Näringsdepartementet
RegeringsbeslutV 1

2004-06-10Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 STOCKHOLMN2004/4403/ITFoU


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Verket för innovationssystem

Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingStöd till forskning och utveckling
Kunskapsöverföring
Strategi och analys
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemLångsiktig utveckling av energisystemet
NäringspolitikForskning och utvecklingExperimentell teknik


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Verksamhetsgren Stöd till forskning och utveckling

Mål 1

Stödja forsknings- och utvecklingsarbete av högsta kvalitet inom bl.a. områdena teknik, transport, kommunikation, arbetsliv och energi och därmed främja förnyelse och hållbar tillväxt.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa

- FoU-programmens antal och fördelning av medel mellan olika slag av insatser, områden och deltagarkategorier,

- en övergripande bedömning av insatsernas effekt avseende hållbar tillväxt,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden med hög tillväxtpotential påverkat fördelningen av forskningsstödet,

- utfallet av genomförda utvärderingar av olika program och satsningar samt hur detta påverkat fördelningen av medel,

- antal nyetablerade kunskapsintensiva företag respektive avknoppningar (varav från universitet/större företag),

- vilka insatser som genomförts för att främja mobilitet mellan universitet och högskola, institut och näringsliv,

- vilka insatser som genomförts för att främja kunskapsutvecklingen i små och medelstora företag,

- de fordonstekniska och flygtekniska programmen, och

- vilka insatser som genomförts för att utveckla samverkan mellan forskningsutförare, avnämare och andra aktörer så att ny kunskap tas till vara och omsätts i produkter, processer, tjänster, arbetsorganisation och arbetsmiljö.

För institutssektorn skall myndigheten, med fördelning mellan instituten, särskilt redovisa

- kompetensutvecklingsmedlens fördelning på typer av insatser,

- industriforskningsinstitutens deltagande i VINNOVA:s programsatsningar,

- övriga satsningar med inriktning på industriforskningsinstituten för att utveckla deras roll i innovationssystemet, och

- industriforskningsinstitutens medverkan i internationella forskningsprogram.


Mål 2

Verket skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstödet.


Återrapportering

Verket skall redovisa

- könsfördelningen inom verkets beredningsorganisation,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och FoU-stödets fördelning,

- vilka insatser som genomförts i förhållande till målet samt vilka framtida insatser verket planerar utifrån en analys av hinder och möjlighet för ökad jämställdhet,

- vilken hänsyn som tas till jämställdhetsfrågor vid val av FoU-teman, och

- hur verksamheten bidragit till en jämställd samhällsutveckling.


Mål 3

VINNOVA skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.


Återrapportering

Verket skall redovisa genomförda och planerade insatser för att underlätta integreringen av genusperspektiv i forskning och utveckling.


Mål 4

Verket skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin karriär i högskola, institut, näringsliv eller som egna företagare.


Återrapportering

Verket skall redovisa hur FoU-stödet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin karriär uppdelat på

- vilka insatser som genomförts,

- antalet unga nydisputerade forskare som erhållit stöd fördelat på universitet och högskola, institut, näringsliv och eget företagande, och

- antalet examinerade (hel-/delfinansierade) doktorer redovisade efter kategori.


Mål 5

Verket skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt FoU-samarbete och erfarenhetsutbyte inom sitt verksamhetsområde samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.


Återrapportering

Verket skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram,

- hur verket medverkar till genomförandet av EU:s handlingsplan för forskning,

- aktiviteter inom rollen som koordinator för deltagande i EUREKA och COST samt statistik över svenskt deltagande,

- hur verket arbetar för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder, t.ex. inom ERA-net,

- hur verket arbetar för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur stora forskningsmedel som använts för detta ändamål, och

- hur verket främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar.


Verksamhetsgren Kunskapsöverföring

Mål

Information om FoU skall spridas till utförare och användare av forskning samt till en intresserad allmänhet.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning, och

- hur verkets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser.


Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål

Genom framtidsstudier, analyser och effektstudier av hög kvalitet bidra till att offentliga insatser för FoU och innovation främjar effektiva innovationssystem och hållbar tillväxt i Sverige.


Återrapportering

VINNOVA skall

- beskriva och bedöma läget inom forsknings- och innovationsområdet avseende

1) utvecklingen av kommersialisering av forskning i Sverige,

2) FoU i små och medelstora företag,

3) starka forsknings- och innovationsmiljöer,

4) rörlighet mellan universitet och högskola, näringsliv och offentlig sektor,

5) högteknologiskt nyföretagande och,

6) kunskapsöverföring från universitet och högskola till befintliga små och medelstora företag,

- efter samråd med Institutet för tillväxtpolitiska studier och andra berörda myndigheter utveckla indikatorer för en bättre uppföljning av resultatet av insatser inom ovanstående områden,

- redovisa hur analysarbetet används i den egna verksamheten, och

- särskilt redovisa hur myndigheten arbetat med att utveckla indikatorer för att mäta förändringar i det svenska innovationssystemet på regional, sektoriell och nationell nivå.


Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken ska bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av de beslut riksdagen fattade i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02NU17, rskr. 2001/02:317) och i juni 1997 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272).


Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål

Målet är att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik. Ett villkor för stängningen av den andra reaktorn i Barsebäck är att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el.

Det övergripande målet för energiforskningen är att bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens på energiområdet inom universiteten, högskolorna och näringslivet i enlighet med 1997 års energipolitiska beslut.

Målet för satsningen på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är att sänka kostnaderna för och, under de närmaste tio åren, kraftigt öka el- och värmeproduktionen från förnybara energikällor och utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering.


Verksamhetsgren Långsiktig utveckling av energisystemet

Mål

- att bidra till ökad kunskap om de vetenskapliga grunderna för tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi med samtidig omsorg om hälsa och miljö,

- att främja utvecklingen av ny energiteknik som bidrar till utvecklingen av ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt energisystem och

- att forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet skall bidra till ökad användning av renare och effektivare energiteknik.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa enligt de anvisningar som Statens energimyndighet beslutar.


Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer och tillväxt.


Verksamhetsgren Experimentell teknik

Mål

Öka kompetensen inom området experimentell teknik i samverkan med andra forskningsaktörer och näringslivet, särskilt för små och medelstora företag.

Öka säkerhet och förbättra miljöegenskaper i material, processer och produkter främst genom utnyttjande av prenormativ forskning och standardisering, normgivning och expertfunktioner.


Återrapportering

Verket skall återrapportera

- insatser för kompetensökning inom experimentell teknik fördelat på forskningsaktörer, däribland särskilt industriforskningsinstitut,

- insatser för kompetensökning inom experimentell teknik i näringslivet, däribland särskilt för små och medelstora företag,

- medverkan i internationella forskningsprogram, och

- insatser som bidragit till ökad säkerhet och förbättrade miljöegenskaper i material, processer och produkter.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Myndigheten skall bidra till målet goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

Återrapportering

Verket skall återrapportera

- gemensamma forskningssatsningar med Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap, FAS, inom arbetslivsområdet och särskilt satsningar som ökar kunskapen om hur arbetsorganisationens och arbetsmiljöns utveckling kopplas till produktion och tillväxt i företagen samt hur modeller som utvecklats tas i bruk i arbetslivet, och

- övriga insatser relaterade till regeringens strategi för ökad hälsa i arbetslivet med koppling till FoU.

Politikområde Transportpolitik

Mål

Myndigheten skall bidra till målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Återrapportering

VINNOVA skall redovisa

- insatser inom transportområdet som bidrar till en ökad kostnadseffektivitet och hållbarhet i transportsystemet, särskilt avseende kollektivtrafik och samhällsbetalda resor samt logistik,

- insatser för ökad kunskap om transportområdets betydelse för hållbar tillväxt,

- systemdemonstrationer av miljöanpassade transporter samt uppnådda effekter, och

- utvecklingen av samverkansprogrammet för mer miljöanpassade fordon.

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, nämligen väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. VINNOVA skall inom ramen för sin verksamhet bistå i att stärka de regionala forsknings- och innovationsmiljöerna och insatserna för att kommersialisera forskningsresultat i samverkan med de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering

Myndigheten skall bistå uppföljningen av de regionala tillväxtprogrammen avseende 2004 enligt närmare anvisningar från Verket för näringslivsutveckling, NUTEK. Myndigheten skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalda belopp avseende 2004 inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Politikområde IT, elektroniska kommunikationer och post

Mål

Myndigheten skall bidra till att det IT-politiska målet, att Sverige som första land skall bli ett informationssamhälle för alla, uppnås och därmed bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt och nytta för medborgaren.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa hur den har bidragit till att samarbeten och miljöer har kommit till stånd som främjar konkurrenskraft och innovationer baserade på IT.

Övrig återrapportering

VINNOVA skall i mars, juni och oktober 2004 redovisa hur verksamheten utvecklas i förhållande till regleringsbrevet.1.3Organisationsstyrning

En årlig omprövning av verksamheten och dess inriktning skall ske genom att minst en fjärdedel av myndighetens verksamhet blir föremål för omprövning och nya beslut. Verksamheten i sin helhet skall ha omprövats under en fyraårsperiod. Som utgångspunkt för verksamhetsprogrammet skall ligga den verksamhetsplan som verket redovisade till regeringen hösten 2002. Myndigheten skall senast den 15 maj 2004 redovisa hur verksamhetsplanen hittills genomförts.

VINNOVA skall främja kvalificerad IT-användning i sin myndighetsutövning och även i övrigt verka för att målen för 24-timmarsmyndigheten uppfylls.

Verket skall följa upp och utvärdera processen "Teknisk framsyn" och integrera denna process i sin verksamhet.

Verket ska bistå Regeringskansliet i Sveriges deltagande i internationellt samarbete, bl.a. inom EU, Eureka, COST och OECD. Verket skall bl.a. sprida information om program och bistå Regeringskansliet i kommittéarbete i samråd med berört departement.

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

VINNOVA skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Verket skall ansvara för att medlen för finansiering av kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten används i enlighet med villkoren för medlens tilldelande.

Verket disponerar medel från anslaget 38:12, Bidrag till standardisering och FoU inom experimentell teknik, för att finansiera forskning och utveckling inom experimentell teknik. Medlen skall användas för finansiering av verksamhet på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB.

Myndigheten har ansvar för att Programrådet för fordonsforskning kan bedriva sin verksamhet i enlighet med ingångna avtal. Verksamheten skall samordnas med angränsande satsningar vid Vägverket och Statens energimyndighet.

Verket skall senast den 15 maj 2004 redovisa hur försöken med inkubatorverksamheten fallit ut.

Myndigheten skall senast den 15 maj 2004 redogöra för vidtagna åtgärder avseende personrörlighet mellan universitet och högskola, näringsliv och offentlig sektor bl. a. mot bakgrund till förslagen i VINNFORSK-rapporten (N2003/3071/ITFoU). I uppdraget bör hinder identifieras och olika möjligheter för ökad personrörlighet klargöras.

VINNOVA ges i uppdrag att, i samverkan med Banverket, Statens energimyndighet, FAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Naturvårdsverket och Vägverket, ta fram en samlad strategi för forskning, utveckling och demonstration till stöd för utveckling av ett hållbart och effektivt transportsystem. Arbetet skall sammanfatta myndigheternas syn på viktiga utvecklingsområden och på ansvarfördelningen mellan myndigheterna. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 maj 2004.

Banverket skall i samarbete med VINNOVA analysera de ekonomiska, behovs- och kompetensmässiga förutsättningarna för att etablera ett kompetenscentrum inom området förarhytter och förarmiljöer i järnvägsfordon.

VINNOVA skall senast den 30 april 2004 till regeringen rapportera hur verksamheten för Väg- och trafikinstitutets bibliotek och informationscentrum planeras efter 30 juni 2004.

VINNOVA skall i samverkan med berörda företag och finansiärer utveckla en nationell innovations- och forskningsstrategi för området bioteknik. Strategin skall fokusera på områden som har förutsättningar för hög tillväxt och internationell konkurrenskraft.

Myndigheten skall analysera resultaten av insatser inom sakområden omfattande minst två verksamhetsområden. Studien skall omfatta beräkningar av effekter i hållbar tillväxt och förnyelse som åstadkommits av den finansiering av forskning och utveckling som myndigheten och dess företrädare genomfört. Myndigheten skall också analysera hur olika insatsformer och bedömningskriterier påverkat de resultat som uppnåtts.

VINNOVA skall samråda med Formas inom området för skogsforskning.

FAS och VINNOVA skall fördjupa sitt samarbete om FoU inom arbetslivsområdet. Myndigheterna får i uppdrag att redovisa såväl informationsutbyte som annan samverkaninom området. Myndigheterna skall vidare lämna en överblick av arbetslivsområdet med syfte att fånga upp nya kunskapsbehov och nya forsknings- och utvecklingsområden. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2004.

Även i övrigt skall VINNOVA i samarbete med Vetenskapsrådet, FAS och Formas identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Verket skall med de nämnda myndigheterna samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse. Även med andra berörda myndigheter som Institutet för tillväxtpolitiska studier, NUTEK och Statens energimyndighet bör verket samordna finansiering av projekt av gemensamt intresse. Verket skall redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete har skett.

I delårsrapporten och årsredovisningen skall myndigheten för de sakanslag som får användas för projektanknutna kostnader redovisa omfattningen av medel som finansierat sådana.

VINNOVA skall också redovisa medel under anslaget 26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling som intecknats genom beslut men som ännu ej utbetalats. Redovisning skall avse de medel som intecknats av bemyndiganderamen för åren 2004 - 2009.

Verket skall för samtliga anslag, anslagsposter och avgifter som myndigheten disponerar lämna prognoser på utvecklingen för åren 2004 till 2007. Ingående överföringsbelopp och balanserat resultat skall beaktas. Av redovisningen skall framgå utfall dittills under året. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten angiven i regleringsbrevet. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen skall för den anslagsfinansierade verksamheten göras per anslag/anslagspost och för den avgiftsfinansierade verksamheten uppdelat per verksamhetsgren. Redovisningen skall ske senast

den 20 januari 2004 (prognos åren 2004-2007),

den 8 mars 2004 (prognos åren 2004-2007),

den 5 maj 2004 (prognos åren 2004-2007),

den 9 augusti 2004 (prognos åren 2004-2007), och

den 1 november 2004 (prognos åren 2004-2007).

VINNOVA skall inrätta en arbetsgrupp bestående av VINNOVA (ordförande), Krisberedskapsmyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut (sekretariatfunktion) vars syfte är att utarbeta ett gemensamt förslag till en nationell strategi för säkerhetsforskning. Arbetsgruppen skall även samverka med andra berörda myndigheter, industrier, institut samt universitet och högskolor, inklusive Försvarshögskolan. Arbetsgruppen skall löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om arbetet samt inkomma med en delrapport den 30 augusti 2004 och den 31 december 2004 inkomma med ett förslag till nationell strategi för säkerhetsforskning. Strategin skall ta sin utgångspunkt i innehållet i kommissionens meddelande KOM (2004) 72 final " On the implementation of the Preparatory Action on the enhancement of the European industrial potential in the field of Security research, Towards a programme to advance European security through Research and Technology", men i tillämpliga delar anpassas till svenska förhållanden.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:1Arbetsmiljöverket (Ramanslag)
Disponeras av Verket för innovationssystem0 tkr
23:1 ap.7Uppföljning av försöksverksamhet (Ram)0 tkr


Villkor
23:1 ap.7 Uppföljning av försöksverksamhet

Av anslagssparande får högst 1 500 000 kronor användas för perioden 2003 - 2006 för uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten för att minska ohälsan i offentlig sektor (punkt 6 i 11-punktsprogrammet) enligt särskilt regeringsbeslut den 19 december 2002 (N2002/11731/ARM).Utgiftsområde 24 Näringsliv

26:1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Verket för innovationssystem114 396 tkr

26:2Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)
Disponeras av Verket för innovationssystem1 096 066 tkr
26:2 ap.1Verket för innovationssystem (Ram)1 096 066 tkr

Disponeras av regeringen12 000 tkr
26:2 ap.3Till regeringens disposition (Ram)12 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet3 000 tkr
26:2 ap.2Till regeringskasliets disposition (Ram)3 000 tkr


Villkor
26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

Anslagspost 1.

Anslagsposten disponeras av VINNOVA för forsknings- och utvecklingsinsatser och programanknutna kostnader.

Under anslagsposten anvisas medel för löpande och nya program med 10 miljoner kronor för flygteknisk forskning, 30 miljoner kronor för fordonsteknisk forskning samt 40 miljoner kronor för samverkansprogrammet för mer miljöanpassade fordon.

Av anslaget skall 100 miljoner kronor användas för att förstärka tillämpad industriforskning inom IT/telekomområdet. Av dessa medel skall 50 miljoner kronor disponeras för satsningar med inriktning mot nano- och mikroelektronik och internationellt samarbete för att stärka ett strategiskt svenskt deltagande inom IT/telekomområdet. Resterande 50 miljoner kronor skall användas för stöd till utvecklings- och testmiljöer av IT-baserade tjänster och för utveckling av plattformar kopplade till teknik med hög överföringskapacitet, bl.a. bredbandsteknik och 3G, samt till stöd för kommersialiseringar i anslutning till detta.

Verket ansvarar för att regeringens åtagande fullföljs vad gäller forskning och utveckling för kiselteknikutveckling i enlighet med regeringens beslut den 16 mars 2000 i ärende N2000/1351/ITFoU.

Anslaget skall också användas för resekostnader i samband med Sveriges deltagande i Internationella Frysinstitutets arbete.

Under anslagsposten har beräknats totalt 100 miljoner kronor för finansiering av det program för kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten som VINNOVA genomför i samverkan med IRECO.

Totalt bör för 2004 den statliga finansieringen av industriforskningsinstituten öka i förhållande till nivån för 2003.

Anslagsposten får användas för finansiering av EU-samverkansprojekt.

Av anslagsposten skall 2,1 miljoner kronor användas för finansiering av Väg- och trafikinstitutets bilbliotek och informationscentrum för perioden 1 januari till 30 juni 2004.

Anslagsposten får användas för medfinansiering inom ramen för regionala tillväxtavtal och tillväxtprogram för ändamål som överensstämmer med övriga villkor för anslaget och mål för verksamheten.

Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering, t. ex. för doktorander eller post-doktorer, får inte finansieras med statsmedel.

VINNOVA får under 2004 betala ut högst 1 079 000 000 kronor från anslagsposten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
23:1 ap.70Allt0
26:11 716-0
26:2 ap.127 39650 527 tkr0
26:2 ap.20Allt0
26:2 ap.30Allt0


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2 ap.11 900 000950 000950 0002009
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Verket för innovationssystem20 00011 400
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: V 2 Datum: 2003-12-18
Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 114 396 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader 26:1

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Anki Bystedt
Kopia till:

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Regeringskansliets revisionskontor
Statsrådsberedningen
Näringsutskottet, riksdagen
Utbildningsutskottet, riksdagen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen