Finansdepartementet
Regeringsbeslut10

2004-06-17LänsstyrelsernaFi 2004/2643


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Länsstyrelserna

Riksdagen har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 18, bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:74).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla, såvitt avser punkt 2.1.3 Finansiella villkor anslag 32:1 ap. 2 och ap. 22, för Länsstyrelserna och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Länsstyrelsernas verksamhet bedrivs inom politikområde Regional samhällsorganisation. I verksamhetsområdena återfinns mål och återrapporteringskrav för länsstyrelsernas verksamhetsgrenar.

Verksamheten syftar till att bidra till måluppfyllelsen inom andra politikområden. Målen för dessa politikområden framgår av bilaga 1.

För återrapportering på verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå gäller de anvisningar avseende definitioner och indelningar som framgår av bilaga 2. För flertalet tabeller anges att redovisning endast behövs för 2004, vilket innebär ett undantag från föreskrifterna till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

För Länsstyrelsen i Gotlands län gäller, med anledning av försöksverksamheten enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län, även tillämpliga delar i regleringsbreven för budgetåret 2004 avseende Arbetsmarknadsverket och Skogsstyrelsen. Genomförd verksamhet ska redovisas för följande verksamhetsgrenar:

 • arbetsmarknad (politikområde Arbetsmarknadspolitik), till Arbetsmarknadsstyrelsen i enlighet med styrelsens anvisningar,

 • skogliga frågor (politikområde Skogspolitik), till Skogsstyrelsen i enlighet med styrelsens anvisningar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Regional samhällsorganisationKunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbeteGenerellt sektorsövergripande arbete
Regional utveckling
Miljömålsarbete
Tillsyn och vägledningSocial tillsyn
Miljötillsyn
Djur- och livsmedelstillsyn
Övrig tillsyn
ÄrendehandläggningTrafikärenden
EU-stöd
Övrig ärendehandläggning


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Regional samhällsorganisation

Mål

Länen skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas till olika regionala förhållanden och förutsättningar.


Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete

Mål

Ett långsiktigt hållbart förverkligande av den nationella politiken genom samordning och hänsynstagande till olika sakintressen.


Verksamhetsgren Generellt sektorsövergripande arbete

Mål 1

Länsstyrelsens arbete skall baseras på myndighetens samlade kompetens inom olika sakområden och som helhet gynna en hållbar utveckling i länet och regionen. Olika aspekter såsom krishantering i fred samt civilt försvar, jämställdhet, kulturarv, regional utveckling samt miljö skall beaktas och samordnas.


Återrapportering 1

Redovisa översiktligt de viktigaste exemplen på hur följande områden har beaktats i länsstyrelsens arbete:

 • krishantering i fred och civilt försvar,

 • jämställdhet,

 • kulturarv,

 • regional utveckling,

 • miljö.


Mål 2

Länsstyrelserna skall vidareutveckla arbetet med att integrera lärandet i myndighetens arbete så att kunskaper från genomförda insatser, uppföljningar och utvärderingar tillvaratas.


Återrapportering 2

Redovisa

 • länsstyrelsens strategi för lärandet och hur detta har integrerats i myndighetens arbete med verksamhetsgrenarna regional utveckling samt miljömålsarbete,

 • hur uppföljningar och utvärderingar har tillvaratagits och påverkat inriktningen av insatserna inom verksamhetsgrenarna regional utveckling och miljömålsarbete.


Mål 3

Länsstyrelsen skall bidra till ökad jämställdhet i länet genom att i all sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen, samt genom att i samverkan med centrala aktörer i länet stödja arbetet med jämställdhetsintegrering. Särskilt fokus skall under året läggas på områdena Regional utveckling, Social tillsyn, Kommunikationer, Hållbar samhällsplanering och boende. Länsstyrelsens sakkunnige för frågor om jämställdhet skall vara ett konsultativt stöd i detta arbete.


Återrapportering 3

Länsstyrelsen skall ha en handlingsplan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Den bör omfatta den interna styrningen, kompetensutveckling, metoder för jämställdhetsintegrering, samordning och uppföljning för arbetet. Redovisa hur handlingsplanen har följts under året, samt hur länsstyrelsen stöttat arbetet med jämställdhetsintegrering genom samverkan med centrala aktörer i länet.


Mål 4

Underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt skall i ett tidigt skede och på ett samlat sätt användas i länsstyrelsernas verksamhet inom olika sakområden. Länsstyrelsen skall genom tidiga kontakter och samråd verka för att det nationella perspektivet får genomslag i kommunernas fysiska planering och att planeringen samordnas så att den främjar en hållbar utveckling i länet och regionen.


Återrapportering 4

Redovisa strategiskt viktiga insatser som har genomförts under året. Härvid skall särskilt redovisas på vilket sätt länsstyrelsen med stöd av sin samlade kompetens beaktar att miljökvalitetsmålen och andra nationella mål får genomslag i samband med kommunal planering för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för kommunens, andra kommuners och länets framtida utveckling.


Mål 5

Länsstyrelsen skall vid ett väpnat angrepp och vid svåra påfrestningar på samhället i fredstid vara en organisation som kan stödja inblandade parter, såsom kommuner, myndigheter och organisationer, i syfte att få till stånd samordning och skapa en gemensam inriktning för de åtgärder som behöver vidtas, såväl före som under och efter en kris. I händelse av krig eller annat krisläge skall länsstyrelsen på en sektorsövergripande nivå kunna informera samhällsaktörer och allmänhet om förlopp, konsekvenser och de åtgärder som planeras av ansvariga myndigheter.


Återrapportering 5

Redovisa översiktligt de viktigaste exemplen på hur områdena krishantering i fred och civilt försvar har beaktats i länsstyrelsens arbete.


Mål 6

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken och enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall samordnas.


Återrapportering 6

Länsstyrelserna skall redovisa hur samordningen har skett.


Verksamhetsgren Regional utveckling

Mål 1

Länsstyrelserna skall medverka till att arbetet med regionala tillväxtprogram bedrivs effektivt och i överensstämmelse med det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken.


Återrapportering 1

Redovisa:

 • hur en statlig finansiering av regionala tillväxtprogram främjas och genomförs genom dialog med andra centrala och regionala statliga myndigheter,

 • hur länsstyrelsen som huvudansvarig, i län utan samverkansorgan eller självstyrelseorgan, har organiserat arbetet för att effektivt driva och samordna tillväxtprogrammen,

 • hur länsstyrelsen håller sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de statliga myndigheterna följer det regionala utvecklingsarbetet, hur de statliga myndigheternas insatser samordnas inom ramen för det arbetet och hur det bidrar till en hållbar regional utveckling.


Mål 2

Kvinnor och män skall ha samma inflytande över utformningen av den regionala utvecklingspolitiken och dess insatser i länen på alla nivåer, samt få del av dem på lika villkor.


Återrapportering 2

Redovisa:

 • i vilken utsträckning kvinnor och män som representanter för olika aktörer i länet under året haft inflytande över genomförandet av regionala tillväxtprogram och hur insatserna kommit kvinnor och män till del,

 • vilka insatser och initiativ som i övrigt vidtagits för jämställdhet och i vilken utsträckning detta innebär en förstärkning av länsstyrelsernas arbete inom området,

 • hur möjligheterna för stöd till lokala och regionala resurscentra för kvinnor uppmärksammas.


Mål 3

Länsstyrelsen skall utveckla åtgärder för kommersiell service i serviceglesa områden. (Målet gäller ej länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skånes och Västra Götalands län).


Återrapportering 3

Redovisa:

 • vilket finansiellt stöd, inklusive regionala projektmedel, som givits till kommersiell service, stödets fördelning uppdelat på kvinnor och män som företagare, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt stödet bidrar till en god tillgång till kommersiell service för kvinnor respektive män,

 • hur lokala utvecklingsprogram för kommersiell service genomförs.


Mål 4

Länsstyrelsernas arbete med jordbruks- och fiskeåtgärder skall bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken. Länsstyrelsen skall också arbeta för att uppnå de mål som slagits fast i miljö- och landsbygdsprogrammet samt för jordbruks- och fiskeåtgärder i Mål 1-programmen. Arbetet skall underlätta och främja lantbrukarens och fiskarens roll som företagare.


Återrapportering 4

Redovisa:

 • väsentliga insatser inom området jordbruks- och fiskeåtgärder samt med vilka myndigheter och organisationer länsstyrelsen samverkat för att uppnå målen och formerna för samverkan,

 • hur länsstyrelsen verkat för att uppnå synergieffekter mellan åtgärder inom miljö- och landsbygdsprogrammet, Mål 1-programmen och övriga åtgärder för utveckling av landsbygden.


Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål 1

Länsstyrelserna skall verka för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål och sektorsmål som har beslutats inom särskilda politikområden såsom jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken, kulturpolitiken, skogspolitiken, rennäringspolitiken och transportpolitiken. Härvid skall länsstyrelserna särskilt verka för

 • en hög måluppfyllelse i de skilda handlingsprogrammen för jordbrukets miljöeffekter, särskilt miljö- och landsbygdsprogrammets insatsområde I,

 • att andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade områden ökar,

 • att arbetet med skydd av värdefulla områden och hotade arter prioriteras,

 • att arbetet med skydd och skötsel av naturområden och hotade arter bedrivs så att biologisk mångfald bevaras och friluftslivet främjas och att fragmentering av naturmiljön motverkas.


Återrapportering 1

Redovisa översiktligt viktigare insatser uppdelade efter Miljöpolitikens verksamhetsområden. (Se bilaga 1)

Redovisa särskilt:

 • insatser för genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten i det regionala miljöarbetet,

 • hur länsstyrelserna säkerställer en tillfredsställande kvalitet på miljökonsekvensbeskrivningar vid godkännandet av dessa enligt väglagen (1971:948) och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,

 • arbetet i de regionala rovdjursgrupperna. De länsstyrelser som inte har regionala rovdjursgrupper skall redovisa hur arbetet med rovdjursfrågor bedrivs,

 • insatser för att utveckla arbetsformerna i naturvården när det gäller att stärka dialogen med medborgarna och uppnå lokal delaktighet i bevarandearbetet,

 • insatser och resultat när det gäller att integrera naturvårds- och miljöinsatser i arbetet med att genomföra regeringens politik för regional utveckling.

Redovisa väsentliga insatser för att nå målen för de skilda handlingsprogrammen för jordbrukets och fiskets miljöeffekter, särskilt miljö- och landsbygdsprogrammets insatsområde I. Redovisa i samband med det vilka myndigheter och organisationer länsstyrelsen samverkat med för att uppnå målen och under vilka former samverkan skett.

Beträffande skydd av värdefulla områden, kalkning, efterbehandling av förorenade områden och deponering av avfall skall länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar.

Resultatbedömning angående miljökvalitetsmålen skall redovisas till Miljömålsrådet enligt rådets anvisningar per den 30 november 2004.


Mål 2

Länsstyrelserna skall utveckla det regionala mål- och uppföljningsarbetet i bred förankring i länet så att det ger underlag för arbetet inom denna och andra verksamhetsgrenar.


Återrapportering 2

Redovisa översiktligt viktigare insatser. Det regionala mål- och uppföljningsarbetet redovisas i övrigt till regeringen (Miljödepartementet) enligt länsstyrelsernas miljömålsuppdrag (M98/3090/8).


Verksamhetsområde Tillsyn och vägledning

Mål 1

Ett ökat skydd för enskilda och värnande om samhället i övrigt genom såväl tillsyn som vägledande arbete. För 2004 gäller att de länsstyrelser som inte upprättat tillsynsplaner skall upprätta sådana.


Återrapportering 1

Redovisning skall utföras enligt bilaga 2 och åtföljas av kortfattade kommentarer och analyser.


Verksamhetsgren Social tillsyn

Mål 1

Länsstyrelsen skall tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt samt med god kvalitet och framförhållning i planeringen. För år 2004 skall särskilt gälla att brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet skall åtgärdas i enlighet med en av länsstyrelserna och huvudmännen överenskommen tidsram.


Återrapportering 1

Redovisa inom verksamhetstillsynen

 • om brister och missförhållanden åtgärdats enligt överenskommen tidsram,

 • om brister som påpekats och följts upp inte åtgärdats, beskriv kortfattat orsakerna till detta,

 • en sammanfattning av de tre viktigaste tillsynsinsatserna som sannolikt givit bäst effekt och motivera kortfattat gjorda tillsynsprioriteringar,

 • en kortfattad beskrivning av hur den viktigaste verksamhetstillsynen bedrivits, t.ex. modell, metod, förändringar och förnyelse,

 • viktiga insatser som påverkat kommuner att planera för behovstäckning,

 • om lagändringen i 16 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) lett till att ansvarstvister lättare löses i samförstånd samt att människor inte blir avvisade för att en annan kommun anses ha ansvaret.

Därutöver skall nyckeltal redovisas enligt bilaga 2.


Mål 2

För att förbättra helhetssynen i socialtjänstens arbete skall länsstyrelsen i tillsynsarbetet beakta jämställdhets-, barn- och tillgänglighetsperspektiv.


Återrapportering 2

Redovisa hur jämställdhets-, barn- och tillgänglighetsperspektivet beaktats i tillsynen.


Mål 3

I syfte att förbättra kvalitet och säkerhet inom äldreomsorgen skall de samlade tillsynsinsatserna öka väsentligt jämfört med år 2003. Det skall åstadkommas genom äldreskyddsombuden och övriga tillsynsresurser inom området.


Återrapportering 3

Länsstyrelserna skall senast den 15 mars 2005 lämna Socialstyrelsen underlag för rapporten om resursanvändningen i fråga om äldreskyddsombuden och deras arbete enligt regeringsbeslutet nr 3 den 13 februari 2003 - Uppdrag om förstärkt tillsyn vid länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter - men avse år 2004. Vid samma tillfälle skall länsstyrelserna lämna underlag även till regeringen (Socialdepartementet). Socialstyrelsen redovisar resultatet till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2005.


Mål 4

Länsstyrelsen skall tillse att kommunernas användning av individuella planer för funktionshindrade, som syftar till att bättre samordna insatser och att samverka, ökar i varje län under år 2004 jämfört med resultatet i Socialstyrelsens kartläggning år 2003.


Återrapportering 4

Redovisa de insatser som länsstyrelsen genomfört för att aktivt påverka kommuner och andra att samordna insatser och samverka genom individuella planer.


Mål 5

Samverkan mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet samt

 • ökad samordning när det gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården.


Återrapportering 5

Redovisa:

 • kortfattat samverkan som gett samordningsvinster och samverkan som bidragit till att tillsynen fått ökat genomslag,

 • hur jämställdhetsperspektivet beaktats i de gemensamma bedömningskriterier som tas fram för tillsyn inom äldre- och handikappomsorg samt inom individ- och familjeomsorg,

 • antalet gemensamma nämnder mellan kommuner och landsting i länet.


Mål 6

Länsstyrelserna skall se till att den kommunala tillsynen på alkohol- och tobaksområdet skärps.


Återrapportering 6

Redovisa hur länsstyrelsen har bidragit till att den kommunala tillsynen har skärpts.


Mål 7

Stödet och skyddet till kvinnor som är utsatta för våld eller andra övergrepp skall uppmärksammas i tillsynen.


Återrapportering 7

Redovisa hur och i vilken utsträckning frågan om våld mot kvinnor uppmärksammats i tillsynen samt hur barnens förhållande uppmärksammats i tillsynen i de fall deras mödrar utsatts för våld.


Verksamhetsgren Miljötillsyn

Mål 1

Länsstyrelsernas tillsyn av naturmiljön, kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och fornminnen m.m. skall bidra till att nå miljökvalitetsmålen och bevarandet av naturmiljön och kulturarvet samt att miljöskador inte uppkommer.


Återrapportering 1a

Redovisa viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynen inom natur- och kulturmiljön.


Återrapportering 1b

Redovisa senast den 1 mars 2005 till Naturvårdsverket hur tillsynen över CITES lagstiftningen, 8 § i Rådets förordning nr 338/97 bedrivs med stöd av 15-18 och 26 § artskyddsförordningen (1998:179). Rapporten skall översiktligt beskriva hur rådets förordning efterlevs särskilt vad avser verksamheter där CITES-intyg krävs för i bilaga A listade exemplar samt innehålla en uppskattning av det totala antalet tillsynsobjekt och hur många objekt som varit föremål för tillsyn.


Mål 2

Länsstyrelsernas tillsyn över rennäringen skall bedrivas så att naturbetesmarkernas långsiktiga produktionsförmåga, den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena behålls. Samtidigt skall bevakas att markerna ger uthålligt god avkastning. Målet gäller för länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.


Återrapportering 2

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens samt Jämtlands län skall redovisa och kommentera

 • antal genomförda kontroller och resultatet av dessa,

 • antal utfärdade viten.


Verksamhetsgren Djur- och livsmedelstillsyn

Mål 1

Djurskyddstillsynen skall bedrivas effektivt och likvärdigt i hela landet. Målet med länsstyrelsernas arbete inom verksamhetsgrenen är att uppnå en god djurhälsosituation, en fungerande veterinär samverkan och ett gott djur- och smittskydd. Brister och missförhållanden skall uppmärksammas och åtgärdas. Länsstyrelsen skall särskilt verka för att:

 • den veterinära verksamheten är ändamålsenlig med bl.a. en väl fungerande samverkan mellan olika veterinära kategorier,

 • djurhälsosituationen och djurskyddet bevakas och hålls på en hög nivå genom uppföljning av ställda smitt- och djurskyddskrav,

 • djursjukdata rapporteras fullständigt och korrekt och

 • insamling och transport av animaliska biprodukter sker på ett säkert sätt.


Återrapportering 1a

Redovisa senast den 1 mars 2005 till Statens Jordbruksverk:

 • hur formerna och metoderna för tillsynen över den veterinära verksamheten har genomförts samt hur det utökade regionala samverkansarbetet mellan de veterinära kategorierna har utvecklats,

 • hur insamling, omhändertagande och transport av animaliska biprodukter i länet har utvecklats under år 2004 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister.


Återrapportering 1b

Redovisa senast den 1 mars 2005 till Djurskyddsmyndigheten hur djurskyddstillsynen bedrivits och de viktigaste tillsynsinsatserna; typ av åtgärder, motivering till gjorda prioriteringar och bakomliggande orsaker till om uppmärksammade brister vid besökta djurtillsynsobjekt inte åtgärdats.


Mål 2

En effektiv och likvärdig livsmedelstillsyn i hela landet genom:

 • aktivt deltagande från länsstyrelsen i Livsmedelsverkets normerande inspektioner m.m. hos länets kommuner,

 • att verka för ökad resurseffektivitet i tillsynen i syfte att optimera konsumentskyddet i förhållande till inspektionskapaciteten.


Återrapportering 2

Redovisa en bedömning av utvecklingen av livsmedelstillsynen i länet jämfört med föregående år, samt på vilket sätt länsstyrelsen bidragit till denna.


Mål 3

En förstärkt och förbättrad lokal livsmedelstillsyn. Länsstyrelserna skall aktivt medverka i och ta initiativ till utbildningsinsatser för kommunernas inspektörer och annan personal, inklusive den egna, som verkar inom den offentliga livsmedelstillsynen.


Återrapportering 3

Redovisa:

 • antal kommuner i länet som för året upprättat tillsynsplaner för livsmedelstillsynen,

 • antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och deltagareantalet i utbildningarna.


Verksamhetsgren Övrig tillsyn

Mål 1

För tillsyn som ej omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det övergripande målet för verksamhetsområdet.


Återrapportering 1

Redovisa, med kortfattade kommentarer och analyser samt i enlighet med bilaga 2.


Mål 2

Länsstyrelsernas tillsynsverksamhet över kommunerna skall främja en effektiv tillämpning av regelverk på byggområdet i syfte att tillgodose god kvalitet i byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar.


Återrapportering 2

Redovisa erfarenheterna från tillämpningen av regelverket på byggområdet samt hur arbetet med tillsynen över kommunerna bedrivits och vilka insatser som gjorts för att utveckla samarbetet med kommunerna. Redovisning skall ske till Boverket senast den 30 september 2004.


Mål 3

Länsstyrelserna skall genom sin tillsynsverksamhet verka för att den kommunala räddningstjänsten tillförsäkrar allmänheten en god säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala riskbilden.


Återrapportering 3

Redovisa hur arbetet med tillsynen över kommunerna bedrivits och vilka insatser som gjorts samt redovisa hur tillsynen av den kommunala räddningstjänsten bedrivits och hur samarbetet med kommunerna har utvecklats.


Verksamhetsområde Ärendehandläggning

Mål 1

Länsstyrelsernas verksamhet skall kännetecknas av en enhetlig rättstillämpning, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning.


Återrapportering

Redovisa med kortfattade kommentarer och analyser samt i enlighet med bilaga 2.


Verksamhetsgren Trafikärenden

Mål 1

Kostnaden per ärende skall minska. Uppmärksamhet skall i första hand läggas på ärendetyperna taxiförarlegitimation, andra körkortstillstånd, förlängning enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488), utbyte av utländskt körkort samt försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse.


Återrapportering 1

Redovisa måluppfyllelsen och vad länsstyrelsen gjort för att uppnå detta. Ärenden, intäkter och kostnader skall redovisas enligt tabell 3.2.2 och 3.2.3 i bilaga 2.


Verksamhetsgren EU-stöd

Mål 1

Länsstyrelsen skall i egenskap av förvaltningsmyndighet, utbetalande myndighet, beredningssekretariat och inom övrig handläggning förbättra effektiviteten vad gäller genomförandet av EU-stöden.


Återrapportering 1

Redovisa:

 • vilka åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra effektiviteten i genomförandet av EU-stöd

 • de fall där finansiella korrigeringar/skadestånd enligt artikel 39 i EU:s förordning 1260/99 förekommer,

 • de åtgärder inom respektive strukturfondsprogram (berörda länsstyrelser), landsbygdsprogram och direktstöd som genomförts för att uppfylla EU:s krav på kontroll och uppföljning.


Mål 2

Utbetalande myndighets utbetalningar av medel från EU:s strukturfonder skall göras inom en månad efter det att fullständig rekvisition inlämnats till utbetalande myndighet.


Återrapportering 2

Redovisa:

 • respektive strukturfondsprogram samt övriga EU-stöd, antal utbetalningar, storleken på dessa samt kommentera väsentliga avvikelser från målet att betala ut stöd inom en månad.


Verksamhetsgren Övrig ärendehandläggning

Mål 1

För ärendehandläggning som ej omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det övergripande målet för verksamhetsområdet.


Återrapportering 1

Redovisa enligt bilaga 2. Redovisningen skall kommenteras.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Mål 1

Länsstyrelserna skall verka för att skapa en mer Attraktiv Arbetsplats samt en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald, hälsoarbete samt arbetet för att utveckla en mer attraktiv arbetsplats. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. Redovisningen skall göras i enlighet med bilaga 3 och kommenteras med analyser.1.4Uppdrag

Uppdragen är fördelade på politikområden om inte annat anges.

Uppdrag skall redovisas i årsredovisningen för år 2004 om inte annat meddelas i uppdragstexten.

Pågående uppdrag redovisas i bilaga 7.

Uppdrag till alla länsstyrelser

1. Länsstyrelserna skall redovisa internationella insatser. Härvid skall även kostnader och finansiering redovisas.

Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

2. Länsstyrelserna skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.

Landsbygdspolitik

3. Länsstyrelsernas genomförande och resultat av åtgärder inom ramen för miljö- och landsbygdsprogrammet skall följas upp genom en rapport till Statens jordbruksverk senast den 1 april 2004. Den närmare utformningen av rapporteringen anges i riktlinjer från Statens jordbruksverk. (Rapporten utgör underlag för Statens jordbruksverks rapportering till EU-kommissionen och regeringen om miljö- och landsbygdsprogrammets fortskridande enligt artikel 53 i kommissionens förordning (EG) nr 445/2002.)

4. Länsstyrelserna inom Mål 1-området skall arbeta för att målet med åtgärden Främja anpassning och utveckling av landsbygden inom respektive Mål 1-program uppnås. Länsstyrelsen skall senast den 30 september 2004 till regeringen (Jordbruksdepartementet) redovisa resultatet för åtgärden, förväntat framtida utfall samt hur åtgärden samverkat med övriga åtgärder inom mål 1-programmen.

Landsbygdspolitik och livsmedelspolitik

5. Länsstyrelserna skall redovisa antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med samt kostnader för hantering (handläggning av kontroll) av olika EU-stöd för år 2004 och 2005. Redovisningen skall omfatta verksamheter enligt Statens jordbruksverks anvisningar. Kostnader skall särredovisas för relevanta objektkoder i länsstyrelsernas gemensamma kontoplan samt vara fördelade på de tre kostnadsslagen; lönekostnader inkl. sociala avgifter, direkta kostnader (kostnader för resor m.m.) och gemensamma kostnader (OH-kostnader). Gemensamma redovisningsprinciper skall tillämpas.

6. Länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands samt Västerbottens län som samordningsansvariga i respektive samordningsregion skall lämna en skriftlig rapport till Statens jordbruksverk senast den 1 mars 2004 respektive den 1 mars 2005. Av rapporten skall framgå:
- vad som har gjorts för att effektivisera jordbruksadministrationen i form av organisatoriska eller strukturella förändringar, metodutveckling och hantering,
- vad som har gjorts för att öka likabehandlingen, bl.a. mot bakgrund av servicen till brukarna,
- förändringar i effektivitet och kvalitet i verksamheten,
- ekonomiska samordningsvinster under 2003 resp. 2004,
- erfarenheter av samordnings- och utvecklingsarbetet.

Livsmedelspolitik

7. Fiskeriverket och länsstyrelserna skall gemensamt redovisa hur de medel som anvisats under det under utgiftsområde 23 uppförda anslaget 43:11 Fiskevård handlagts och disponerats samt effekterna av gjorda insatser. Redovisningen skall även omfatta fiskevårdsåtgärder som helt eller delvis finansierats med andra medel. Redovisningen skall omfatta åren fr.o.m. 1997 t.o.m 2003. Om behov föreligger att förbättra nuvarande handläggning av fiskevårdsanslaget skall förslag på förändringar läggas fram. Därvid skall även möjligheter till förbättrad projektredovisning, effektuppföljning och kunskapsspridning uppmärksammas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2004.

Barnpolitik

8. Länsstyrelserna skall kartlägga i vilken omfattning myndighetens verksamheter rör barn och redovisa de åtgärder som behövs för att utveckla och förbättra barnperspektivet i verksamheterna. Uppdraget baseras på den nationella strategin för att förverkliga FN: s konvention om barnets rättigheter i Sverige (prop. 1997/98:182) som anger att barnkonventionen och dess intentioner skall finnas med i allt beslutsfattande som rör barn. Med barn avses personer under 18 år.

Äldre- och handikappolitik

9. Antalet ej verkställda beslut och domar samt avslag, trots bedömt behov, för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, skall redovisas till Socialstyrelsen senast den 15 april 2004. Redovisningen skall göras uppdelad på kön.

Handikappolitik

10. Länsstyrelserna skall i samverkan med Socialstyrelsen utveckla verksamheten med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade kvinnor och män; inriktningen beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000. Erfarenheterna av verksamheten skall följas upp och redovisas till Socialstyrelsen för dess rapport till regeringen som skall lämnas senast den 31 maj 2005. Redovisningen skall lämnas till Socialstyrelsen överenskommet datum.

Socialtjänst-, handikapp- och äldrepolitik

11. Länsstyrelserna skall lämna underlag till en årsrapport om resultatet av länsstyrelsernas sociala tillsyn år 2003 till Socialstyrelsen. Underlaget lämnas till Socialstyrelsen överenskommet datum.

Miljöpolitik

12. Redovisa hur statsbidraget till lokala naturvårdsprojekt har fördelats, dels på kommuner, dels på olika slags projekt och åtgärder i enlighet med åtgärdskategorier enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 19 december 2004.

13. Länsstyrelserna skall redovisa förslag till komplettering av befintligt nätverk av särskilda skyddsområden för fåglar med områden som bedöms vara nödvändiga i ett komplett Natura 2000-nätverk. I detta sammanhang skall i synnerhet våtmarker av internationell betydelse beaktas. Därutöver skall berörda länsstyrelser även lämna förslag till ytterligare Natura 2000-områden i de fall utvärdering visar att någon eller några av de brister som konstaterades vid EU-kommissionens biogeografiska utvärderingsmöten fortfarande, dvs. efter regeringsbeslut om kompletteringar som skett efter dessa utvärderingsmöten, kvarstår. De riktlinjer som angavs i regeringens uppdrag till Naturvårdsverket och länsstyrelserna den 24 augusti 2000, kompletterade med att uppdraget också skall genomföras i samråd med Sveriges geologiska undersökning, Luftfartsverket och Sjöfartsverket, skall i övrigt vara vägledande för arbetet. Vid genomförandet skall underlag från ArtDatabanken beaktas. Förslagen skall redovisas till Naturvårdsverket den 31 oktober 2005.

14. Länsstyrelsen i Skåne län skall samordna länstyrelsernas arbete med att redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för miljömålsarbetet som tillfördes 2002 samt 2004:
- för övergripande ansvar för regionalt mål- och uppföljningsarbete,
- för administration m.m. av anslagsmedel avseende sanering och återställning av förorenade områden, kalkning, miljöövervakning samt vissa andra naturvårdsåtgärder,
- länsstyrelsernas arbete med områdesskydd, vård och förvaltning av redan skyddade områden samt med att genomföra nätverket Natura 2000.
Länsstyrelserna skall redovisa till Länsstyrelsen i Skåne län senast den 22 februari 2005. Redovisningen från Länsstyrelsen i Skåne län lämnas i separat rapport till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 26 mars 2005.

Bostadspolitik

15. Länsstyrelserna skall redovisa en kommenterad sammanställning över ansökningar och beslut avseende tillstånd enligt 2 kap. lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag sedan föregående redogörelse (den 15 juni 2003). Redogör kortfattat för de bedömningar som legat till grund för länsstyrelsens beslut.

16. Länsstyrelserna skall redovisa en sammanställning över de uppgifter om utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag som lämnats till länsstyrelsen i enlighet med 1 kap lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag. Länsstyrelserna skall också lämna en redogörelse för hur lämnad utdelning överensstämmer med bestämmelserna om högsta tillåtna utdelning samt redovisa vilka allmännyttiga bostadsföretag som ej lämnat uppgifter om utdelning.

17. Utöver den normala ärendehanteringen skall länsstyrelserna redovisa och bedöma resultatet av de viktigaste insatserna för att främja bostadsförsörjningen, varvid också åtgärder för att hantera bostadsöverskott skall beaktas. Länsstyrelserna skall också redovisa i vilken utsträckning arbetet med att främja bostadsförsörjningen integrerats med det övergripande miljömålsarbetet samt redogöra för eventuella målkonflikter.

18. Länsstyrelserna skall analysera och göra en bedömning av situationen på bostadsmarknaden i länet med utgångspunkt i uppgifter från kommunerna, aktuell statistik om befolkningsförändringar m.m. Uppdraget skall redovisas separat senast den 15 maj 2004 till Finansdepartementet.

Effektiv statsförvaltning

19. Länsstyrelserna skall i fråga om anslagen 32:1 och 32:2 redovisa utgiftsprognoser för 2004 - 2007 senast vid nedanstående prognostillfällen i systemet Hermes. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Den 22 januari 2004, 10 mars 2004, 5 maj 2004, 11 augusti 2004 och 1 november 2004. Regeringskansliet (Finansdepartementet) kommer under våren att förtydliga prognosens innehåll och omfattning.

20. Länsstyrelserna skall lämna budgetunderlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Regeringskansliet (Finansdepartementet) kommer under våren att förtydliga innehåll och omfattning.


Djurpolitik

21. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2005 redovisa till Statens jordbruksverk hur smittskyddsläget i länet har utvecklats under år 2004. Av rapporten skall framgå antalet smittskyddsärenden (fördelade på besättningar, typer av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och eventuella problem vid sanering.

22. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2005 redovisa till Statens jordbruksverk hur arbetet med samordning av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Rapporten skall översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts under år 2004 samt eventuella problem.

23. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2005 redovisa till Statens jordbruksverk hur tillsynen har bedrivits under år 2004 enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inkl. hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll. Rapporten skall översiktligt beskriva hur förordningen har efterföljts, eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år samt eventuella problem.

Energipolitik

24. Länsstyrelserna skall delta i arbetet med att genomföra EG:s direktiv för handel med utsläppsrätter (2003/87/EG) i Sverige enligt riktlinjerna i proposition 2003/04:31 samt ytterligare riktlinjer från Naturvårdsverket. Länsstyrelserna ska ansvara för att meddela tillstånd för att släppa ut växthusgaser. Länsstyrelserna kan ansöka om medel för detta arbete hos Energimyndigheten.

Arbetsmarknadspolitik

25. Länsstyrelserna skall beträffande lönegarantiärenden lämna följande uppgifter till Kammarkollegiet:
- För föregående månad redovisa hur mycket som betalats ut enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, samt de medel som återbetalats.
- Genomsnittlig lönegarantiersättning, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person samt det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare skall redovisas antal personer och företag som detta avser.
Tidpunkter för inlämning specifieras särskilt av Kammarkollegiet.

Regional utvecklingspolitik

26. Länsstyrelserna skall medverka i NUTEK:s arbete med att anpassa och utveckla datasystemet STINS/NYPS.

27. Länsstyrelserna skall nedanstående datum till NUTEK lämna en redovisning av anslag och prognoser m.m. för åren 2004-2006 gällande anslagen 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder(UO 19) enligt anvisningar från NUTEK.
- den 13 januari 2004 per den 31 december 2003,
- den 1 mars 2004 per den 31 januari 2004,
- den 28 april 2004 per den 31 mars 2004,
- den 2 augusti 2004 per den 30 juni 2004 och
- den 25 oktober 2004 per den 30 september 2004.

28. Länsstyrelserna skall redovisa om medel har använts till följande verksamheter:
a) säkerställande av uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystem på anslaget,
b) uppföljning av enskilda företagsstödärenden och projekt samt
c) utvärdering av den egna stödverksamheten.
Medelsredovisningen skall för respektive verksamhet vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall vara NUTEK tillhanda senast den 22 februari 2005.

29. Länsstyrelserna skall kommentera andelen beviljade medel under anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder som avser medfinansiering av regionala tillväxtprogram respektive geografiskt avgränsade strukturfondsprogram. Länsstyrelserna skall i förekommande fall även kommentera och motivera varför medel på anslaget 33:1 inte medfinansierat nämnda program.

30. Länsstyrelserna skall redovisa grunderna för gjorda prioriteringar inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Det avser prioriteringar mellan företagsstöd och regional projektverksamhet. Det avser vidare prioriteringar mellan olika företagsstöd och mellan insatser inom den regionala projektverksamheten. Vid redovisning av detta skall även jämställdhets-, integrations- och miljöperspektiven innefattas genom att beskriva hur och i vilken utsträckning insatser har prioriterats som bidrar till att de nationella målen för respektive perspektiv uppnås.

Uppdrag till vissa länsstyrelser

Demokrati

31. I regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr.2001/02:83) framgår att målet för regeringens strävanden är att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna, öka kunskapen och medvetenheten om de mänskliga rättigheterna samt bättre samordna arbetet med de mänskliga rättigheterna. Av handlingsplanen framgår att vissa myndigheter skall göras särskilt uppmärksamma på frågor om mänskliga rättigheter. Under 2004 skall även länsstyrelserna i Stockholms, Skånes, Norrbottens, Hallands, Västernorrlands, Värmlands och Östergötlands län kartlägga och analysera hur de mänskliga rättigheterna berör och berörs av länsstyrelsernas verksamhet. Utifrån denna information skall de utvalda länsstyrelserna ta fram handlingsplaner bland annat för hur kunskapen och medvetenheten om de mänskliga rättigheterna hos de anställda kan öka under 2004 och 2005. Länsstyrelserna kan vid behov samråda med Regeringskansliet (Justitiedepartementet) avseende metodförslag och kunskapsinhämtning om de mänskliga rättigheterna. Planen skall redovisas till Justitiedepartementet senast den 1 september 2004. En slutlig rapport med dittills framkomna resultat skall redovisas senast den 1 april 2005.

Integrationspolitik

32. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län skall bedriva verksamhet på regional nivå i syfte att främja allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Av särskild vikt är att utveckla en ökad regional samordning kring bostäder, arbete, utbildning, anskaffning av praktikplatser m.m. vad gäller nyanlända kvinnors och mäns etablering i Sverige. Vidare bör insatser som främjar den etniska mångfalden på arbetsmarknaden och integrationsperspektivet i samband med tillväxtprogrammen ges särskild uppmärksamhet. Uppdraget skall genomföras i samverkan med Integrationsverket.

Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

33. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västernorrlands län skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)

Internationellt utvecklingssamarbete

34. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län deltar i Barentssamarbetet. Länsstyrelserna och Utrikesdepartementet skall under år 2004 bilda en arbetsgemenskap, "Svenska Barentssekretariatet", i syfte att stärka det svenska arbetet med frågor som rör Barentsregionen. Vissa kostnader för länsstyrelsernas arbete beräknas under utgiftsområde 7, anslaget 8:1.31 Östeuropa och Centralasien, delposten 2 Icke ODA-länder.

Regional samhällsorganisation

35. Länsstyrelsen i Gotlands län skall, med anledning av försöksverksamheten med samordnad statlig länsförvaltning, redovisa initiativ och insatser i verksamheten som varit ett resultat av sådana sektorsövergripande bedömningar som försöksverksamheten möjliggjort.

36. Länsstyrelsen i Norrbottens län skall sammanställa statistik över lokaler och lokalkostnader för samtliga länsstyrelser. Arbetet skall genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Befintliga statistikkällor, t.ex. Statskontoret, skall därvid utnyttjas. Redovisningen lämnas i separat rapport i samband med årsredovisningen.

Miljöpolitik

37. Länsstyrelserna i kustlänen, Naturvårdsverket och Fiskeriverket skall i samarbete vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ytterligare fem marina områden skall vara skyddade som reservat senast år 2005 i enlighet med delmål 1 under miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Samråd skall ske med övriga berörda myndigheter. Resultat och erfarenheter av arbetet med inrättande av reservat i marin miljö skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 februari 2006. Länsstyrelserna skall göra en delredovisning till Naturvårdsverket senast den 15 november 2004.

38. Länsstyrelserna i kustlänen skall, om resultaten från Naturvårdsverkets inventering av marina naturtyper på utsjöbankar visar att det finns ett sådant behov, till Naturvårdsverket lämna förslag till ytterligare Natura 2000-områden för de naturtyper i marin miljö där utvärdering av medlemsstaternas hittillsvarande bidrag ännu inte skett, framför allt sublittorala sandbankar och rev. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 november 2005.

39. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län skall, i samarbete med berörda kommuner, påbörja genomförandet av de program för skydd, förvaltning och utveckling av de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård, som under 2003 redovisats till regeringen. I första hand bör de storstadsnära områdena uppmärksammas. Vad som anförs i regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (skr. 2001/02:173) bör vara utgångspunkt vid genomförandet. Regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård utgör en särskild möjlighet vid genomförandet genom att berörda kommuner kan inkomma med ansökningar om statsbidrag till olika projekt. Arbetet bör påbörjas med sikte på att programmen bör, så långt möjligt, vara genomförda inom en femårsperiod. Nämnda länsstyrelser skall senast den 30 januari 2006 lämna en lägesredovisning av genomförandet. Länsstyrelserna skall då även lämna en bedömning av möjligheten att genomföra dittills ännu inte genomförda delar av programmen.

40. Länsstyrelsen i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i samarbete med Boverket se över den närmare gränsdragningen för obrutna fjäll enligt 4 kap. 5 § miljöbalken. Länsstyrelsernas arbete kan lämpligen ske inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att utarbeta ett gemensamt regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällområdet. Arbetet skall samordnas av Boverket och redovisas senast den 31 december 2004.

41. Länsstyrelserna i fjällänen skall redovisa behov av ytterligare skoterregleringsområden samt möjligheter att anlägga, underhålla och finansiera skoterleder varvid även avgiftsfinansiering skall omfattas. Arbetet bör samordnas i länsstyrelsernas arbete med regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällänen och redovisas samtidigt med detta arbete.

IT, elektronisk kommunikation och post

42. Länsstyrelserna skall redovisa hur utbyggnaden av IT-infrastrukturen fortskrider. Redovisningen skall göras till Post- och telestyrelsen (PTS) enligt de riktlinjer som PTS utarbetat i samråd med länsstyrelserna och andra berörda intressenter. Länsstyrelserna skall bistå Post- och telestyrelsen med de uppgifter som krävs med anledning av PTS uppdrag (dnr N2003/8514/ITFoU) att utarbeta ny fördelningsnyckel. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

43. Länsstyrelserna skall redovisa erfarenheter av arbetet med IT-infrastrukturstöden till kommunerna. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

44. Länsstyrelserna skall redovisa utfall av kommunstöd enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna, dvs. storleken på de belopp som anmälts till Skatteverket att krediteras kommunernas skattekonton. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2004 och den 2 augusti 2004 till NUTEK lämna en redovisning avseende utfallet samt en prognos för utfallet för 2004 och 2005. Redovisningen skall lämnas enligt anvisningar från NUTEK. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

45. Länsstyrelserna skall nedanstående datum till NUTEK lämna en redovisning av anslag och prognoser m.m. för åren 2004-2006 gällande anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (UO 22) enligt anvisningar från NUTEK.
- den 13 januari 2004 per den 31 december 2003,
- den 1 mars 2004 per den 31 januari 2004,
- den 28 april 2004 per den 31 mars 2004,
- den 2 augusti 2004 per den 30 juni 2004 och
- den 25 oktober 2004 per den 30 september 2004.
Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne, och Västra Götalands län.

Regional utvecklingspolitik

46. Länsstyrelserna skall redovisa utvecklingen av kommersiell service i serviceglesa områden. Redovisningen utformas efter anvisningar från Konsumentverket. Länsstyrelserna skall senast den 15 november 2004 redovisa arbetet till Konsumentverket. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

47. Länsstyrelser i län utan självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall, i egenskap av huvudansvariga för regionala tillväxtprogram (RTP), inhämta uppgifter om medfinansiering avseende 2004 från berörda aktörer. Av redovisningen skall framgå hur övriga aktörer inom programmen bidragit till medfinansiering av olika delar i RTP. Det skall också framgå vilket eller vilka av länsstyrelsens anslag som kommit i fråga inom ramen för RTP samt beslutade och utbetalda belopp. Medel från andra myndigheters anslag som fördelats till länsstyrelsen och som använts i RTP för medfinansiering skall även redovisas på respektive anslag. Dessutom skall länsstyrelserna medverka i NUTEK:s uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av RTP. Länsstyrelserna skall redovisa uppgifterna till NUTEK enligt närmare anvisningar från myndigheten.

48. Länsstyrelser i län med regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall vid förfrågan från länens programansvariga (för RTP) redovisa beslutade och utbetalade belopp samt vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommit i fråga inom ramen för RTP avseende 2004. Medel från andra myndigheters anslag som fördelats till länsstyrelser och som använts i RTP för medfinansiering skall redovisas på respektive anslag.

49. Länsstyrelserna skall redovisa hur de arbetat med att införa ett kvalitetssäkringssystem, i form av ett styrdokument för de regionala företagsstöden, där jämställdhets-, integrations- och miljöperspektivet konkretiseras. Vidare skall de redovisa hur de i samverkan med NUTEK utvecklat arbetet. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

50. Länsstyrelsen i Gävleborgs län skall redovisa hur arbetet med avslutsdeklarationer för programperioden 2000-2006 för strukturfonderna genomförs.

51. Länsstyrelserna i län utan självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall särredovisa de medel som erhållits från anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 för medfinansiering av bidrag avseende företagsstöd i samband med utbetalning från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Därutöver skall den del som i detta sammanhang utbetalats från länsstyrelsen i form av stöd redovisas. Utestående fordringar mot de myndigheter som disponerar anslaget 33:5 redovisas i not till balansräkning.

52. Länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län skall, som utbetalande myndigheter av EU:s strukturfondsmedel, redovisa inbetalningar och prognoser avseende Interreg III-programmen Kvarken/Mittskandia och Sverige-Norge. Rapportering skall ske till NUTEK och Arbetsmarknadsstyrelsen senast den 27 februari 2004 och den 22 oktober 2004 .

53. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i egenskap av förvaltningsmyndigheter för beslutade projekt redovisa fördelningen av finansieringen för kommuner, landsting, stat, övrig offentlig och privat finansiering för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och självstyrelseorgan eller samverkansorgan från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, dels övrig statlig finansiering. Vidare skall förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter och effekter på företagandet av strukturfondsprogrammen redovisas. Redovisningen skall göras till NUTEK senast den 23 februari 2004, den 4 juni 2004 och den 18 oktober 2004.

54. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i egenskap av förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade belopp. Belopp utbetalade i förskott skall särredovisas. Därutöver skall prognoser lämnas för inbetalningar och utbetalningar per år avseende respektive program och strukturfond för programperioden 2000-2006. Prognoserna skall sträcka sig till och med år 2008. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är gjorda, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt vilken grad av osäkerhet som råder. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen skall göras till NUTEK, i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket senast den 23 februari 2004, den 4 juni 2004 och den 18 oktober 2004.

55. Länsstyrelserna i län utan självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall redovisa en samlad bild av hur landsbygdsdimensionen tas tillvara och beaktas som en del av det regionala utvecklingsarbetet. Redovisningen skall innehålla en precisering av vilka program som bidrar till hållbar tillväxt på landsbygden och dess åtgärdsinriktningar. Vidare skall redogöras för hur arbetet bedrivs med att samordna olika program av betydelse för landsbygden samt hur arbetet ytterligare kan förstärkas. Ytterligare skall synen på hur landsbygdsfrågor bör behandlas i regionalt utvecklingsarbete redovisas. I detta skall särskilt kvinnor och mäns villkor när det gäller arbete, företagande och service genomgående belysas. Dessutom skall eventuella behov av metod- och kunskapsstöd på området tydliggöras. Redovisning skall inkomma till Glesbygdsverket senast den 11 juni 2004.

56. Länsstyrelserna i län med självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall bistå organen i deras arbete med att redovisa hur landsbygdsdimensionen tas tillvara och behandlas som en del av länets regionala utvecklingsarbete (enligt uppdrag 55).

Transportpolitik

57. Länsstyrelsen i Västmanlands län skall efter samråd med övriga länsstyrelser lämna underlag till Vägverket för fastställande av framtida avgifter. Redovisningen skall lämnas senast den 5 april 2004 i enlighet med den struktur som Vägverket fastställer. Kostnadsuppgifterna i underlaget skall vara samordnade för samtliga länsstyrelser.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

32:1Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län231 183 tkr
32:1 ap.1Stockholms län (Ram)231 183 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län69 474 tkr
32:1 ap.2Uppsala län (Ram)69 474 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län70 040 tkr
32:1 ap.3Södermanlands län (Ram)70 040 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län92 800 tkr
32:1 ap.4Östergötlands län (Ram)92 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län85 885 tkr
32:1 ap.5Jönköpings län (Ram)85 885 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län67 174 tkr
32:1 ap.6Kronobergs län (Ram)67 174 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län70 955 tkr
32:1 ap.7Kalmar län (Ram)70 955 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län45 840 tkr
32:1 ap.8Gotlands län (Ram)45 840 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län57 712 tkr
32:1 ap.9Blekinge län (Ram)57 712 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län198 143 tkr
32:1 ap.10Skåne län (Ram)198 143 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län68 583 tkr
32:1 ap.11Hallands län (Ram)68 583 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län270 018 tkr
32:1 ap.12Västra Götalands län (Ram)270 018 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län87 439 tkr
32:1 ap.13Värmlands län (Ram)87 439 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län81 223 tkr
32:1 ap.14Örebro län (Ram)81 223 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län72 811 tkr
32:1 ap.15Västmanlands län (Ram)72 811 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län87 433 tkr
32:1 ap.16Dalarnas län (Ram)87 433 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län86 194 tkr
32:1 ap.17Gävleborgs län (Ram)86 194 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län94 201 tkr
32:1 ap.18Västernorrlands län (Ram)94 201 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län81 247 tkr
32:1 ap.19Jämtlands län (Ram)81 247 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län98 121 tkr
32:1 ap.20Västerbottens län (Ram)98 121 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län118 990 tkr
32:1 ap.21Norrbottens län (Ram)118 990 tkr

Disponeras av Regeringskansliet3 001 tkr
32:1 ap.22Utvecklingsinsatser m m (Ram)3 001 tkr


Villkor
32:1 Länsstyrelserna m.m.

Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av stiftelse, vilken länsstyrelsen medverkat till bildandet av om inte regeringen godkänt stiftelsebildningen.

Övriga villkor

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en sammanlagd låneram på 182 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6.

Räntekonto

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas sammanlagda kreditutrymme på räntekontona är 180 044 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag.

Medel som deponeras hos en länsstyrelse skall sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Till länsstyrelserna inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) skall bokföras mot icke räntebärande konto och månatligen inbetalas till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna skall på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet skall kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

I 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. föreskrivs om ersättningens storlek till "övriga ledamöter och ersättare". Föreskriften skall tillämpas på länsstyrelserna under 2004 enligt följande:

- rennäringsdelegationerna m.m., kategori D,

Ersättning skall lämnas för mistade avlöningsförmåner enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaden skall belasta länsstyrelse i det län där berörd ledamot/ersättare är bosatt.

Kommittéförordningen

I 26 § kommittéförordningen (1998:1474) föreskrivs om ersättning till ledamöter m.m. Föreskriften skall tillämpas på ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från annan länsstyrelse.

Inbetalningar avseende EG:s strukturfonder

Från EG inbetalda medel avseende programperioden 1995-1999 skall redovisas mot inkomsthuvudgrupp 6300 Bidrag från EG:s regionalfond enligt nedan:

- Nutek, inkomsttitel 6311.

- Länsstyrelsen i Norrbottens län, inkomsttitel 6311, undertitel 01.

- Länsstyrelsen i Västerbottens län, inkomsttitel 6311, undertitel 02.

- Länsstyrelsen i Jämtlands län, inkomsttitel 6311, undertitel 03.

- Länsstyrelsen i Värmlands län, inkomsttitel 6311, undertitel 04.

- Länsstyrelsen i Västra Götalands län, inkomsttitel 6311, undertitel 05.32:1 ap.3 Södermanlands län

För 2004 skall Länsstyrelsen i Södermanlands län betala 1,8 mnkr till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Sörmland) som skall finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Södermanlands län har en överenskommelse med Regionförbundet Sörmland, i vilken det framgår att Regionförbundet Sörmland kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2004 till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet under 2004.

Länsstyrelsen i Södermanlands län skall föra de medel de erhåller från Regionförbundet Sörmland mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 3.32:1 ap.4 Östergötlands län

För 2004 skall Länsstyrelsen i Östergötlands län betala 0,6 mnkr till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Östsam) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Östergötlands län har en överenskommelse med Regionförbundet Östsam i vilken det framgår att Regionförbundet Östsam kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2004 till Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet under 2004.

Länsstyrelsen i Östergötlands län skall föra de medel de erhåller från Regionförbundet Östsam mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 4.32:1 ap.9 Blekinge län

För 2004 skall Länsstyrelsen i Blekinge län betala 1,2 mnkr till samverkansorganet i länet (Region Blekinge) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Blekinge län har en överenskommelse med Region Blekinge i vilken det framgår att Region Blekinge kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2004 till Länsstyrelsen i Blekinge län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet under 2004.

Länsstyrelsen i Blekinge län skall föra de medel de erhåller från Region Blekinge mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 9.32:1 ap.16 Dalarnas län

För 2004 skall Länsstyrelsen i Dalarnas län betala 3,6 mnkr till samverkansorganet i länet (Region Dalarna) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Dalarnas län har en överenskommelse med Region Dalarna i vilken det framgår att Region Dalarna kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för år 2004 till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet under 2004.

Länsstyrelsen i Dalarnas län skall föra de medel de erhåller från Region Dalarna mot anslagspost 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 16.32:2Kommunala samverkansorgan m.m. (Obetecknat anslag)
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län1 800 tkr
32:2 ap.5Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län (Obetecknat)1 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 800 tkr
32:2 ap.6Regionförbundet Östsam (Obetecknat)1 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län6 678 tkr
32:2 ap.1Regionförbundet i Kalmar län (Obetecknat)6 678 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län3 529 tkr
32:2 ap.2Gotlands kommun (Obetecknat)3 529 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län1 800 tkr
32:2 ap.7Region Blekinge (Obetecknat)1 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län5 575 tkr
32:2 ap.3Skåne läns landsting (Obetecknat)5 575 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län1 800 tkr
32:2 ap.8Region Halland (Obetecknat)1 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län9 515 tkr
32:2 ap.4Västra Götalands läns landsting (Obetecknat)9 515 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 400 tkr
32:2 ap.9Region Dalarna (Obetecknat)2 400 tkr


Villkor
32:2 ap.1 Regionförbundet i Kalmar län

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet i Kalmar län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Kalmar län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet i Kalmar län.32:2 ap.2 Gotlands kommun

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Gotlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Gotlands kommun.32:2 ap.3 Skåne läns landsting

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen i Skåne län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Skåne läns landsting.32:2 ap.4 Västra Götalands läns landsting

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Västra Götalands läns landsting.32:2 ap.5 Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Uppsala län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län.32:2 ap.6 Regionförbundet Östsam

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Östsam med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Östergötlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet Östsam.32:2 ap.7 Region Blekinge

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Blekinge med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Blekinge län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Blekinge.32:2 ap.8 Region Halland

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Halland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Hallands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Halland.32:2 ap.9 Region Dalarna

Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Dalarna med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Dalarna.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
32:1 ap.16 935-0
32:1 ap.22 084Allt0
32:1 ap.32 101-0
32:1 ap.42 784-0
32:1 ap.52 577-0
32:1 ap.62 015-0
32:1 ap.72 129-0
32:1 ap.81 375-0
32:1 ap.91 731-0
32:1 ap.105 944-0
32:1 ap.112 057-0
32:1 ap.128 101-0
32:1 ap.132 623-0
32:1 ap.142 437-0
32:1 ap.152 184-0
32:1 ap.162 622-0
32:1 ap.172 586-0
32:1 ap.182 826-0
32:1 ap.192 437-0
32:1 ap.202 944-0
32:1 ap.213 570-0
32:1 ap.220Allt0
32:2 ap.10Inget0
32:2 ap.20Inget0
32:2 ap.30Inget0
32:2 ap.40Inget0
32:2 ap.50Inget0
32:2 ap.60Inget0
32:2 ap.70Inget0
32:2 ap.80Inget0
32:2 ap.90Inget0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
32:1 ap.2.132:1 ap.2100 %
32:1 ap.2.232:1 ap.2100 %
32:1 ap.4.132:1 ap.4100 %
32:1 ap.4.232:1 ap.4100 %
32:1 ap.9.132:1 ap.9100 %
32:1 ap.9.232:1 ap.9100 %
32:1 ap.11.132:1 ap.11100 %
32:1 ap.11.232:1 ap.11100 %
32:1 ap.16.132:1 ap.16100 %
32:1 ap.16.232:1 ap.16100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: Nr:29 Datum: 2003-12-18
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 231 183 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.1
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 71 274 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.2 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.5
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 70 040 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.3
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 94 600 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.4 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.6
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 85 885 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.5
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 67 174 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.6
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 77 633 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.7 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.1
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 49 369 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.8 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.2
Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 59 512 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.9 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.7
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 203 718 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.10 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.3
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 70 383 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.11 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.8
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 279 533 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.12 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.4
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 87 439 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.13
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 81 223 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.14
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 72 811 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.15
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 89 833 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.16 och anslaget Kommunala samverkansorgan m.m. 32:2 ap.9
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 86 194 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.17
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 94 201 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.18
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 81 247 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.19
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 98 121 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.20
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 118 990 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Länsstyrelserna m.m. 32:1 ap.21

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn pantbanker0015015000
Körkortsadministration0052 00052 00000
Villkorlig körkortsåterkallelse m.m.0014 00014 00000
Avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539)0030030000
Övrigt2 2104054 2053 8034023 017
Summa2 21040570 65570 2534023 017
Uppdragsverksamhet
Resurssamverkan, lokalvård007 0007 00000
Lantbruk005 8505 85000
Summa0012 85012 85000
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Målet är att avgiftsintäkterna skall finansiera kostnaderna.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

De avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel och som länsstyrelserna inte får disponera utgörs bl.a. av ansökningsavgifter enligt avgiftsförordningen (1992:191) såsom t.ex. miljöskyddsavgifter, lotteriavgifter, avgifter för tillsyn och registrering av stiftelser.

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

1. Verksamhetens intäkter och kostnader skall inte redovisas mot anslag och disponeras av respektive länsstyrelse. Kostnader och intäkter skall särredovisas i årsredovisningen.

2. Inom verksamhetsområdet Ärendehandläggning skall en del av den offentligrättsliga verksamheten finansieras med avgifter som fastställs av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Avgifterna tas in av Vägverket som månadsvis till respektive länsstyrelse skall utbetala medel för den del av ärendehandläggningen som länsstyrelserna utför. Utbetalningen skall grunda sig på antalet ärenden som länsstyrelserna handlagt den gångna månaden. Av nedanstående tabell framgår länsstyrelsernas del av avgifterna för aktuella ärendetyper.

Tabell. Ärendetyp samt avgifter (kr)

Ärendetyp, benämning enl. förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Total avgift

Varav Vägverkets del av avgiften

Varav länsstyrelsernas del av avgiften

Taxiförarlegitimation

390

120

270

Bevis om körkortstillstånd:

- efter återkallelse

1 055

55

1 000

- i annat fall

220

55

165

Färdigställande av körkortsunderlag:

- p.g.a. körkortstillstånd

220

55

165

- p.g.a. körkortstillstånd efter återkallelse

1 055

55

1 000

- p.g.a. att utländskt körkort skall bytas mot svenskt

315

120

195

- p.g.a. förlängning enl. 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

315

120

195

3. En länsstyrelse får resurssamverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. inom länet samt med länsstyrelser, utan de begränsningar som finns i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

4. Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189).

5. Avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) får disponeras av länsstyrelserna.

6. Avgiftsinkomster enligt förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse m.m. får disponeras av länsstyrelserna under försöksperioden.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lars-Erik Lövdén
Mats Kryhl
Kopia till:

Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, ekonomigruppen
Finansdepartementet, RoB
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets internrevision
Kammarkollegiet
Statskontoret
Valmyndigheten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Socialstyrelsen
Handikappombudsmannen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Statens livsmedelsverk
Fiskeriverket
Sametinget
Riksantikvarieämbetet
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Boverket
Post- och telestyrelsen
Vägverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Jämställdhetsombudsmannen
Konkurrensverket
Skogsstyrelsen
Glesbygdsverket
Statens energimyndighet
Integrationsverket
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet i Kalmar
Gotlands kommun
Region Blekinge
Skåne läns landsting
Region Halland
Västra Götalands läns landsting
Region Dalarna
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet