Justitiedepartementet
Regeringsbeslut18

2004-06-23Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNAJu2004/5665/KRIM(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 46:1

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati (prop. 2003/04:1, utg.omr. 01, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:60, prop. 2003/04:100, utg.omr. 01, bet. FiU21, rskr. 2003/04273).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande finansiella villkor skall gälla för nedan angivet anslag. Ändringarna är understrukna.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:1Allmänna val och demokrati (Ramanslag)
Disponeras av Vetenskapsrådet5 000 tkr
46:1 ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (Ram)5 000 tkr

Disponeras av Valmyndigheten198 900 tkr
46:1 ap.1Allmänna val (Ram)198 900 tkr

Disponeras av regeringen20 000 tkr
46:1 ap.5Medel till riksdagspartierna för information inför Europaparlamentsvalet 2004 (Ram)20 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet10 000 tkr
46:1 ap.4Demokratisatsning 2004 (Ram)10 000 tkr


Villkor
46:1 ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter i samband med:

1. Kostnader för att hålla till handa valkuvert, valsedlar, handledningar, blanketter och övrigt valmaterial enligt vallagen (1997:157).

2. Kostnader för information till allmänheten om tid och sätt för röstning och om de allmänna bestämmelser i övrigt som gäller valen.

3. Kostnader för Posten Sverige AB:s medverkan i valen.

4. Kostnader för kommunernas medverkan i valen.

5. Kostnader för Skatteverkets framställning av underlag för röstlängder och statistik.

6. Vissa extra kostnader för Utrikesdepartementet och de svenska utlandsmyndigheterna som föranleds av röstmottagning vid de svenska utlandsmyndigheterna.

7. Vissa kostnader för länsstyrelsernas medverkan i valen.

8. Valmyndighetens kostnader för extra personal, resor m.m. som föranleds av 2004 års val till Europaparlamentet.

9. Kostnader för utveckling och förbättring av valadministrationen.

10. Kostnader för drift och förvaltning av IT-stödet som används för val.

11. Kostnader i övrigt enligt föreskrifter som kan komma att meddelas av regeringen.

12. Kostnader för myndighetens verksamhet enligt sametingslagen (1992:1433)46:1 ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet får använda medlen till att stödja uppbyggnaden av ett nätverk och en nationell plattform där såväl doktorander som redan etablerade forskare från olika ämnen och lärosäten kan mötas. Utgångspunkten för arbetet är vad som anges i propositionen 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet. En delrapport skall lämnas till Justitiedepartementet senast den 31 december 2004.46:1 ap.4 Demokratisatsning 2004

Medlen får användas till satsningar för att öka valdeltagandet i 2004 års Europaparlamentsval bland grupper med ett lägre valdeltagande i de storstadsområden som omfattas av de lokala utvecklingsavtalen samt i ungdomsgruppen, utvärderingar av nämnda satsningar och valdeltagandet samt för övriga verksamheter som syftar till att främja demokratiutveckling. Ungdomsstyrelsen kommer att ges ett särskilt ansvar för delar av satsningen avseende ungdomsgruppen.46:1 ap.5 Medel till riksdagspartierna för information inför Europaparlamentsvalet 2004

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) skall betala ut bidrag till riksdagspartierna för information inför Europaparlamentsvalet 2004. Efter rekvisition till Justitiedepartementet betalas bidrag ut enligt följande fördelning:

Moderata samlingspartiet 3 397 732 kr

Centerpartiet 1 545 383 kr

Folkpartiet liberalerna 2 724 140 kr

Kristdemokraterna 1 906 469 kr

Miljöpartiet de Gröna 1 695 443 kr

Socialdemokraterna 5 757 397 kr

Vänsterpartiet 2 473 436 kr

Summa 19 500 000 kr

Vidare får upp till 500 000 kronor användas för uppföljning av informationen inför Europaparlamentsvalet 2004.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
46:1 ap.110 000Inget0
46:1 ap.22503 %0
46:1 ap.403 900 tkr0
46:1 ap.50-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
46:1 ap.346:1 ap.4100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Mattias Ludvigsson
Kopia till:

Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/F
Jordbruksdepartementet/SU
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet