Socialdepartementet
Regeringsbeslut7

2004-06-10Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Box 2220
103 15 STOCKHOLMS2004/4605/SK


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Riksdagen har beslutat om FAS verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 09, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84, prop. 2003/04:1, utg.omr. 10, bet. 2003/04:SfU1, rskr. 2003/04:102). Samt enligt regeringsbeslut S2003/9983/SK.

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget. Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Forskningsinformation
Strategi och analys


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering

FAS skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål

FAS forskningsstöd skall fördelas till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet inom rådets ansvarsområden.

Återrapportering

FAS skall redovisa:

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i den forskning som stöds,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedömts i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden påverkat fördelningen av forskningsstödet, samt

- hur rådets och andra aktörers utvärderingar av forskning påverkat fördelningen av forskningsstödet.

Mål

FAS skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och ta strategiska initiativ som möjliggör angelägen mång- och tvärvetenskap.

Återrapportering

FAS skall redovisa:

- en uppskattning av hur stor andel av forskningsstödet som tillfaller mång- och tvärvetenskaplig forskning, samt

- vilka särskilda initiativ som tagits för att främja forskning om problem som kräver en mång- och tvärvetenskaplig ansats.

Mål

FAS skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

FAS skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen skall framgå åldersfördelningen för mottagare av olika bidrag och anställningar, dels totalt och dels per huvudområde.

Mål

FAS skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstödet.

Återrapportering

FAS skall redovisa vilka insatser som genomförts i förhållande till målet.

Av redovisningen skall framgå

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet samt per prioriteringskommitté,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Mål

FAS skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet.

Mål

FAS skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet.

Av redovisningen skall framgå

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts.

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram.


Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål

Information om forskning samt forskningsresultat skall sammanställas och kommuniceras till relevanta målgrupper i samhället.


Återrapportering

FAS skall redovisa:

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning,

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser, samt

- hur man utvecklat och förnyat sin informationsspridning.


Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål

FAS skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet av forskningen inom sina ansvarsområden, vilka skall ligga till grund för rådets ställningstaganden samt för rådets funktion som rådgivande organ åt regeringen.

Återrapportering

FAS skall redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser.

Mål

FAS skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer och utförare av forskning bidra till en god samordning av forskningsresurserna samt en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall framgå i vilka former samverkan och samordning bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidrar till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.

Mål

Forskningsetiska frågor skall ges fortsatt hög uppmärksamhet och den forskning som finansieras skall uppfylla vedertagna forskningsetiska normer.

Återrapportering

FAS skall redovisa sitt arbete med forskningsetiska frågor.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. FAS skall redovisa:

- beviljade bidrag under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- antalet beviljade projekt under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år, samt

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för FAS, per huvudområde samt för andra prioriterade delområden (enl. prop 2000/01:3) och vetenskapliga ämnen (el liknande). Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

2. FAS skall redovisa:

- totalt utbetalat forskningsstöd under 2004: dels för beslut tagna tidigare verksamhetsår, dels för beslut innevarande år.

Uppgifter skall redovisas totalt för FAS, per huvudområde samt för andra prioriterade delområden (enl. prop 2000/01:3) och vetenskapliga ämnen (el liknande). Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

3. FAS skall redovisa hur mycket av forskningsanslaget som används för att finansiera kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

4. FAS skall redovisa användningen av de medel som rådet erhållit från Riksförsäkringsverket för interventionsforskning om långvarig sjukskrivning. För medlen gäller FAS ordinarie mål inom verksamhetsgrenen forskningsstöd, men medlen bidrar även till målet för ökad hälsa i arbetslivet under politikområde 19 Ersättning vid arbetsoförmåga.

5. FAS skall under 2004 redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoserna skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti samt den 1 november.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

FAS skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. FAS skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Rådet skall med de nämnda myndigheterna och eventuella andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse.

2. FAS och Vinnova skall fördjupa sitt samarbete om FoU inom arbetslivsområdet. Uppdraget inkluderar såväl informationsutbyte som annan samverkan. Myndigheterna skall vidare överblicka arbetslivsområdet med syftet att fånga upp nya kunskapsbehov och nya forsknings- och utvecklingsområden. Uppdraget skall redovisas senast 31 oktober 2004.

3. FAS skall bevaka forskning om elöverkänslighet. Inom ramen för detta uppdrag skall rådet vartannat år, i samråd med de forskningsaktörer, myndigheter och andra som FAS finner lämpligt, dokumentera och informera om kunskapsläget.

4. FAS skall svara för samordning av forskning om äldre, handikapp, internationell migration och etniska relationer samt socialvetenskaplig alkoholforskning. FAS skall i en rapport redogöra för hur samordningsansvaret på respektive område hanteras samt om man anser att någon särskild åtgärd från regeringen behöver vidtas. Uppdraget skall avrapporteras senast 31 oktober 2004.

5. FAS skall redovisa köns- och åldersfördelning för sådant forskningsstöd som mottagarna kan fördela på andra medarbetare. Uppgifterna gäller pågående projekt och skall samlas in genom en enkätundersökning under 2004. Redovisning skall ske för olika bidragstyper, dels totalt och dels per huvudområde.

6. FAS skall analysera svensk forskning som handlar om flickor och pojkar i utsatta situationer (prop. 2002/03:53). Såväl forskning om förekomst och orsaker till utsatthet som forskning om åtgärder och metoder för att hjälpa skall analyseras. I uppdraget ingår följande: definiera forskningsområdet, identifiera svenska forskare inom området, kartlägga och utvärdera genomförd forskning, beskriva kunskapsläget, samt föreslå eventuella åtgärder för att stärka forskningsområdet. Inom ramen för de deluppgifter som rör kartläggning, utvärdering och beskrivning av kunskapsläget skall relevant internationell forskning beaktas, särskilt sådan som är tillämplig under svenska förhållanden. Uppdraget skall redovisas senast 1 september 2005.

7. FAS skall arrangera ett seminarium för forskare och praktiker om ungdomsforskningens framtida utveckling. Utgångspunkten för seminariet skall vara den utvärdering av ungdomsforskningen som FAS redovisade år 2003.

Inte slutredovisade uppdrag från tidigare år

8. FAS skall, efter dialog med Statens institutionsstyrelse (SiS), utvärdera den forskning om vård av unga och vård av missbrukare som finansierats av SiS under perioden 1994-2002. Den finansierade forskningen skall analyseras vad gäller inriktning, vetenskaplig kvalitet samt praktisk relevans och skall i dessa avseenden jämföras med annan svensk och internationell forskning under aktuell period. I tillämpliga delar skall den av SiS finansierade forskningen även utvärderas med utgångspunkt i de återrapporteringskrav (jämställdhet, etik, unga forskare, tvärvetenskap, etc.) som gäller för forskningsstöd som fördelas av de statliga forskningsråden. Utvärderingen skall redovisas senast 31 mars 2004.

9. FAS och Statens folkhälsoinstitut (FHI) skall i samarbete med andra berörda aktörer, utarbeta en lägesbeskrivning av svensk folkhälsoforskning. Beskrivningen skall bl.a. innehålla en kartläggning av pågående forskning och forskarmiljöer samt en utvärdering av svensk folkhälsoforskning. Utvärderingen skall rapporteras senast den 1 mars 2004.

10. FAS skall utvärdera Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Redovisning skall ske senast 1 september 2004.

2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

26:1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap22 851 tkr

26:2Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap288 376 tkr


Villkor
26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet samt informationsinsatser.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut. Andra betalningsrutiner får tillämpas främst vad gäller åtaganden som övertagits från Rådet för arbetslivsforskning.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

FAS skall svara för sådana ekonomiska åtaganden som gjorts av Rådet för arbetslivsforskning (avser de ärenden som Organisationskommittén fört till FAS) respektive av Socialvetenskapliga forskningsrådet före den 1 januari 2001 och som inte betalts före denna tidpunkt.

FAS skall utbetala 500 000 kr till Vetenskapsrådet för en utredning om forskningen om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:1Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap10 000 tkr
19:1 ap.8Interventionsforskning om förebyggande åtgärder och rehabilitering angående långvarig sjukskrivning (Ram)10 000 tkr


Villkor
19:1 ap.8 Interventionsforskning om förebyggande åtgärder och rehabilitering angående långvarig sjukskrivning

Anslaget får inte användas för att finansiera kostnader för interventioner. Undantag gäller för sådana extra kostnader som uppkommer till följd av att en intervention är föremål för vetenskapliga studier.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:1690-0
26:28 650-0
19:1 ap.805 251 tkr0


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2640 000295 000345 0002010
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap4 0001 828
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 41 Datum: 2003-12-18
Till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 311 227 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning 26:2 och anslaget Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning 26:1

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

FAS undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000: 605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Thomas Östros
Per-Erik Yngwe
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets personalpolitiska enheten
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - EK/RED
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet/A
Näringsdepartementet/AE
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/ITFoU
Arbetsmarknadsutskottet
Kulturutskottet
Barnombudsmannen
Handikappombudsmannen
Institutet för psykosocial medicin
Läkemedelsverket
Riksförsäkringsverket
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik
Statens folkhälsoinstitut
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Statens institutionsstyrelse
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
Arbetslivsinstitutet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsmiljöverket
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen