Kulturdepartementet
Regeringsbeslut16

2004-06-10Statens kulturråd
Box 7843
103 98 STOCKHOLMKu2004/1416/Sam


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 28:37

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).
1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:37Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)
Disponeras av Riksarkivet8 956 tkr
28:37 ap.9Riksarkivet (Ram)8 956 tkr

Disponeras av Riksantikvarieämbetet13 297 tkr
28:37 ap.10Riksantikvarieämbetet (Ram)13 297 tkr

Disponeras av Statens kulturråd5 449 tkr
28:37 ap.7Statens kulturråd (Ram)2 131 tkr
28:37 ap.13Ansvarsmuseerna (Ram)3 318 tkr

Disponeras av Språk- och folkminnesinstitutet1 044 tkr
28:37 ap.11Språk- och folkminnesinstitutet (Ram)1 044 tkr

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet5 877 tkr
28:37 ap.12Naturhistoriska riksmuseet (Ram)5 877 tkr


Villkor
28:37 ap.13 Ansvarsmuseerna

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive 1 oktober 2004.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:37 ap.764Allt0
28:37 ap.9269-0
28:37 ap.10399-0
28:37 ap.1131-0
28:37 ap.12176-0
28:37 ap.13100-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 40 Datum: 2003-12-11
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 8 956 tkr fördelat per kvartal from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.9
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 13 297 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.10
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 131 tkr fördelat per kvartal from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.7
Till Språk- och folkminnesinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 044 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.11
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 5 877 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28:37 ap.12

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Katarina Stenmark
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksarkivet
Språk- och folkminnesinstitutet
Naturhistoriska riksmuseet