Kulturdepartementet
Regeringsbeslut16

2004-06-10Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
10313 STOCKHOLMKu2004/1416/Sam


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Forum för levande historia

Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarProgramverksamhet
Kunskap, information och utbildning


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Följande gäller för verksamheten inom Forum för levande historias ansvarsområde:

Målet för Forum för levande historia är att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forumet skall ha som övergripande mål att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Verksamheten skall mana till diskussion och reflektion över frågor om demokrati, tolerans och människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen, men också behandla andra brott mot mänskligheten ur ett historiskt såväl som ett samtida perspektiv.

Verksamhetsgrenar

Forum för levande historias verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- Programverksamhet,

- Kunskap, information och utbildning.


Verksamhetsområde Museer och utställningar


Verksamhetsgren Programverksamhet

Mål 1

Målet är att sprida kunskap om Förintelsen samt i övrigt bidra till fördjupning och reflektion som kan stärka en demokratisk samhällsutveckling.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa sina prestationer, t.ex. antal utställningar, uppträdanden, föreställningar, föreläsningar o.dyl., samt göra en bedömning av vilka effekter som dessa har haft. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.


Mål 2

Målet är att verksamheten skall nå barn och ungdom samt vuxna i barns och ungas närmiljö.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.


Mål 3

Målet är att verksamheten skall nå största möjliga geografiska spridning och förankring.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet.


Mål 4

Målet är att främja konstnärlig och kulturell utveckling samt etablera gränsöverskridande arbetsmetoder i syfte att nå grupper av besökare som traditionellt inte tar del av aktiviteter av detta slag.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att nå målet samt för att utveckla publik verksamhet i nya former, t.ex. genom möte mellan olika discipliner och genom inflytande av teater, musik, litteratur, konst, dans mm. Utrymme skall lämnas för jämförelser mellan olika verksamhetsår.


Verksamhetsgren Kunskap, information och utbildning

Mål 1

Målet är att genom bred samverkan och med stöd i forskning uppnå ökad kunskap externt såväl som internt inom det område som myndigheten verkar, kring demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som har genomförts för att uppnå målet och vilka resultat som har åstadkommits. Av redovisningen skall framgå vilket innehåll och syfte insatser och projekt haft samt omfattningen av samarbete med andra myndigheter, institutioner, organisationer och andra aktörer som har beröring med forumets verksamhetsområden. Forumet skall även redovisa former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen skett.


Mål 2

Målet är att ta initiativ till insatser i syfte att förvärva och stärka kunskap externt såväl som internt kring sådana ämnesområden där tidigare kunskap saknas eller behöver kompletteras.


Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som har genomförts för att uppnå målet och vilka resultat som har åstadkommits. Av redovisningen skall framgå vilket innehåll och syfte insatser och projekt haft samt omfattningen av samarbete med andra myndigheter, institutioner, organisationer och andra aktörer som har beröring med forumets verksamhetsområden.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Forum för levande historia skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Forum för levande historia skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Myndigheten skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2003 respektive 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2004.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Forum för levande historia skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2003 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2004. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet.

5. Forum för levande historia skall redovisa vilka insatser som gjorts för att aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari.

6. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Forum för levande historia skall mot bakgrund av gällande avtal i förekommande fall redovisa antalet utställningar där konstverk ingår och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.1.3Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Forum för levande historia skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Forum för levande historia skall företräda Sverige i Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance samt betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av nämnda organisation. I samband med årsredovisningen skall Forum för levande historia redovisa och bedöma sina insatser.

2. Forum för levande historia skall svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken ".om detta må ni berätta." En bok om Förintelsen 1933-1945". Resultaten av utgivning och spridning av publikationen mm. skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen.

3. Forum för levande historia skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari

- måndagen den 8 mars

- onsdagen den 5 maj

- måndagen den 9 augusti

- måndagen den 1 november2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:34Forum för levande historia (Ramanslag)
Disponeras av Forum för Levande historia41 830 tkr
28:34 ap.1Forum för levande historia (Ram)41 830 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:34 ap.11 255Allt0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
28:34 ap.228:34 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Forum för levande historia8 0004 142
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Datum: 2003-12-11
Till Forum för Levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 41 830 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Forum för levande historia 28:34 ap.1

2.3Avgifter och bidrag


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Forum för levande historia får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Forum för levande historia kan söka kompletterande finansierings­källor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbets­avtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Forum för levande historia skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Monica Fundin
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Harby Samuelsson
Justitiedepartementet/D och IM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket