Socialdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-05-13Statens folkhälsoinstitut
Olof Palmes gata 17
103 52 STOCKHOLMS2004/3939/FH


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens folkhälsoinstitut

Riksdagen har beslutat om Statens folkhälsoinstituts (FHI) verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 09, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
FolkhälsaSamordnat folkhälsoarbeteNationell uppföljning och utvärdering
Nationellt kunskapscentrum
Hälsofrämjande levnadsvanorTillsyn över alkohol, narkotika, tobak
Särskilda hälsofrämjande åtgärder
Smittskydd och hälsoskyddFörebyggande åtgärder mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Folkhälsa

Mål

Folkhälsan skall förbättras för de grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt.


Återrapportering

.

a) Redovisning av de viktigaste åtgärderna som har vidtagits under 2004 på nationell, regional och lokal nivå för att minska ojämlikheten i hälsa med avseende på kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet och etnicitet samt en bedömning av hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen.

b) Redovisning av viktigare förhållanden och förändringar i omvärlden inom folkhälsoområdet.


Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

Mål 1

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för att bedriva folkhälsoarbete skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.


Återrapportering

En bedömning av måluppfyllelsen.


Mål 2

Kunskapen om hur folkhälsoarbetet skall kunna effektiviseras och bättre samordnas skall öka hos kommuner och landsting.


Återrapportering

Redovisning av:

a) befintliga samarbetformer, strukturer och kommunikationskanaler på nationell, regional och lokal nivå för ett samordnat folkhälsoarbete samt vilka andra former, strukturer och kanaler som bör användas eller utvecklas,

b) vilka åtgärder som FHI vidtagit inom folkhälsoområdet för att öka kunskapen hos kommuner, landsting och länsstyrelser om hur folkhälsoarbetet skall kunna effektiviseras och bättre samordnas samt en bedömning av hur dessa åtgärder bidragit till måluppfyllelsen.


Verksamhetsgren Nationell uppföljning och utvärdering

Mål 1

FHI skall utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av indikatorer för folkhälsan, folkhälsoinsatserna och deras effekter på hälsans bestämningsfaktorer.


Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut nr 9 den 13 november 2003.


Mål 2

FHIs uppföljningar och utvärderingar skall innehålla ett genusperspektiv.


Återrapportering

En bedömning av måluppfyllelsen.


Verksamhetsgren Nationellt kunskapscentrum

Mål 1

FHI skall sammanställa och sprida effektiva och kunskapsbaserade metoder för folkhälsoarbete till kommuner och landsting.


Återrapportering

Redovisning av:

a) vilka metoder för folkhälsoarbete som FHI har sammanställt under året,

b) på vilket sätt FHI under året har samverkat med berörda myndigheter i utvecklingen och spridningen av kunskapsbaserade metoder,

c) vilka andra åtgärder som FHI har vidtagit för att uppnå målet samt en bedömning av hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen,

d) en bedömning av hur kommuner och landsting uppfattat FHI:s underlag, sammanställningar och andra åtgärder samt i vilken utsträckning de har använt materialet.


Mål 2

FHI skall bistå kommuner, landsting och länsstyrelser med kunskapsstöd, metodstöd och strategiskt stöd.


Återrapportering

Redovisning av på vilket sätt FHI har bistått kommuner, landsting och länsstyrelser samt en bedömning av måluppfyllelsen.


Mål 3

FHI ska bygga upp kommunikationskanaler inom folkhälsoområdet med den lokala och regionala nivån.


Återrapportering

Redovisning av måluppfyllelsen.


Mål 4

FHI skall i samarbete med kommuner, landsting och länsstyrelser utforma en för myndigheten gemensam policy för hur information om metoder och strategier ska spridas och hur samverkan ska se ut på regional och lokal nivå.


Återrapportering

Redovisning av måluppfyllelsen.


Mål 5

Publikationer och konferenser som produceras eller bekostas av institutet skall innefatta ett genusperspektiv.


Övrig återrapportering

Redovisning av hur FHI har arbetat med metodutveckling och tillämpning av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt en bedömning av metodutvecklingsbehov.


Återrapportering

Redovisning av måluppfyllelsen.


Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

Mål 1

Kunskapen om effektiva och kunskapsbaserade metoder för att påverka hälsofrämjande levnadsvanor skall öka hos kommuner och landsting.


Återrapportering

Redovisning av:

a) kunskapsunderlag och kunskapssammanställningar om metoder för hälsofrämjande levnadsvanor,

b) vilka åtgärder som FHI har vidtagit för att uppnå målet samt en bedömning av hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen,

c) en bedömning av hur kommuner och landsting har uppfattat FHI:s underlag och sammanställningar samt i vilken grad de har använt materialet.


Mål 2

Samordningen mellan alkoholskadeförebyggande arbete och tillsynsverksamhet skall öka.


Återrapportering

Redovisning av vilka åtgärder som FHI har vidtagit för att öka samordningen, dels inom institutet, dels inom kommunerna.


Verksamhetsgren Tillsyn över alkohol, narkotika, tobak

Mål 1

FHI skall kartlägga bristerna i efterlevnaden av alkohollagstiftningens och tobakslagstiftningens regelverk, vad bristerna beror på samt vilka åtgärder som bör vidtas.


Återrapportering

Redovisning av kartläggningen.


Mål 2

FHI skall sprida metoder till kommunerna om ansvarsfull alkoholhantering inom restaurangnäringen i enlighet med rapporten Ansvarsfull alkoholservering mm.


Återrapportering

Redovisning av hur FHI har spridit metoder.


Mål 3

Tillsynsverksamheten skall, då så är möjligt och rimligt, innefatta ett genusperspektiv.


Återrapportering

Redovisning av insatser som syftar till att integrera ett genusperspektiv i tillsynsverksamheten.


Verksamhetsgren Särskilda hälsofrämjande åtgärder

Mål 1

FHI skall utveckla insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser samt verka för att effektiva kunskapsbaserade metoder för att minska skadeverkningar av överdrivet spelande utvecklas.


Återrapportering

Redovisning av hur uppdraget att utveckla insatserna mot spelberoende och dess sociala konsekvenser samt kunskapsbaserade metoder fortskrider.


Mål 2

Hälsofrämjande och förebyggande metoder och insatser skall innehålla ett genusperspektiv.


Övrig återrapportering

Redovisning av:

a) hur arbetet fortskrider med uppdraget att i samverkan med kommuner och landsting bidra till ökade kunskaper och ökad spridning om verksamma metoder och strategier för att minska tobaksbruket bland såväl barn och ungdomar som vuxna,

b) verksamheten Sluta-Röka-linjen som ett stöd för rökavvänjning,

c) vilka frivilligorganisationer som ges ekonomiskt stöd samt av den verksamhet som bedrivs.


Återrapportering

En bedömning av måluppfyllelsen.


Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål 1

Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.


Återrapportering

Redovisning av FHI:s insatser under 2004, inom ramen för det hivpreventiva arbetet, för att uppfylla målet.


Mål 2

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådan smitta skall förhindras och begränsas.


Återrapportering

FHI skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen skall minska och en hög hälsoskyddsnivå skall upprätthållas.


Återrapportering

Redovisning av FHI:s kunskapssammanställningar om uppföljningar och utvärderingar av utvecklingen inom målområde 5 i proposition Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35) samt metoder och strategier för arbetet med miljö och hälsa på regional och lokal nivå.


Verksamhetsgren Förebyggande åtgärder mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar

Mål 1

FHI skall utveckla effektiva kunskapsbaserade metoder för att förebygga hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Återrapportering

Redovisning av:

a) befintliga metoder och deras resultat och i vilken grad de tillämpas,

b) vilka metoder som FHI har utvecklat under året respektive vilka metoder som behöver utvecklas, t.ex. inom olika områden eller för olika målgrupper,

c) det ekonomiska stöd som fördelats till olika frivilligorganisationer inom hiv/aids och hur detta stöd använts.


Mål 2

FHI skall verka för att samverkan ökar mellan aktörerna vars verksamhet finansieras med de medel som FHI disponerar för hiv-förebyggande arbete.


Återrapportering

Redovisning av:

a) vilka åtgärder som FHI har vidtagit för att öka samverkan mellan berörda myndigheter samt en bedömning av hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen,

b) vilka åtgärder som FHI har vidtagit för att öka samverkan mellan landsting, kommuner och frivilligorganisationer samt en bedömning av hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen.


Mål 3

Insatser för att förebygga hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar skall innefatta ett genusperspektiv.


Återrapportering

Redovisning av måluppfyllelsen.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

- FHI skall redovisa hur arbetet med att integrera ett barnperspektiv utifrån FN:s barnkonventions bestämmelser och intentioner i samtliga verksamhetsområden som rör barn och unga fortgår.

- FHI skall analysera och redovisa hur myndigheten vidareutvecklat sitt arbete med att beakta samhällets etniska och kulturella mångfald, både vid utformningen och genomförandet av sin verksamhet, i enlighet med förordningen 1986:856.

- FHI skall bistå Integrationsverket med underlag till den fördjupade analys av tillståndet och utvecklingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv avseende området folkhälsa som Integrationsverket skall redovisa till regeringen den 15 mars 2006.

- Inom ramen för det samlade folkhälsoarbetet skall FHI, i samverkan med företrädare för de kommuner som inom storstadspolitiken tecknat lokala utvecklingsavtal med staten samt andra lokala och regionala aktörer, utveckla en samsyn kring metoder och strategier för folkhälsoarbetet i berörda stadsdelar. Med utgångspunkt i denna samsyn skall FHI i den ordinarie verksamheten beakta de särskilda behov som finns i de berörda stadsdelarna och redovisa hur man deltagit i detta arbete under 2004.

- FHI skall redovisa sitt deltagande i det internationella samarbetet inom folkhälsoområdet.

- FHI skall redovisa fördelningen av det ekonomiska stödet till organisationer.

- FHI skall under 2004 redovisa utgiftsprognoser för år 2004 till och med år 2007 för de anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiska utfall. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti och 1 november.

All individbaserad statistik som redovisas i återrapporteringen skall vara uppdelad på kön förutom i de fall där enskilda individer kan identifieras.1.3Organisationsstyrning

Mål

Utvecklingsarbetet i syfte att ombilda institutet skall fortsätta i enlighet med vad som anges i propositionen Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter (prop. 2000/01:99).

Återrapportering

FHI skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Nya uppdrag

FHI skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Försvarsdepartementet.

FHI skall redovisa fördelningen av organisationsstödet under den senaste 3 års-perioden och organisationernas totala budgetutfall under samma period. Redovisning skall ske senast den 15 maj 2004.

FHI skall senast den 15 maj 2004 redovisa vad man inom sin verksamhet gör som bidrar till en rättvis och global hållbar utveckling.

FHI skall redovisa skälen till varför "övergångsvisa" partihandlare enligt övergångsbestämmelser till ändringar i alkohollagen ännu inte efter fyra år har kunnat erhålla godkännande enligt lagen om alkoholskatt, enligt den nya ordningen för rätten till partihandel. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2004.

FHI skall följa utvecklingen när det gäller sambandet mellan mat- och alkoholservering på serveringsställen med serveringstillstånd och beskriva konsekvenserna av att ta bort det nuvarande kravet för rätt till serveringstillstånd om ett kök för allsidig matlagning. FHI skall även belysa konsekvenserna av att tillåta provsmakning av alkoholdrycker på tillverkningsställen. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2004.

FHI skall, inom ramen för sitt uppdrag som statens expertmyndighet när det gäller drogförebyggande insatser samt som en del av uppdraget att vara svensk kontaktpunkt gentemot ECNN, ansvara för vidareutvecklingen av ett nationellt dokumentationssystem av förebyggande arbete i enlighet med den rapport som FHI överlämnade till Socialdepartementet i juli 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 30 december 2005.

Redan givna uppdrag

FHI skall närmare följa tobaksförsäljningens utveckling när det gäller ungdomar och utvärdera tillämpningen och effekterna av tobakslagens bestämmelser avseende åldersgräns för inköp av tobak. Uppdraget skall redovisas senast den 1 januari 2004.

FHI skall ta fram en strategi för hur institutet skall stimulera och stödja de myndigheter för vilka ett särskilt ansvar för folkhälsoarbetet har angivits i propositionen Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35). Redovisning skall ske senast den 31 januari 2004.

Regeringen har den 5 december 2002 (Ju2002/3367/U) fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. Folkhälsoinstitutet skall följa upp delmålen 15, 16, 17 och 18. Uppdraget skall redovisas till Ungdomsstyrelsen senast den 22 februari 2003 samt vad avser uppföljningen för 2003 senast den 22 februari 2004.

FHI skall göra en genomgång av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som berör företagande i syfte att identifiera onödigt betungande regler och redovisa de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att minska den administrativa bördan för företag (riktlinjer för arbetet redovisas i bilaga). Redovisningen skall ske till Socialdepartementet senast den 24 februari 2004.

FHI och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) skall i samarbete med andra berörda aktörer utarbeta en lägesbeskrivning av svensk folkhälsoforskning. Beskrivningen skall bl.a. innehålla en kartläggning av pågående forskning och forskarmiljöer samt en utvärdering av svensk folkhälsoforskning. Rapportering av kartläggningen skall ske senast den 30 november 2003. Utvärderingen skall rapporteras senast den 1 mars 2004.

FHI skall närmare följa folkölsförsäljningens utveckling när det gäller ungdomar och utvärdera tillämpningen och effekterna av alkohollagens bestämmelser när det gäller folköl (förslag aviserat i alkoholpropositionen 2000/01:97). Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj 2004.

FHI skall ta fram ett underlag med förslag till hur samhällets framtida arbete med hälsoinformation och hälsokommunikation bör bedrivas. En första delrapport skall lämnas senast den 31 december 2003. Den skall innehålla en redovisning av principiella utgångspunkter, rollfördelning mellan olika aktörer, prioriterade områden och målgrupper, hur hälsoinformationen organiserats i några jämförbara länder och vilka erfarenheter som gjorts samt vilka möjligheter modern teknik ger för produktion och distribution. Uppdraget skall slutredovisas senast den 15 maj 2004.

FHI skall tillsammans med Livsmedelsverket ta fram ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Uppdragets bakgrund och inriktning redovisas i en särskild bilaga. Uppdraget skall redovisas gemensamt senast den 30 december 2004.

FHI skall samla in, analysera och sprida kunskap om hur föräldrastöd av olika slag kan utformas för att göra verklig nytta. Uppdraget skall redovisas i form av en slutrapport senast den 31 december 2004.

FHI skall ta fram en folkhälsopolitisk rapport. Rapporten skall redovisa indikatorer för folkhälsans viktigaste bestämningsfaktorer som institutet, i samråd med andra aktörer, identifierat. Redovisningen skall ske i form av tidsserier som möjliggör analys av utvecklingstrender. Rapporten skall vidare redovisa vidtagna insatser på nationell, och så långt det är möjligt, på regional och lokal nivå som bedöms väsentligen ha bidragit till eller väsentligen kan komma att bidra till att nå det övergripande nationella folkhälsomålet och målen för de elva målområdena i propositionen Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35). Rapporten skall även redovisa en bedömning av resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser samt ge rekommendationer om åtgärder. Rapporten skall redovisas senast den 30 september 2005.

FHI skall i samverkan med kommuner och landsting bedriva kunskapsbaserad metodutveckling för tobakspreventivt arbete. Uppdraget skall redovisas för regeringen den 30 september 2005.

FHI skall undersöka och analysera hälsosituationen för homosexuella, bisexuella samt transpersoner enligt regeringsbeslut nr 13 den 27 november 2003. Uppdraget skall slutredovisas den 15 november 2005.

FHI skall följa upp den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador. Uppdraget skall redovisas senast den 30 december 2006.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:1Insatser mot aids (Ramanslag)
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut58 122 tkr

14:4Statens folkhälsoinstitut (Ramanslag)
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut129 596 tkr
14:4 ap.1Förvaltningsmedel (Ram)129 596 tkr
14:4 ap.2Återbetalningsmedel (Ram)0 tkr

14:7Folkhälsopolitiska åtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut56 564 tkr
14:7 ap.2Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) (Ram)12 564 tkr
14:7 ap.3Insatser för att förebygga spelberoende (Ram)14 000 tkr
14:7 ap.4Tobaksförebyggande åtgärder (Ram)30 000 tkr


Villkor
14:7 ap.2 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut för utbetalning till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.14:7 ap.3 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut och skall användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen skall användas i enlighet med bilagan till regeringsbeslut nr 10 den 18 september 2003. Medlen kan också användas för riktade utbildningsinsatser till yrkesverksamma och för stöd till självhjälpsgrupper, anhöriga samt föreningar för spelberoende. Medel bör även utgå till föreningslivet i syfte att sprida information om spelberoende särskilt bland ungdomar och invandrare14:7 ap.4 Tobaksförebyggande åtgärder

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut och skall användas för förebyggande insatser mot tobak. Av de totala medlen skall 5 000 000 kronor användas till stöd till organisationer på tobaksområdet och 5 000 000 kronor till Centrum för tobaksprevention för verksamhet med telefonrådgivning. Resterande 20 000 000 kronor skall användas till metodutveckling i enlighet med direktiv till Statens folkhälsoinstitut i regeringsbeslut nr 36 den 12 september 2002.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
14:11 744-0
14:4 ap.13 888-0
14:4 ap.20Allt0
14:7 ap.2377-0
14:7 ap.3420-0
14:7 ap.4900Allt0


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
14:4 ap.125 00010 00015 0002006
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens folkhälsoinstitut4 50010 368
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 28 Datum: 2003-12-11
Till Statens folkhälsoinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 129 596 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Statens folkhälsoinstitut 14:4 ap.1

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Verksamhet med stöd i 4 § avgiftsförordningen
Småhandel006 0006 00000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter till Statens folkhälsoinstitut2544003 70003 7003 700
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter till Statens folkhälsoinstitut

Statens folkhälsoinstituts verksamhet enligt Alkohollagen (1994:1738) skall avgiftsfinansieras. Avgifternas storlek bestäms av regeringen i alkoholförordningen (1994:2046). De avgifter som myndigheten ej får disponera skall redovisas mot inkomsttitel 2544 Avgifter för Statens folkhälsoinstituts verksamhet.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Morgan Johansson
Anna Halén
Kopia till:

Riksdagens socialutskott
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Rikspolisstyrelsen
Integrationsverket
Riksförsäkringsverket
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Institutet för psykosocial medicin
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Skolverket
Ungdomsstyrelsen
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet