Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut11

2004-06-17Konsumentverket
Rosenlundsgatan 9
118 87 STOCKHOLMJo2004/1527


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Konsumentverket

Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:124).

Regeringen beslutar om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 den 18 december 2003 avseende Konsumentverket enligt vad som framgår av det följande. Ändringarna avser de med understrykning markerade delarna
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Konsumentpolitik InflytandeKonsumentskydd
Finansiella tjänster
HushållningHushållsekonomi
SäkerhetProduktsäkerhet och marknadskontroll
MiljöHinder
Förutsättningar
Märkning
KunskapVägledning, information och utbildning
Regional utvecklingspolitikKommersiell serviceStöd till program och processer
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemÅtgärder inom 2002 års energipolitiska program


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden ska stärkas.
Hushållen ska ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Konsumenternas hälsa och säkerhet ska skyddas. Sådana konsumtions- och produktionsmönster ska utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Konsumenterna ska ha tillgång till god vägledning, information och utbildning.


Verksamhetsområde Inflytande

Mål

Konsumenterna har en stark ställning och inflytande på marknaden.


Verksamhetsgren Konsumentskydd

Mål

Konsumenternas rättsliga skydd är starkt.


Återrapportering
 • KO-ingripanden,

 • överenskommelser,

 • utgivna riktlinjer/föreskrifter,

 • styckkostnaden per rättsligt ärende,

 • insatser rörande gränsöverskridande handel och tvistlösning samt

 • resultat samt om möjligt effekter.


Verksamhetsgren Finansiella tjänster

Mål

Konsumenterna har en stark ställning på de finansiella marknaderna.


Återrapportering
 • Insatser, resultat samt om möjligt effekter.


Verksamhetsområde Hushållning

Mål

Konsumenternas möjligheter att utnyttja sina resurser är goda.


Verksamhetsgren Hushållsekonomi

Mål

Konsumenterna är kostnadsmedvetna och prismärkningen fungerar väl, särskilt vad gäller regelreformerade marknader


Återrapportering
 • Genomförda prisundersökningar och kostnaden för dessa,

 • övriga insatser, resultat samt om möjligt effekter.


Verksamhetsområde Säkerhet

Mål

Konsumenternas hälsa och säkerhet är skyddad.


Verksamhetsgren Produktsäkerhet och marknadskontroll

Mål

Marknadskontrollen och produktsäkerhetsåtgärderna, omfattande prioriteringen av tjänstesäkerhet, är effektiva.


Återrapportering
 • Insatser med anledning av genomförandet av det nya produktsäkerhetsdirektivet,

 • antalet genomförda marknadskontroller och kostnaden för dessa,

 • insatser som vidtagits på standardiseringsområdet,

 • insatser, resultat samt om möjligt, effekter.


Verksamhetsområde Miljö

Mål

Konsumtions- och produktionsmönster som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling utvecklas.


Verksamhetsgren Hinder

Mål

Det är prisvärt och enkelt att agera på ett för miljön positivt sätt.


Återrapportering
 • Pris på miljömärkta varor jämfört med icke miljömärkta alternativ,

 • insatser för att öka tillgängligheten till källsortering,

 • insatser inom ramen för överenskommelsen för en hållbar handel med dagligvaror,

 • övriga insatser, resultat samt om möjligt effekterna.


Verksamhetsgren Förutsättningar

Mål

Det finns många konkreta exempel på positiva miljöeffekter av ett ändrat beteende.


Återrapportering
 • Antalet exempel som publicerats på webbplatsen,

 • antalet exempel som publicerats i Råd & Rön,

 • insatser för att öka antalet exempel tillgängliga i butik, bl.a. med hjälp av överenskommelsen för en hållbar handel med dagligvaror,

 • resultat och om möjligt effekter.


Verksamhetsgren Märkning

Mål

Miljömärkningen har en stor spridning.


Återrapportering
 • Insatser som vidtagits för att främja konsumtionen av ekologiska livsmedel och miljömärkta varor,

 • resultat och om möjligt effekter.


Verksamhetsområde Kunskap

Mål

Konsumenternas tillgång till vägledning, information och utbildning är god.


Verksamhetsgren Vägledning, information och utbildning

Mål

Vägledningen, informationen och utbildningen till konsumenter är god.


Återrapportering
 • Konsumenternas kunskap om riskfyllda produkter,

 • ungdomars kunskap om konsumenträtt och hushållsekonomi,

 • insatser för att förebygga uppkomsten av lokala konsumenttvister,

 • insatser för att skapa en god vägledning, information och utbildning till konsumenter, särskilt med avseende på unga konsumenter,

 • erfarenheter av det vetenskapliga rådet,

 • arbetet med att utveckla 24-timmarsmyndigheten,

 • resultat samt, om möjligt, effekter.


Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.


Verksamhetsområde Kommersiell service

Mål

En god tillgång till kommersiell service.


Återrapportering

Redovisa utvecklingen av kommersiell service i gles- och landsbygdsområden.


Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

Att utveckla det lokala och regionala arbetet för god tillgång till kommersiell service.


Återrapportering

Redovisa vilka insatser som gjorts för att stödja länen i genomförandet av de lokala utvecklingsprogrammen för kommersiell service samt för uppföljningen av dessa.


Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken ska bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av de beslut riksdagen fattade i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02NU17, rskr. 2001/02:317) och i juni 1997 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272).


Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål

Målet är att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik. Ett villkor för stängningen av den andra reaktorn i Barsebäck är att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el.

Det övergripande målet för energiforskningen är att bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens på energiområdet inom universiteten, högskolorna och näringslivet i enlighet med 1997 års energipolitiska beslut.

Målet för satsningen på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är att sänka kostnaderna för och, under de närmaste tio åren, kraftigt öka el- och värmeproduktionen från förnybara energikällor och utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering.


Verksamhetsgren Åtgärder inom 2002 års energipolitiska program

Mål

Målet är att öka kunskaperna om och stimulera intresset för ekonomiskt och miljömässigt motiverad energieffektivisering hos såväl specifika användargrupper som allmänheten.


Återrapportering

Myndigheten skall redovisa i vilken utsträckning energideklarationer slagit igenom på marknaden, framtaget informationsmaterial samt genomförda informations- och utbildningsinsatser, nya och reviderade metoder för provning, genomförda provningar samt antal och kostnader för dessa, hur samverkan skett med andra myndigheter, internationella organisationer, frivilligorganisationer samt med forskare på området.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Konsumentverket ska stödja nationella konsumentorganisationer och andra organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor. Under 2004 ska framförallt nationella konsumentprojekt med inriktning på miljö, finansiella tjänster, etisk märkning eller särskilt utsatta grupper, bl.a. handikappade, prioriteras. Verket ska i samband med årsredovisningen för 2004 redovisa antal och kostnad för och inriktning på beviljade stöd samt vilka grupper som har nåtts och vilka resultat insatserna har haft.

Konsumentverket ska redovisa och analysera den totala måluppfyllelsen såsom ett eget avsnitt i årsredovisningen rörande budgetåret 2004.

Konsumentverket ska arbeta i enlighet med de förslag till etappmål som verket redovisat (Ju2002/5494/KO) inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken. I sin återrapportering ska Konsumentverket redovisa de insatser som genomförts under 2004. Verket ska även analysera och kommentera måluppfyllelsen av de mål man satt upp för 2004.

Konsumentverket ska redovisa vilka insatser myndigheten vidtar inom sitt ansvarsområde, som bidrar till att nå det övergripande folkhälsomålet och i relevanta delar målen för de elva målområdena. Redovisningen ska ske till Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.

Konsumentverket ska inkomma med utgiftsprognoser för 2004 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag. Redovisning ska lämnas vid fem tillfällen, senast den:

20 januari 2004

8 mars 2004

5 maj 2004

9 augusti 2004

1 november 2004

Prognoserna ska lämnas i systemet Hermes.1.3Organisationsstyrning

Konsumentverket ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att effektivisera och förbättra verksamheten.

Mål
Konsumentverket ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Konsumentverket ska redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål ska i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen ska göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen ska ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen ska vara konkreta och uppföljningsbara. Konsumentverket ska lämna en redogörelse för ovanstående redovisningspunkter i relation till föregående år och kommentera de bakomliggande orsakerna till eventuella förändringar.1.4Uppdrag

Konsumentverket ska i samarbete med berörda branschorganisationer och myndigheter undersöka förutsättningarna för att inrätta en boenderådgivningsbyrå. Avrapportering av genomförda insatser ska ske till Jordbruksdepartementet senast den 30 juni 2004.

Konsumentverket ska i samarbete med Konkurrensverket genomföra systematiska studier av vilka konsekvenser de nyligen konkurrensutsatta marknaderna har medfört och i framtiden kan innebära för konsumenten. Under 2004 ska en erfarenhetssummering göras av de marknader som studerats och förslag lämnas på åtgärder inom området för framtida studier. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksdepartementet och Näringsdepartementet senast den 31 december 2004.

Myndigheten ska vara en samverkanspart i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Konsumentverket ska bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

Konsumentverket ska till och efter samråd med Statens energimyndighet senast den 30 april 2004 redovisa insatser, resultat och en analys av effekterna av myndighetens verksamhet inom 2002 års energipolitiska program.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:2Konsumentverket (Ramanslag)
Disponeras av Konsumentverket104 464 tkr
40:2 ap.1Konsumentverket (Ram)99 964 tkr
40:2 ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m. (Ram)1 500 tkr
40:2 ap.3Servicedatabas (Ram)3 000 tkr


Villkor
40:2 ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.

Anslagsposten disponeras för deltagande i standardiseringsarbete. Konsumentverket ska använda dessa medel, samt övriga medel som verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Konsumentverkets ansvarsområde.40:2 ap.3 Servicedatabas

Medlen ska täcka de kostnader som uppkommer för driften av den tidigare beslutade servicedatabasen.40:5Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)
Disponeras av Konsumentverket10 225 tkr
40:5 ap.5Bidrag till organisationer för konsumentprojekt (Ram)5 225 tkr
40:5 ap.6Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning (Ram)5 000 tkr


Villkor
40:5 Åtgärder på konsumentområdet

Medel som Konsumentverket disponerade 2002 under anslaget 40:5 anslagspost 6 för utvecklingsprojekt rörande Kommunal konsumentvägledning och som under 2003 och 2004 återförs till Konsumentverket ska redovisas på inkomsttitel 2811 (övriga inkomster av statlig verksamhet).40:5 ap.6 Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning

Konsumentverket får nyttja del av anslagsposten för uppkomna förvaltningsomkostnader såsom personal etc.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
40:2 ap.12 000Allt0
40:2 ap.230Allt0
40:2 ap.359Allt0
40:5 ap.50Allt0
40:5 ap.60Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Konsumentverket8 0005 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 13 Datum: 2003-12-18
Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 104 464 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Konsumentverket 40:2 ap.3, 40:2 ap.2 och 40:2 ap.1

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Råd & Rön
Tabell-1 10363421 00020 5314690
Belopp angivna i tkr


Villkor
Råd & Rön
Tabell

För 2004 får Konsumentverket balansera det acckumulerade underskottet med 300 tkr i enlighet med skrivelse (Jo2003/268/KO). Regeringen har den 21 november 2002 tagit ställning till underskottets täckande för 2002. Regeringen har därefter den 19 december 2002 tagit ställning till underskottstäckande för 2003.

Underskott hänförligt till uppdragsprovningar 2002 får täckas under 2003 med 148 000 kronor i enlighet med skrivelse (Jo2003/268/KO) .Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamheten Råd & Rön är att intäkterna ska täcka kostnaderna för verksamheten.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av Konsumentverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Konsumentverket.

Konsumentverkets verksamhet gällande tidningen Råd & Rön ska finansieras med avgifter. För verksamheten behöver full kostnadstäckning inte uppnås.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Jonas Söderlund
Kopia till:

Riksdagen, Lagutskottet
Utrikesdepartementet/EIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen