Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut6

2004-06-23Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMAFö2004/1456/MIL


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarets radioanstalt

Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 06, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:98).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Försvarets radioanstalt.1Verksamhet

Försvarets radioanstalt skall bedriva signalspaning till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Myndigheten skall härvid rapportera till regeringen i enlighet med vad som beslutas i den särskilda inriktningen.

Riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten inom de totalförsvarsgemensamma verksamheterna lämnas i bilaga 1.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretUnderrättelseproduktion
Det civila försvaretStöd till myndigheter m.m.
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom So Teknisk infrastruktur


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.


Verksamhetsgren Underrättelseproduktion

1. Rapportproduktion

Försvarets radioanstalt skall genom sin underrättelserapportering tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.


Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.


2. Signalreferensbibliotek

Försvarets radioanstalt skall vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.


Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa i vilken utsträckning Försvarsmaktens behov av signalreferensdata har kunnat tillgodoses. I övrigt skall redovisas vilka viktigare materielinvesteringar som gjorts och hur dessa bidragit till verksamhet.


3. Territoriell integritet

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmakten inom uppgiften territoriell integritet.


Återrapportering

Viktigare verksamheter skall beskrivas och en sammanfattning över slutförda prestationer skall göras.


4. Stöd till svenska förband i internationell tjänst m.m.

Försvarets radioanstalt skall kunna stödja svenska förband i internationell tjänst avseende den signalspaningsutrustning och den metodik som behövs främst för att förvarna om omedelbara hot mot förbanden. Försvarets radioanstalt skall även förbereda underrättelsestöd till svenska förband anmälda till internationella styrkeregister.


Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.


5. Stöd med utveckling av system och metodik

Försvarets radioanstalt skall stödja Försvarsmakten och andra myndigheter med utveckling av system där signalspaningsutrustning ingår. Försvarets radioanstalt skall därutöver stödja Försvarsmaktens förbandsproduktion genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.


Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.


6. Prov och utveckling inom telekrigområdet

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom telekrigområdet.


Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

  • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

  • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Stöd till myndigheter m.m.

7. Uppdragsstyrt stöd till myndigheter m.m.

Försvarets radioanstalt skall efter uppdrag lämna stöd inom sitt kompetensområde till myndigheter m.m. och därigenom bidra till att målen för verksamhetsområdet och politikområdet nås.


Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa vilka avgiftsbelagda IT-säkerhetsanalyser som genomförts, måluppfyllnad samt kostnader och intäkter.


8. Stöd till Regeringskansliet

Försvarets radioanstalt skall stödja Regeringskansliet med underhåll av vissa datorsystem.


Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa i vilken omfattning stöd har lämnats.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att
- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom So Teknisk infrastruktur

9. IT-relaterade hot

Verksamheten skall bidra till att samhällets förmåga att möta IT-relaterade hot ökar.


Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa i vilken omfattning insatser och verksamhet bedrivits för att nå målen angivna i myndighetens instruktion avseende teknikkompetens på informationssäkerhetsområdet inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur samt effekten av dessa. Viktigare investeringar samt hur dessa bidragit till verksamhetens mål skall redovisas.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

10. Redovisning av måluppfyllnad och tillgängliga resurser

Redovisningen av måluppfyllnad i utförd verksamhet och tillgängliga resurser under respektive verksamhetsgren skall bl.a. göras enligt följande bedömningsskala:

- God: Resurser (kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas/har lösts.

- Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas/har i huvudsak lösts.

- Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas/har ej kunnat lösas.

Eventuella avvikelser från angivna mål skall kommenteras. Av redovisningen skall framgå hur slutsatserna dragits.

Kostnadsutfallet för respektive verksamhetsgren skall redovisas.

11. Uppdelning av kostnader

Försvarets radioanstalt skall göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde. Av bedömningen skall anslagets uppdelning framgå.

12. Miljöledningssystem

Försvarets radioanstalt skall i samband med årsredovisningen redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i samnordisk Agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga 2).

13. Delårsrapport

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- en sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer samt

- kommentarer till eventuella avvikelser i förhållande till målen.

Av redovisningen skall även bedömd måluppfyllelse i den genomförda verksamheten framgå.

14. Utgiftsprognoser

Försvarets radioanstalt skall redovisa utgiftsprognoser för 2004 - 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen i systemet Hermes. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för 2004 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 och

- den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

15. Effektivitet i verksamheten

Försvarets radioanstalt skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

16. Kompetensförsörjning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Försvarets radioanstalt skall härför formulera mål för kompetensförsörjningen som har en klar och tydlig koppling till målen för verksamheten, myndighetens uppgifter, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.1.4Uppdrag

17. Bedömning avseende den vidgade hotbilden

Försvarets radioanstalt skall redovisa sin bedömning av i vilken omfattning hot, risker och påfrestningar inom den vidgade hotbilden kunnat behandlas. Av redovisningen skall framgå hur värderingar gjorts och hur slutsatser dragits.

18. Redovisning av resursfördelning

Försvarets radioanstalt skall ge en detaljerad redovisning av resursfördelningen (inklusive investeringar) mellan olika funktionella och geografiska verksamhetsområden.

19. Övergång till lånefinansiering

Försvarets radioanstalt skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur övergången till lånefinansiering utfallit. I årsredovisningen skall en utförligare redovisning lämnas.

20. Investeringsplan

Försvarets radioanstalt skall i budgetunderlaget lämna förslag till investeringsplan. Denna plan skall vara uppdelad i lånefinansierad och anslagsfinansierad materiel.

21. Motverka diskriminering

Försvarets radioanstalt skall redovisa utarbetad plan för att motverka diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:8Försvarets radioanstalt (Ramanslag)
Disponeras av Försvarets radioanstalt415 325 tkr


Villkor
6:8 Försvarets radioanstalt

Av anslaget 6:8 Försvarets radioanstalt får Försvarets radioanstalt under 2004 använda högst 407 325 000 kronor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
6:80-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Försvarets radioanstalt120 50044 962
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 10 Datum: 2003-12-11
Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 415 325 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Försvarets radioanstalt 6:8

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
IT-säkerhetsanalyser004 80004 8004 800
Stöd till myndigheter m.m.0015 200015 20015 200
Summa0020 000020 00020 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Uppdragsverksamhet
IT-säkerhetsanalyser

Budgeten för denna verksamhet avser endast intäkter.

Stöd till myndigheter m.m.

Budgeten för denna verksamhet avser endast intäkter.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdrag som genomförs för att lämna stöd till myndigheter m.m. skall finansieras med avgifter. Den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) gäller inte. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.

För uppdrag att genomföra IT-säkerhetsanalyser enligt 3a § förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt får Försvarets radioanstalt enligt 3b § samma förordning ta ut avgifter som myndigheten bestämmer. Den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen gäller inte. Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras14 300 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Försvarets radioanstalt får besluta om undantag från kravet på annonsering i 6 kap. 2 a § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet om dessa begränsningar förhindrar ett offentliggörande av upphandlingen.

Försvarets radioanstalt får vidare, vid upphandling som avser materiel och tjänster till underrättelseverksamheten, besluta om undantag från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket samma lag om undantaget är nödvändigt med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

Försvarets radioanstalt skall redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten har beslutat om i sin delårsrapport och i sin årsredovisning.

Försvarets radioanstalt skall med undantag från 1 kap. 3 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag upprätta och lämna delårsrapport till regeringen.

På regeringens vägnar

Leni Björklund
Mattias Broman
Kopia till:

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, EPS
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliet, RK ekonomi
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Facket för service och kommunikation
Statstjänstemannaförbundet
SACO