Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 5

2004-06-23Bolagsverket
Badhusprken
85181 SUNDSVALLN2004/4901/NL


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Bolagsverket
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122). Riksdagen har den 25 mars 2004 beslutat om inrättandet av Bolagsverket från och med den 1 juli 2004 (prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under perioden 1 juli - 31 december 2004 för Bolagsverket och nedan angivet anslag.
1VerksamhetPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynBolag
Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)
Företagsinteckningar


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Bolag

Mål

Bolagsverket skall tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av företag samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

För de olika delarna av verksamhetsgrenen Bolag gäller följande delmål.

Registrering eller registerändring:

- ett besked (föreläggande eller slutligt beslut) skall expedieras till sökanden inom fem arbetsdagar i 80 % av alla ärenden och i resterande 20 % skall ett besked expedieras, eller annan åtgärd vidtas, inom tio arbetsdagar.

- om ett ärende lett till ett föreläggande skall ett slutligt beslut expedieras till sökanden inom åtta veckor i 80 % av ärendena och inom tolv veckor i 90 % resterande ärenden.

Telefonförfrågningar:

- vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 30 sekunder.

Beställningar till kundservice:

- av inkomna beställningar skall expediering ha skett senast påföljande arbetsdag i 95 % av dessa.

Uppdrag, information och försäljning:

- Bolagsverkets produktion skall svara mot kundernas efterfrågan.


Verksamhetsgren Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)

Mål

Bolagsverket skall tillgodose kundernas efterfrågan avseende likvidatorer.


Verksamhetsgren Företagsinteckningar

Mål

I 95 % av inkomna ärenden avseende företagsinteckningar skall beslut ha fattats på den inskrivningsdag som följer närmast efter den dag ärendet inkom.


Återrapportering

Bolagsverket skall redovisa måluppfyllelsen för respektive verksamhetsgren. Verket skall vidare redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att hantera de ärenden som inte kunnat handläggas inom angivna tidsfrister.

Verket skall redovisa volymutveckling och balanser per ärendegrupp för varje verksamhetsgren.

Verket skall vidare lämna en redogörelse för intäkter och kostnader per verksamhetsgren, arbets- och kostnadsproduktivitet för ärendegrupper (slutprestationer) samt en bedömning av kvaliteten per verksamhetsgren.

I samtliga fall skall uppgifterna avse de senaste två budgetåren. Verket skall kommentera förändringar mellan åren liksom det senaste årets eventuella avvikelser från budget.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Bolagsverket skall arbeta för att den kompetens som verket har och den information som finns i verkets olika register kan komma samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Verket skall verka för att förbättra servicen till medborgare och företag och för att få ett ökat medborgarinflytande. I detta ingår att verket skall:

- utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service,

- föra en dialog med externa användare om hur verksamheten kan utvecklas för att bättre motsvara användarnas krav, samt att

- införa rutiner för att systematiskt ta emot, beakta och analysera synpunkter från medborgare och företag.

Återrapportering

Bolagsverket skall redovisa hur verket arbetar med serviceförbättringar och medborgarinflytande. Myndigheten skall särskilt ange:

- hur användarna av myndighetens tjänster involveras i myndighetens verksamhetsutveckling,

- en bedömning av arbetets effekter med avseende på användarnas framförda krav på bättre service och deras förtroende för myndigheten.

Verket skall vidare lämna en redogörelse för

- vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna ger upphov till, samt

- hur man säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.1.3Organisationsstyrning

Bolagsverkets beslut i olika ärenden och den information som finns i dess register är av stort allmänt intresse. Verket skall aktivt arbeta med att utnyttja informationsteknologins möjligheter att förmedla information till näringsliv och allmänhet.

Verket skall arbeta med att förbättra rutiner som medger snabbare hantering av ärenden som rör företagsetablering och förutsättningar för drift av näringsverksamhet i Sverige. Verket skall i det sammanhanget särskilt beakta behoven hos små och medelstora företag. För att tillmötesgå behoven hos utländska företag skall myndigheten, så långt det är möjligt, tillhandahålla information och blankettmaterial på engelska.

Verket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Verket skall ge ersättning till de likvidatorer som det utsett i tvångslikvidationer och till de likvidatorer som utsetts i frivilliga likvidationer där verket förordnat annan likvidator än den som det aktuella företaget föreslagit. Ersättning skall endast utgå under förutsättning att likvidatorn inte kan få ersättning för likvidationskostnaderna på annat sätt.

Återrapportering

Bolagsverkets investeringar i IT-stöd och resultatet av dem skall redovisas och kommenteras.

Verket skall redovisa och kommentera hur den verksamhet som avser kostnader i samband med likvidation av företag utvecklas.

Verket skall vidare redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensläge och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Bolagsverket skall den 31 oktober 2004 och den 31 januari 2005 till regeringen (Näringsdepartementet) redovisa de handläggningstider myndigheten har för nyregistrering och ändringsregistrering av aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Redovisningen skall vara uppdelad på verksamhetsgren och ärendegrupper.

Verket skall varje kvartal inkomma med en redovisning av utnyttjad räntekontokredit i Riksgäldskontoret och hur utnyttjandet av denna planeras ske under resten av 2004 samt 2005. Första redovisning skall lämnas den 31 oktober 2004.

Verket skall i övrigt senast den 31 januari 2005 redovisa en plan för att höja effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. Planeringen skall omfatta åtgärder som kan minska handläggningstiderna totalt sett över de kommande tre verksamhetsåren och som underlättar för företagen att redan från början kunna lämna korrekta ansökningar, som inte behöver kompletteras i efterhand. En redovisning om hur myndigheten planerar att minska räntekontokrediten på längre sikt skall också lämnas.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:9Patent och registreringsverket: Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) (Ramanslag)
Disponeras av Bolagsverket8 000 tkr
38:9 ap.1Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) (Ram)8 000 tkr


Villkor
38:9 ap.1 Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer)

Anslaget får användas för utgifter i samband med finansiering av viss verksamhet (likvidatorer).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:9 ap.1400Allt0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
38:938:9 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Bolagsverket80 000265 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Bolagsverkets låneram i Riksgäldskontoret uppgår till 80 mnkr. Ramen exkluderar finansiell leasing. Den totala ramen, inklusive finansiell leasing, uppgå till 95 mkr.
2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
VG Bolag samt VG Företagsinteckningar-243 810-3 886266 650276 300-9 650-257 346
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Under 2004 budgeteras ett mindre underskott, men verksamheten skall på sikt balansera.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag vilka inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av myndigheten dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter och dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar. Uppkommet överskott redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsverket. Uppkommet överskott inklusive ränta skall senast 15 dagar efter varje månad betalas in till statsverkets checkräkning. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter. Intäkter av förseningsavgifterna budgeteras till 71 miljoner kronor och överskottet till knappt 61 miljoner kronor.

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar skall betalas in till statsverkets checkräkning månadsvis inklusive ränta, senast 15 dagar efter kalendermånadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 1341, Stämpelskatt. Budgeten för stämpelskatt uppgår till 90 miljoner kronor.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, skall samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna skall framgå tydligt i en särskild avgiftslista, som skall finnas lätt tillgänglig.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Bolagsverket undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Maria Olofsson
Kopia till:

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/ADM
Naringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Patent- och registreringsverket