Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIII:3

2004-05-13Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sveavägen 20)
105 25 STOCKHOLMUD2004/24680/GU


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Riksdagen har beslutat om verksamheten för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 07, bet. 2003/04:UU2, rskr. 2003/04:113).


Ärendet

Avsikten med föreliggande ändringar i regleringsbrevet för Sida är klarläggande avseende uppdrag och finansiella villkor.

Regeringens beslut

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2004 för Sida.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom ansvarsområdet för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Sidas verksamhet skall vägledas bl. a. av de beslut riksdagen fattat med anledning av

 • regeringens proposition 2002/03:122, Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling, och

 • regeringens budgetproposition 2003/04:1

samt av de beslut riksdagen fattat med anledning av regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen om bl. a.

 • hållbar utveckling (skr. 1996/97:2),

 • mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (skr. 1997/98:76),

 • mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (skr. 2003/04:20),

 • öppen handel - rättvisa spelregler (skr. 1998/99:59),

 • förebyggande av väpnade konflikter (skr. 2000/01:2),

 • jämställdhet (prop. 1995/96:153),

 • jämställdhetspolitiken med handlingsplan (skr. 2002/03:140),

 • Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (skr. 2003/03:29)

Sidas verksamhet skall bidra till uppfyllandet av FN:s millenniedeklaration och millennieutvecklingsmålen samt andra internationella deklarationer och åtaganden av betydelse för den globala utvecklingen.

Det överordnade målet för de ambitioner som redovisas i propositionen Gemensamt ansvar är att varje politikområde skall ge sitt bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling. Regeringens proposition Gemensamt ansvar spänner över alla politikområden. Sveriges politik för global utveckling skall präglas av ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv. Det innebär att människors rättigheter skall utgöra grund för de insatser som görs och att fattiga kvinnors, mäns, flickors och pojkars behov, intressen och förutsättningar skall sättas i centrum.

I Riksdagens godkännande av propositionen anges de åtta huvuddrag, som politiken för global utveckling skall främja och prägla. De är

 • grundläggande värden som är demokrati och god samhällsstyrning, respekt för de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män

 • hållbar utveckling som är hållbart utnyttjande av naturresurserna och omsorg om miljön, ekonomisk tillväxt samt social utveckling och trygghet

 • övriga huvuddrag som är konflikthantering och säkerhet samt globala gemensamma nyttigheter.

Regeringen skall lämna en årlig skrivelse till riksdagen med rapport om insatserna för att nå målet om en rättvis och hållbar utveckling.

Internationellt utvecklingssamarbete

Det internationella utvecklingssamarbetet skall främja och präglas av i propositionen angivna mål, perspektiv samt huvuddrag för politiken för global utveckling.

Sida skall i sitt arbete också vägledas av de beslut riksdagen fattat med anledning av regeringens skrivelser om bl. a.

 • fattigdomsbekämpning (skr. 1996/97:169),

 • demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete (skr. 1997/98:76),

 • ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete (skr. 2001/2002:186), samt av

 • regeringens strategi för bekämpning av människohandel genom utvecklingssamarbetet.

Utvecklingssamarbetet skall utgå från att förutsättningar och behov skiftar i olika länder. Utvecklingsländernas egna strategier för fattigdomsbekämpning skall vara utgångspunkten för alla internationella insatser. Sida skall främja ett aktivt deltagande av de fattiga människorna i prioriteringar, beslut, genomförande och uppföljning av åtgärder som syftar till att minska fattigdomen. Sida skall aktivt verka för stärkt samordning och harmonisering med samarbetslandet och andra givare.

Förändringar som föranleds av riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition Gemensamt ansvar kommer att genomföras successivt. Sida skall medverka i det fortsatta arbetet med detta.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikFredsfrämjande verksamhetFredsfrämjande verksamhet
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteAfrika
Asien, Mellanöstern och Nordafrika
Latinamerika
Östeuropa och Centralasien
Globala utvecklingsprogram
Forskning
Humanitära insatser och konflikthantering
Ekonomiskt stöd
Enskilda organisationer
Information


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelser med andra länder.


Verksamhetsområde Fredsfrämjande verksamhet

Mål

Bidra till konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.


Verksamhetsgren Fredsfrämjande verksamhet

Mål

Sida skall, i den omfattning regeringen beslutar, rekrytera, utbilda och utrusta personal som ställts till förfogande för internationell fredsfrämjande verksamhet, samt administrera sådant svenskt deltagande i aktuella missioner, sekretariat och institutioner.Återrapportering

Sida skall i sin årsredovisning redovisa hur myndigheten har samarbetat med de utbildnings- och träningsinsatser som genomförs av Folke Bernadotteakademin och andra svenska myndigheter och institutioner.

Kvartalsvis redovisning skall göras av kostnadsutvecklingen för verksamhet som finansieras från denna anslagspost samt eventuella förändringar av denna verksamhet. Varje insats skall redovisas för sig.


Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Återrapportering

Sida skall värdera, mäta och rapportera all sin verksamhet mot målet för Sveriges internationella utvecklingssamarbete.

Sida skall rapportera hur utvecklingssamarbetet har främjat och präglats av de två perspektiven och huvuddragen.

Rapporteringen skall för respektive verksamhetsgren innehålla en beskrivning av hur Sida stödjer, följer och deltar i dialogen om samarbetsländernas nationellt ägda processer för att bekämpa fattig-dom, inklusive hur Sida främjar fattiga människors och deras företrädares deltagande i prioriteringar, beslut, genomförande och uppföljning av fattigdomsminskande åtgärder.

Sida skall rapportera vidtagna åtgärder för att stärka samordning och harmonisering med samarbetsländer och andra biståndsgivare.

De övriga mål och återrapporteringskrav som anges under avsnitt 1.2 avser hela Sidas verksamhet.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Afrika

Mål

Sidas verksamhet skall vägledas av riksdagens beslut med anledning av regeringens skrivelse om förnyad svensk Afrikapolitik (skr. 1997/98:122), av departementspromemorian Afrika i förändring - en uppföljning av regeringens Afrikaskrivelse (Ds 2002:36), samt gällande land- och regionstrategier.

Landstrategierna för Kenya och Namibia förlängs till den 31 mars 2004 och landstrategin för Sydafrika till den 30 juni 2004.

Landstrategin för Malawi förlängs till den 31 december 2004.


Återrapportering

Se avsnitt 1.1 Politikområde internationellt utvecklingssamarbete, återrapportering, samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.


Verksamhetsgren Asien, Mellanöstern och Nordafrika

Mål

Sidas verksamhet skall vägledas av gällande landstrategier samt av

 • En svensk Asienstrategi (skr. 1998/99:61)

 • Framtid med Asien - en uppföljning av regeringens Asienstrategi (Ds 2002:24)

 • studien om Nordafrika och Mellanöstern (ds 1999:63).


Återrapportering

Sida skall rapportera om sitt stöd på miljöområdet i Asien såväl vad gäller kostnader som val av biståndsform. Rapporteringen skall inkludera en analys av resultaten på området.

Se vidare avsnitt 1.1 Politikområde internationellt utvecklingssamarbete, återrapportering, samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.


Verksamhetsgren Latinamerika

Mål

Sidas verksamhet skall vägledas av gällande regionstrategier.


Återrapportering

Se avsnitt 1.1 Politikområde internationellt utvecklingssamarbete, återrapportering, samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.


Verksamhetsgren Östeuropa och Centralasien

Mål

Sidas verksamhet skall vägledas av gällande land- och regionstrategier.

Landstrategin för Turkiet förlängs till den sista juni 2005.

1. Sidas samarbete med länderna i Östeuropa skall inriktas på åtgärder som främjar deras närmande till europeiska samarbetsstrukturer och värdegemenskaper som en viktig del i kampen mot fattigdom.

Fokus för de svenska insatserna på västra Balkan skall vara Stabiliserings- och Associeringsprocessen och de medlemskapsprocesser som kommer att utvecklas. Det svenska samarbetet skall utformas i nära samverkan med de enskilda ländernas regeringar och härvid stödja de nationella planer som finns för EU-närmandet.

Sida skall i växande utsträckning inrikta stödet på institutions- och kapacitetsutveckling, med involvering av central nivå, av betydelse bl.a. för omvandlingsprocessen och EU-närmandet. Insatser inom den sociala sektorn skall också prioriteras.

Sida skall under 2004 särskilt beakta den s.k. Wider Europe-processen med anslutna aktionsplaner samt PSA-avtalen och de landstrategier som fastställs inom TACIS.

Sida skall under året fortsätta att fasa ut utvecklingssamarbetet med Estland, Lettland och Litauen. Vissa begränsade insatser skall göras i Rumänien och Bulgarien.

2. Sida skall, vad gäller samarbetet med icke-ODA-länderna i Östeuropa, utifrån samarbetsländernas behov, inrikta insatserna på sådana områden där Sverige har erkänd och efterfrågad kompetens.

Den svenska resursbasen skall utnyttjas i görligaste mån i dessa länder. Sida skall upprätthålla en nära och fortlöpande dialog med svenskt näringsliv, Sveriges exportråd och svenska myndigheter och bedriva verksamheten i stort så att den understödjer svenskt näringslivs långsiktiga närvaro i och svenska myndigheters relationer med samarbetsländerna. Med utgångspunkt från samarbetsländernas behov och gällande upphandlingsbestämmelser och riktlinjer skall Sida noga pröva förslag till insatser från svenskt näringsliv och svenska myndigheter förutsatt att de faller inom ramen för gällande landstrategi.

3. Sida skall erbjuda Regeringskansliet och övriga myndigheter stöd i förberedelsearbetet vad gäller twinningprojekt inom TACIS och CARDS inklusive finansiering av förberedelsekostnader. Vad gäller TACIS/twinning skall Sida under året prioritera Ryssland, Ukraina och Moldavien. Vad gäller CARDS/twinning skall Sida prioritera Kroatien, Serbien och Makedonien. Sida skall ha huvudansvaret för twinningverksamheten och vara nationell kontaktpunkt. I dessa frågor skall Sida svara för kontakter med Europeiska kommissionen, European Agency for Reconstruction (EAR), berörda länder samt EU-delegationer och ambassader i dessa länder. Verksamhetens natur förutsätter ett nära samarbete och samråd mellan Sida och Utrikesdepartementet.

4. Sida skall samordna insatserna med TACIS och CARDS. Tillsammans med Utrikesdepartementet skall Sida delta i styrkommittéerna för TACIS och CARDS samt i styrelsearbetet i EAR.


Återrapportering

Sida skall rapportera hur verksamheten bidragit till att främja samarbetsländernas närmande till europeiska samarbetsstrukturer och värdegemenskaper som en viktig del i kampen mot fattigdom.

Sida skall rapportera hur insatserna samordnats med TACIS och CARDS.

Sida skall redovisa hur verksamheten bidragit till att bevara, skydda och förbättra miljön i och omkring Östersjön och nordvästra Ryssland.

Sida skall redovisa hur verksamheten, vad gäller Ryssland, Estland, Lettland och Litauen, bidragit till ett ökat samarbete mellan regioner på ömse sidor om den nya östgräns som skapas genom EU:s utvidgning.

Sida skall rapportera hur svenska kommuner, länsstyrelser, landsting och storregioner utnyttjats i utvecklingssamarbetet med Östeuropa.

Sida skall redovisa hur verksamheten främjat genomförandet av överenskommelser som fattas inom ramen för de olika regionala organisationerna Barentsrådet, Östersjöstaternas råd och Arktiska rådet.

Sida skall vad avser de svenska enskilda organisationerna redovisa fördelningen av bidrag på ramorganisationer, sektorer samt antal utländska samarbetspartner per ramorganisation. I förekommande fall skall antalet svenska organisationer som ingår i ramorganisationens verksamhet redovisas.

Sida skall avseende stöd till enskilda organisationers informations-verksamhet i Sverige redovisa utbetalade informationsbidrag per organisation.

Se vidare avsnitt 1.1 Politikområde internationellt utvecklingssamarbete, återrapportering, samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.


Verksamhetsgren Globala utvecklingsprogram

Mål

Återrapportering

Sida skall rapportera fördelningen av sitt stöd till internationella organisationer, respektive nätverk med global inriktning, inklusive hur detta stöd samverkar med övriga insatser på regional och nationell nivå.

Sida skall avseende stödet genom de svenska partianknutna organisationerna till demokratiuppbyggnad i utvecklingsländer och länder i Östeuropa redovisa stödets fördelning på organisation och regioner, inklusive gemensamma projekt. Det skall tydligt framgå vad som är biståndsverksamhet (ODA).

Se vidare avsnitt 1.1 Politikområde internationellt utvecklingssamarbete, återrapportering, samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.


Verksamhetsgren Forskning

Mål

Återrapportering

Sida skall redovisa stöd som getts till forskningssamarbete med och mellan utvecklingsländer, till internationell forskning med inriktning på utvecklingsländer och utvecklingsrelaterade problem samt till forskning i Sverige om utvecklingsländer eller utvecklingsfrågor. Sida skall redovisa omfattningen av stödet till enskilda samarbetsländer samt hur detta har integrerats i landsamarbetet.

Se vidare avsnitt 1.1 Politikområde internationellt utvecklingssamarbete, återrapportering, samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.


Verksamhetsgren Humanitära insatser och konflikthantering


Mål

I anslutning till vad som anförs i regeringens proposition (2002/03:122), Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling, gäller att Sidas humanitära verksamhet skall bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet i anslutning till väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.

Stöd kan mot detta mål utgå för akuta humanitära insatser, katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad. Sidas stöd till organisationer som genomför humanitära insatser skall präglas av förutsägbarhet och flexibilitet. Humanitär verksamhet bör genomföras av civila aktörer. Utformningen av det humanitära biståndet skall så långt som möjligt främja långsiktigt hållbara lösningar, bl. a. genom lokal kapacitetsutveckling. Stöd skall i vissa fall kunna lämnas till insatser vid katastrofliknande utbrott av smittsamma sjukdomar och vid större olyckor.

Sida skall vara aktivt i förhållande till den verksamhet som bedrivs av FN:s flyktingkommissarie.


Återrapportering

Sida skall redovisa medelsutnyttjande, innehåll och geografisk inriktning avseende insatser inom verksamhetsgrenen, uppdelade på humanitära och konflikthanterande insatser.

Vad avser konflikthanteringsinsatser skall Sida rapportera

 • de åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (år 2000)

 • de åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av FN:s säkerhetsrådsresolution 1460 (år 2003)

 • säkerhetsfrämjande insatser som har bidragit till att skyddet för enskilda och grupper har stärkts, såsom stöd till avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. stridande och stöd till freds- och människorättsobservatörer

 • insatser som stödjer försoningsprocesser, såsom dialog- och deltagandeprocesser, medling, sanningskommissioner, traumabearbetning och mediaprojekt

 • omfattning och inriktning av Sidas bistånd till minhantering.

Se vidare avsnitt 1.1 Politikområde internationellt utvecklingssamarbete, återrapportering, samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.


Verksamhetsgren Ekonomiskt stöd

Mål

Återrapportering

Se vidare avsnitt 1.1 Politikområde internationellt utvecklingssamarbete, återrapportering, samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.


Verksamhetsgren Enskilda organisationer

Mål

Återrapportering

Sida skall vad avser de svenska enskilda organisationerna redovisa fördelningen av bidrag på ramorganisationer, sektorer samt antal utländska samarbetspartner per ramorganisation. I förekommande fall skall antal svenska organisationer som ingår i ramorganisationens verksamhet redovisas.

Sida skall avseende stöd till enskilda organisationers informations-verksamhet i Sverige redovisa utbetalade informationsbidrag per organisation.

Se vidare avsnitt 1.1 Politikområde internationellt utvecklingssamarbete, återrapportering, samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.


Verksamhetsgren Information

Mål

Sida skall bidra till att öka intresset för och kunskapen, debatten och opinionsbildningen om Sveriges utvecklingssamarbete inom ramen för Sveriges politik för global utveckling. Informationsarbetet skall bidra till uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen.


Återrapportering

Sida skall redovisa resultatet av de opinionsundersökningar/mätningar som gjorts om intresset för och kunskapen om utvecklingssamarbetet, utvecklingsfrågor och om millennieutvecklingsmålen inom ramen för politiken för global utveckling.

Se vidare avsnitt 1.1 Politikområde internationellt utvecklingssamarbete, återrapportering, samt 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Återrapportering

Humanitära insatser och konflikthantering

Sida skall rapportera om vilka åtgärder som vidtagits för att tillse att utvecklingssamarbete som bedrivs i konfliktdrabbade eller konfliktbenägna områden, genomförs på ett konfliktkänsligt sätt så att det inte får negativ inverkan på en väpnad konflikt eller bidrar till att en sådan uppstår.

Sida skall rapportera vilka åtgärder som vidtagits för att tillvarata utvecklingssamarbetets möjligheter att bidra till att förebygga och lösa väpnade konflikter genom att arbeta med att påverka bakomliggande strukturella orsaker.

Sida skall i den humanitära verksamheten och det långsiktiga utvecklingssamarbetet rapportera om

 • medverkan till katastrofberedskap och andra insatser för förebyggande av naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållandens skadeverkan

 • stöd till återuppbyggnads- och återhämtningsinsatser i anslutning till humanitära insatser för att underlätta övergången från katastrofförhållanden till varaktig utveckling

 • medverkan till insatser i långvariga flyktingförhållanden, under ledning av FN:s flyktingkommissarie och andra organisationer.

Hiv/aids

Sida skall redovisa hur hiv/aidsrelaterade åtgärder stärkts respektive integrerats i Sidas övriga verksamhet. Sida skall rapportera insatser som bidragit till att köns- och jämställdhetsaspekter beaktats i arbetet med hiv/aids. Sida skall rapportera om hur man agerat aktivt i relevanta fora. Sida skall vidare informera om hur man medverkat i den samordning av internationella resurser mot hiv/aids som sker.

Sida skall rapportera om myndighetens stöd till forskning om smittsamma sjukdomar i fattiga länder, bl. a. på hiv/aidsområdet.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sida skall rapportera om stödet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Fokus skall därvidlag läggas på genomförandet av handlingsprogrammet från Kairokonferensen, genomslag för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i det multilaterala samarbetet, samt stöd till länder, multilaterala organisationer samt svenska och internationella enskilda organisationer. Sida skall rapportera hur man har arbetat för att stärka HBT-perspektivet (Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner), bl. a. kapacitetshöjande stöd för att stärka HBT-personers rättigheter i samarbetsländerna.

Narkotikabekämpning

Sida skall rapportera de åtgärder som vidtagits för att stärka insatserna mot narkotika som utvecklingshinder.

Länkarna mellan narkotika och hiv/aids, SRHR och brottsrelaterade frågor som människohandel skall särskilt belysas.

Programstöd och finansiell styrning

Sida skall återrapportera vilka åtgärder som har vidtagits för att höja sin aktivitetsnivå och kompetens inom finansiell styrning med inriktning på de länder som mottar budgetstöd och/eller där sektorprogramstöd pågår eller planeras. Vidare skall Sida återrapportera hur myndigheten har arbetat för att stärka samarbetet med andra givare och Bretton-Woods-institutionerna inom området finansiell styrning.

Människohandel

Sida skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att bekämpa handel med människor, särskilt kvinnor och barn, i enlighet med den strategi som beslutats av regeringen.

Funktionshindrades rättigheter

Sida skall redovisa hur arbetet för funktionshindrades rättigheter integrerats i Sidas verksamhet samt vilka särskilda satsningar som genomförts, inklusive stöd till WHO.

Handel

Sida skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka kompetens- och kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna och deras förmåga att tillgodogöra sig fördelar av internationell handel och förmåga att aktivt tillvarata sina intressen i internationella handelsförhandlingar. Sidas insatser ska härvid utgöra del av samarbetet med de enskilda länderna men också utgöra en del av stödet till regionalt och subregionalt samarbete. Sida skall redovisa hur myndigheten bidragit till att öka utvecklingsländernas kapacitet att hantera regleringar och andra krav som ställs på de externa marknaderna. I återrapporteringen skall redovisas hur utvecklingsländerna kan använda sig av de internationella handelsreglerna för att utveckla god samhällsstyrning i bred bemärkelse.

Migration

Sida skall redovisa vilka åtgärder som gjorts inom ramen för Sidas medverkan i EU:s migrationssamarbete, främst det som faller inom mandatet för High Level Working Group, för att förebygga och motverka ofrivillig migration.

Sida skall redovisa hur myndigheten medverkat till att skapa bättre former och regelverk för ordnad migration i länder t. ex. vad gäller rättslig kapacitetsuppbyggnad och mottagning av flyktingar.

Internationella organisationer

Sida skall redovisa totalt bistånd genom myndigheten till internationella organisationer såsom FN-organ, utvecklingsbanker m.fl.

Återrapportering om Asien och Mellanöstern/Nordafrika

Vid återrapportering skall en nedbrytning på Asien respektive Mellanöstern/Nordafrika göras.

Garantier

Sida skall för respektive typ av garanti samlat redovisa garanterad kapitalskuld, eventuell garantireserv, utgifter och inkomster avseende garantier samt det ackumulerade riskvärderade resultatet. Dessa utgifter - förutom riskvärderat resultat - skall även redovisas i delårsrapporten.

Anslagssparande

Om Sida vill göra omdisposition av det ointecknade anslagssparandet skall Sida senast den 1 mars 2004 till Utrikesdepartementet redovisa omfattningen av det utgående anslagssparandet per den 31 december 2003, intecknade och ointecknade, på anslagspostnivå samt lämna förslag om ny disposition av det ointecknade anslagssparandet.

Prognoser

Sida skall till Utrikesdepartementet lämna utgiftsprognoser på anslagspostnivå för år 2004-2007 för samtliga anslag myndigheten disponerar.

För år 2004 skall Sida redovisa utgiftsprognoser för 2004-2007
vid följande tidpunkter: 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti och
1 november. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.

Prognoserna för icke ODA-länder skall särredovisas.1.3Organisationsstyrning

EU

Utrikesdepartementets cirkulär med riktlinjer för EU-arbetet gäller för personal från Sida då dessa företräder regeringen i EU-arbetet. Sida skall hålla en aktuell förteckning över de verkställighetskommittéer och expertgrupper inom EU där personal från Sida deltar.

Östeuropa och Centralasien

Mot bakgrund av den snabba politiska utvecklingen i Östeuropa och Centralasien är det viktigt med en nära samordning mellan Sida och Utrikesdepartementet för att nå en optimal effekt av utvecklingssamarbetet. De närmare formerna för denna samordning skall beslutas gemensamt av Sida och Utrikesdepartementet.

Sida skall bereda och besluta om insatser inom ramen för det säkerhetsfrämjande stödet avseende asyl- och migrationspolitisk kompetens, beredskap för olyckor och katastrofer samt gränsbevakning och insatser för stärkt yttre gränskontroll. Alla insatser relaterade till icke-spridningsområdet kan beredas av Sida. De skall dock beredas av Utrikesdepartementet i de fall de har särskild utrikes- och säkerhetspolitisk vikt. Sida kan även bereda och besluta om insatser avseende följande områden i den mån insatsen ej rör frågor av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk vikt: Säkerhetspolitisk kompetens, demokratiskt totalförsvar, fredsfrämjande insatser och försvarsmiljöinsatser. Sida skall medverka i Regeringskansliets arbetsgrupp för det säkerhetsfrämjande stödet. Insatser som beslutas av Sida skall under beredningsstadiet tas upp i arbetsgruppen för samråd och policydiskussion, utom då det gäller mindre och rutinbetonade insatser.

Sakanslagsfinansierade tjänster

Sida skall senast den 1 februari 2004 till Utrikesdepartementet lämna en plan för sakanslagsfinansierade tjänster 2004. Den skall ange antal och inriktning av korttids- och långtidsuppdrag. Sida skall i årsredovisningen rapportera om utfallet. Sida skall senast den 30 juni 2004 till Utrikesdepartementet lämna en prognos för medelsutnyttjandet för sakanslagsfinansierade tjänster för år 2004. Prognosen skall redovisa dels helårstjänster, dels korttidsuppdrag.

Intern effektivitet

Sida skall redovisa mått för myndighetens interna effektivitet i de olika delarna av biståndsproduktionen.

Jämställdhetsintegrering och det statliga personalpolitiska arbetet

I enlighet med skrivelsen Regeringens jämställdhetspolitik med handlingsplan för mandatperioden (2002/03:140), skall arbetet med att målmedvetet främja jämställdheten på Sida genom lika möjligheter till befordran och utveckling för kvinnor och män samt genom att avskaffa osakliga löneskillnader intensifieras och redovisas.

Kompetensförsörjning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Sida skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Millennieutvecklingsmålen

Sida skall bidra till det internationella samfundets uppföljning och redovisning av resultat i förhållande till millennieutvecklingsmålen samt medverka i den vidareutveckling som pågår av indikatorer för måluppfyllelsen. Mål åtta i millenniemålen skall beaktas särskilt. Arbetet skall ske med inriktning på FN:s generalsekreterares interimsrapport om uppföljningen av millennieutvecklingsmålen år 2005.

Korruption

Sida skall senast den 30 september 2004 redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för korruptionsbekämpning på områden som rättssektorn och förvaltning i samarbetsländerna.

Afrika

Sida skall senast den 31 mars 2004 rapportera om hur strategin för svenskt stöd till regionalt och subregionalt utvecklingssamarbete i Afrika genomförs. Redovisningen bör avse både huvudområden för samarbetet och samarbetet med viktigare regionala och subregionala organisationer.

Sida skall senast den 31 mars 2004 rapportera om hur det svenska utvecklingssamarbetet bidragit till att stärka afrikansk kapacitet att förebygga, hantera och lösa konflikter i Afrika.

Sida skall senast den 31 mars 2004 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja utvecklingen och genomförandet av NEPAD (New Partnership for Africa's Development) både inom ramen för samarbetet med enskilda länder och genom stödet till regionalt och subregionalt samarbete.

Sida skall inleda arbetet med ett förhållningssätt för utvecklingssamarbetet med Malawi.

Asien

Sida skall under 2004 utarbeta förslag till ny landstrategi för Västbanken/Gaza.

Latinamerika

I maj 2004 kommer det III:e toppmötet mellan EU och Latinamerika samt Karibien att hållas i Guadalajara, Mexiko. Sida skall inför detta möte se över sina insatser i ljuset av den mekanism för biregionalt partnerskap som initierades vid tidigare toppmöten, samt även överväga ytterligare biregionala samarbetsprojekt.

Östeuropa och Centralasien

Sida skall senast den 1 oktober 2004 inkomma med förslag till nya fyraåriga landstrategier för Ryssland och Ukraina samt förslag till tvååriga reviderade riktlinjer för Kosovo.

Sida skall avseende samarbetet med Västra Balkan senast den 1 oktober 2004 redovisa hur stödet bidragit till att öka förutsättningarna för återvändande av flyktingar och internflyktingar.

Sida skall senast den 1 april 2005 lämna ländervisa redovisningar i förhållande till landstrategierna för Kroatien, Albanien, Serbien-Montenegro och Moldavien. Redovisningarna skall vara uppdelade på huvuddragen främjande av mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning, jämställdhet mellan kvinnor och män, hållbart utnyttjande av naturresurserna och omsorg om miljön, ekonomisk tillväxt, social utveckling och trygghet samt konflikthantering och säkerhet. De skall innehålla dels en beskrivning, dels en analys och problematisering av resultaten.

Sida skall varje kvartal till Regeringskansliets arbetsgrupp för det säkerhetsfrämjande stödet redovisa de projekt för vilka slutrapportering har inkommit till Sida.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sida skall senast den 30 april 2005 överlämna ett bidrag till svensk policy för arbetet med SRHR utifrån ett utvecklingsperspektiv.

Forskning

Sida skall senast den 31 december 2004 redovisa stödet till och erfarenheter från forskning inom området konflikthantering och säkerhet.

Humanitära insatser och konflikthantering

Sida skall senast den 15 oktober 2004 inkomma till regeringen med ett utkast till riktlinjer för inriktning och prioriteringar för Sidas arbete med konflikthantering, som ett bidrag till regeringens arbete med utformandet av en övergripande strategi för konfliktförebyggandearbetet.

Globala utvecklingsprogram

Sida skall inkomma med förslag till riktlinjer för medelsanvändning under anslagsposten senast den 31 oktober 2004.

Företags sociala ansvar

Sida skall utarbeta riktlinjer för sitt fortsatta engagemang vad gäller frågor som rör företags sociala ansvar. Den internationella konferens om utvecklingsaspekter av företags sociala ansvar som äger rum i mars 2004 och som Sida delvis finansierar blir i detta sammanhang ett viktigt riktmärke.

Hälsa

Sida skall senast den 31 mars 2004 ingå avtal för perioden 2004-2005 om direktstöd med Apoteket AB för Apotekets fortsatta verksamhet som WHO Collaborating Centre vad avser internationella kemiska referenssubstanser (International Chemical Reference Substances, ICRS).

I samråd med Utrikesdepartementet skall Sida bereda insatser så att stöd under 2004 kan ges nationella planer för hiv/aidsbehandling m.m, inklusive läkemedel, som utarbetats med hjälp av Clinton-stiftelsen.

Genetiska resurser

Sida skall utarbeta underlag för beslut om eventuellt svenskt stöd till Global Crop Diversity Trust. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2004.

FAO-strategi

Sida skall utarbeta förslag till strategi för sitt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), inklusive svenskt finansiellt stöd hanterat av Sida. Förslaget skall ta i beaktande existerande svensk policy rörande FAO och dess verksamhet, Sidas erfarenheter från och kunskap om tidigare extrabudgetärt stöd inklusive andra länders samarbetsformer med FAO, FAO:s komparativa för- och nackdelar samt svensk policy i andra för strategin relevanta områden. Uppdraget skall efter samråd med andra berörda myndigheter redovisas senast den 31 september 2004.

Handel

Sida skall delta i regeringens beredningsgrupp för WTO-frågor samt stödja regeringen i arbetet med handelsrelaterat stöd inom berörda organisationer.

Sida skall stärka sin kapacitet för handelsrelaterat bistånd.

Globala konventioner

Sida skall medverka i arbetet med att utarbeta Sveriges fjärde nationalrapport till klimatkonventionen.

Svensk rapportering till FN:s kommission för hållbar utveckling - vatten, sanitet, boende och bebyggelse

Inom ramen för FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) ingår uppföljning av de mål som överenskoms vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg. CSD har under åren 2004 och 2005 fokus på vatten, sanitet, boende och bebyggelse. Som ett bidrag till de svenska förberedelserna skall Sida därför, i dialog med Utrikesdepartementet, lämna in analytiska redovisningar av de aktiviteter som gjorts inom området vatten, sanitet, boende och bebyggelse inklusive de aspekter som rör de tvärsektoriella områden som anges i CSD:s handlingsplan. Dessa redovisningar skall inkomma dels den 15 mars och dels den 1 december år 2004.

Studie om effekter av utvecklingssamarbete på svensk export

Hela det svenska samhället, särskilt näringslivet och dess organisationer, har en viktig roll i arbetet för en politik för global utveckling. Regeringen avser göra en studie om utvecklingssamarbetets inverkan på den svenska resursbasen och svensk export. Ett uppdrag kommer att lämnas till Sida att delta i detta arbete.

Konsultfonder

En utvärdering av utvecklingseffekter samt bidraget till handelsfrämjandet av de bundna konsultfonderna i utvecklingsbankerna och FN kommer att göras inom Regeringskansliet. Utvärderingen planeras vara avslutad senast den 1 oktober 2004. När utvärderingens resultat föreligger kommer medelsbehov och former för en eventuellt fortsatt verksamhet att prövas. Till de fonder som under 2004 inte fyllts på (Världsbanken och UNDP/UNOPS) skall Sida tills vidare avsätta erforderliga medel.

OECD/DAC-statistik

Sida skall enligt direktiv från OECD:s biståndskommitté (DAC) sammanställa och till DAC och regeringen rapportera statistik.

Resultatskrivelse till riksdagen

Regeringen skall årligen för riksdagen redovisa resultaten gällande genomförandet av politiken för global utveckling. Politiken kommer att genomföras successivt. Regeringens redovisning skall bl. a. omfatta insatser som görs inom olika politikområden för att stärka politiken för global utveckling och vad som görs från svenskt håll för ökad samstämmighet i EU:s samlade agerande. Inför regeringens resultatskrivelse 2004 skall Sida senast den 14 maj 2004 rapportera om myndighetens verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1Biståndsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete12 706 130 tkr
8:1 ap.1Humanitära insatser och konflikthantering (Ram)1 400 000 tkr
8:1 ap.2Information (Ram)60 000 tkr
8:1 ap.3Globala utvecklingsprogram (Ram)1 085 950 tkr
8:1 ap.5Enskilda organisationer (Ram)1 100 000 tkr
8:1 ap.6Asien, Mellanöstern och Nordafrika (Ram)1 810 000 tkr
8:1 ap.7Latinamerika (Ram)870 000 tkr
8:1 ap.9Afrika (Ram)2 980 000 tkr
8:1 ap.26Östeuropa och Centralasien (Ram)1 350 180 tkr
8:1 ap.26.1ODA-länder (Ram)905 000 tkr
8:1 ap.26.2Icke ODA-länder (Ram)445 180 tkr
8:1 ap.32Forskning (Ram)850 000 tkr
8:1 ap.33Ekonomiskt stöd (Ram)1 200 000 tkr
8:1 ap.33.1U-krediter (Ram)600 000 tkr
8:1 ap.33.2Ekonomiska reformer (Ram)600 000 tkr


Villkor
8:1 Biståndsverksamhet

Outnyttjade medel vid utgången av år 2003 på reservationsanslaget 8:1 Biståndsverksamhet skall föras som ingående anslagssparande till ramanslaget 8:1 Biståndsverksamhet.

Medel under anslaget 8:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras från denna regel i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien, motsvarande högst 40 000 000 kronor. Undantag görs även för delposten 8:1 ap. 26.2 Icke ODA-länder.

Om Sida bedömer att humanitärt bistånd bör utgå till ytterligare land som befinner sig i konflikt, men som inte ryms inom DAC:s definition, skall Sida vända sig till regeringen för beslut om undantag från villkoret.

Utbetalningar skall ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.

1. Sida får ingå avtal med främmande makt eller internationell organisation om insats eller bidrag varom Sida äger fatta beslut samt uppdra åt berörd utlandsmyndighet att på Sidas vägnar underteckna sådant avtal. Bemyndigande för Sida att ingå avtal med främmande makt eller internationell organisation innefattar rätt att efter överenskommelse med avtalsslutande part göra ändringar i avtalet eller säga upp detsamma. Beträffande länder för vilka land- eller regionstrategi eller motsvarande fastställts av regeringen gäller denna rätt under förutsättning att beslutet ligger i linje med sådan strategi. Sida har rätt att efter överenskommelse med avtalsslutande part omfördela medel mellan olika insatsavtal.

2. Sida bemyndigas att ingå avtal om förlängning av samarbetsavtal då landstrategin förlängs eller då tidpunkt för inlämnande av förslag till landstrategi skjuts framåt i tiden.

3. Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med landstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns.

4. Sida får inom en ram om högst 230 000 000 kronor på sakanslaget finansiera personal i fältverksamheten som deltar i beredning, handläggning eller uppföljning av insatser, landstrategier eller samarbetsprogram. Baspersonal, bestående av chef, administratör och assistent, finansieras över förvaltningsanslaget.

5. Sida får disponera 12 000 000 000 kronor för garantier av den av riksdagen fastställda totala ramen om 12 581 000 000 kronor för myndighetens garantiverksamhet. Härav får högst 1 000 000 000 kronor avse fristående garantier samt högst 30 000 000 kronor avse kapitalmarknads- och importgarantier.

Sida skall ta ut garantiavgifter samt får bestämma avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

6. Krediter finansieras från anslagspost 6, 7 och 9 respektive delpost 26.1 och 33.1. Beslut om krediter skall alltid bedömas mot bakgrund av låntagarlandets ekonomiska och finansiella situation. Tungt skuldsatta länder bör inte komma i fråga för krediter innan de inlett en långsiktigt hållbar skuldsanering, t.ex. inom ramen för det s.k. HIPC-initiativet. Under tiden närmast efter att skuldlättnad inom HIPC-initiativet erhållits skall krediter beviljas restriktivt på mycket förmånliga villkor.

Beslut om krediter fattas av Sida och skall stå i överensstämmelse med Sidas kreditpolicy.

Följande ärenden skall dock underställas regeringens prövning:

 • Kredit som överstiger 100 000 000 kronor.

 • U-kredit till länder till vilka u-krediter tidigare ej beviljats om insatsen inte täcks eller ligger i linje med av regeringen fastställd landstrategi eller motsvarande beslut.

 • Bindning av biståndskredit.

Sida kan med eget yttrande hänskjuta annat ärende om krediter till regeringens prövning.

Återbetalningar på lån avseende bistånds- och villkorskrediter skall redovisas mot inkomsttitel 4526 "Återbetalning av övriga lån". Erhållen ränta skall redovisas mot inkomsttitel 2394 "Övriga ränteinkomster".

7. Sida får finansiera metodutveckling, studier och utvärderingar, resultat- och erfarenhetsredovisningar, särskilda rapporter, revisioner och liknande inom respektive anslagspost.

8. För anslagspost 6, 7, 9 och 26 skall medlen användas i enlighet med av regeringen fastställda landstrategier, regionstrategier eller motsvarande beslut där sådana föreligger. I övrigt skall bl. a. följande finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9 och 26:

 • Valobservatörsinsatser. Regeringsbeslut för ändamålet skall fattas i varje enskilt fall. Rekrytering inför viss insats kan dock initierats efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på formellt regeringsbeslut.

 • Biståndskrediter. Biståndskrediter är främst avsedda för finansiering av infrastrukturprojekt i betalningssvagare låginkomstländer. De skall lämnas på mjuka villkor, liknande dem som tillämpas för s.k. IDA-krediter, och i normalfallet vara obundna. Detta gäller ej ap. 26.2 Icke ODA-länder.

9. För insatser i områden där behovet av humanitärt bistånd visar sig vara långvarigt eller vid insatser i anslutning till större naturkatastrofer skall i första hand tillgängliga medel inom anslagsposterna 6, 7, 9 och 26.1 användas, och i andra hand medel inom anslagsposten 1.

10. Institution som beviljas bidrag skall på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna verket de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman skall ske i enlighet med avtal. Sådana avtal skall innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.8:1 ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

En indikativ fördelning av medlen skall vara 1 200 000 000 kronor för humanitära insatser och 200 000 000 kronor för konflikthanteringsinsatser. Högst 200 000 000 kronor får användas för konflikthanteringsinsatser.

Sida får besluta om humanitära insatser om högst 250 000 000 kronor för stöd till Internationella rödakorskommitténs (ICRC) fältverksamhet för år 2004, i enlighet med ICRC:s årliga appell för katastrofinsatser, samt därutöver positivt beakta eventuellt ytterligare extraordinära behov som kan uppstå under året. Sida bemyndigas att, efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), ingå överenskommelse med ICRC om fördelningen av det svenska bidraget till ICRC:s fältverksamhet för år 2004.

Samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om insatser som finansieras över anslagsposten skall fortsatt äga rum i den gemensamma samrådsgruppen för humanitärt bistånd. Sidas stöd till konflikthantering och konfliktförebyggande skall här särskilt samordnas med stöd för liknande syften som finansieras av medel som regeringen och Regeringskansliet disponerar.

Sida skall minst en gång i kvartalet i samrådsgruppen för humanitärt bistånd redovisa anslagsförbrukning samt prognos för återstoden av budgetåret på anslagsposten 1 Humanitärt bistånd och konflikthantering.

Medel får användas för svenska och internationella utrednings- och forskningsuppdrag samt seminarieverksamhet av direkt betydelse för det svenska humanitära biståndet och konflikthantering.

Inom ramen för FN:s samlade appeller (CA) skall Sida beakta vikten av förutsägbart stöd till FN:s humanitära samordning i fält liksom till åtgärder för att förbättra säkerheten för humanitär personal. Vid beslut om bidrag till FN:s samlade appeller skall Sida beakta fördelningen av de svenska årsbidragen till berörda FN-organ.

Sida skall ha beredskap att vid behov bidra till tilläggsprogram som genomförs av FN:s flyktingkommissarie.8:1 ap.3 Globala utvecklingsprogram

Högst 24 000 000 kronor avser stöd till Internationella sjöfartsuniversitetet (WMU).

Högst 40 000 000 kronor skall användas till stöd till olika vaccinationsinitiativ. Av denna post skall lägst 20 000 000 kronor ges till Globala vaccininitiativalliansen (GAVI) som Sveriges reguljära bidrag till alliansen för år 2004.

Det årliga bidraget till International Planned Parenthood Federation (IPPF) skall uppgå till lägst 85 000 000 kronor.

Högst 2 000 000 kronor får användas för Apoteket AB:s fortsatta verksamhet som WHO Collaborating Centre under 2004.

För stödet genom de svenska partianknutna organisationerna till demokratiuppbyggnad i utvecklingsländer får högst 24 100 000 kronor användas.

Medel får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) användas för sekondering av nationella experter vid EU:s institutioner. Därtill kan medel användas för att stödja återinträdet på den svenska arbetsmarknaden för återvändande personal och deras medföljande. Medel får också utnyttjas för rekryteringsansträngningar riktade mot internationella organisationer.

Högst 12 000 000 kronor avser stöd till multilateral och bilateral verksamhet inom narkotikaområdet, inklusive missbruk av tobak, för att hjälpa länder att efterleva FN:s normativa riktlinjer. Särskild tonvikt skall läggas vid förebyggande verksamheter, institutionsuppbyggnad och insatser i Afrika.

Högst 16 500 000 kronor skall användas för insatser inom det multilaterala miljöområdet, framförallt vad avser uppföljning av Världstoppmötet om hållbar utveckling. Särskild tonvikt skall läggas vid insatser gällande vattenresursförvaltning och sanitet inom ramen för Kommissionen för hållbar utveckling (CSD) samt för att belysa fattigdomsperspektivet i det tioåriga ramverk för hållbara produktions- och konsumtionsmönster som skall utvecklas inom FN-systemet.

Högst 1 000 000 kronor skall användas för att förstärka myndighetens medverkan i och uppföljningen av multilateralt miljösamarbete och metodutveckling.

Högst 4 000 000 kronor skall användas för att, i samarbete med Naturvårdsverket, utarbeta projekt och program inom ramen för den bilaterala bidragsdelen av Montrealprotokollets multilaterala fond. Medlen får även användas för insatser i arbetet med fondens exekutivkommitté.

Medel inom anslagsposten skall användas för att finansiera det svenska samarbetet inom miljöområdet med utvecklingsbanker och andra internationella och enskilda organisationer, såsom bidraget till Global Water Partnership Organisation vad gäller värdskapet för dess sekretariat, med undantag för de merkostnader som internationell rekrytering medför, samt bidrag till FN-projektet GIWA (vattenutvärdering) med lokalisering i Kalmar. Stöd till Världsbanken, IUCN, GWPO och GIWA skall lämnas efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Kravet på samråd gäller inte samfinansiering under fem miljoner kronor av enskilda projekt inom organisationerna.

Högst 12 000 000 kronor får användas för svenskt personalstöd till OSSE:s verksamhet främst på västra Balkan och i OSS-staterna, varav högst 500 000 kronor får användas till administrativa kostnader.8:1 ap.5 Enskilda organisationer

Sida får lämna bidrag till svenska folkrörelser och enskilda organisationer för utvecklingsinsatser i utvecklingsländer samt för information om utvecklingsländer. Högst 110 000 000 kronor av de tilldelade medlen för anslagsposten får användas för information om utvecklingsländer. Bidrag får även lämnas till internationella enskilda organisationer. Sida kan även finansiera svenska enskilda organisationers kostnader för uppbyggnad av nätverk och annan kapacitet för deltagande i policyarbete kring utvecklingsfrågor med bland annat EU, Europarådet, FN, OSSE, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna. Bidragen kan lämnas för seminarier och fortbildningsinsatser i samarbetsländer och regioner för enskilda organisationers utsända biståndspersonal inklusive volontärer.

De svenska organisationernas egeninsats skall normalt uppgå till 20 procent av insatsens kostnad. Sida får för Handikapporganisationernas Biståndsstiftelse/SHIA medge en egeninsats om 10 procent och för ungdomsorganisationer som inte ingår i ramorganisationer medge en minskning av egeninsats till lägst 10 procent.

Kravet på egeninsats skall inte tillämpas på bidrag till volontärer eller på informationsbidrag. För insatser mot hiv/aids kan Sida i vissa fall bevilja undantag från regeln om egeninsats av projektets totalkostnad.

Sida får inte medge att värdet av organisationens eget arbete beaktas då egeninsatsens storlek fastställs. Eget eller insamlat material får inte räknas som en del av egeninsatsen. Verksamheten vid "Civil Society Center" i Härnösand skall finansieras från anslagsposten.8:1 ap.6 Asien, Mellanöstern och Nordafrika

Beredskap skall finnas att snabbt kunna öka samarbetet med Burma om de politiska förutsättningarna skulle förbättras.

Kostnaden för svenskt deltagande med högst tolv personer i den nordiska övervakningsmissionen på Sri Lanka, SLMM, skall rymmas inom anslagsposten.8:1 ap.26.1 ODA-länder

På delposten får högst 10 000 000 kronor användas för insatser i Turkiet.8:1 ap.26.2 Icke ODA-länder

1. Den totala anslagsbelastningen avseende budgetåret 2004 på delposten och äldre anslaget 9:1 till Sidas disposition får inte överstiga 592 000 000 kronor.

2. Av de anslagna medlen för 2004 på delposten får högst 160 000 000 kronor användas för insatser i kandidatländerna.

3. För stödet genom de svenska partianknutna organisationerna till demokratiuppbyggnad får högst 13 500 000 kronor användas.

4. För stöd genom enskilda organisationer för information i Sverige får högst 5 000 000 kronor användas.8:1 ap.32 Forskning

Högst 95 000 000 kronor får användas för stöd till utvecklingsforskning om utvecklingsländer i Sverige, långsiktigt stöd till forskningsmiljöer, tematiska forskningsnätverk, stöd till enskilda forskningsprojekt, kostnader för av Sida inrättade tidsbegränsade anställningar för forskare med inriktning på utvecklingsfrågor samt administration av dessa anställningar. Sida får vidare finansiera utgifter för Sidas forskningsnämnd, vetenskapliga arbetsgrupper och information om utvecklingsforskning om utvecklingsländer.8:1 ap.33.2 Ekonomiska reformer

Medlen får användas efter beslut av regeringen. Sida bemyndigas att ingå avtal och utbetala medel efter beslut av regeringen.8:2Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete557 189 tkr
8:2 ap.1Sida (Ram)557 189 tkr


Villkor
8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Indikativa belopp för år 2004 är 525 369 000 kronor för ODA-länder och 31 820 000 kronor för icke ODA-länder. Redovisningen skall uppdelas på ODA länder respektive icke ODA-länder.8:2 ap.1 Sida

Sida får lämna kreditgarantier för lån till personal inom en ram på 15 000 000 kronor. För täckning av statens kostnader för förluster på grund av infrianden av garantiåtaganden skall en avgift om 1 procent av vid betalningstidpunkten utestående belopp årligen i förskott betalas till staten. Eventuella förluster på grund av sådan garanti skall för personalen vid ambassaderna belasta anslaget 8:2 ap.1 Sida och för fältpersonal den del av anslaget 8:1 som disponeras av Sida. Utlåning får ske i huvudsaklig överensstämmelse med Sida:s skrivelse den 4 maj 1984.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Budgetår 2003

9:1Samarbete med Central- och Östeuropa (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete0 tkr
9:1 ap.1Kandidatländer (Ram)0 tkr
9:1 ap.2Ryssland, Ukraina Vitryssland (Ram)0 tkr


Villkor
9:1 Samarbete med Central- och Östeuropa

Outnyttjade medel vid utgången av 2003 på reservationsanslaget 9:1 Samarbete med Central- och Östeuropa, anslagspost 1 Samarbete med Central- och Östeuropa genom Sida skall bilda anslagssparande på äldre anslaget.

Användandet av äldre anslaget skall ske i enlighet med villkoren för anslag 8:1 ap.26.2.

Medlen på äldre anslaget bör förbrukas under år 2004.

2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
8:1 ap.1250 000-0
8:1 ap.2474-0
8:1 ap.350 000-0
8:1 ap.58 740-0
8:1 ap.615 380-0
8:1 ap.77 450-0
8:1 ap.925 670-0
8:1 ap.26.17 190-0
8:1 ap.26.20-0
8:1 ap.326 750-0
8:1 ap.33.14 760-0
8:1 ap.33.24 770-0
8:2 ap.116 715-0
9:1 ap.1 (2003)0-0
9:1 ap.2 (2003)0-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
8:1 ap.1.68:1 ap.3100 %
8:1 ap.2.48:1 ap.26.1100 %
8:1 ap.2.68:1 ap.33.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
8:1 ap.11 050 000461 000434 0002006
8:1 ap.260 00026 00025 0002006
8:1 ap.31 425 000625 000589 0002006
8:1 ap.51 650 000724 000681 0002006
8:1 ap.63 937 0001 727 0001 626 0002006
8:1 ap.71 966 000862 000812 0002006
8:1 ap.96 482 0002 843 0002 676 0002006
8:1 ap.26.11 254 000550 000518 0002006
8:1 ap.26.2623 000273 000257 0002006
8:1 ap.321 275 000559 000527 0002006
8:1 ap.33.1750 000329 000310 0002006
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete110 00020 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: III:23 Datum: 2003-12-18
Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 557 189 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 8:2 ap.1

2.3Avgifter och bidrag


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten vid "Civil Society Centre" i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i § 15 avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från "Civil Society Centre" i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras50 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att inneha:

 • konto i affärsbank för brådskande kontantutbetalningar, för betalningar av remburser och för överföringar av medel till ambassaderna.

Eventuell räntegottgörelse avseende ovanstående konton skall bokföras på inkomsttitel 2811 "Övriga inkomster av statens verksamhet".

På regeringens vägnar

Carin Jämtin
Anne Johansson
Kopia till:

Presschefen UD
UD-A-RED
UD-RS
UD-AF
UD-AME
UD-ASO
UD-EC
UD-EIM
UD-EU
UD-FMR
UD-GS
UD-IH
UD-MAP
UD-MENA
UD-PES
Fi-BA
Fi-IA
FA-Ekonomienheten
Statsrådsberedningen
Riksdagen-Utrikesutskottet
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Svenska institutet
Swedfund International AB