Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-06-23Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 STOCKHOLMU2004/2530/F


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Polarforskningssekretariatet

Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende Polarforskningssekretariatet beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angiven del.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningsfrämjande insatserPolarforskningsexpeditioner


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskningsfrämjande insatser

Mål

Målet är att tillhandahålla hög kapacitet för datakommunikation, goda logistiska och operativa förutsättningar för polarforskning samt informations- och analysverksamhet som effektivt bidrar till Sveriges utbyte av EU:s forskningssamarbete.


Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa en samlad bedömning av hur sekretariatets verksamhet bidragit till den del av målet som avser polarforskning.

Myndigheter som skall bidra till målet är EU/FoU-rådet, Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet.


Verksamhetsgren Polarforskningsexpeditioner

Mål 1

Polarforskningssekretariatet skall tillhandahålla logistik och utrustning för planering och genomförande av polarforskningsexpeditioner och polarforskning av hög internationell klass.


Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa

- vilka polarexpeditioner som sekretariatet bidragit till, fördelade på expeditioner med svenskt respektive utländskt logistikansvar,

- vilka forskningsprojekt som utförts under expeditionerna och hur dessa prioriterats av den vetenskapliga kommitté som hanterar polarforskning samt översiktligt vilka forskningsprojekt som ej beretts tillfälle att delta,

- antalet expeditionsdeltagare fördelade på forskare och logistikpersonal, uppdelade efter kön,

- kostnad under året för varje planerad och genomförd expedition fördelad på personal och utrustning, samt

- en förteckning över de publikationer som producerats under året som resultat av svenska polarforskningsexpeditioner

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna skall där så är möjligt ske i form av tidsserier över de två senaste budgetåren.


Mål 2

Polarforskningssekretariatet skall minimera den miljöpåverkan i polartrakterna som sker i samband med svenska verksamheter.


Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa sitt arbete för att skydda miljön i polartrakterna i samband med svenska verksamheter samt översiktligt beskriva den internationella miljöverksamheten. Sekretariatet skall redovisa antalet ansökningar om tillstånd för vistelse i Antarktis samt antalet beviljade tillstånd fördelade på forskning respektive annan verksamhet. Kostnaderna för verksamhet relaterad till internationella åtaganden, för tillståndsprövning samt för tillsyn över svensk verksamhet i Antarktis skall redovisas.


Mål 3

Polarforskningssekretariatet skall bidra till att svensk polarforskning ges goda förutsättningar till internationellt samarbete.


Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall översiktligt redovisa internationell verksamhet där sekretariatet medverkat samt internationella förhandlingar där sekretariatet deltar i en rådgivande funktion.


Mål 4

Polarforskningssekretariatet skall sprida information om expeditionsverksamheten och om den aktuella svenska polarforskningen.


Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redogöra för inriktning och omfattning av informationsverksamheten, dess kostnader samt sekretariatets egen insats.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning
Mål

Polarforskningssekretariatet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 respektive 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensför-sörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Polarforskningssekretariatet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2004 och 2005 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 20042Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:6Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)
Disponeras av Polarforskningssekretariatet25 080 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:6752Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Polarforskningssekretariatet4 0002 508
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 25 Datum: 2003-12-18
Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 25 080 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Polarforskningssekretariatet 26:6

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket