklingen av en effektiv offentlig förvaltning,

4. ge kanslistöd åt Nämnden för elektronisk förvaltning.


Återrapportering

1. Insatser för genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet fördelade på uppdrag, stabsbiträde och egna initiativ samt andra betydande insatser för utveckling av en effektiv statliga förvaltning,

2. samverkansinsatser mellan statliga myndigheter, kommuner, landsting samt företrädare för forskning och näringsliv till stöd för utveckling av en effektiv offentlig förvaltning,

3. omfattning och kostnader för kanslistödet till Nämnden för elektronisk förvaltning.


Verksamhetsgren Inköpssamordning

Mål

Statskontoret skall

1.åstadkomma besparingar för staten genom effektivare samordning av statlig inköpsverksamhet,

2. åstadkomma bättre villkor och lägre kostnader för den offentliga förvaltningens användning av utrustning och tjänster på IT- och teleområdet.


Återrapportering

1. Insatserna för samordning av statlig inköpsverksamhet samt intäkter i förhållande till kostnader för verksamheten,

2. omfattning och utnyttjande av statliga ramavtal,

3. vilka ramavtal som har ingåtts avseende utrustning och tjänster samt intäkter i förhållande till kostnader för verksamheten,

4. i vilken utsträckning myndigheterna använder Statskontorets ramavtal samt uppskatta vilka besparingar som därigenom uppnåtts inom den offentliga sektorn.


Verksamhetsgren Elektronisk samhällsinformation

Mål

Statskontoret skall

1. främja och samordna elektronisk samhällsinformation,

2. ansvara för drift och utveckling av nätplatsen SverigeDirekt i syfte att göra offentlig sektors elektroniska information lättillgänglig i samhället,

3. ansvara för drift och utveckling av rättsinformationssystemet och nätplatsen Lagrummet i syfte att göra rättsinformation lättillgänglig i samhället,

4. tillhandahålla ett register med basuppgifter om statliga myndigheter, kommuner och landsting. Arbetet bör bedrivas i samverkan med Ekonomistyrningsverket, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet,

5. ge kanslistöd åt SPAR-nämnden.


Återrapportering

1. Insatserna för utveckling av den offentliga sektorns elektroniska information,

2. insatserna för utveckling och marknadsföring av SverigeDirekt,

3. insatser för utveckling och marknadsföring av rättsinformationssystemet samt i vilken omfattning systemet utnyttjas,

4. omfattning och kostnader för kanslistödet till SPAR.


Verksamhetsgren Förvaltning och avveckling av lokaler

Mål

Statskontoret skall

1. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler,

2. ge stöd till regeringen i lokalförsörjningsfrågor i form av analyser av lokalanvändning och lokalkostnader i staten.


Återrapportering

1. Insatser för att uppnå målen en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler samt regeringsstödet i lokalförsörjningsfrågor.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Statskontoret skall

· ytterligare stärka sin utvärderings- och omprövningsroll och i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder myndigheten har genomfört och planerat i detta syfte,

· redovisa genomförd kvalitetsuppföljning på genomförda insatser,

· i årsredovisning lämna separata resultaträkningar för lokalavtalen (anslag1:4) respektive för övrig verksamhet (anslag 1:3 inklusive inköpssamordning) utöver föreskriven resultaträkning för den totala verksamheten,

· Statskontoret skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Statskontoret skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Statskontoret skall

· årligen i en särskild rapport ge regeringen en samlad och översiktlig redovisning av utvecklingen inom statsförvaltningen,

· inom ramen för det instruktionsenliga ansvaret för statistik som beskriver den offentliga sektorns utveckling under 2004 redovisa statistik om IT-utvecklingen i den offentliga sektorn. Uppdraget skall redovisas inför 2004 års budgetarbete och bl.a. omfatta den offentliga sektorns tillgång till och användning av IT samt en internationell jämförelse.

