Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 3

2004-06-03Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 STOCKHOLMN2004/4101/ARM
N2004/4023/ARM


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Arbetsdomstolen

Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 14, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande skall gälla för budgetåret 2004 för Arbetsdomstolen och nedan angivet anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsrättPrövning av arbetstvister


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.


Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.


Verksamhetsgren Prövning av arbetstvister

Mål

Mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapporteringskrav

Arbetsdomstolen skall rapportera följande:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål samt antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Andelen mål som kommit in, uppdelade på de mer vanligt förekommande tvisttyperna.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Arbetsdomstolen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till 2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- 20 januari 2004

- 9 augusti 2004

- 1 november 20041.3Organisationsstyrning

1. Kompetensförsörjning

Mål

Arbetsdomstolen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Arbetsdomstolen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Redovisningen skall innehålla vilka insatser som Arbetsdomstolen har gjort för att stärka kompetens- samt chefs- och ledarskapsutvecklingen för verksamheten. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

2. 24-timmarsmyndigheten

Återrapporteringskrav

Arbetsdomstolen skall i samband med årsredovisningen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit och planerar genomföra med anledning av det förvaltningspolitiska programmet.1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:4Arbetsdomstolen (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsdomstolen23 940 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
23:47183 %7


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Arbetsdomstolen1 5002 381
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: III 15 Datum: 2003-12-04
Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 23 933 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Arbetsdomstolen 23:4

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Arbetsdomstolen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Ulrika Ehrensvärd
Kopia till:

Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Jordbruksdepartementet/KO
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Svenskt näringsliv
LO
TCO
SACO
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet