Finansdepartementet
Regeringsbeslut11

2004-06-17Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 STOCKHOLMFi2004/2682 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Arbetsgivarverket

Riksdagen har beslutat om statliga arbetsgivarfrågor för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 02, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla, såvitt avser avsnitt 2.1.3, för nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamhetsområdet Statlig arbetsgivarfrågor inom politikområdet Effektiv statsförvaltning.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatliga arbetsgivarfrågor avseende ArbetsgivarverketArbetsgivarsamverkan
Förhandlingsverksamhet
Stöd- och rådgivningsverksamhet
Stabsuppgifter


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor avseende Arbetsgivarverket

Mål

En samordnad statlig arbetsgivarpolitik, som säkerställer att relevant kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.


Verksamhetsgren Arbetsgivarsamverkan

Mål

Se 1.2


Återrapportering

1. Hur har den statliga arbetsgivarrollen utvecklats ur ett förhandlingsperspektiv?

2. Uppgifter skall lämnas om vilka icke-obligatoriska medlemmar verket företräder.


Verksamhetsgren Förhandlingsverksamhet

Mål

Se 1.2


Återrapportering

1. Uppgift skall lämnas om vilka statliga kollektivavtal som träffats, varvid de väsentligaste avtalen särskilt skall kommenteras.

2. Effekterna av de väsentligaste avtalen som träffats under perioden 2002-2004 skall redovisas.


Verksamhetsgren Stöd- och rådgivningsverksamhet

Mål

Se 1.2


Återrapportering

Hur har det stöd och den rådgivningsverksamhet som utförs mot särskild avgift utvecklats och utnyttjats av myndigheterna?


Verksamhetsgren Stabsuppgifter

Mål

Arbetsgivarverket skall inom ramen för sin stabsroll ge erforderligt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.


Återrapportering

Kostnader och årsarbetskrafter fördelade på de olika stabsuppgifter som verket utför skall redovisas.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Kostnader, intäkter och väsentliga prestationer för verksamhetsgrenarna Arbetsgivarsamverkan, Förhandlingsverksamhet och Stöd- och rådgivningsverksamhet skall redovisas. Intäkterna skall redovisas på obligatoriska avgifter från myndigheterna och anslutna icke-statliga arbetsgivare, serviceavgifter och andra avgifter.

Arbetsgivarverket skall fastställa verksamhetsmål för verksamhetsgrenarna Arbetsgivarsamverkan, Förhandlingsverksamhet och Stöd- och rådgivningsverksamhet och ange dem i årsredovisningen samt återrapportera hur verket uppfyllt dessa mål.

Övrig återrapportering

Arbetsgivarverket skall redovisa myndigheternas samlade bedömning av Arbetsgivarverkets verksamhet.

Arbetsgivarverket skall i särskild ordning vid sidan av årsredovisningen redovisa vilka aktiviteter som genomförts för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.1.3Organisationsstyrning

Mål

Arbetsgivarverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Arbetsgivarverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgörder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Arbetsgivarverket skall i särskild ordning för regeringen beskriva och jämföra centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Arbetsgivarverket skall löpande rapportera till regeringen vilka avtal som verket sluter. Rapporteringen skall ske genom att en kopia av aktuellt avtal (snarast efter justering) sänds in till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Vid behov bör avtalet kompletteras med en promemoria som kortfattat redovisar syfte, bakgrund, kostnader samt en konsekvensbeskrivning.

Arbetsgivarverket skall rapportera vilka åtgärder på det statliga avtalsområdet som vidtas i syfte att dels verka för regeringens mål att antalet sjukdagar skall halveras till 2008, dels verka för att öka den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda på alla nivåer.

Arbesgivarverket skall senast den 30 juni 2004 särskilt rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män utvecklas i staten.

Arbetsgivarverket skall vid sidan av årsredovisningen redovisa hur myndigheterna år 2004 använt de medel som avsatts i avtalsrörelserna för lokalt omställningsarbete.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet2 458 tkr
1:10 ap.1Arbetsgivarpolitiska frågor (Ram)2 000 tkr
1:10 ap.2Vissa nämnder inom det arbetgivarpolitiska området (Ram)458 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:10 ap.10Allt0
1:10 ap.215Inget0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Arbetsgivarverket7 0006 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter och övriga inkomster4 951062 98962 98904 951
Belopp angivna i tkr


Villkor
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter och övriga inkomster

Arbetsgivarverkets verksamhet skall finansieras med medlemsavgifter och serviceavgifter.

Avgifternas storlek bestäms av och inkomsterna disponeras av Arbetsgivarverket.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras568 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

- Arbetsgivarverket undantas från 7 § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller samrådsskyldigheten avseende medlemsavgift till Arbetsgivarverket.


- Arbetsgivarverket får, utan hinder av vad som sägs i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), reglera eventuellt överskott av medlemsavgift genom återbetalning till medlemmarna året efter avgiftsåret.

- Arbetsgivarverket undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

- Samtliga nämnder under anslagsposten 2, dvs. Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statens ansvarsnämnd, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd och Statens utlandslönenämnd, undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Gunnar Lund
Mari Svensson
Kopia till:

Finansutskottet, Riksdagen
Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Näringsdepartementet
Statens pensionsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Offentlig sektorns särskilda nämnd
Statens ansvarsnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens utlandslönenämnd
OFR
SACO
SEKO
Finansdepartementet/BA/RoB/Ekonomigruppen