Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIII:7

2004-06-17Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
102 26 STOCKHOLMUD2004/31659/GS


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 8:1

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 8:1 ap. 12 Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet till Rikspolisstyrelsens disposition (prop. 2003/04:1, utg.omr. 07, bet. 2003/04:UU2, rskr. 2003/04:113).

Bakgrund

Regeringen har den 18 december 2003 beslutat regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 8:1 ap. 12 Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet till Rikspolisstyrelsens disposition. Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Regeringens beslut

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för nedan angiven anslagspost.
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1Biståndsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Rikspolisstyrelsen (RPS)112 900 tkr
8:1 ap.12Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet till Rikspolisstyrelsens disposition (Ram)112 900 tkr


Villkor
8:1 ap.12 Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet till Rikspolisstyrelsens disposition

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Medel under anslagsposten disponeras av Rikspolisstyrelsen för deltagande med svensk personal inom fredsfrämjande insatser. Medlen skall användas för följande verksamhet och missioner planerade för år 2004, med indikativa belopp inom parentes (miljoner kronor).

Missioner

Missions-förkortn.

Indikativa belopp mnkr

Afrika

FN:s mission i Demokratiska republiken Kongo

MONUC

(4,8)

FN:s mission i Sierra Leone

UNAMSIL

(4,8)

Internationella övervakningsmissionen i Nubabergen, Sudan

JMM

(2,8)

FN:s mission i Liberia

UNMIL

(7,5)

Asien

FN:s mission i Östtimor

UNMISET

(0,6)

FN:s mission i Afghanistan

UNAMA

(1,3)

OSSE:s projekt i Kirgizistan

(1,3)

Europa

FN:s mission i Kosovo

UNMIK

(35,2)

OSSE:s mission i Kosovo, inkl. polishögskolan

(4,4)

EU:s mission i Bosnien Herzegovina

EUPM

(22,4)

OSSE:s mission i Statsförbudet Serbien och Montenegro

(2,2)

OSSE:s mission i Kroatien

(1,3)

OSSE:s mission i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

(3,3)

EU:s mission i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Proxima

(14,0)

Övrigt

Polisutbildning (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC)

(4,1)

Nya eller utökade insatser enligt separat regeringsbeslut

(2,9)

Summa

112,9

Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser skall fattas i varje enskilt fall.

Outnyttjade medel vid utgången av år 2003 på reservationsanslaget 8:1, ap.1.5, skall föras som ingående anslagssparande till ramanslaget 8:1, ap. 12.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
8:1 ap.120Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Carin Jämtin
Elisabet Jansén
Kopia till:

Riksdagen UU
SB
SB Internrevision
Ju-PO
UD-EC
UD-EP
UD-GU
UD-GS
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-A-RED
Fi-BA
RK-FA
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen