Finansdepartementet
Regeringsbeslut6

2004-06-17Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMFi2004/2684


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 93:1

Riksdagen har beslutat om avgiften för Europeiska gemenskapen för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 27, bet. 2003/04:FiU5, rskr. 2003/04:131).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget. Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för anslaget 93:1, anslagsposterna 1, 4 och 7.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1Avgiften till Europeiska gemenskapen (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet18 065 000 tkr
93:1 ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (Ram)18 065 000 tkr

Disponeras av Statens jordbruksverk100 000 tkr
93:1 ap.2Sockeravgifter (Ram)100 000 tkr

Disponeras av Tullverket2 758 000 tkr
93:1 ap.3Tullavgift (Ram)2 660 000 tkr
93:1 ap.4Särskilda jordbrukstullar (Ram)98 000 tkr

Disponeras av Skatteverket0 tkr
93:1 ap.5Mervärdesskattebaserad avgift (Ram)0 tkr
93:1 ap.6Storbritanniens budgetreduktion (Ram)0 tkr

Disponeras av Skatteverket3 549 000 tkr
93:1 ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (Ram)3 107 000 tkr
93:1 ap.8Storbritanniens budgetreduktion (Ram)442 000 tkr


Villkor
93:1 ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Villkor

93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Gemensamma villkor

  1. Anslaget skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten.

  2. De närmare villkoren för betalningen av avgiften lämnas i regeringens beslut den 22 december 1994 (dnr Fi94/4453).

93:1 ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.

93:1 ap.2 Sockeravgifter

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende sockeravgifter.

93:1 ap.3 Tullavgift

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU-budgeten avseende tullar.

93:1 ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift avseende särskilda jordbrukstullar.

93:1 ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera Sveriges avgift till EG-budgeten avseende mervärdesskattebaserad avgift.

93:1 ap.8 Storbritanniens budgetreduktion

Villkor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
93:1 ap.11 806 5002 000 000 tkr0
93:1 ap.210 00010 %0
93:1 ap.3266 00010 %0
93:1 ap.49 800Allt0
93:1 ap.50Inget0
93:1 ap.60Inget0
93:1 ap.7310 700Allt0
93:1 ap.844 20010 %0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
93:1 ap.393:1 ap.7100 %
93:1 ap.493:1 ap.435 000 tkr
93:1 ap.493:1 ap.7110 000 tkr
93:1 ap.593:1 ap.8100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 55 Datum: 2003-12-18
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 18 065 000 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.1
Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 100 000 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.2
Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 758 000 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.3 och 93:1 ap.4
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 549 000 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.7 och 93:1 ap.8
Beslutsnr: 55 Datum: 2003-12-18
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Kammarkollegiet har för anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.1. ändrats till att inte vara räntebärande.

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Statens jordbruksverk har för anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.2. ändrats till att inte vara räntebärande.

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Tullverket har för anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.3 och 93:1 ap.4. ändrats till att inte vara räntebärande.

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Skatteverket har för anslaget Avgiften till Europeiska gemenskapen 93:1 ap.7 och 93:1 ap.8. ändrats till att inte vara räntebärande.


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Sara Colliander
Likalydande till:

Skatteverket
Statens jordbruksverk
Tullverket

Kopia till:

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet
Jordbruksdepartementet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, Skatteavdelningen
Finansdepartementet, RoB