· biträda med sekretariatsfunktioner till samverkans- och arbetsgrupper inom ramen för det förvaltningspolitiska utvecklingsarbetet,

· biträda regeringen i beredning och deltagande i EU:s arbete på det förvaltningspolitiska området,

· genomgå en fördjupad prövning. Underlaget för regeringens fördjupade prövning skall lämnas av Statskontoret i en särskild rapport senast den 31 mars 2004 och bl.a. innehålla de delar som framgår av 9 kap. 5 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Den särskilda rapporten skall också innehålla en analys av ansvar, uppgifter och resurser i förhållande till andra myndigheter inom det förvaltningspolitiska området, i första hand Ekonomistyrningsverket, Statens kvalitets- och kompetensråd och Regeringskansliet,

· redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004. Utvecklingen skall kort kommenteras vid varje tillfälle.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3Statskontoret (Ramanslag)
Disponeras av Statskontoret84 530 tkr
1:3 ap.3Statskontoret (Ram)84 530 tkr

Disponeras av Regeringskansliet5 200 tkr
1:3 ap.1Förvaltningspolitisk utveckling (Ram)5 200 tkr


Villkor
1:3 Statskontoret

Anslaget disponeras av Statskontoret1:3 ap.1 Förvaltningspolitisk utveckling

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet och får användas till förvaltningspolitisk utveckling.1:4Täckning av merkostnader för lokaler (Ramanslag)
Disponeras av Statskontoret425 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:3 ap.1156Allt0
1:3 ap.31 148Allt0
1:46Allt0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
1:31:3 ap.3100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statskontoret12 0006 500
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 70 Datum: 2003-12-18
Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 84 530 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Statskontoret 1:3 ap.3

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Statlig inköpssamordning005 5005 50000
SPAR-avgifter för ersättning till RSV001 1001 10000
Inköpssamordning ITK16 032-2 20037 80039 000-1 20012 632
Summa16 032-2 20044 40045 600-1 20012 632
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
SPAR-avgifter2811009 9009 90000
Landstingsavtal2811007 9307 93000
Summa 0017 83017 83000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Statskontorets statliga inköpssamordningsverksamhet skall finansieras genom de provisioner som de upphandlingsansvariga myndigheterna tar ut av leverantörerna i samband med utnyttjandet av de för staten gemensamma ramavtalen. Följande myndigheter skall bidra till finansieringen: Arbetsmarknadsstyrelsen med 339 000 kronor, Försvarsmakten logistik med 1 470 000 kronor, Försvarets materielverk med 293 000 kronor, Fortifikationsverket med 55 000 kronor, Lantmäteriverket med 64 000 kronor, Rikspolisstyrelsen med 209 000 kronor, Statskontoret med 2 660 000 kronor och Verket för högskoleservice med 410 000 kronor. Inbetalning till Statskontoret skall ske månadsvis. För Verket för högskoleservice får inbetalning ske vid ett tillfälle, dock senast den 31 december 2004.

- Statskontorets inköpssamordning på IT- och telesidan skall finansieras med avgifter. Statskontoret får av de leverantörer myndigheten tecknat avtal med ta ut en avgift. Avgiften skall även bidra till att täcka vissa kostnader för Statskontorets generella IT-uppdrag, dock högst 2 miljoner kronor. Avgiftens storlek bestäms av Statskontoret, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- Statskontoret får bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde.

- Statskontoret svarar för kansliuppgifter för Statens personadress-registernämnd (SPAR-nämnden). Statskontoret får disponera den del av SPAR-avgifterna som är nödvändig för att ersätta Skatteverket för de uppgifter Skatteverket tillför SPAR. Återstående avgiftsintäkter från SPAR tillförs statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisas halvårsvis under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

- Hyresintäkterna för landstingsavtalen tillförs statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statskontoret får ta emot bidrag från uppdragsgivare för uppdrag i den anslagsfinansierade verksamheten. Bidragsinkomsterna får disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Statskontoret undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Gunnar Lund
Maria Dahl Torgerson
Kopia till:

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Verket för högskoleservice
Lantmäteriverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/RoB-enheten