Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 6

2004-06-23Affärsverket Statens järnvägar
Box 1153
111 81 STOCKHOLMN2004/4441/TP
N2004/4982/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Affärsverket Statens järnvägar

Riksdagen har beslutat om affärsverket Statens järnvägars verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 den 4 december 2003 (N2003/8492/SÄ) och dess ändringsbeslut den 22 januari 2004 beslutar regeringen att följande ändringar och fastställande skall ske:

- Regeringen får disponera anslagssparandet enligt vad som beskrivs i 2.1.3 Finansiella villkor.

- Istället för ändringsbeslutet av den 22 januari 2004 skall punkt 6 under rubriken 2.2 Övriga villkor ha den lydelse som följer av detta beslut.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom affärsverket Statens järnvägars ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikJärnvägarStatens järnvägar


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Järnvägar

Mål
  1. Målet är ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

  2. Målet är att järnvägstransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

  3. Målet är en säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas inom spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

  4. Målet är en god miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. Järnvägstransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

  5. Målet är en positiv regional utveckling, där järnvägstransportsystemet främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av stora transportavstånd.

  6. Målet är ett jämställt järnvägstransportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Verksamhetsgren Statens järnvägar

Mål

1. Affärsverket Statens järnvägar skall förvalta den egendom och ansvara för den verksamhet som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte fördes över till aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001 eller som därefter avvecklats eller förts över till myndigheter eller aktiebolag.

2. Affärsverket Statens järnvägar skall bedriva verksamheten kostnadseffektivt. Affärsverket Statens järnvägar skall i möjligaste mån inte ingå några nya åtaganden, förutom sådana åtaganden som är en följd av mål 3. Verksamheten skall inriktas mot att avveckling av åtaganden skall ske på ett affärsmässigt och effektivt sätt under beaktande av gällande reglering på respektive område.

3. Affärsverket Statens järnvägar skall på ett affärsmässigt och effektivt sätt förvalta och till Rikstrafikens operatörer av järnvägstrafik hyra ut de järnvägsfordon, som överförts från SJ AB för att användas i av staten upphandlad trafik. Affärsverkets samtliga kostnader för fordonen skall täckas av hyresintäkter från operatörerna eller av Rikstrafiken.


Återrapportering

1. Affärsverket Statens järnvägar skall - utan hinder av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag - lämna delårsrapporter kvartalsvis och senast inom två månader efter kvartalets utgång. Delårsrapporterna skall lämnas av chefen för affärsverket Statens järnvägar.

2. Affärsverket Statens järnvägars redovisning i delårsrapporter och årsredovisning skall följa Ekonomistyrningsverkets rekommendationer baserade på förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

3. Affärsverket Statens järnvägar skall i samband med årsbokslutet för regeringen redogöra för hanteringen av befintliga leasingavtal. Redovisningen skall bestå av följande: Beskrivning av objekt, kontraktsdatum, återstående löptid och kontraktssumma, möjliga brytpunkter och kostnad för att avsluta kontrakt vid dessa, en sammanställning över samtliga kostnader och intäkter som under året hänförts till leasingavtalen och en redovisning av de intäkter och kostnader som erhållits i enlighet med de underuthyrningsavtal som tecknats. I den mån affärsverket Statens järnvägars kostnader inte överensstämmer med intäkterna från underuthyrningen skall skälen för detta anges.

4. Regeringen skall senast den 1 april 2004 informeras om affärsverket Statens järnvägars finanspolicy. Regeringen skall även informeras då eventuella ändringar sker i denna.

5. Affärsverket Statens järnvägar medges undantag från bestämmelserna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag om att avlämna en verksamhetsplan.

6. Statens järnvägar skall för anslagssparandet lämna prognoser för utvecklingen för åren 2004 och 2005. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen skall ske senast: den 20 januari 2004, den 8 mars 2004, den 5 maj 2004, den 9 augusti 2004 och den 1 november 2004.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2003

36:5Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedecarrier m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Affärsverket Statens järnvägar0 tkr
36:5 ap.1Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
36:5 ap.3Till regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
36:5 Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedecarrier m.m.36:5 ap.1 Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.

1. Affärsverket Statens järnvägar får belasta anslagssparandet med engångskostnader för arkivering av visst material.

2. Affärsverket Statens järnvägar får belasta anslagssparandet med kostnader för totalt högst 5 000 000 kronor för att åtgärda historiska miljöföroreningar på Statens järnvägars tidigare fastigheter i de fall annan ansvarig saknas och efter beslut av regeringen i varje särskilt fall.36:5 ap.3 Till regeringens disposition

2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:5 ap.1 (2003)09 000 tkr0
36:5 ap.3 (2003)0Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Affärsverket Statens järnvägar1 700 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

1. Affärsverket Statens järnvägar får ha leasing- och leaseholdåtaganden på högst 8 300 000 000 kronor. Vidare får affärsverket Statens järnvägar en ram för upplåning i Riksgäldskontoret på 1 700 000 000 kronor och en låneram för leasing- och leaseholdåtaganden på 10 000 000 000 kronor.

2. Staten ansvarar för nuvärdet av affärsverket Statens järnvägars framtida betalningar för leasing- och leaseholdåtaganden (4 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning) till ett belopp om högst 8 300 000 000 kronor. Affärsverket skall för den del av detta åtagande som avser lånesumman till SJ AB och Green Cargo AB avseende rullande materiel betala en avgift som fastställs av Riksgäldskontoret. Samtliga merkostnader avseende de avgifter som avser rullande materiel, som belastar affärsverket Statens järnvägar, skall ersättas av SJ AB och Green Cargo AB i enlighet med fördelningen i underuthyrningen av rullande materiel.

3. Affärsverket Statens järnvägar är skyldig att särskilja och fondera avsättningar som erhålls för att täcka framtida lösenkostnader för färjeleasing.

4. Affärsverket Statens järnvägar skall ingå de avtal samt uppta de lån och göra de placeringar som är nödvändiga för att SJ AB skall kunna förtidsbetala leasingavgifter till affärsverket och kvitta vissa fordringar och skulder med affärsverket Statens järnvägar utan att verkets kredit- och ränterisker ökar. Dessa lån och placeringar skall ske i Riksgäldskontoret.

5. SJ AB ges en låneram i Riksgäldskontoret under åren 2004 - 2007 på 2 000 000 000 kronor. Villkoret för lånen är att SJ AB till 100 procent ägs av staten. Riksgäldskontoret fastställer och tar ut en marknadsmässig kreditriskavgift för lånen.

6. Aktiebolagen Green Cargo, Swedcarrier, Euromaint och Jernhusen ges möjlighet att ta upp lån i Riksgäldskontoret. Villkoren för upplåning i Riksgäldskontoret är att bolagen till 100 procent ägs av staten. Den totala ramen för upplåning i Riksgäldskontoret är för 2004 för Green Cargo AB 300 000 000 kronor, AB Swedcarrier 425 000 000 kronor och Euromaint AB 425 000 000 kronor samt för 2005 och 2006 för Green Cargo AB 300 000 000 kronor. Riksgäldskontoret fastställer och tar ut en marknadsmässig kreditriskavgift för lånen. För Jernhusen AB är den totala låneramen 2004, 2005 och 2006 inom och utom Riksgäldskontoret 6 000 000 000 kronor, varav 2 000 000 000 kronor för lån i Riksgäldskontoret. Jernhusen AB:s lån inom Riksgäldskontoret kan helt eller delvis vara efterställda lån utom Riksgäldskontoret, vilket dock inte skall påverka kreditriskavgiftens storlek, som skall ligga på samma nivå som under 2003. Jernhusen AB:s rätt att lyfta efterställda lån i Riksgäldskontoret upphör inte förrän bolagets lån med högre prioritet är fullt återbetalda.

7. Affärsverket Statens järnvägars likvida medel får placeras enligt gällande finanspolicy.

8. Affärsverket Statens järnvägar får teckna underuthyrningsavtal avseende leasingkontrakt med SJ AB, Green Cargo AB, Scandlines AB och underuthyrningsavtal med av Rikstrafiken upphandlade operatörer samt i samråd med Rikstrafiken även med andra operatörer avseende den för upphandlad trafik överförda materielen.

9. Affärsverket Statens järnvägar får företräda staten i de miljöansvarsfrågor som regleras i Ramavtal om bolagisering av Statens järnvägar. Affärsverket Statens järnvägar får besluta om genomförande av utrednings- och kartläggningstjänster inom den ekonomiska ram som anges i Ramavtal om bolagisering av Statens järnvägar.
2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Johan Ericson
Kopia till:

Trafikutskottet
Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet, Ba
Kulturdepartementet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Banverket
N/BS
N/ADM
AB Swedcarrier
SJ AB
Green Cargo AB