Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut7

2004-06-23Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLMJo2004/1582


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Allmänna reklamationsnämnden

Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:124).

Riksdagen har därefter beslutat om Tilläggsbudget 1 för budgetår 2004 (prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273).

Regeringen beslutar om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 den 18 december 2003 avseende Allmänna reklamationsnämnden enligt vad som framgår av det följande. Ändringarna avser de med understrykning markerade delarna.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Konsumentpolitik InflytandeTvistlösning


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden ska stärkas.
Hushållen ska ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Konsumenternas hälsa och säkerhet ska skyddas. Sådana konsumtions- och produktionsmönster ska utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Konsumenterna ska ha tillgång till god vägledning, information och utbildning.


Verksamhetsområde Inflytande

Mål

Konsumenterna har en stark ställning och inflytande på marknaden.


Verksamhetsgren Tvistlösning

Mål

Konsumenttvister ska lösas på ett kostnadseffektivt och rättsäkert sätt.

Handläggningstiderna för ärenden som har avgjorts genom nämndbeslut ska minskas med två veckor.

Handläggningstiderna för kanslibeslut i sak ska inte överstiga tre månader.


Återrapportering

· Antalet inkomna ärenden,

· antalet avgjorda ärenden,

· genomsnittlig handläggningstid,

· ärendebalans,

· genomsnittlig styckkostnad,

· antalet nämnd- resp. kanslibeslut,

· utfallet för nämnd- resp. kanslibeslut i sak,

· följsamhet av nämndens beslut,

· antalet ärenden i plenum,

· antalet ärenden som rör grupptalan,

· antalet yttranden till domstol,

· åtgärder som vidtagits för att stödja den kommunala konsumentverksamhetens medling i konsumenttvister,

· åtgärder som vidtagits för att informera konsumenter och näringsidkare om nämndens praxis.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Allmänna reklamationsnämnden ska kommentera och analysera eventuella variationer i antalet inkomna och avgjorda ärenden.

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa antalet inkomna och avgjorda ärenden per handläggare och assistent.

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa och analysera den totala måluppfyllelsen såsom ett eget avsnitt i årsredovisningen rörande budgetåret 2004.

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa arbetet med att utveckla 24-timmarsmyndigheten.

Allmänna reklamationsnämnden ska inkomma med utgiftsprognoser för 2004 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag. Redovisning ska lämnas vid fem tillfällen, senast den:

20 januari 2004

8 mars 2004

5 maj 2004

9 augusti 2004

1 november 2004

Prognoserna ska lämnas i systemet Hermes.1.3Organisationsstyrning

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att effektivisera och förbättra nämndens verksamhet.

Övrig återrapportering:

- lokalarea per anställd,

- lokalkostnader per kvadratmeter,

- overheadkostnader per anställd.

Allmänna reklamationsnämnden ska lämna en redogörelse för ovanstående redovisningspunkter i relation till föregående år och redogöra för de bakomliggande orsakerna till eventuella förändringar samt kortfattat beskriva arbetet med att effektivisera verksamheten gällande kostnader.

Med overheadkostnader avses kostnader som inte har ett direkt samband med en specifik verksamhet, t.ex. löner för personal som i huvudsak arbetar med administration. Nämnden ska redovisa vilka kostnader som ingår i overheadkostnaderna.

Mål
Allmänna reklamationsnämnden ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålenlig kompetens.

Återrapportering

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål ska i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen ska göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen ska ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen ska vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:3Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden24 227 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
40:3578Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Allmänna reklamationsnämnden2 0002 297
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 10 Datum: 2003-12-18
Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 23 127 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Allmänna reklamationsnämnden 40:3
Beslutsnr: 7 Datum: 2004-06-23
Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 100 tkr fördelat per månad from 2004-07-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Allmänna reklamationsnämnden 40:3

2.3Avgifter och bidrag


Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Allmänna reklamationsnämnden får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Allmänna reklamationsnämnden ska senast den 28 juni 2004 inkomma med en utförligt kommenterad utgiftsprognos och undantas därefter från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Jonas Söderlund
Kopia till:

Riksdagen, Lagutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen