Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut6

2004-06-23Vetenskapsrådet
Regeringsgatan 56
103 78 STOCKHOLMU2004/2528/F


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Vetenskapsrådet

Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende Vetenskapsrådet beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angivna delar.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Forskningsinformation
Strategi och analys
Forskningsfrämjande insatserUniversitetsdatanät
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemLångsiktig utveckling av energisystemet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Verket för innovationssystem, Rymdstyrelsen och Institutet för rymdfysik.


Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

Vetenskapsrådets forskningsstöd skall fördelas till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning.


Återrappotering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i forskningsstödet,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden påverkat fördelningen av forskningsstödet, samt

- hur rådets utvärderingar av forskning påverkat fördelningen av forskningsstödet.


Mål 2

Vetenskapsrådet skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och ta strategiska initiativ som möjliggör angelägen mång- och tvärvetenskap när forskningens utveckling gör detta motiverat.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen utvecklats i detta avseende,

- vilka särskilda initiativ som tagits för att främja mång- och tvärvetenskaplig forskning.


Mål 3

Vetenskapsrådet skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär,

- åldersfördelad statistik avseende forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning för Vetenskapsrådet, för respektive vetenskapsområde, för Utbildningsvetenskapliga kommittén och i tillämpliga delar för forskningsstödet från anslagsposten 6, samt

- hur de särskilt avsatta medlen för rekryteringsanställningar och individuella bidrag till framstående unga forskare utnyttjats.


Mål 4

Vetenskapsrådet skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstöd.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per ämnesråd samt antal prioriteringskommittéer där det ena könets representation understiger 30 procent,

- könsuppdelad statistik avseende forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning och storlek för Vetenskapsrådet, för respektive vetenskapsområde, för Utbildningsvetenskapliga kommittén och i tillämpliga delar för forskningsstödet från anslagsposten 6, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.


Mål 5

Vetenskapsrådet skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå hur de särskilda medel som avsatts för genusforskning utnyttjats samt på vilket sätt Vetenskapsrådet arbetat vid fördelning av medlen.


Mål 6

Vetenskapsrådet skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid organisationerna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknisk utveckling och myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts.


Mål 7

Vetenskapsrådet skall genom sin fördelning av medel till dyrbar vetenskaplig utrustning skapa förutsättningar för både grundläggande och tillämpad forskning av högsta kvalitet.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur stödet till dyrbar vetenskaplig utrustning fördelat sig mellan olika lärosäten och ämnesområden, mellan nationella och internationella anläggningar samt mellan bidrag till inköp av utrustning och till utveckling av utrustning,

- hur stödet fördelat sig mellan högpresterande datorsystem och övrig dyrbar vetenskaplig utrustning, samt

- hur rådets verksamhet samt samarbetet mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av dyrbar vetenskaplig utrustning.


Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål

Vetenskaprådet skall informera om forskning och forskningsresultat skall spridas till utförare och användare av forskning samt till en intresserad allmänhet.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning och forskningsetiska frågor till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning,

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterat andra aktörers insatser,

- hur metoderna för att sprida information vidareutvecklats och förnyats, samt

- hur Vetenskapsrådets internetbaserade informationssystem utvecklats med avseende på kostnader, tillgång på information i systemet, antal anslutna organisationer samt antal besökare.


Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål 1

Vetenskapsrådet skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet i frågor som rör svensk forskning och forskningspolitik.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser. Rådet skall också redovisa hur de egna insatserna samordnats med och kompletterat insatser via andra aktörer.


Mål 2

Vetenskapsrådet skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer och utförare av forskning bidra till en god samordning av forskningsresurserna samt en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall framgå i vilka former samverkan bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidragit till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen. Rådet skall särskilt redovisa hur det arbetat tillsammans med universitet och högskolor för att samordna resurser och profilera forskning och forskarutbildning inom s.k. småämnen.


Mål 3

Vetenskapsrådet skall ge forskningsetiska frågor fortsatt hög uppmärksamhet och den forskning som finansieras skall uppfylla vedertagna forskningsetiska normer.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sitt arbete med forskningsetiska frågor.


Mål 4

Forskningsforum skall främja diskussioner och dialog om relevanta forskningsfrågor mellan riksdagspolitiker, forskningsfinansiärer och forskare.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall beskriva verksamheten och kostnaderna vid Forskningsforum.


Verksamhetsområde Forskningsfrämjande insatser

Mål

Målet är att tillhandahålla hög kapacitet för datakommunikation, goda logistiska och operativa förutsättningar för polarforskning samt informations- och analysverksamhet som effektivt bidrar till Sveriges utbyte av EU:s forskningssamarbete.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till den del av målet som avser kapacitet för datakommunikation.

Myndigheter som skall bidra till målet är EU/FoU-rådet, Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet.


Verksamhetsgren Universitetsdatanät

Mål

Svenska universitet och högskolor skall genom universitetsdatanätet SUNET ges tillgång till datakommunikation av hög kapacitet och erbjudas tjänster inom datakommunikation som svarar mot deras efterfrågan.


Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader, driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen skall relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.


Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken ska bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av de beslut riksdagen fattade i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02NU17, rskr. 2001/02:317) och i juni 1997 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272).


Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål

Målet är att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik. Ett villkor för stängningen av den andra reaktorn i Barsebäck är att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el.

Det övergripande målet för energiforskningen är att bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens på energiområdet inom universiteten, högskolorna och näringslivet i enlighet med 1997 års energipolitiska beslut.

Målet för satsningen på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är att sänka kostnaderna för och, under de närmaste tio åren, kraftigt öka el- och värmeproduktionen från förnybara energikällor och utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering.


Verksamhetsgren Långsiktig utveckling av energisystemet

Mål

Målet är att bidra till ökad kunskap om de vetenskapliga grunderna för tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi med samtidig omsorg om hälsa och miljö.


Återrapportering

Verksamhet och resultat som är relaterade till verksamhetsgrenen skall redovisas enligt de anvisningar som Statens Energimyndighet beslutar.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Vetenskapsrådet skall redovisa följande uppgifter:

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan, samt

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för Vetenskapsrådet samt fördelat per vetenskapsområde och för relevanta ämnesområden inom respektive vetenskapsområde. Uppgifterna skall också redovisas för Utbildningsvetenskapliga kommittén och i tillämpliga delar för den forskning som finansieras via anslagspost 6. Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

2. Vetenskapsrådet skall redovisa omfattning och inriktning av sina insatser inom områdena materialvetenskap, biovetenskap, IT-forskning samt biologisk mångfald och ekologiskt hållbar utveckling.

3. Vetenskapsrådet skall särskilt redovisa inriktningen av den forskning som finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén och kommentera hur uppbyggnaden av det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet fortskrider.

4. Vetenskapsrådet skall redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och seminarier som belastat anslaget 26:1.

5. Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa utvecklingen vad gäller
det femåriga forskningsprogrammet om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen enligt regeringsbeslut den 27 april 2000, nr 11.

6. Vetenskapsrådet skall redovisa hur ansvaret för den vetenskapliga planeringen av svensk polarforskning hanterats samt översiktligt beskriva den planerade polarforskningens inriktning samt kostnaderna för planeringen.

7. Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa användningen av de medel som utnyttjats för att främja industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar.

8. Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa användningen av de medel som betalats ut som statligt bidrag till driften av R2-reaktorn i Studsvik och för kärnteknisk forskning vid anläggningen.

9. Vetenskapsrådet skall redovisa hur ansvaret för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna hanterats.

10.Vetenskapsrådet skall samråda med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Artdatabanken, SLU, angående fördelning av medel inom ramen för satsningen på forskning angående biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling. Vetenskapsrådet skall redovisa hur och i vilken omfattning sådant samarbete har skett samt på vilket sätt samrådet bidragit till målet att ge en god kunskap om arters förekomst, deras naturliga egenskaper och livsbetingelser.

11. Vetenskapsrådet skall redovisa verksamhet och resultat enligt de anvisningar som Statens energimyndighet beslutar avseende verksamhet bekostad från anslaget 35:5 Energiforskning, anslagspost 1.1.3Organisationsstyrning
Mål

Vetenskapsrådet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Vetenskapsrådet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompe-tensförsörjning under 2005,2006 respektive 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Vetenskapsrådet skall i samråd med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Vetenskapsrådet skall med de nämnda myndigheterna och eventuella andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse. Vetenskapsrådet skall redovisa hur och i vilken omfattning sådant samarbete har skett.

2. Vetenskapsrådet skall lämna en kortfattad redovisning av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

3.Vetenskapsrådet skall i nära samråd med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap finansiera uppbyggnad och drift av longitudinella databaser inom samhällsvetenskaperna. En översiktlig beskrivning av vilka databaser som finansierats och hur samverkan med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap bedrivits skall redovisas.

4. Vetenskapsrådet skall fortsätta sitt arbete med att analysera användningen och behovet av dyrbar vetenskaplig utrustning vid högskolorna.

5. Vetenskapsrådet skall i samråd med berörda forskningsfinansiärer, myndigheter och branschföreträdare utarbeta en analys över forskningen inom området hälsoeffekter av elektromagnetiska fält samt värdera den nationella forskningens kvalitet och inriktning i ett internationellt perspektiv. Rådet skall också mot bakgrund av analysen bedöma behovet av nationell forskning inom området samt ge förslag till inriktning av den nationella forskningen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2004.

6. Vetenskapsrådet skall svara för bevakning av och utveckling inom området försöksdjursvetenskap.

7. Vid Vetenskapsrådet skall finnas en professur i svenska språket som är placerad vid universitetet i Tartu, Estland.

8. Vetenskapsrådet skall ansvara för kontakterna med Unescos vetenskapliga program.

9. Vetenskapsrådet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2004 och 2005 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 2004

Utgiftsprognoser för anslaget 35:5 Energiforskning, anslagspost 1, skall redovisas till Statens energimyndighet i enlighet med vad denna myndighet begär.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:1Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)
Disponeras av Vetenskapsrådet2 498 076 tkr
26:1 ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Ram)258 982 tkr
26:1 ap.2Medicinvetenskaplig forskning (Ram)423 495 tkr
26:1 ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (Ram)1 131 086 tkr
26:1 ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (Ram)126 496 tkr
26:1 ap.5Dyrbar vetenskaplig utrustning m.m. (Ram)133 596 tkr
26:1 ap.6Övrig forskningsfinansiering m.m. (Ram)424 421 tkr


Villkor
26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

1. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposterna före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats av Vetenskapsrådet, berört ämnesråd eller Utbildningsvetenskapliga kommittén utifrån vad som anges i regeringens skrivelse 2000/01:28.

2. Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).26:1 ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap.

2. Anslagsposten skall finansiera utgifter för följande gästprofessurer:

- en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som skall inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,

- en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som skall innehas av en framstående kvinnlig forskare.

3. Anslagsposten skall finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.26:1 ap.2 Medicinvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för medicin.

2. Anslagsposten skall finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till International Agency for Research on Cancer (IARC).26:1 ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

2. Från anslagsposten kan driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB finansieras. Medlen avser driftkostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

3. Av anslagsposten skall 39 000 000 kronor användas för det statliga bidraget till driften av R2-reaktorn i Studsvik och för kärnteknisk forskning vid anläggningen.

4. Anslagsposten skall finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till

- den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),

- den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO),

- den europeiska konferensen för molekylärbiologi (CEBM),

- det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL) samt

- den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF).

5. Anslagsposten får finansiera utgifter för en gästprofessur benämnd Tage Erlanders gästprofessur, vilken får utses inom ämnesområde och för tid som ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap bestämmer.

6. Från anslagsposten skall minst 900 000 kronor användas för åtgärder som främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsorganisationer.

7. Från anslagsposten skall minst 30 miljoner kronor användas för grundforskning om olika arters naturliga beteenden och livsbetingelser.26:1 ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av Utbildningsvetenskapliga kommittén.

2. En utgångspunkt vid fördelning av medel för utbildningsvetenskaplig forskning bör vara att deltagande lärosäten tillsammans satsar egna resurser motsvarande minst en tredjedel av de medel som erhålls från Utbildningsvetenskapliga kommittén. Medfinansieringen kan inkludera befintlig forskning om denna kan kopplas till utbildningsvetenskapliga projekt. Vidare skall medlen för utbildningsvetenskaplig forskning huvudsakligen användas till forskningsprogram i nära anslutning till lärarutbildning inom vilka universitet och högskolor skall samverka.26:1 ap.5 Dyrbar vetenskaplig utrustning m.m.

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av Vetenskapsrådet.

2. Medel som Vetenskapsrådet beviljat för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår i enlighet med av rådet fattade beslut.

3. Vetenskapsrådet skall betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden samt för lånefinansierad utrustning även betala räntekostnaden.26:1 ap.6 Övrig forskningsfinansiering m.m.

1. Anslagsposten fördelas efter beslut av Vetenskapsrådet.

2. Från anslagsposten skall de kostnader för Forskningsforums verksamhet som inte täcks via andra intressenter i verksamheten finansieras. Finansieringen via anslagsposten skall säkra en verksamhet av tillräcklig omfattning vid Forskningsforum i förhållande till de mål som angetts för verksamheten.

3. Från anslagsposten skall medel avsättas för stora datainsamlingar och longitudinella databaser inom det samhällsvetenskapliga området.

4. Minst 10 000 000 kr av anslagsposten skall användas för att finansiera genusforskning.

5. 800 000 kr av anslagsposten skall användas för arbete med Unescos vetenskapliga program.

6. Från anslagsposten skall minst 20 miljoner kronor användas för tvärvetenskaplig forsknig om olika arters naturliga beteenden och livsbetingelser.26:2Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)
Disponeras av Vetenskapsrådet99 676 tkr

26:8Sunet (Ramanslag)
Disponeras av Vetenskapsrådet39 258 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:1 ap.112 9493 %0
26:1 ap.221 1753 %0
26:1 ap.356 554-0
26:1 ap.46 3253 %0
26:1 ap.56 680-0
26:1 ap.621 221-0
26:22 9903 %0
26:81 963-0


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:1 ap.1501 000243 000258 0002009
26:1 ap.2930 000413 000517 0002009
26:1 ap.32 066 0001 159 000907 0002009
26:1 ap.4258 000123 000135 0002009
26:1 ap.5304 000121 000183 0002009
26:1 ap.6816 000371 000445 0002009
Belopp angivna i tkr


Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderam som gäller för anslaget 26:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Vetenskapsrådet145 00013 894
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 28 Datum: 2003-12-18
Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 637 010 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Sunet 26:8, anslaget Vetenskapsrådet: Förvaltning 26:2 och anslaget Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 26:1 ap.1, 26:1 ap.2, 26:1 ap.3, 26:1 ap.4, 26:1 ap.5 och 26:1 ap.6
Beslutsnr: 6 Datum: 2004-01-29
Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Vetenskapsrådet har för anslaget Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 26:1 ap.1, 26:1 ap.2, 26:1 ap.3, 26:1 ap.4, 26:1 ap.5 och 26:1 ap.6. ändrats till att inte vara räntebärande.


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
SUNET20 100500185 100185 100020 600
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET skall bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet skall ta ut avgifter av universitet och högskolor som omfattas av SUNET. Avgifterna skall motsvara de kostnader avseende budgetåret 2004 som inte täcks av för ändamålet anvisade medel under anslaget 26:8 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Den del av kostnaderna för SUNET som är avgiftsfinansierad skall fördelas mellan universitet och högkolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter. Avgiftens fördelning skall baseras på uppgifter avseende budgetåret 2003.

3. Vad gäller de konstnärliga högskolorna och de centrala statliga museerna skall kostnaden för SUNET helt bekostas från anslaget 26:8 Sunet.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem